LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. lapkričio 30 d. Nr. 3-457

Vilnius

 

1. Tvirtinu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus (pridedama).

2. Įgalioju Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinį direktorių Virgaudą Puodžiuką pasirašyti nuostatus ir pateikti juos Juridinių asmenų registrui.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 367 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3468);

3.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. 52 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 367 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 15-475);

3.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. balandžio 17 d. įsakymą Nr. 128 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 367 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 35-1205);

3.4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. birželio 4 d. įsakymą Nr. 3-361 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 367 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 56-2509; 2005, Nr. 30);

3.5. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. rugsėjo 22 d. įsakymą Nr. 3-477 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 367 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 144-5265).

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                              ALGIRDAS BUTKEVIČIUS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457

 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta biudžetinė įstaiga, organizuojanti bei koordinuojanti valstybinės reikšmės kelių atkūrimą, priežiūrą bei plėtrą. Kelių direkcijos steigėjo funkcijas vykdo Susisiekimo ministerija.

2. Kelių direkcija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, susisiekimo ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

3. Kelių direkcijos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotu, susisiekimo ministro patvirtintu ir viešai paskelbtu strateginiu veiklos planu.

4. Kelių direkcijos strateginiai tikslai – prižiūrėti ir plėtoti valstybinės reikšmės kelius.

5. Kelių direkcija įgyvendina Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą (Žin., 2000, Nr. 92-2873; 2004, Nr. 171-6302) ir yra Vyriausybės nutarimu patvirtintų programų asignavimų valdytoja.

6. Kelių direkcija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu. Kelių direkcijos buveinė – J. Basanavičiaus g. 36/2, 03109 Vilnius, Lietuvos Respublika.

 

II. KELIŲ DIREKCIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

7. Pagrindiniai Kelių direkcijos uždaviniai:

7.1. įgyvendinti valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros valstybės politiką;

7.2. įgyvendinti Susisiekimo ministerijos parengtas valstybinės reikšmės kelių programas;

7.3. organizuoti valstybinės reikšmės kelių tinklo atkūrimą, priežiūrą, plėtojimą, modernizavimą ir funkcionavimą.

8. Kelių direkcija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius:

8.1. vykdo valstybinės reikšmės kelių ir jų statinių bei techninių eismo reguliavimo priemonių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros paslaugų ir darbų (toliau – tiesimo ir priežiūros paslaugos ir darbai) užsakovo funkcijas:

8.1.1. planuoja valstybinės reikšmės kelių tiesimo ir priežiūros darbus ir jų finansavimą;

8.1.2. rengia, tikslina ir teikia Susisiekimo ministerijai Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – programa) lėšų naudojimo metinės sąmatos projektą;

8.1.3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos bendrai finansuojamus investicinius projektus;

8.1.4. planuoja ir organizuoja Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų gavimą ir naudojimą;

8.1.5. tvirtina valstybinės reikšmės kelių tiesimo ir priežiūros projektus;

8.1.6. organizuoja ir koordinuoja mokslo tiriamųjų darbų, susijusių su valstybinės reikšmės keliais, rengimą;

8.1.7. organizuoja ir koordinuoja valstybinės reikšmės kelių plėtrai ir (ar) rekonstrukcijai reikalingų (rezervuojamų) teritorijų planavimo, ekonominio ir poveikio aplinkai vertinimo (pagrindimo) dokumentų rengimą;

8.1.8. organizuoja ir koordinuoja žemės, reikalingos valstybinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ar taisyti, saugaus eismo gerinimo priemonėms įrengti, gamybiniams-buitiniams kelių pastatams statyti ir plėtoti, kelių statybinių medžiagų bei valstybės lėšomis išžvalgytų naudingųjų iškasenų karjerams įrengti, paėmimo visuomenės poreikiams dokumentų rengimą, teikia prašymus institucijoms ją skirti ir registruoti Nekilnojamojo turto registre, juos eksploatuoti ir rekultivuoti;

8.1.9. organizuoja ir atlieka prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų konkursus bei pasirašo sutartis;

8.1.10. sudaro svarbių valstybei vietinės reikšmės kelių (gatvių (A, B, C, E kategorijų)) tiesimo, rekonstrukcijos, taisymo tikslinio finansavimo sąrašą, kurį tvirtina Susisiekimo ministerija, suderinusi su Vidaus reikalų ministerija;

8.1.11. įgyvendinant programų tikslus pagal sutartyse numatytas sąlygas atsiskaito su rangovais ir tiekėjais už atliktus darbus ir paslaugas, nupirktas prekes;

8.1.12. kartu su savivaldybėmis ir kitomis institucijomis bei įstaigomis sprendžia valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros objektų išdėstymo kelių apsaugos zonose klausimus;

8.1.13. renka, inventorizuoja, tvarko ir saugo duomenis apie valstybinės reikšmės kelius ir tiltus, estakadas, viadukus, tvirtina valstybinės reikšmės kelių duomenų banko nuostatus; disponuoja šių duomenų banku ir neatlygintinai teikia reikalingus duomenis valstybės kadastrams, registrams, klasifikatoriams bei duomenų bankams, taip pat turi teisę nemokamai gauti iš jų reikalingą informaciją apie valstybinės reikšmės kelius;

8.1.14. organizuoja, planuoja bei koordinuoja valstybinės reikšmės kelių srities kompiuterinių tinklų, informacinių sistemų diegimą, naudojimą ir plėtrą;

8.1.15. kaupia duomenis apie eismo įvykius, avaringas vietas, analizuoja eismo įvykių kilmės priežastis, rengia pasiūlymus dėl techninių eismo reguliavimo priemonių, valstybinės reikšmės kelių priežiūros, valstybinės reikšmės kelių techninės būklės gerinimo, organizuoja jų įgyvendinimą;

8.1.16. organizuoja ir kontroliuoja valstybinės reikšmės kelių ir jų statinių, jų užimamos žemės kadastrinius matavimus, jų teisinę registraciją;

8.1.17. sudaro ir tikslina valstybinės reikšmės kelių sąrašus, kuriuos Susisiekimo ministerija teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

8.2. įgyvendina valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių valstybės įmonių „Alytaus regiono keliai“, „Kauno regiono keliai“, „Klaipėdos regiono keliai“, „Marijampolės regiono keliai“, „Panevėžio regiono keliai“, „Šiaulių regiono keliai“, „Tauragės regiono keliai“, „Telšių regiono keliai“, „Utenos regiono keliai“, „Vilniaus regiono keliai“, „Automagistralė“ (toliau – valstybės įmonės) savininko teises ir pareigas;

8.3. nustato valstybės įmonėms privalomus valstybinės reikšmės kelių priežiūros darbus (užduotis), lėšų valstybės įmonių atliekamiems valstybinės reikšmės kelių priežiūros darbams poreikį ir organizuoja valstybinės reikšmės kelių priežiūros darbų įgyvendinimą;

8.4. vykdo valstybinės reikšmės kelių ir jų statinių tiesimo (statybos) ir priežiūros darbų organizavimo bei kontrolės funkcijas:

8.4.1. dalyvauja nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos darbe ir pagal savo kompetenciją įgyvendina jos priimtus sprendimus;

8.4.2. dalyvauja Saugaus eismo komisijos darbe ir pagal savo kompetenciją įgyvendina jos priimtus sprendimus;

8.4.3. teikia pasiūlymus rengiant ir dalyvauja Susisiekimo ministerijos rengiamose valstybinės reikšmės kelių ir kitose programose;

8.4.4. rengia valstybinės reikšmės kelių tiesimo ir priežiūros, valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros plėtros, naujos technikos ir technologijų diegimo, darbų mechanizavimo, gamtos išteklių naudojimo, šalies ir užsienio investicijų naudojimo bei kitas programas ir jas įgyvendina;

8.4.5. pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų projektus, įgyvendina įstatymus ir kitus teisės aktus;

8.4.6. organizuoja valstybinės reikšmės kelių tiesimo (statymo) ir taisymo (remonto), valstybinės reikšmės kelio statinių projektų ekspertizių atlikimą;

8.4.7. kontroliuoja, kad valstybinės reikšmės kelius tiestų ir prižiūrėtų tik asmenys, atitinkantys teisės aktų nustatytus reikalavimus;

8.4.8. organizuoja valstybinės reikšmės kelių tiesimo ir jų statinių statybos techninę priežiūrą;

8.4.9. organizuoja valstybinės reikšmės kelių ir jų statinių techninę priežiūrą ir vykdo valstybinės reikšmės kelių ir jų statinių naudojimo priežiūrą;

8.4.10. organizuoja naujai nutiestų ir rekonstruotų valstybinės reikšmės kelių ir jų statinių pripažinimą tinkamais naudoti;

8.4.11. atsakinga už transeuropinio Lietuvoje valstybinės reikšmės kelių tinklo tunelių saugos reikalavimų įgyvendinimą;

8.4.12. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja programos lėšų naudojimą vietinės reikšmės miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų bei pasienio keliams (gatvėms) tiesti, taisyti ir prižiūrėti;

8.4.13. gaivalinių nelaimių ir ekstremalių situacijų atvejais organizuoja operatyvią valstybės įmonių veiklą;

8.4.14. dalyvauja rengiamose konferencijose, seminaruose, parodose, mokymuose ir kituose renginiuose;

8.4.15. pagal kompetenciją analizuoja kitų valstybių įstatymus ir tarptautinės teisės aktus kelių tiesimo ir priežiūros klausimais ir teikia pasiūlymus Susisiekimo ministerijai;

8.4.16. nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

8.4.17. renka ir apdoroja informaciją apie valstybinės reikšmės kelių būklę ir eismo sąlygas, per visuomenės informavimo priemones informuoja apie tai gyventojus;

8.5. rengia ir išduoda planavimo ir projektavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti, jei planuojama teritorija yra valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonoje, taip pat derina pagal šias sąlygas parengtus teritorijų planavimo dokumentus;

8.6. diegia savininkų ar valdytojų naudotojų mokesčio (vinječių) sistemą Lietuvos magistraliniuose keliuose;

8.7. nagrinėja paraiškas dėl sunkiasvorių bei stambiagabaričių krovinių pervežimo, darbų atlikimo valstybinės reikšmės kelio juostoje ir kelio apsaugos zonoje, kelio ženklų ir statinių statymo, sporto varžybų ar kitokių renginių metu valstybinės reikšmės keliuose;

8.8. rengia ir teikia finansinės atskaitomybės bei kitas ataskaitas apie programų vykdymo eigą valstybės institucijoms įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

8.9. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III. KELIŲ DIREKCIJOS TEISĖS

 

9. Kelių direkcija, įgyvendindama uždavinius ir atlikdama funkcijas, turi teisę:

9.1. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka gauti paramą Kelių direkcijos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

9.2. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, viešųjų įstaigų, nevyriausybinių organizacijų bei įmonių ir kitų juridinių asmenų informaciją Kelių direkcijos kompetencijai priskirtais klausimais;

9.3. teikti Susisiekimo ministerijai pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikoje galiojančių bei rengiamų teisės aktų, jų atitikties Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams;

9.4. suderinus su jų vadovais, pasitelkti kitų valstybės bei savivaldybių institucijų, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovus ir specialistus Kelių direkcijos kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti;

9.5. sustabdyti valstybinės reikšmės kelių tiesimo ir priežiūros, tiltų ir kitų kelio statinių statybos ir priežiūros darbus, jei jie atliekami nesilaikant galiojančių norminių teisės aktų arba pažeidžiant atliekamų darbų technologiją, darbų saugos bei saugaus eismo reikalavimus;

9.6. gauti iš savivaldybių saugaus eismo komisijų informaciją apie jų priimtus sprendimus, analizuoti juos ir prireikus teikti svarstyti Saugaus eismo komisijai;

9.7. pagal savo kompetenciją:

9.7.1. tikrinti valstybės įmonių darbą, nustatyti joms užduotis, išklausyti jų darbo ataskaitas, prireikus teikti metodinius nurodymus; tikrinti, kaip valstybės įmonės, juridiniai asmenys laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, susijusių su valstybinės reikšmės kelių tiesimu ir priežiūra;

9.7.2. rengti konkursus, organizuoti konferencijas, pasitarimus, seminarus valstybinės reikšmės kelių tiesimo ir priežiūros, finansavimo, saugaus eismo ir kitais klausimais;

9.7.3. surašyti protokolus ir nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas, taikyti pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą nuobaudas asmenims, padariusiems teisės pažeidimus;

9.7.4. užmegzti ir plėtoti santykius su tarptautinėmis organizacijomis;

9.7.5. teisės aktų nustatyta tvarka vesti derybas, sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių asmenimis;

9.7.6. prireikus kartu su kitomis institucijomis leisti įsakymus arba įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus, sudaryti komisijas (darbo grupes) teisės aktų projektams rengti;

9.7.7. leisti norminius teisės aktus, techninius, metodinius, informacinius ir kitus dokumentus.

10. Kelių direkcija turi ir kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei susisiekimo ministro įsakymų suteiktas teises.

 

IV. KELIŲ DIREKCIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

11. Kelių direkcijai vadovauja generalinis direktorius, kuris skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų, skatinamas ar tarnybinės nuobaudos jam skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Generalinis direktorius yra tiesiogiai pavaldus susisiekimo ministrui.

12. Kelių direkcijos generalinis direktorius turi pavaduotojus, kuriuos jis skiria ir atleidžia iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Generalinio direktoriaus pavaduotojai tiesiogiai pavaldūs generaliniam direktoriui, kuris nustato jų kompetenciją.

13. Kelių direkcijos generalinis direktorius:

13.1. yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir programų Kelių direkcijos kompetencijai priklausančiais klausimais įgyvendinimą, už efektyvios vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą, sprendžia Kelių direkcijos kompetencijai priskirtus klausimus, asmeniškai atsako už tai, kad būtų vykdomi Kelių direkcijai pavesti uždaviniai;

13.2. užtikrina Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, įstatymų, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, susisiekimo ministro įsakymų ir kitų teisės aktų, kurie siejasi su valstybinės reikšmės kelių atkūrimu, priežiūra, plėtra, modernizavimu, funkcionavimu, Kelių direkcijos kompetencijai priklausančiais klausimais vykdymą;

13.3. teikia Susisiekimo ministerijai įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus Kelių direkcijos kompetencijos klausimais;

13.4. leidžia įsakymus ir pagal savo kompetenciją kitus teisės aktus, užtikrina jų vykdymą;

13.5. tvirtina Kelių direkcijos struktūrą, Kelių direkcijos darbo reglamentą, valstybės tarnautojų etikos kodeksą, vidaus tvarkos taisykles, padalinių nuostatus, karjeros valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginius nuostatus, tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų, finansų kontrolės taisykles, paskiria už finansų kontrolės vykdymą atsakingus valstybės tarnautojus;

13.6. tvirtina valstybės įmonių įstatus, struktūrą, valstybės įmonių vadovų pareigybės nuostatus, nustato valstybės įmonių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo ir premijavimo tvarką įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

13.7. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia iš pareigų Kelių direkcijos valstybės tarnautojus bei darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, valstybės įmonių vadovus, juos skatina ar skiria jiems nuobaudas;

13.8. kontroliuoja valstybės įmonių veiklą;

13.9. atstovauja ar išduoda įgaliojimus Kelių direkcijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, valstybės įmonių vadovams atstovauti Kelių direkcijai valdžios, valdymo ir kitose institucijose;

13.10. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

13.11. teikia susisiekimo ministrui Kelių direkcijos veiklos ataskaitas ir, susisiekimo ministrui pareikalavus, atsiskaito už savo veiklą;

13.12. siūlo Susisiekimo ministerijos kolegijai svarstyti klausimus;

13.13. vykdo kitus įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir susisiekimo ministro įsakymų jam suteiktus įgaliojimus.

14. Nesant Kelių direkcijos generalinio direktoriaus, jo pareigas susisiekimo ministro įsakymu pavedama eiti vienam iš generalinio direktoriaus pavaduotojų.

 

V. KELIŲ DIREKCIJOS TARYBA

 

15. Kelių direkcijoje gali būti sudaroma taryba – generalinio direktoriaus patariamasis organas.

16. Tarybos nariai yra generalinis direktorius (tarybos pirmininkas) ir generalinio direktoriaus pavaduotojai. Taryboje gali dalyvauti kiti tarybos pirmininko pakviesti Kelių direkcijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, bei valstybės įmonių vadovai. Tarybos darbo reglamentą tvirtina generalinis direktorius.

17. Tarybos posėdžių darbotvarkės sudaromos, pateikti klausimai svarstomi, sprendimai priimami ir įforminami tarybos darbo reglamento nustatyta tvarka.

 

VI. KELIŲ DIREKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR DARBO UŽMOKESČIO JIEMS MOKĖJIMAS

 

18. Kelių direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į pareigas tvarką, darbo užmokesčio jiems mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai.

 

VII. KELIŲ DIREKCIJOS LĖŠŲ ŠALTINIAI, LĖŠŲ NAUDOJIMAS

 

19. Kelių direkcija finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. Kelių direkcijai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

 

VIII. KELIŲ DIREKCIJOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

20. Kelių direkcijos finansinės veiklos kontrolę vykdo įgaliotos valstybės institucijos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Kelių direkcija gali baigti veiklą arba būti pertvarkyta Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________