Lietuvos Respublikos Vyriausybės

n u t a r i m a s

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. RUGSĖJO 2 D. NUTARIMO NR. 1118 „DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE TYRIMO IR APSKAITOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. gegužės 16 d. Nr. 524

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 136-4945), ir išdėstyti 35 punktą taip:

35. Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius, tirdamas nelaimingą atsitikimą darbe, prireikus kviečia dalyvauti atliekant tyrimą visuomenės sveikatos centro apskrityje atstovą, potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų ekspertus, specialistus, suinteresuotų įstaigų atstovus, kurie privalo pateikti tyrimui atlikti reikalingas išvadas ar informaciją. Nelaimingam atsitikimui darbe tirti Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius gali pasitelkti reikiamus ekspertus, o prireikus Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus vedėjas dėl ekspertizių gali kreiptis į atitinkamas institucijas, įstaigas ir organizacijas. Ekspertizės skiriamos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2012 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                              Andrius Kubilius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras             Donatas Jankauskas