Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo tvarkos aprašo PATVIRTINIMO

 

2009 m. gruodžio 23 d. Nr. 1762

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymo (Žin., 2009, Nr. 141-6196) 15 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS             DONATAS JANKAUSKAS

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. gruodžio 23 d.

nutarimu Nr. 1762

 

Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo tvarkos aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo tvarkos aprašas (toliau – šis aprašas) nustato:

1.1. informacijos apie asmens pensines teises, iki darbo Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijose pradžios įgytas Valstybinio socialinio draudimo fonde (toliau – Fondas) arba Fonde ir pensijų fonde, veikiančiame pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymą (Žin., 2003, Nr. 75-3472) (toliau – Pensijų kaupimo įstatymas), teikimo ES kompetentingai institucijai tvarką ir terminus;

1.2. lėšų už Fonde arba Fonde ir pensijų fonde, veikiančiame pagal Pensijų kaupimo įstatymą, asmens įgytas pensines teises pervedimo į ES kompetentingos institucijos nurodytą banko ar kitos kredito įstaigos sąskaitą tvarką ir terminus;

1.3. ES institucijose asmens įgytų pensinių teisių perkėlimo procedūrą asmens pasirinktu perkėlimo būdu.

2. Lėšos už Fonde asmens įgytas pensines teises apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymu (Žin., 2009, Nr. 141-6196) (toliau – Pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymas), Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu (Žin, 1994, Nr. 59-1153; 2005, Nr. 71-2555) (toliau – Pensijų įstatymas) ir Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 (Žin., 1994, Nr. 91-1781; 2005, Nr. 83- 3066), taip pat šiuo aprašu.

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos šio aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 123-5511) ir Pensijų kaupimo įstatyme.

 

II. informacijos teikimas ES kompetentingai insTitucijai

 

4. Gavusi ES kompetentingos institucijos prašymą pateikti informaciją apie Fonde asmens įgytas pensines teises, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) Pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuoja lėšas už Fonde asmens įgytas pensines teises ir informaciją apie šių lėšų sumą ES kompetentingai institucijai pateikia per 10 darbo dienų nuo šios institucijos prašymo gavimo.

5. Jeigu ES kompetentingos institucijos prašyme pateikti informaciją apie asmens įgytas pensines teises nurodyta apskaičiuoti pagal Pensijų kaupimo įstatymą asmens vardu sukauptų lėšų sumą (toliau – pensijų fonde sukauptos lėšos) ir Fondo valdybos administruojamame Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo sutarčių registre yra įrašas, kad asmuo dalyvauja pensijų kaupime pagal Pensijų kaupimo įstatymą, Fondo valdyba per 3 darbo dienas nuo šios institucijos prašymo gavimo turi kreiptis į atitinkamą pensijų kaupimo bendrovę dėl informacijos apie asmens vardu pensijų fonde sukauptas lėšas pateikimo. Šią informaciją pensijų kaupimo bendrovė Fondo valdybai pateikia per 3 darbo dienas nuo Fondo valdybos prašymo pateikti informaciją gavimo.

6. Jeigu Fondo valdyba neturi duomenų apie Pensijų įstatyme nustatytus asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginamus laikotarpius, buvusius iki 1994 m. sausio 1 d., ir asmens draudžiamosioms pajamoms prilyginamas pajamas, turėtas iki nurodytosios datos, šio aprašo 4 punkte nurodytas terminas skaičiuojamas nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos. Fondo valdyba per 3 darbo dienas nuo ES kompetentingos institucijos prašymo gavimo raštu informuoja šią instituciją apie termino pratęsimo priežastis.

7. Fondo valdyba per 3 darbo dienas nuo ES kompetentingos institucijos prašymo gavimo raštu informuoja asmenį, įgijusį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginamų laikotarpių iki 1994 m. sausio 1 d., apie šiems laikotarpiams įskaityti reikalingus papildomus dokumentus.

 

III. Lėšų už fonde arba fonde ir pensijų fonde asmens įgytas pensines teises pervedimas į es institucijų pensijų sistemą

 

8. Fondo valdyba, gavusi ES kompetentingos institucijos prašymą pervesti lėšas už asmens Fonde įgytas pensines teises, šias lėšas į ES kompetentingos institucijos nurodytą banko ar kitos kredito įstaigos sąskaitą perveda per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

9. Jeigu ES kompetentingos institucijos prašyme pervesti lėšas nurodyta pervesti lėšas už asmenį, dalyvaujantį pensijų kaupime pagal Pensijų kaupimo įstatymą, Fondo valdyba per 3 darbo dienas nuo šios institucijos prašymo gavimo praneša pensijų kaupimo bendrovei, kad asmens vardu pensijų fonde sukauptos lėšos turi būti pervestos į šios valdybos nurodytą banko ar kitos kredito įstaigos sąskaitą per 5 darbo dienas nuo Fondo valdybos pranešimo gavimo.

10. Pensijų kaupimo bendrovės pervestos į ES kompetentingos institucijos nurodytą banko ar kitos kredito įstaigos sąskaitą lėšos pervedamos kartu su lėšomis už Fonde įgytas pensines teises. Lėšų pervedimo ir valiutos keitimo išlaidos dengiamos iš apskaičiuotos sumos.

 

IV. ES INSTITUCIJŲ PENSIJŲ SISTEMOJE ĮGYTŲ PENSINIŲ TEISIŲ PERKĖLIMAS Į FONDĄ AR FONDĄ IR PENSIJŲ FONDĄ

 

11. Asmuo, pageidaujantis perkelti į Fondą arba Fondą ir pensijų fondą pensines teises, įgytas ES institucijų pensijų sistemoje, Fondo valdybai pateikia šios valdybos nustatytos formos prašymą.

12. Fondo valdyba per 5 darbo dienas nuo šio aprašo 11 punkte nurodyto prašymo gavimo kreipiasi į ES kompetentingą instituciją su prašymu patvirtinti šio asmens teisę perkelti pensines teises, apskaičiuoti ir į Fondo valdybos nurodytą sąskaitą pervesti atitinkamą lėšų sumą ir pateikti šią informaciją apie:

12.1. lėšų už šias asmens pensines teises sumą;

12.2. asmens tarnybos ES institucijose laikotarpius, už kuriuos įgytos asmens pensinės teisės.

13. Gavusi iš ES kompetentingos institucijos informaciją ir lėšas už ES institucijų pensijų sistemoje įgytas pensines teises ir atsižvelgdama į asmens pasirinktą pensinių teisių perkėlimo būdą, Fondo valdyba per 5 darbo dienas apskaičiuoja asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, asmens draudžiamosioms pajamoms prilyginamų pajamų koeficientą ir asmens draudžiamosioms pajamoms prilyginamų pajamų sumas. Asmeniui pasirinkus ES institucijų pensijų sistemoje įgytas pensines teises perkelti į Fondą ir pensijų fondą, veikiantį pagal Pensijų kaupimo įstatymą, kartu apskaičiuojama lėšų, pervedamų į pensijų fondą, suma.

14. Iš ES kompetentingos institucijos gautų už ES pensijų sistemoje įgytas pensines teises lėšų įskaitymo į Fondo valdybos banko sąskaitą ir valiutos keitimo išlaidos dengiamos iš gautų lėšų sumos.

15. Lėšos į asmens pasirinktą pensijų fondą, veikiantį pagal Pensijų kaupimo įstatymą, pervedamos, kai asmens su pasirinkta pensijų kaupimo bendrove sudaryta pensijų kaupimo sutartis įregistruojama Fondo valdybos administruojamame Pensijų kaupimo sutarčių registre.

16. Perkėlusi ES institucijose įgytas pensines teises į Fondą ar Fondą ir pensijų fondą, veikiantį pagal Pensijų kaupimo įstatymą, Fondo valdyba per 3 darbo dienas nuo pensinių teisių perkėlimo informuoja asmenį apie jo įgytą valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą ir asmens draudžiamosioms pajamoms prilyginamų pajamų sumas. Asmuo, pasirinkęs perkelti pensines teises į Fondą ir pensijų fondą, veikiantį pagal Pensijų kaupimo įstatymą, taip pat informuojamas apie lėšų, pervestų į jo pasirinktą pensijų fondą, sumą.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Kitus klausimus, susijusius su asmens pensinių teisių perkėlimu, Fondo valdyba, kaip kompetentinga įstaiga, sprendžia konsultuodamasi su ES kompetentinga institucija.

 

_________________