Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS“ PAKEITIMO

 

2008 m. spalio 29 d. Nr. 1126

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ (Žin., 1999, Nr. 95-2750; 2005, Nr. 137-4931, Nr. 151-5553; 2006, Nr. 77-3011, Nr. 127-4842, Nr. 144-5504; 2007, Nr. 21-779, Nr. 43-1648, Nr. 93-3740, Nr. 98-3974, Nr. 118-4825):

1.1. Įrašyti 1 punkte po žodžio „dirbti“ žodžius „ar perkeltiems“.

1.2. Išdėstyti 4.1.1–4.1.5 punktus taip:

„4.1.1. ambasadoriui – ne daugiau kaip 42000. Užsienio reikalų ministro sprendimu gali būti nustatyta iki 20 procentų didesnė išlaidų norma;

4.1.2. laikinajam reikalų patikėtiniui, įgaliotajam ministrui, generaliniam konsului – ne daugiau kaip 23870;

4.1.3. ministrui patarėjui – ne daugiau kaip 19800;

4.1.4. patarėjui, specialiajam atašė, pirmajam sekretoriui, konsului – ne daugiau kaip 17160;

4.1.5. antrajam sekretoriui, trečiajam sekretoriui, atašė, vicekonsului, specialiojo atašė pavaduotojui, kitiems atstovybės darbuotojams – ne daugiau kaip 15950.“

1.3. Įrašyti 4.3 punkte po žodžio „dirbti“ žodžius „ ar perkėlusios“.

1.4. Įrašyti 5.6 punkte po žodžio „dirbti“ žodžius „ ar perkėlusios“.

1.5. Išdėstyti 7 punktą taip:

„7. Nustatyti, kad:

7.1. atstovybės darbuotojams, nurodytiems šio nutarimo 2.2 punkte (išskyrus vyresnįjį specialųjį kurjerį ir specialųjį kurjerį):

7.1.1. taikomos 2.2, 2.3, 3.6 (išskyrus šeimos narius ir atstovybės darbuotojus, kurie jau apdrausti (apsidraudę) sveikatos draudimu, galiojančiu toje valstybėje, kurioje yra atstovybė), 4.5 punktų ir gali būti taikomos 4.1.5 punkto (ne daugiau kaip 70 procentų 4.1.5 punkte nustatytos gyvenamųjų patalpų nuomos metų išlaidų normos, o jeigu į tą pačią ar skirtingas atstovybes priimti darbuotojai sutuoktiniai gyvena toje pačioje vietovėje, vienam iš šių darbuotojų skiriama 100 procentų 4.1.5 punkte nustatytos gyvenamųjų patalpų nuomos metų išlaidų normos), 4.3 punkto pirmosios pastraipos ir 5.6 punkto nuostatos;

7.1.2. kompensuojamos (išskyrus šeimos narius) persikėlimo iš Lietuvos Respublikos į užsienio valstybę ir iš užsienio valstybės į Lietuvos Respubliką išlaidos, nurodytos 5.1.1 ir 5.1.2 punktuose, 5.2 punkte nustatyta tvarka iš valstybės institucijai ar įstaigai, į atstovybę paskyrusiai darbuotoją, skirtų asignavimų;

7.2. vyresniajam specialiajam kurjeriui ir specialiajam kurjeriui taikomos 2.2 ir 2.3, 3.6 (išskyrus šeimos narius) punktų nuostatos.“

1.6. Nurodytuoju nutarimu patvirtintuose gyvenimo lygio vietos koeficientuose:

1.6.1. Įrašyti vietoj pastraipos „Čekijos Respublika, Praha 1,05“ pastraipą „Čekijos Respublika, Praha 1,15“, vietoj pastraipos „Nyderlandų Karalystė, Haga 1,25“ pastraipą „Nyderlandų Karalystė, Haga 1,3“, vietoj pastraipos „Norvegijos Karalystė, Oslas 1,45“ pastraipą „Norvegijos Karalystė, Oslas 1,5“.

1.6.2. Išbraukti pastraipos „Belgijos Karalystė, Briuselis“ trečiojoje skiltyje išnašos ženklą.

1.6.3. Išbraukti išnašą.

1.7. Įrašyti nurodytuoju nutarimu patvirtintuose gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientuose vietoj pastraipos „Azerbaidžano Respublika, Baku 0,9“ pastraipą „Azerbaidžano Respublika, Baku 1“, vietoj pastraipos „Varšuva 0,9“ pastraipą „Varšuva 1“, vietoj pastraipos „Portugalijos Respublika, Lisabona 0,9“ pastraipą „Portugalijos Respublika, Lisabona 1“, vietoj pastraipos „Maskva 1,3“ pastraipą „Maskva 1,4“.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Šiuo nutarimu keičiamo nutarimo 4.1.2–4.1.5 punktai įsigalioja nuo 2010 m. sausio 1 dienos.

2.2. Šiuo nutarimu keičiamo nutarimo 7.1.2 punktas ir šio nutarimo 1.6, 1.7 punktai įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 dienos.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                         GEDIMINAS KIRKILAS

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                              PETRAS VAITIEKŪNAS

 

_________________