LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS 2002 METŲ II PUSMETĮ

 

2002 m. gegužės 20 d. Nr. 686

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 45-1709) 1 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo 2002 metų II pusmetį taisykles (pridedama).

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS VIDAUS REIKALŲ MINISTRĄ                               LINAS LINKEVIČIUS

______________

 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. gegužės 20 d. nutarimu

Nr. 686

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMO 2002 METŲ II

PUSMETĮ TAISYKLĖS

 

1. Pagal šias taisykles valstybės tarnautojo darbo užmokestis skaičiuojamas, jeigu nustatytas 2002 metų II pusmečio lėšų valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui poreikis viršys Lietuvos Respublikos valstybės biudžete ir savivaldybių biudžetuose darbo užmokesčiui patvirtintus asignavimus.

2. Šį valstybės tarnautojo darbo užmokesčio apskaičiavimą atlieka valstybės ir savivaldybės institucijos ar įstaigos pagal indeksavimo koeficientą.

3. Indeksavimo koeficientas skaičiuojamas pagal formulę:

K = A : L, kur:

K

indeksavimo koeficientas;

A

valstybės ir savivaldybių institucijos ar įstaigos lėšos valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms;

L

lėšos, kurių reikia valstybės ir savivaldybių institucijos ar įstaigos valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui, apskaičiuotos pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo VI skyrių ir lėšos, kurių reikia valstybinio socialinio draudimo įmokoms.

4. Taikant šių taisyklių 3 punkte nustatytą indeksavimo koeficientą, valstybės tarnautojo darbo užmokestis skaičiuojamas pagal formulę:

B = K x D, kur:

D

valstybės tarnautojo darbo užmokestis pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo VI skyrių;

K

indeksavimo koeficientas;

B

apskaičiuotas darbo užmokestis.

______________