LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2006 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. A1-94 „DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO IR SENYVO AMŽIAUS ASMENS BEI SUAUGUSIO ASMENS SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. liepos 18 d. Nr. A1-200

Vilnius

 

 

Pakeičiu socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 43-1571, Nr. 113-4310; 2007, Nr. 32-1162):

1. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos apraše:

1.1 Įrašau 47 punkte vietoj žodžių ir skaičiaus „3 darbo dienas“ žodžius ir skaičių „14 kalendorinių dienų“.

1.2. Išdėstau 54 punktą taip:

„54. Asmuo siunčiamas į Globos namus ilgalaikei ir trumpalaikei socialinei globai vadovaujantis savivaldybės institucijos nustatyta tvarka priimtu sprendimu dėl socialinės globos asmeniui skyrimo Globos namuose.“

1.3. Išdėstau 56 punktą taip:

„56. Savivaldybės sprendimas dėl socialinės globos asmeniui skyrimo nepriimamas, kai asmuo, apgyvendintas valstybės biudžeto finansuojamoje įstaigoje iki 2007 m. sausio 1 d., pereina į apskrities Globos namus. Šie asmenys apskrities Globos namuose apgyvendinami apskrities viršininko administracijos siuntimu.“

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikoje:

2.1. Išbraukiu 5 punkte žodžius „švietimo, vaiko teisių apsaugos tarnybos“.

2.2. Išbraukiu 8 punkte žodžius „bei motyvaciją“.

2.3. Pripažįstu netekusiu galios 10 punktą.

2.4. Išdėstau 18 punktą taip:

„18. Socialinis darbuotojas (komisija) išvadą dėl siūlomų socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmeniui ar suaugusiam asmeniui su negalia pateikia sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo priimančiam asmeniui savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.“

2.5. Išdėstau 1 priedą nauja redakcija (pridedama).

2.6. Išdėstau 2 priedą nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                           Vilija Blinkevičiūtė


 

Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens

su negalia socialinės globos poreikio

nustatymo metodikos

1 priedas

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2007 m. liepos 18 d. įsakymo

Nr. A1-200 redakcija)

 

________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

SENYVO AMŽIAUS ASMENS SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO VERTINIMAS

________________________ Nr. __________

(data)

 

I. SOCIALINIO SAVARANKIŠKUMO VERTINIMO KRITERIJAI

 

1. Asmens bendruomeniniai ryšiai

Eil. Nr.

 

Balai

1.1.

Dalyvauja bendruomeninėje (visuomeninėje) veikloje (lanko maldos namus, biblioteką ir kt.), domisi visuomeniniu gyvenimu

5

1.2.

Domisi visuomeniniu gyvenimu, nori dalyvauti bendruomenės veikloje. Gali lankytis įvairiose visuomeninėse įstaigose už namų ribų tik kitiems padedant

0

1.3.

Nesidomi bendruomeniniu (visuomeniniu) gyvenimu. Nenori ir (ar) negali dalyvauti bendruomeninėje veikloje

–5

 

2. Asmens bendravimas, komunikabilumas

Eil. Nr.

 

Balai

2.1.

Darniai sugyvena su sutuoktiniu, vaikais (jei turi) ir kitais artimaisiais giminaičiais. Sutaria ir bendrauja su kaimynais. Pats gali lengvai užmegzti kontaktą ir bendrauti su kitais asmenimis

5

2.2.

Nori bendrauti su aplinkiniais, tačiau sunkiai sekasi užmegzti kontaktą arba nėra galimybių bendrauti dėl negalios. Jaučiasi vienišas

0

2.3.

Uždaras, nebendraujantis asmuo. Dažnai konfliktuoja su šeimos nariais ir kitais artimais giminaičiais, kaimynais ar kitais asmenimis

–5

2.4.

Asmuo bendraujantis, komunikabilus, tačiau negalima numatyti bendravimo pasekmių dėl asmens proto ar psichikos, elgesio ar emocijų sutrikimų

–10

 

3. Laisvalaikio praleidimas

Eil. Nr.

 

Balai

3.1.

Aktyviai leidžia laisvalaikį namuose ar už jų ribų (lanko artimuosius, draugus, teatrus, maldos namus, užsiima mėgstama veikla namuose)

5

3.2.

Daugiau laiko praleidžia namuose, žiūrėdamas televizorių, klausydamas radijo, skaitydamas knygas, kartais užsiimdamas kita mėgstama veikla

0

3.3.

Leidžia laiką namuose, niekuo nesidomėdamas ir nieko neveikdamas arba negalėdamas aktyviai leisti laisvalaikio

–5

 

4. Gyvenamojo būsto ir aplinkos pritaikymas asmens poreikiams

Eil. Nr.

 

Balai

4.1.

Būstas ir (ar) aplinka pritaikyti asmens specialiesiems poreikiams

5

4.2.

Būstas ir (ar) aplinka iš dalies pritaikyti asmens specialiesiems poreikiams

0

4.3.

Būstas ir (ar) aplinka visai nepritaikyti asmens specialiesiems poreikiams

–5

 

5. Kokiais reikalais gali išeiti iš namų

Eil. Nr.

 

Gali pats, kai prireikia

Gali tik kitų padedamas

Visiškai negali

5.1.

Apsipirkti

1

0

–1

5.2.

Apsilankyti dienos, bendruomenės centre

1

0

–1

5.3.

Nueiti pas gydytoją, socialinį darbuotoją

1

0

–1

5.4.

Sumokėti mokesčius

1

0

–1

5.5.

Aplankyti artimuosius, giminaičius, draugus

1

0

–1

 

6. Asmens šeima (pažymėti kartu gyvenančius asmenis):

vaikai

sutuoktinis

tėvai

vaikaičiai

broliai, seserys

kiti (parašyti)___________________________________

 

7. Kaip dažnai palaiko ryšius

Eil. Nr.

 

Kas dieną

Kas savaitę

Kas mėnesį

Rečiau nei kas mėnesį

Visiškai nepalaiko

7.1.

Su vaikais

2

1

0

–1

–2

7.2.

Su anūkais

2

1

0

–1

–2

7.3.

Su kitais artimais giminaičiais

2

1

0

–1

–2

7.4.

Su draugais, kaimynais ir kt.

2

1

0

–1

–2

 

8. Ar asmuo yra veiksnus (neveiksnumas nustatomas Civilinio kodekso nustatyta tvarka) (reikiamą pažymėti):

taip

 ribotai veiksnus

ne

 

9. Jei asmuo neveiksnus ar ribotai veiksnus, nurodyti globėją (rūpintoją)

Vardas

Pavardė

Adresas

Telefonas

 

 

 

 

 

 

10. Jei asmuo yra veiksnus, nurodyti šeimos narį, kuris rūpinasi senyvo amžiaus asmeniu

Vardas

Pavardė

Adresas

Telefonas

 

 

 

 

 

 

11. Šeimos pagalba asmeniui

Eil. Nr.

 

Prireikus pagalbos arba asmeniui pagalba nereikalinga

Kartais

Visiškai nepadeda arba nėra artimųjų

11.1.

Padeda pirkti maisto produktus, buities prekes

1

0

–1

11.2.

Padeda tvarkytis namuose (sutvarko namus), skalbti ir atlikti kitus buitinius darbus

1

0

–1

11.3.

Padeda ruošti, gaminti maistą

1

0

–1

11.4.

Padeda maudytis

1

0

–1

11.5.

Padeda tvarkyti finansinius reikalus

1

0

–1

11.6.

Padeda tenkinti dvasinius, kultūrinius poreikius

1

0

–1

 

12. Kitų asmenų (kaimynų, draugų ir kt.) pagalba

Eil. Nr.

 

Prireikus pagalbos arba pagalba nereikalinga

Kartais

Visiškai nepadeda

12.1.

Padeda pirkti maisto produktus, buities prekes

1

0

–1

12.2.

Padeda tvarkytis namuose (sutvarko namus), skalbti ir atlikti kitus buitinius darbus

1

0

–1

12.3.

Padeda ruošti, gaminti maistą

1

0

–1

12.4.

Padeda maudytis

1

0

–1

12.5.

Padeda tvarkyti finansinius reikalus

1

0

–1

12.6.

Padeda tenkinti dvasinius, kultūrinius poreikius

1

0

–1

 

13. Pagalbos priėmimas

Eil. Nr.

 

Balai

13.1.

Mielai priima pagalbą iš artimųjų, draugų, kaimynų

5

13.2.

Jaučiasi nepatogiai, jei reikia kreiptis ir priimti pagalbą iš artimųjų (nenoriai priima pagalbą arba nelabai supranta pagalbos esmę). Priima pagalbą tik iš profesionalių darbuotojų, teikiančių socialines paslaugas

0

13.3.

Atsisako pagalbos iš artimųjų, draugų, kaimynų bei darbuotojų, teikiančių socialines paslaugas, arba visiškai nesuvokia siūlomos pagalbos esmės

–5

 

14. Šeimos galimybės teikti pagalbą

Eil. Nr.

 

Balai

14.1

Šeima gali rūpintis asmeniu

2

14.2.

Šeima gali rūpintis asmeniu tik ribotą laiką (vakarais ir nakties metu, kelias valandas per dieną, tam tikromis savaitės dienomis arba savaitgaliais ir pan.)

0

14.3.

Šeima negali rūpintis asmeniu (dėl šeimos veiklos, ekonominės padėties, fizinio bei dvasinio pervargimo ir išsekimo) arba artimų giminaičių nėra

–5

 

Balų suma _____________________

Socialinis savarankiškumas:

nuo 52 iki 25 balų – savarankiškas;

nuo 25 iki – 15 balų – iš dalies savarankiškas;

nuo –15 iki –60 balų – nesavarankiškas.

 

II. FIZINIO SAVARANKIŠKUMO VERTINIMO KRITERIJAI

 

15. Asmeninė priežiūra (savipriežiūra)

Eil. Nr.

 

Balai

15.1.

Gali pats pasirūpinti asmenine higiena (nusiprausti, išsimaudyti, prižiūrėti savo kūno dalis), apsirengti. Savarankiškai susitvarko tualete

5

15.2.

Gali pats nusiprausti, bet negali išsimaudyti, sunku atlikti kai kuriuos rengimosi veiksmus. Gali pats nueiti į tualetą, bet po to visiškai susitvarkyti negali

2

15.3.

Gali pasirūpinti tik viršutinės kūno dalies higiena ir atlikti tik kai kuriuos rengimosi veiksmus. Savarankiškai tualete nesusitvarko

0

15.4.

Visiškai negali savarankiškai pasirūpinti asmenine higiena. Negali nei nusirengti, nei apsirengti. Tuštinasi ir šlapinasi, naudodamasis specialiosiomis priemonėmis

–5

 

16. Kūno funkcijų ir kūno struktūros sutrikimai

Eil. Nr.

 

Balai

16.1.

Nėra didelių judėjimo, regos, klausos ar kalbos, psichomotorinės kontrolės funkcijų sutrikimų (gali laisvai judėti savo būste ir už jo ribų, valdyti kūno judesius, mato, girdi, gali bendrauti be techninių pagalbos priemonių arba su jomis)

5

16.2.

Kūno struktūros ir kūno funkcijų sutrikimai kompensuojami techninės pagalbos priemonėmis

2

16.3.

Kūno struktūros ir kūno funkcijų sutrikimai nevisiškai kompensuojami techninės pagalbos priemonėmis (sunkiai juda, valdo kūno judesius, silpnai mato ar girdi net su techninėmis pagalbos priemonėmis, sutrikęs kalbos suvokimas ir raiška)

0

16.4.

Dideli judėjimo, regos, klausos ar kalbos, psichomotorinės kontrolės funkcijų sutrikimai (sunkiai arba visai negali judėti, dėl psichikos ar proto negalios negali savarankiškai pasinaudoti savo kūno sugebėjimais, beveik arba visiškai nemato, negirdi ar nekalba) nekompensuojami techninės pagalbos priemonėmis

–5

 

17. Maitinimasis (valgymas, gėrimas)

Eil. Nr.

 

Balai

17.1.

Savarankiškai gali pasigaminti maistą ir pavalgyti

5

17.2.

Gali pasigaminti kai kuriuos lengvesnius patiekalus, pasišildyti pagamintą maistą ir pavalgyti

2

17.3.

Negali pasigaminti, bet gali pavalgyti patiektą maistą

0

17.4.

Negali nei valgyti, nei gerti be kitų pagalbos

–5

 

18. Namų ruoša (namų ūkio veikla)

Eil. Nr.

 

Balai

18.1.

Gali atlikti visus namų ruošos darbus (skalbti, valyti, išsilyginti skalbinius ir pan.) arba pasirūpinti, kad tai būtų atlikta

5

18.2.

Gali atlikti lengvus namų ruošos darbus (išsiplauti indus, pasikloti lovą, išsiskalbti smulkius skalbinius ir pan.). Sudėtinga susiplanuoti darbus

2

18.3.

Reikalinga pagalba atliekant visus namų ruošos darbus. Mažai ką gali pasidaryti pats

0

18.4.

Negali ar neturi paskatos atlikti namų ruošos darbų

–5

 

19. Asmens finansiniai sugebėjimai

Eil. Nr.

 

Balai

19.1.

Savarankiškai tvarko visus finansinius reikalus (užpildo reikiamus dokumentus, apmoka sąskaitas, sumoka mokesčius, nueina į banką, paštą)

5

19.2.

Savarankiškai gali tvarkytis su pinigais, tačiau reikalinga pagalba užpildant dokumentus, sąskaitas

0

19.3.

Nepajėgia tvarkyti finansinių reikalų, nesuvokia pinigų vertės

–5

 

20. Asmens pažinimo funkcijos, suvokimas, emocijos, elgesys

Eil. Nr.

 

Balai

20.1.

Asmens orientacijos (aplinkoje, laike, pažįstant kitus ir save), pažinimo ir atminties (naujos informacijos įsisavinimas, išlaikymas ir atkūrimas), dėmesio, suvokimo (garsų, vaizdų, objektų ir erdvės atpažinimas), kalbos suvokimo ir raiškos, emocijų (jausmų adekvatumas ir reguliavimas) ir elgesio (reakcija į situacijas) sutrikimai nenustatyti

5

20.2.

Yra kai kurių nedidelių toliau išvardytų sutrikimų: ne visada prisimena artimuosius ar gali pateikti informaciją apie save, ne visuomet orientuojasi aplinkoje; sunkiai priima, įsisavina naują informaciją, nesugeba išlaikyti informacijos ir dėmesio; ribotas aplinkos, tikrovės, situacijos ar kalbos suvokimas; sunkiai išreiškia save ir savo norus; neadekvačiai reiškia savo emocijas ir reaguoja į situacijas (nuotaikų kaita, neprognozuojamas elgesys) ir pan.

0

20.3.

Yra kai kurių didelių toliau išvardytų sutrikimų: neatpažįsta artimųjų, nežino pagrindinių duomenų apie save, nesiorientuoja aplinkoje ir laike; nesugeba įsisavinti naujos informacijos, jos išlaikyti ir sutelkti dėmesio; nesuvokia savo poreikių, tikrovės (pasitaiko haliucinacijų); sutrikusi kalbos ir emocinė raiška, nekontroliuoja savo emocijų ir elgesio (nuo agresijos iki visiškos apatijos); neįvertina savo galimybių (neadekvačiai savarankiškas arba visai nepasitikintis savimi) ir pan.

–10

 

21. Asmens veiklos galimybės ir pagalbos poreikis

Eil. Nr.

 

Balai

21.1

Asmens galimybės pagrindinėse jo veiklos srityse (buityje, asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime) dėl jo sveikatos būklės yra nežymiai ribotos, pagalba beveik nereikalinga, specialiųjų poreikių apimtis yra nedidelė arba vidutinė (teisės aktų nustatyta tvarka specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar nuolatinės slaugos poreikis nenustatytas)

5

21.2

Asmens galimybės pagrindinėse jo veiklos srityse dėl sveikatos būklės yra vidutiniškai ar žymiai ribotos, pagalba reikalinga, specialiųjų poreikių apimtis yra vidutinė arba didelė ir dėl to teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis

0

21.3

Asmens galimybės pagrindinėse jo veiklos srityse dėl sveikatos būklės yra visiškai ribotos, be kitų pagalbos negali atlikti beveik nieko, specialiųjų poreikių apimtis yra didelė ir dėl to teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis

–10

 

Balų suma ______________

Fizinis savarankiškumas:

nuo 35 iki 15 balų – savarankiškas;

nuo 15 iki – 15 balų – iš dalies savarankiškas;

nuo –15 iki –45 balų – nesavarankiškas.

 

III. IŠVADOS

 

22. Asmens nesavarankiškumo lygiai:

22.1. Dalinis nesavarankiškumas, kai asmeniui nustatyta:

22.1.1 fizinis savarankiškumas (nuo 35 iki 15 balų) ir socialinis nesavarankiškumas (nuo –15 iki – 60 balų);

22.1.2. fizinis nesavarankiškumas (nuo – 15 iki – 45 balų) ir socialinis savarankiškumas (nuo 52 iki 25 balų);

22.1.3. fizinis dalinis savarankiškumas (nuo – 15 iki – 15 balų) ir socialinis dalinis savarankiškumas (nuo 25 iki – 15 balų);

22.1.4. fizinis dalinis savarankiškumas (nuo – 15 iki – 15 balų) ir socialinis nesavarankiškumas (nuo –15 iki – 60 balų);

22.1.5. fizinis nesavarankiškumas (nuo – 15 iki – 45 balų) ir socialinis dalinis savarankiškumas (nuo 25 iki – 15 balų);

22.2. Visiškas nesavarankiškumas, kai asmeniui nustatytas fizinis nesavarankiškumas (nuo –15 iki – 45) ir socialinis nesavarankiškumas (nuo – 15 iki – 60 balų).

23. Asmuo su sunkia negalia – asmuo, kurio socialinis savarankiškumas įvertintas nuo – 15 iki – 60 balų ir fizinis savarankiškumas įvertintas nuo – 15 iki – 45 balų ir kuris pagal šio priedo 21 punkto kriterijus įvertintas – 10 balų.

 

24. Rekomenduojamos socialinės paslaugos, atsižvelgiant į socialinį ir fizinį savarankiškumą (reikiamą punktą pažymėti):

Socialinis savarankiškumas

Fizinis savarankiškumas

Savarankiškas (nuo 35 iki 15 balų)

Iš dalies savarankiškas

(nuo 15 iki – 15 balų)

Nesavarankiškas

(nuo – 15 iki – 45 balų)

Savarankiškas

(nuo 52 iki 25 balų)

Gali būti teikiamos bendrosios socialinės paslaugos

1. Bendrosios socialinės paslaugos (laisvalaikio užimtumas bendruomeninėse įstaigose).

2. Socialinė priežiūra asmens namuose

1. Socialinė priežiūra asmens namuose.

2. Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose.

3. Dienos socialinė globa asmens namuose.

4. Dienos socialinė globa institucijoje.

5. Trumpalaikė socialinė globa asmens namuose.

6. Trumpalaikė socialinė globa institucijoje

Iš dalies savarankiškas

(nuo 25 iki – 15 balų)

1. Bendrosios socialinės paslaugos (laisvalaikio užimtumas bendruomeninėse įstaigose).

2. Socialinė priežiūra asmens namuose

1. Bendrosios socialinės paslaugos (laisvalaikio užimtumas bendruomeninėse įstaigose).

2. Socialinė priežiūra asmens namuose.

3. Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose.

4. Dienos socialinė globa asmens namuose.

5. Dienos socialinė globa institucijoje

1. Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose.

2. Dienos socialinė globa asmens namuose.

3. Dienos socialinė globa institucijoje.

4. Trumpalaikė socialinė globa asmens namuose.

5. Trumpalaikė socialinė globa institucijoje.

6. Ilgalaikė socialinė globa institucijoje

Nesavarankiškas

(nuo – 15 iki – 60 balų)

1. Bendrosios socialinės paslaugos (laisvalaikio užimtumas bendruomeninėse įstaigose).

2. Socialinė priežiūra asmens namuose.

3. Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose

1. Socialinė priežiūra asmens namuose.

2. Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose.

3. Dienos socialinė globa asmens namuose.

4. Dienos socialinė globa institucijoje.

5. Trumpalaikė socialinė globa asmens namuose.

6. Trumpalaikė socialinė globa institucijoje.

7. Ilgalaikė socialinė globa institucijoje

1. Dienos socialinė globa asmens namuose.

2. Dienos socialinė globa institucijoje.

3. Trumpalaikė socialinė globa asmens namuose.

4. Trumpalaikė socialinė globa institucijoje.

5. Ilgalaikė socialinė globa institucijoje

 

Pastaba. Jei asmuo gyvena su šeima, ir, įvertinus asmens savarankiškumą, siūloma jam teikti socialinę priežiūrą ar dienos socialinę globą, pagal galimybes reikia teikti bendrąsias socialines paslaugas kartu gyvenančiai ir asmenį namuose prižiūrinčiai šeimai.

 

25. Socialinio darbuotojo išvada

Siūloma asmeniui teikti socialinę paslaugą

Alternatyvios paslaugos (nurodoma alternatyva, kuri geriausiai atitiktų asmens poreikius)

Pastabos

 

 

 

 

 

26. Pridedamos specialistų išvados ir (ar) dokumentai (pvz., Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, sveikatos priežiūros ir kt.):

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

 

27. Siūloma teikti bendrąsias socialines paslaugas asmens šeimai (reikiamą pažymėti):

informavimo

konsultavimo

tarpininkavimo ir atstovavimo

kitų bendrųjų socialinių paslaugų (nurodykite) ___________________________________

 

28. Socialinių paslaugų gavėjui, teikiant socialines paslaugas, atstovaus:

Vardas _______________________________

Pavardė _______________________________

Kontaktiniai duomenys _______________________________________________________

 

Paslaugos gavėjo kontaktiniai duomenys (adresas, tel. Nr.) ___________________________

__________________________________________________________________________

 

 

Socialinis darbuotojas              ______________                     ______________________

                                                                          (parašas)                                                     (vardas ir pavardė)

 

_________________


 

Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens

su negalia socialinės globos poreikio

nustatymo metodikos

2 priedas

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2007 m. liepos 18 d. įsakymo

Nr. A1-200 redakcija)

 

___________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

SUAUGUSIO ASMENS SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO VERTINIMAS

________________________ Nr. __________

(data)

 

I. SOCIALINIO SAVARANKIŠKUMO VERTINIMO KRITERIJAI

 

1. Asmens bendruomeniniai ryšiai

Eil. Nr.

 

Balai

1.1.

Dalyvauja bendruomeninėje (visuomeninėje) veikloje (domisi kultūriniu visuomeniniu gyvenimu)

5

1.2.

Domisi visuomeniniu gyvenimu, nori dalyvauti bendruomenės veikloje. Gali lankytis bendruomeniniame centre ar kitose visuomeninėse įstaigose tik kitų padedamas

0

1.3.

Nesidomi bendruomeniniu (visuomeniniu) gyvenimu. Nenori ir (ar) negali dalyvauti bendruomeninėje veikloje

– 5

 

2. Asmens bendravimas, komunikabilumas

Eil. Nr.

 

Balai

2.1.

Darniai sugyvena su sutuoktiniu, vaikais (jei turi) ir kitais artimaisiais giminaičiais. Sutaria ir bendrauja su kaimynais. Pats gali lengvai užmegzti kontaktą ir bendrauti su kitais asmenimis

5

2.2.

Nori bendrauti su aplinkiniais, tačiau sunkiai sekasi užmegzti kontaktą arba nėra galimybių bendrauti dėl negalios. Jaučiasi vienišas

0

2.3.

Uždaras, nebendraujantis asmuo. Dažnai konfliktuoja su šeimos nariais ir kitais artimais giminaičiais, kaimynais ar kitais asmenimis

– 5

2.4.

Asmuo bendraujantis, komunikabilus, tačiau negalima numatyti bendravimo pasekmių dėl asmens proto ar psichikos, elgesio ar emocijų sutrikimų

– 10

 

3. Laisvalaikio praleidimas

Eil. Nr.

 

Balai

3.1.

Aktyviai leidžia laisvalaikį namuose ar už jų ribų (lanko artimuosius, draugus, teatrus, maldos namus, užsiima mėgstama veikla namuose)

5

3.2.

Daugiau laiko praleidžia namuose, žiūrėdamas televizorių, klausydamas radijo, skaitydamas knygas, kartais užsiimdamas kita mėgstama veikla

0

3.3.

Leidžia laiką namuose, niekuo nesidomėdamas ir nieko neveikdamas arba negalėdamas aktyviai leisti laisvalaikį

– 5

 

4. Asmens gyvenamasis būstas ir gyvenamoji aplinka

Eil. Nr.

 

Balai

4.1.

Būstas ir (ar) aplinka pritaikyti asmens specialiesiems poreikiams

5

4.2.

Būstas ir (ar) aplinka iš dalies pritaikyti asmens specialiesiems poreikiams

0

4.3.

Būstas ir (ar) aplinka nepritaikyti asmens specialiesiems poreikiams

– 5

 

5. Kokiais reikalais pagal galimybes išeina iš namų

Eil. Nr.

 

Gali pats, kai prireikia

Gali tik kitų padedamas

Visiškai negali

5.1.

Dirbti

1

0

– 1

5.2.

Apsipirkti parduotuvėje

1

0

– 1

5.3.

Apsilankyti dienos, bendruomenės centre

1

0

– 1

5.4.

Nueiti pas gydytoją, socialinį darbuotoją

1

0

– 1

5.5.

Sumokėti mokesčius

1

0

– 1

5.6.

Aplankyti artimus giminaičius, draugus

1

0

– 1

 

6. Asmens dalyvavimas darbo rinkoje

Eil. Nr.

 

Balai

6.1.

Turi darbą, į kurį gali savarankiškai nuvykti ir parvykti

5

6.2.

Gali dirbti bei nuvykti į darbą ir parvykti iš jo tik kitiems padedant

0

6.3.

Negali dirbti

– 5

 

7. Asmens šeima (pažymėti kartu gyvenančius asmenis):

sutuoktinis

vaikai

tėvai

vaikaičiai

broliai, seserys

kiti (parašyti)___________________________________

 

8. Kaip dažnai palaiko ryšius

Eil. Nr.

 

Kas dieną

Kas savaitę

Kas mėnesį

Rečiau nei kas mėnesį

Visiškai nepalaiko

8.1.

Su vaikais, tėvais

2

1

0

– 1

– 2

8.2.

Su kitais artimaisiais

2

1

0

– 1

– 2

8.3.

Su draugais, kaimynais

2

1

0

– 1

– 2

 

9. Ar asmuo yra veiksnus (neveiksnumas nustatomas Civilinio kodekso nustatyta tvarka) (reikiamą pažymėti):

taip

ribotai veiksnus

ne

 

10. Jei asmuo neveiksnus ar ribotai veiksnus, nurodyti globėją (rūpintoją)

Vardas

Pavardė

Adresas

Telefonas

 

 

 

 

 

 

11. Jei asmuo yra veiksnus, nurodyti šeimos narį, kuris rūpinasi asmeniu

Vardas

Pavardė

Adresas

Telefonas

 

 

 

 

 

 

12. Šeimos pagalba asmeniui

Eil. Nr.

 

Prireikus pagalbos arba pagalba nereikalinga

Kartais

Visiškai nepadeda arba nėra artimųjų

12.1.

Padeda nuvykti į darbą ir grįžti atgal iš darbo

1

0

– 1

12.2.

Padeda pirkti maisto produktus, buities prekes

1

0

– 1

12.3.

Padeda tvarkytis namuose (sutvarko namus), skalbti ir atlikti kitus buitinius darbus

1

0

– 1

12.4.

Padeda ruošti, gaminti maistą

1

0

– 1

12.5.

Padeda maudytis

1

0

– 1

12.6.

Padeda tvarkyti asmens finansinius reikalus

1

0

– 1

12.7.

Padeda tenkinti dvasinius, kultūrinius poreikius

1

0

– 1

 

13. Draugų, kaimynų pagalba asmeniui

Eil. Nr.

 

Prireikus pagalbos arba pagalba nereikalinga

Kartais

Visiškai nepadeda

13.1

Padeda nuvykti į darbą ir grįžti atgal iš darbo

1

0

– 1

13.2.

Padeda pirkti maisto produktus, buities prekes

1

0

– 1

13.3.

Padeda tvarkytis namuose (sutvarko namus), skalbti ir atlikti kitus buitinius darbus

1

0

– 1

13.4.

Padeda ruošti, gaminti maistą

1

0

– 1

13.5.

Padeda maudytis

1

0

– 1

13.6.

Padeda tvarkyti asmens finansinius reikalus

1

0

– 1

13.7.

Padeda tenkinti dvasinius, kultūrinius poreikius

1

0

– 1

 

14. Pagalbos priėmimas

Eil. Nr.

 

Balai

14.1.

Mielai priima pagalbą iš artimųjų, draugų, kaimynų

5

14.2.

Jaučiasi nepatogiai, jei reikia kreiptis ir priimti pagalbą iš artimųjų (nenoriai priima pagalbą arba nelabai supranta pagalbos esmę)

0

14.3.

Atsisako pagalbos iš artimųjų, draugų, kaimynų bei darbuotojų, teikiančių socialines paslaugas, arba nesuvokia siūlomos pagalbos esmės

– 5

 

15. Šeimos galimybės teikti pagalbą

Eil. Nr.

 

Balai

15.1.

Šeima gali rūpintis asmeniu

2

15.2.

Šeima gali rūpintis asmeniu tik ribotą laiką (vakarais ir nakties metu, kelias valandas per dieną, tam tikrom savaitės dienomis arba savaitgaliais ir pan.)

0

15.3.

Šeima negali rūpintis asmeniu (dėl šeimos veiklos, ekonominės padėties, fizinio bei dvasinio pervargimo ir išsekimo) arba artimų giminaičių nėra

– 5

 

16. Asmens užimtumo motyvacija ir dalyvavimo galimybės

Eil. Nr.

 

Balai

16.1.

Nori ir gali dalyvauti įvairioje užimtumo (darbinėje) veikloje. Aktyviai dalyvauja įvairiuose organizuojamuose renginiuose, užimtumo veikloje

5

16.2.

Vangiai dalyvauja užimtumo veikloje ir įvairiuose renginiuose arba nori dalyvauti, tačiau asmens galimybės dėl fizinės, protinės ar psichinės negalios yra ribotos

0

16.3.

Visiškai nenori ir nedalyvauja užimtumo veikloje ir renginiuose arba nori dalyvauti, tačiau dėl fizinės, protinės ar psichinės negalios to daryti savarankiškai (be kitų asmenų pagalbos) negali

– 5

 

Balų suma _____________________

Socialinis savarankiškumas:

nuo 63 iki 25 balų – savarankiškas;

nuo 25 iki – 20 balų – iš dalies savarankiškas;

nuo – 20 iki – 71– balo – nesavarankiškas.

 

II. FIZINIO SAVARANKIŠKUMO VERTINIMO KRITERIJAI

 

17. Asmeninė priežiūra (savipriežiūra)

Eil. Nr.

 

Balai

17.1.

Gali pats pasirūpinti asmenine higiena (nusiprausti, išsimaudyti, prižiūrėti savo kūno dalis), apsirengti. Savarankiškai susitvarko tualete

5

17.2.

Gali pats nusiprausti, bet išsimaudyti pats negali, sunku atlikti kai kuriuos rengimosi veiksmus. Gali pats nueiti į tualetą, bet po to visiškai susitvarkyti negali

2

17.3.

Gali pasirūpinti tik viršutinės kūno dalies higiena ir atlikti tik kai kuriuos rengimosi veiksmus. Savarankiškai tualete nesusitvarko

0

17.4.

Visiškai negali savarankiškai pasirūpinti asmenine higiena. Negali nei nusirengti, nei apsirengti. Tuštinasi ir šlapinasi, naudodamasis specialiosiomis priemonėmis

– 5

 

18. Kūno funkcijų ir kūno struktūros sutrikimai

Eil. Nr.

 

Balai

18.1.

Nėra didelių judėjimo, regos, klausos ar kalbos, psichomotorinės kontrolės funkcijų sutrikimų (gali laisvai judėti savo būste ir už jo ribų, valdyti kūno judesius, mato, girdi, gali bendrauti be techninių pagalbos priemonių arba su jomis).

5

18.2.

Kūno struktūros ir kūno funkcijų sutrikimai kompensuojami techninės pagalbos priemonėmis

2

18.3.

Kūno struktūros ir kūno funkcijų sutrikimai nevisiškai kompensuojami techninės pagalbos priemonėmis (sunkiai juda, valdo kūno judesius, silpnai mato ar girdi net su techninės pagalbos priemonėmis, sutrikęs kalbos suvokimas ir kalba)

0

18.4.

Dideli judėjimo, regos, klausos ar kalbos, psichomotorinės kontrolės funkcijų sutrikimai (sunkiai arba visai negali judėti, dėl psichikos ar proto negalios negali savarankiškai pasinaudoti savo kūno sugebėjimais, beveik arba visiškai nemato, negirdi ar nekalba) nekompensuojami techninės pagalbos priemonėmis

– 5

 

19. Maitinimasis (valgymas, gėrimas)

Eil. Nr.

 

Balai

19.1.

Savarankiškai gali pasigaminti maistą ir pavalgyti

5

19.2.

Gali pasigaminti kai kuriuos lengvesnius patiekalus, pasišildyti pagamintą maistą ir pavalgyti

2

19.3.

Negali pasigaminti, bet gali pavalgyti patiektą maistą

0

19.4.

Negali nei valgyti, nei gerti be kitų pagalbos

– 5

 

20. Namų ruoša (namų ūkio veikla)

Eil. Nr.

 

Balai

20.1.

Gali atlikti visus namų ruošos darbus (skalbti, valyti būstą, išsilyginti skalbinius ir pan.) arba pasirūpinti, kad tai būtų atlikta

5

20.2.

Gali atlikti lengvus namų ruošos darbus (išsiplauti indus, pasikloti lovą, išsiskalbti smulkius skalbinius ir pan.). Sudėtinga susiplanuoti darbus

2

20.3.

Reikalinga pagalba atliekant visus namų ruošos darbus. Mažai ką gali pasidaryti pats

0

20.4.

Negali ar neturi paskatos atlikti namų ruošos darbų

– 5

 

21. Asmens finansiniai sugebėjimai

Eil. Nr.

 

Balai

21.1.

Savarankiškai tvarko visus finansinius reikalus (užpildo reikiamus dokumentus, apmoka sąskaitas, sumoka mokesčius, nueina į banką, paštą)

5

21.2.

Savarankiškai gali tvarkytis su pinigais, tačiau reikalinga pagalba atliekant mokėjimus, užpildant dokumentus, sąskaitas

0

21.3.

Nepajėgia tvarkyti finansinių reikalų, nesuvokia pinigų vertės

– 5

 

22. Asmens pažinimo funkcijos, suvokimas, emocijos, elgesys

Eil. Nr.

 

Balai

22.1.

Asmens orientacijos (aplinkoje, laike, pažįstant kitus ir save), pažinimo ir atminties (naujos informacijos įsisavinimas, išlaikymas ir atkūrimas), dėmesio, suvokimo (garsų, vaizdų, objektų ir erdvės atpažinimas), kalbos suvokimo ir raiškos, emocijų (jausmų adekvatumas ir reguliavimas) ir elgesio (reakcija į situacijas) sutrikimai nenustatyti

5

22.2.

Yra kai kurių nedidelių toliau išvardytų sutrikimų: ne visada prisimena artimuosius ar gali pateikti informaciją apie save, ne visuomet orientuojasi aplinkoje; sunkiai priima, įsisavina naują informaciją, nesugeba išlaikyti informacijos ir dėmesio; ribotas aplinkos, tikrovės, situacijos ar kalbos suvokimas; sunkiai išreiškia save ir savo norus; neadekvačiai reiškia savo emocijas ir reaguoja į situacijas (nuotaikų kaita, neprognozuojamas elgesys) ir pan.

0

22.3.

Yra kai kurių didelių toliau išvardytų sutrikimų: neatpažįsta artimųjų, nežino pagrindinių duomenų apie save, nesiorientuoja aplinkoje ir laike; nesugeba įsisavinti naujos informacijos, jos išlaikyti ir sutelkti dėmesio; nesuvokia savo poreikių, tikrovės (pasitaiko haliucinacijų); sutrikusi kalbos ir emocinė raiška, nekontroliuoja savo emocijų ir elgesio (nuo agresijos iki visiškos apatijos); neįvertina savo galimybių (neadekvačiai savarankiškas arba visai nepasitikintis savimi) ir pan.

– 10

 

23. Asmens veiklos galimybės ir pagalbos poreikis

Eil. Nr.

 

Balai

23.1.

Asmens galimybės pagrindinėse jo veiklos srityse (buityje, asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime, darbinėje veikloje, ugdantis) dėl sveikatos būklės yra nežymiai ribotos, pagalba beveik nereikalinga, specialiųjų poreikių apimtis yra nedidelė arba vidutinė (teisės aktų nustatyta tvarka specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar nuolatinės slaugos poreikis nenustatytas)

5

23.2.

Asmens galimybės pagrindinėse jo veiklos srityse dėl sveikatos būklės yra vidutiniškai ar žymiai ribotos, pagalba reikalinga, specialiųjų poreikių apimtis yra vidutinė arba didelė ir dėl to teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis

0

23.3.

Asmens galimybės pagrindinėse jo veiklos srityse dėl sveikatos būklės yra visiškai ribotos, be kitų pagalbos negali atlikti beveik nieko, specialiųjų poreikių apimtis yra didelė ir dėl to teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis

– 10

 

Balų suma ______________

Fizinis savarankiškumas:

nuo 35 iki 15 balų – savarankiškas;

nuo 15 iki – 15 balų – iš dalies savarankiškas;

nuo – 15 iki – 45 balų – nesavarankiškas.

 

III. IŠVADOS

 

24. Asmens nesavarankiškumo lygiai:

24.1. Dalinis nesavarankiškumas, kai asmeniui nustatyta:

24.1.1. fizinis savarankiškumas (nuo – 35 iki – 15 balų) ir socialinis nesavarankiškumas (nuo – 20 iki – 71 balo);

24.1.2. fizinis nesavarankiškumas (nuo – 15 iki – 45 balų) ir socialinis savarankiškumas (nuo 63 iki 25 balų);

24.1.3. fizinis dalinis savarankiškumas (nuo – 15 iki – 15 balų) ir socialinis dalinis savarankiškumas (nuo – 25 iki – 20 balų);

24.1.4. fizinis dalinis savarankiškumas (nuo – 15 iki – 15 balų) ir socialinis nesavarankiškumas (nuo – 20 iki – 71 balo);

24.1.5. fizinis nesavarankiškumas (nuo – 15 iki – 45 balų) ir socialinis dalinis savarankiškumas (nuo – 25 iki – 20 balų).

24.2. Visiškas nesavarankiškumas, kai asmeniui nustatytas fizinis nesavarankiškumas (nuo – 15 iki – 45 balų) ir socialinis nesavarankiškumas (nuo – 20 iki – 71 balo).

25. Asmuo su sunkia negalia – tai asmuo, kuris teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas nedarbingu, kurio socialinis savarankiškumas įvertintas nuo – 20 iki – 71 balo, fizinis savarankiškumas įvertintas nuo – 15 iki – 45 balų ir kuris pagal šio priedo 23 punkto kriterijus įvertintas – 10 balų.

26. Rekomenduojamos socialinės paslaugos, atsižvelgiant į socialinį ir fizinį savarankiškumą (reikiamą punktą pažymėti):

Socialinis savarankiškumas

Fizinis savarankiškumas

Savarankiškas

(nuo 35 iki 15 balų)

Iš dalies savarankiškas

(nuo 15 iki -15 balų)

Nesavarankiškas

(nuo -15 iki -45 balų)

Savarankiškas

(nuo 63 iki 25 balų)

Gali būti teikiamos bendrosios socialinės paslaugos.

1. Bendrosios socialinės paslaugos (laisvalaikio užimtumas bendruomeninėse įstaigose).

2. Socialinė priežiūra asmens namuose

 

1. Socialinė priežiūra asmens namuose.

2. Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose.

3. Dienos socialinė globa asmens namuose.

4. Dienos socialinė globa institucijoje.

5. Trumpalaikė socialinė globa asmens namuose.

6. Trumpalaikė socialinė globa institucijoje

Iš dalies savarankiškas

(nuo 25 iki -20 balų)

1. Bendrosios socialinės paslaugos (laisvalaikio užimtumas bendruomeninėse įstaigose).

2. Socialinė priežiūra asmens namuose

1. Bendrosios socialinės paslaugos (laisvalaikio užimtumas bendruomeninėse įstaigose).

2. Socialinė priežiūra asmens namuose.

3. Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose.

4. Dienos socialinė globa asmens namuose.

5. Dienos socialinė globa institucijoje

1. Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose.

2. Dienos socialinė globa asmens namuose.

3. Dienos socialinė globa institucijoje.

4. Trumpalaikė socialinė globa asmens namuose.

5. Trumpalaikė socialinė globa institucijoje.

6. Ilgalaikė socialinė globa institucijoje

Nesavarankiškas

(nuo -20 iki -71 balo)

1. Bendrosios socialinės paslaugos (laisvalaikio užimtumas bendruomeninėse įstaigose).

2. Socialinė priežiūra asmens namuose.

3. Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose

1. Socialinė priežiūra asmens namuose.

2. Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose.

3. Dienos socialinė globa asmens namuose.

4. Dienos socialinė globa institucijoje.

5. Trumpalaikė socialinė globa asmens namuose.

6. Trumpalaikė socialinė globa institucijoje.

7. Ilgalaikė socialinė globa institucijoje

1. Dienos socialinė globa asmens namuose.

2. Dienos socialinė globa institucijoje.

3. Trumpalaikė socialinė globa asmens namuose.

4. Trumpalaikė socialinė globa institucijoje.

5. Ilgalaikė socialinė globa institucijoje

 

Pastaba. Jei asmuo gyvena su šeima ir, įvertinus asmens savarankiškumą, siūloma jam teikti socialinę priežiūrą ar dienos socialinę globą, pagal galimybes reikia teikti bendrąsias socialines paslaugas kartu gyvenančiai ir asmenį namuose prižiūrinčiai šeimai.

 

27. Socialinio darbuotojo išvada

Siūloma asmeniui teikti socialinę paslaugą

Alternatyvios paslaugos (nurodoma alternatyva, kuri geriausiai atitiktų asmens poreikius)

Pastabos

 

 

 

 

28. Pridedamos specialistų išvados ir (ar) dokumentai (pvz., Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, sveikatos priežiūros ir kt.):

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

 

29. Siūloma teikti bendrąsias socialines paslaugas asmens šeimai (reikiamą pažymėti):

informavimo

konsultavimo

tarpininkavimo

kitų bendrųjų socialinių paslaugų (nurodykite) ___________________________________

 

30. Socialinių paslaugų gavėjui, teikiant socialines paslaugas, atstovaus:

Vardas _______________________________

Pavardė _______________________________

Kontaktiniai duomenys kontaktams _____________________________________________

 

Paslaugos gavėjo kontaktiniai duomenys (adresas, tel. Nr.) ___________________________

__________________________________________________________________________

 

 

Socialinis darbuotojas              ______________                     ______________________

                                                                          (parašas)                                                     (vardas ir pavardė)

 

_________________