LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO 29 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. gruodžio 10 d. Nr. IX-1261

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 99-3516)

 

1 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnio 1, 2, 3 dalis, papildyti 4 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

29 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d., išskyrus trečiąjį, ketvirtąjį ir penktąjį skirsnius.

2. Įstatymo trečiasis, ketvirtasis ir penktasis skirsniai įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

3. Pagal šį Įstatymą rengiama 2004 metų ir vėlesnių metų įmonių finansinė atskaitomybė.

4. Iki 2004 metų finansinė atskaitomybė rengiama pagal Vyriausybės ir Finansų ministerijos teisės aktus, reglamentuojančius finansinės atskaitomybės sudarymą.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS