LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2003 M. BIRŽELIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-234 „DĖL GYVULIŲ REGISTRAVIMO IR IDENTIFIKAVIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO

 

2004 m. vasario 19 d. Nr. 3D-55

Vilnius

 

 

Pakeičiu Gyvulių registravimo ir identifikavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Gyvulių registravimo ir identifikavimo taisyklių“ (Žin., 2003, Nr. 60-2734, Nr. 100-4499) ir išdėstau 59 punktą taip:

59. Nuo 2004 m. balandžio 15 d. neženklintų kiaulių judėjimas draudžiamas.“

 

 

 

Aplinkos ministras,

pavaduojantis žemės ūkio ministrą                                     Arūnas Kundrotas