LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. RUGPJŪČIO 11 D. NUTARIMO NR. 728 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. gruodžio 13 d. Nr. 1330

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2003, Nr. 27- 1089; 2004, Nr. 95-3505, Nr. 177-6553; Nr. 2005, Nr. 57-1948):

1. Išdėstyti 15.7 punktą taip:

15.7. pritarus Respublikos Prezidentui, suteikia įgaliojimus atlikti veiksmus, susijusius su Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1948; 2005, Nr. 88-3295) 6 straipsnio 2 dalyje nurodytų Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių sudarymu, ministerijos ar Vyriausybės įstaigos, kuri pagal kompetenciją rengia sutartį, teikimu, pritarus Užsienio reikalų ministerijai;“.

2. Išdėstyti 15.8 punktą taip:

15.8. suteikia įgaliojimus atlikti veiksmus, susijusius su Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nurodytų Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių sudarymu, ministerijos ar Vyriausybės įstaigos, kuri pagal kompetenciją rengia sutartį, teikimu, pritarus Užsienio reikalų ministerijai;“.

3. Išbraukti 18 ir 55 punktuose, 64 punkto pirmojoje pastraipoje, 99 punkto trečiojoje pastraipoje ir 103 punkto antrojoje pastraipoje žodžius „ir teisėtvarkos“.

4. Papildyti šiuo 231 punktu:

231. Ministrų įsakymai įsigalioja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 12-296; 2002, Nr. 124-5626) 11 straipsnyje nustatyta tvarka.“.

5. Įrašyti 26 punkte vietoj žodžių „visuomeninių organizacijų“ žodį „asociacijų“.

6. Išbraukti 77 punkto pirmojoje pastraipoje žodžius „ir teisėtvarkos“, o šeštojoje pastraipoje žodį „visuomeninių“.

7. Išdėstyti 104 punkto pirmąją pastraipą taip:

104. Vyriausybės nutarimai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jų pasirašymo (išskyrus Vyriausybės nutarimus, nurodytus šio Reglamento 107 punkto antrojoje pastraipoje, kurie išsiunčiami nedelsiant po jų pasirašymo), išsiunčiami taip: neįslaptinti – Seimui, Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriui, ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms ir kitiems adresatams; įslaptinti – ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms ir kitiems adresatams, su kurių kompetencija susijęs priimtasis nutarimas, pagal atitinkamų Vyriausybės kanceliarijos padalinių vadovų ar jų pavedimu – patarėjų sudarytus adresatų sąrašus.“.

8. Išdėstyti 105 punktą taip:

105. Vyriausybės nutarimus oficialiai skelbti „Valstybės žinių“ redakcijai pateikia Vyriausybės kancleris (jo nesant ar jo pavedimu – Vyriausybės kanclerio pavaduotojas). Vyriausybės nutarimai turi būti pateikti „Valstybės žinių“ redakcijai ne vėliau kaip per 3 dienas nuo jų pasirašymo.

Kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus sprendimus reikia priimti nedelsiant, Vyriausybės nutarimus oficialiai skelbti visuomenės informavimo priemonėms pateikia Vyriausybės kancleris (jo nesant ar jo pavedimu - Vyriausybės kanclerio pavaduotojas). Šie nutarimai turi būti pateikti visuomenės informavimo priemonėms nedelsiant po jų pasirašymo, taip pat jie turi būti paskelbiami ir „Valstybės žiniose“ šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka.

Be oficialaus Vyriausybės nutarimų paskelbimo „Valstybės žiniose“ ir visuomenės informavimo priemonėse, Vyriausybės nutarimai gali būti skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse. Nutarimus visuomenės informavimo priemonėms perduoda Informacijos ir komunikacijos departamentas.

Interneto tinklalapiuose Vyriausybės nutarimai ir Ministro Pirmininko potvarkiai skelbiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių, ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų ir kolegialių institucijų teisės aktų pateikimo oficialiai skelbti „Valstybės žiniose“ ir skelbimo interneto tinklalapiuose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 918 (Žin., 1999, Nr. 71-2236; 2003, Nr. 28-1144).“.

9. Išdėstyti 107 punktą taip:

107. Vyriausybės nutarimai, išskyrus tuos, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus sprendimus reikia priimti nedelsiant, įsigalioja kitą dieną po to, kai jie, Ministro Pirmininko ir atitinkamo ministro pasirašyti, paskelbiami „Valstybės žiniose“, jeigu pačiuose nutarimuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

Kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus sprendimus reikia priimti nedelsiant, Vyriausybės nutarimai įsigalioja po to, kai jie Ministro Pirmininko ir atitinkamo ministro pasirašyti paskelbiami visuomenės informavimo priemonėse. Šiuose nutarimuose turi būti nurodyta, kad jie įsigalioja po jų paskelbimo visuomenės informavimo priemonėse. Šie nutarimai taip pat turi būti paskelbiami ir „Valstybės žiniose“.

10. Įrašyti IV skyriaus VIII skirsnio pavadinime po žodžių „rezoliucijų pasirašymas“ žodžius „įsigaliojimas ir skelbimas“.

11. Papildyti šiuo 1077 punktu:

„1077. Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos įsigalioja jų pasirašymo dieną ir tą pačią dieną turi būti paskelbti Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto tinklalapyje (www.lrv.lt) vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių, ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų ir kolegialių institucijų teisės aktų pateikimo oficialiai skelbti „Valstybės žiniose“ ir skelbimo interneto tinklalapiuose tvarkos aprašo III skyriuje nustatyta tvarka.“.

12. Išdėstyti 115 punkto trečiąją pastraipą taip:

„Ministro Pirmininko įgaliotas Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas kartu su atitinkamų Vyriausybės kanceliarijos padalinių valstybės tarnautojais taip pat turi reguliariai domėtis, kada numatomi svarstyti Vyriausybės pateikti Seimui įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų projektai, kokie jų svarstymo rezultatai, kurių įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų projektų apskritai nenumatoma svarstyti, ir teikti informaciją šiais klausimais Vyriausybės kancleriui. Vyriausybės kanceliarijos struktūriniai padaliniai, gavę Seimo posėdžio protokolą (dėl Vyriausybės pateiktų Seimui įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų projektų grąžinimo tobulinti), nedelsdami parengia Ministro Pirmininko (ar jo pavedimu – Vyriausybės kanclerio) pavedimą atitinkamai institucijai dėl grąžinto projekto patobulinimo.“.

13. Išdėstyti 127 punktą taip:

127. Vyriausybė svarsto ir teikia Respublikos Prezidentui atitinkamus dokumentus dėl tarptautinių sutarčių teikimo Seimui ratifikuoti ir kitų su tarptautinių sutarčių ratifikavimu susijusių veiksmų atlikimo (šiuos dokumentus, suderintus su Teisingumo ministerija, Užsienio reikalų ministerija ir Europos teisės departamentu, šio Reglamento nustatyta tvarka Vyriausybei teikia atsakinga institucija), Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovų užsienio valstybėse ar prie tarptautinių organizacijų skyrimo ir atšaukimo, taip pat kitais klausimais. Kartu su teikimu Respublikos Prezidentui siunčiamas atitinkamas Vyriausybės sprendimas ir Respublikos Prezidento dekreto projektas.

Dokumentų projektus ir su jais susijusią medžiagą Respublikos Prezidentui teikia Ministras Pirmininkas, pasirašydamas teikimą.“.

14. Papildyti šiuo 1271 punktu:

1271. Ministras Pirmininkas, pasirašydamas teikimą, teikia Respublikos Prezidentui atitinkamus dokumentus dėl pritarimo suteikti įgaliojimus atlikti veiksmus, susijusius su Europos Bendrijų ir Lietuvos Respublikos, kaip Europos Sąjungos valstybės narės, atstovaujančių vienai tarptautinės sutarties šaliai, tarptautinių sutarčių (toliau vadinama – tarptautinės mišriosios sutartys) sudarymu (šiuos dokumentus, suderintus su Teisingumo ministerija, Užsienio reikalų ministerija ir Europos teisės departamentu, šio Reglamento nustatyta tvarka Ministrui Pirmininkui teikia atsakinga institucija).“.

15. Išdėstyti 131 punktą taip:

131. Visuomenės informavimo priemonių ir visuomenės informavimą apie Vyriausybės veiklą koordinuoja Informacijos ir komunikacijos departamentas, kuris:

131.1. informuoja Lietuvos Respublikos, užsienio visuomenės informavimo priemones ir visuomenę apie Vyriausybės veiklą;

131.2. organizuoja ir vykdo informacinę veiklą Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje klausimais;

131.3. akredituoja prie Vyriausybės visuomenės informavimo priemonių atstovus, aprūpina juos informacija, kurios reikia darbui.“.

16. Išdėstyti 138 punkto ketvirtąją pastraipą taip:

„Vyriausybės Peticijų komisija, pripažinusi kreipimąsi peticija ir išnagrinėjusi įstatymo nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikia Vyriausybei išvadas dėl peticijoje išdėstytų reikalavimų ir pasiūlymų tenkinimo ar jų netenkinimo, taip pat atitinkamą Vyriausybės nutarimo projektą (prireikus – projektus galimų sprendimų dėl komisijos ar darbo grupės teisės aktui parengti sudarymo arba pavedimo atitinkamai ministerijai ar kitai valstybės institucijai parengti teisės akto projektą). Vyriausybės kanceliarijos struktūrinis padalinys, kuriam perduotos Vyriausybės Peticijų komisijos išvados ir atitinkamas Vyriausybės nutarimo projektas, per 2 darbo dienas parengia Ministro Pirmininko (ar jo pavedimu – Vyriausybės kanclerio) pavedimą atitinkamai ministerijai, kurios ministras turės pasirašyti priimtą Vyriausybės nutarimo projektą. Ministerija privalo pateikti savo išvadas ar pastabas ir pasiūlymus dėl nutarimo projekto ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo gavimo, jeigu pavedime nenurodytas kitas terminas. Gavus ministerijos išvadas, Vyriausybės nutarimo projektas įvertinamas Vyriausybės kanceliarijoje, aptariamas ministerijų valstybės sekretorių pasitarime ir teikiamas Vyriausybės posėdžiui Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka.“.

17. Išdėstyti 139 punktą taip:

139. Vyriausybė, Ministras Pirmininkas ir užsienio reikalų ministras turi Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių sudarymo iniciatyvos teisę. Vyriausybė arba jos pavedimu ir nustatyta tvarka – Užsienio reikalų ministerija sprendimus dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių sudarymo tikslingumo priima pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo, kitų įstatymų ir tarptautinės teisės reikalavimus.

Ministerijos ir Vyriausybės įstaigos pagal šio Reglamento IV skyriaus I skirsnio reikalavimus taip pat gali inicijuoti Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių sudarymą.

Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys rengiamos ir sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymu ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2001, Nr. 84-2938).“.

18. Išdėstyti 141 punktą taip:

141. Informaciją apie įgaliojamuosius raštus kaupia ir tvarko Užsienio reikalų ministerija.“.

19. Išdėstyti 142 punktą taip:

142. Vyriausybės sprendimas dėl kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis įforminamas Vyriausybės nutarimu.

Vyriausybės nutarimu taip pat įforminamas Vyriausybės sprendimas tvirtinti Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, nurodytas Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatyme.

Tarptautines sutartis Vyriausybei tvirtinti teikia ministerija, kurios kompetencijai priklauso sutartį vykdyti, suderinusi tai su Teisingumo ministerija, Užsienio reikalų ministerija ir Europos teisės departamentu.“.

20. Išdėstyti 143 punktą taip:

143. Užsienio reikalų ministerija kaupia ir tvarko informaciją apie Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teikia jas skelbti „Valstybės žiniose“. Tarptautinės mišriosios sutartys, kurios skelbiamos lietuvių kalba Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, nėra skelbiamos „Valstybės žiniose“.“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                               GINTARAS FURMANAVIČIUS