LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

į s a k y m a s

 

DĖL elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo

 

2010 m. kovo 29 d. Nr. 1-93

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964) 50 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“ (Žin., 2004, Nr. 170-6250; 2009, Nr. 135-5890) 1.1.8 punktu,

t v i r t i n u Elektros tinklų apsaugos taisykles (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras                                                         Arvydas Sekmokas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93

 

ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektros tinklų apsaugos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato elektros tinklų apsaugos zonas, jose esančios žemės ir miško naudojimo sąlygas, veiklos plėtrą ir apribojimus, perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatorių ir kitų asmenų, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančių elektros energetikos objektus ir įrenginius (toliau – elektros tinklai), teises bei pareigas eksploatuojant, remontuojant, modernizuojant ir techniškai prižiūrint elektros tinklus, esančius kitų asmenų žemėje (įskaitant valstybinius žemės sklypus, taip pat žemės sklypus, kurie nėra suformuoti arba yra suformuoti atlikus preliminarius matavimus), bei žemės savininkų ir naudotojų, kitų trečiųjų asmenų teises ir pareigas, vykdant veiklą elektros tinklų apsaugos zonose.

2. Šių Taisyklių tikslas yra apsaugoti elektros tinklus, sudaryti normalias jų eksploatavimo sąlygas ir užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams. Taisyklės taikomos projektuojant, statant ir eksploatuojant elektros tinklus nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos, ir vykdant bet kokią veiklą elektros tinklų apsaugos zonų ribose ir arti jų.

3. Už elektros tinklų apsaugą Taisyklėse nustatyta tvarka yra atsakingi jų savininkai ir asmenys, eksploatuojantys elektros tinklus. Taisyklės yra privalomos perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriams, kitiems elektros tinklų savininkams, eksploatuojantiems elektros tinklus, bei žemės ir (ar) kitų nekilnojamųjų daiktų, kuriuose yra elektros tinklai, savininkams ir naudotojams.

4. Siekiant apsaugoti elektros tinklus, sudaryti normalias jų eksploatavimo sąlygas ir užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams, teisės aktų nustatyta tvarka nustatomos apsaugos zonos, minimalūs leistini atstumai nuo elektros tinklų iki statinių, žemės ir vandens paviršiaus, kertamos proskynos miškų masyvuose ir želdynuose.

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Apsaugos zona – greta (aplink) elektros tinklų (tinklus) esanti teritorija (žemės juostos ir oro erdvės), skirta užtikrinti tinkamą elektros tinklų apsaugą ir saugų jų eksploatavimą, kurioje galioja nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Kabelių linija – elektrai arba silpnųjų srovių signalams perduoti skirta elektros inžinerinio tinklo dalis, kurią sudaro vienas ar keli lygiagretūs oro arba požeminiai kabeliai su jungiamosiomis, užtveriamosiomis ir galinėmis movomis, o alyvos pripildytose linijose dar yra alyvos papildymo aparatai ir slėgio signalizavimo sistema.

Oro linija – elektros inžinerinis tinklas, skirtas elektrai persiųsti atvirame ore nutiestais neizoliuotais arba izoliuotais prie atramų izoliatoriais pritvirtintais laidais.

Oro kabelių linija – elektros inžinerinis tinklas, skirtas elektrai persiųsti atvirame ore nutiestais oro kabeliais, pritvirtintais prie atramų ar statinių konstrukcijų.

Skirstomasis punktas (6–10 kV) statinyje įrengti pirminio ir antrinio komutavimo įrenginiai, skirti 6–10 kV įtampos elektrai skirstyti tam tikroje teritorijoje, kurioje yra dvi ar daugiau šynų sekcijų, dvi ar daugiau įvadinių linijų, relinės apsaugos ir automatikos įtaisai, savųjų reikmių arba 6–10 kV galios transformatoriai, 6–10 kV įtampos įvadinių ir išeinančių linijų komutavimui naudojami jungtuvai.

Transformatorinė – 6–10 kV įtampos stacionarioji, betoninė, modulinė, komplektinė, požeminė ar stulpinė transformatorinė, jų 6–10 kV įtampos elektros įrenginiai, 6–10 kV galios transformatoriai ir žemosios įtampos elektros įrenginiai.

Transformatorių pastotė – 35 kV ir aukštesnės įtampos elektros tinklo dalis, užimanti tam tikrą teritoriją arba patalpą, apimanti transformatorius, skirstyklą ir kitus įrenginius ir statinius.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (Taisyklių priedo 2 ir 3 punktai) vartojamas sąvokas.

 

II. ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONOS

 

6. Elektros tinklų apsaugos zonos nustatomos:

6.1. išilgai elektros oro linijų – žemės juostos ir oro erdvė, apribotos vertikaliomis plokštumomis, esančiomis abiejose linijos pusėse nuo kraštinių laidų (kai jie nėra atlenkti) šiuo atstumu:

6.1.1. iki 1 kV įtampos elektros oro linijoms – 2 metrai;

6.1.2. 6 ir 10 kV įtampos elektros oro linijoms – 10 metrų;

6.1.3. 35 kV įtampos elektros oro linijoms – 15 metrų;

6.1.4. 110 kV įtampos elektros oro linijoms – 20 metrų;

6.1.5. 330–400 kV įtampos elektros oro linijoms – 30 metrų;

6.1.6. 750 kV įtampos elektros oro linijoms – 40 metrų;

6.2. išilgai elektros oro kabelių linijų – žemės juostos ir oro erdvė apribotos vertikaliomis plokštumomis, esančiomis abiejose linijos pusėse nuo kraštinių kabelių (kai jie nėra atlenkti) 2 metrų atstumu;

6.3. išilgai požeminių elektros kabelių linijų – žemės juostos apribotos vertikaliomis plokštumomis, esančiomis abiejose linijos pusėse nuo kabelių linijų konstrukcijų kraštinių taškų – 1 metro, o iki statinių pamatų – 0,6 metro atstumu;

6.4. išilgai povandeninių elektros kabelių linijų – vandens sluoksnis nuo vandens paviršiaus iki dugno apribotas vertikaliomis plokštumomis, esančiomis abiejose linijos pusėse nuo kraštinių kabelių 100 metrų atstumu;

6.5. išilgai elektros oro linijų sankirtų su vandens telkiniais (upėmis, kanalais, ežerais ir kitais) – oro erdvė virš vandens telkinių paviršiaus, apribota vertikaliomis plokštumomis, esančiomis abiejose linijos pusėse nuo kraštinių laidų (kai jie nėra atlenkti):

6.5.1. laivybiniams vandens telkiniams – 100 metrų atstumu;

6.5.2. nelaivybiniams vandens telkiniams – atstumais, nustatytais Taisyklių 6.1 punkte;

6.6. transformatorių pastotėse – iki tvoros ribos;

6.7. aplink transformatorines ir skirstomuosius punktus – žemės plotai ir oro erdvė apriboti vertikaliomis plokštumomis, esančiomis nuo jų 10 metrų atstumu.

 

III. ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONOSE VYKDOMOS VEIKLOS SĄLYGOS

 

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

7. Perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatorių ir kitų asmenų, eksploatuojančių elektros tinklus (toliau – elektros tinklus eksploatuojantys asmenys), darbuotojams suteikiama teisė elektros tinklų apsaugos zonoje nekliudomai apžiūrėti, modernizuoti, eksploatuoti, remontuoti ir techniškai prižiūrėti elektros tinklus, esančius žemės valdų savininkų bei naudotojų teritorijoje, prieš tai teisės aktų nustatyta tvarka (Taisyklių priedo 3 ir 11 punktai) (išskyrus avarinius atvejus) jiems pranešus (raštu, žodžiu, telefonu, per visuomenės informavimo priemones ar kitu būdu ).

8. Žemės sklypai, esantys elektros tinklų apsaugos zonose, išskyrus elektros energetikos objektų žemę, nepaimami iš žemės naudotojų ir jie naudojami žemės ūkio bei kitoms reikmėms laikantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų (Taisyklių priedo 4 punktas) ir Taisyklių reikalavimų.

9. Mažiausius atstumus nuo elektros tinklų iki statinių ir medžių bei krūmų, taip pat nuo elektros oro linijų laidų ir oro kabelių iki žemės ir vandens paviršiaus nustato Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės ir Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės (Taisyklių priedo 5 ir 6 punktai) ir jų būtina laikytis projektuojant ir statant statinius, sodinant, genint ir kertant medžius bei krūmus.

10. Išilgai elektros oro linijų ir pagal transformatorinių ir skirstymo įrenginių, esančių miško masyvuose ir želdynuose, perimetrą kertamos proskynos pagal Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių (Taisyklių priedo 6 punktas) reikalavimus.

11. Asmenys turi vykdyti darbus elektros tinklų apsaugos zonose laikydamiesi Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių (Taisyklių priedo 7 punktas) ir Taisyklių reikalavimų bei laikytis teisėtų elektros tinklus eksploatuojančių asmenų nurodymų, kuriais siekiama užtikrinti saugias ir tinkamas elektros tinklų eksploatavimo sąlygas.

12. Asmenys, atliekantys darbus, dėl kurių reikia pertvarkyti elektros tinklus arba apsaugoti juos nuo gedimų, turi pertvarkyti arba apsaugoti elektros tinklus savo lėšomis, suderinę su elektros tinklus eksploatuojančiais asmenimis.

13. Statinių statybos, remonto, rekonstravimo projektuose prireikus turi būti numatomos elektros tinklų išsaugojimo arba jų iškėlimo priemonės. Šios priemonės derinamos su elektros tinklus eksploatuojančiais asmenimis.

14. Įrengiant drėkinimo ir drenažo kolektorių kanalus, špalerius soduose ir atliekant kitokius darbus, turi būti išsaugoti privažiavimai ir priėjimai prie elektros tinklų.

15. Asmenys, atliekantys sprogdinimo, statybos ir kitokius darbus, kurie gali sukelti elektros tinklų gedimus, turi ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki darbų pradžios suderinti su elektros tinklus eksploatuojančiais asmenimis šių darbų vykdymo sąlygas, užtikrinančias elektros tinklų išsaugojimą.

 

II. ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONOSE DRAUDŽIAMOS VEIKLOS

 

16. Elektros tinklų apsaugos zonose be raštiško tuos elektros tinklus eksploatuojančių asmenų sutikimo draudžiama:

16.1. statyti, remontuoti, rekonstruoti arba griauti bet kokius statinius;

16.2. vykdyti įvairius kasybos, krovimo, dugno gilinimo, žemės kasimo, sprogdinimo, melioravimo, užtvindymo darbus, mechanizuotai laistyti žemės ūkio kultūras, įrengti gyvulių laikymo aikšteles, vielines užtvaras ir metalines tvoras;

16.3. sodinti arba kirsti medžius, taip pat kirsti medžius už apsaugos zonos, galinčius griūti ant laidų ir atramų;

16.4. važiuoti mašinomis ir mechanizmais, kurių bendras aukštis su kroviniu arba be krovinio nuo kelio paviršiaus daugiau kaip 4,5 metro, elektros oro ir oro kabelių linijų apsaugos zonose;

16.5. dirbti žemės darbus giliau kaip 0,3 metro, taip pat lyginti gruntą požeminių elektros kabelių linijų apsaugos zonose.

17. Asmenys, gavę elektros tinklus eksploatuojančių asmenų raštišką sutikimą vykdyti nurodytus darbus elektros tinklų apsaugos zonose, privalo juos atlikti laikydamiesi sąlygų, užtikrinančių tų tinklų išsaugojimą.

18. Raštiškas sutikimas atlikti dirbti sprogdinimo darbus elektros tinklų apsaugos zonose išduodamas po to, kai asmenys, ketinantys vykdyti tuos darbus, teisės aktų nustatyta tvarka pateikia atitinkamus dokumentus.

19. Elektros tinklų apsaugos zonose draudžiama:

19.1. statyti degalines ir kitokias degalų bei tepalų talpyklas;

19.2. sandėliuoti bet kokias medžiagas, kurti ugnį;

19.3. įrengti sporto, žaidimų aikšteles, stadionus, turgavietes, viešojo transporto sustojimo vietas, visų rūšių mašinų ir mechanizmų stovėjimo aikšteles;

19.4. laidyti aitvarus ir skraidymo aparatų sportinius modelius, skraidyti bet kokio tipo skraidymo aparatais, organizuoti bet kuriuos renginius, kuriuose būtų didelis skaičius žmonių;

19.5. įrengti sąvartynus, kuriuose galimas masiškas paukščių susikaupimas, elektros tinklų (išskyrus požeminių elektros kabelių linijų) apsaugos zonose ir 500 metrų atstumu nuo jų;

19.6. barstyti iš lėktuvų trąšas ir chemikalus ant 35 kV ir aukštesnės įtampos elektros oro linijų;

19.7. dirbti smūginiais mechanizmais, mesti sunkesnius negu 5 tonos daiktus požeminių elektros kabelių linijų apsaugos zonose ir 5 metrų atstumu nuo jų;

19.8. mesti inkarus, plaukti su įmestais inkarais, grandinėmis, lotais, velkėmis ir tralais povandeninių elektros kabelių linijų apsaugos zonose;

19.9. užgriozdinti privažiavimus ir priėjimus prie elektros tinklų objektų;

19.10. mėtyti ant laidų, atramų ir priartinti prie jų bet kokius daiktus, taip pat lipti į atramas ir ant transformatorių pastočių, transformatorinių bei skirstomųjų punktų;

19.11. pašaliniams asmenims būti elektros įrenginių patalpose bei elektros įrenginių teritorijose, atidaryti elektros tinklų įrenginių duris, dangčius ir liukus, atlikti elektros tinkluose perjungimus ir prijungimus bei kitus darbus;

19.12. atlikti bet kuriuos veiksmus, kurie gali trikdyti normalų elektros tinklų darbą, gadinti juos arba dėl kurių gali įvykti nelaimingų atsitikimų.

 

III. ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONOSE VYKDOMOS VEIKLOS SĄLYGOS

 

20. Elektros tinklus eksploatuojančių asmenų darbuotojams leidžiama elektros tinklų apsaugos zonose dirbti žemės kasimo (Taisyklių priedo 10 punktas) ir kitokius darbus, jeigu tai būtina remontuojant, eksploatuojant, modernizuojant ir techniškai prižiūrint šiuos elektros tinklus. Žemės kasimo darbai atliekami šia tvarka:

20.1. planinis nutiestų per žemės ūkio naudmenas elektros linijų modernizavimas, eksploatavimas, remontas bei techninė priežiūra (Taisyklių priedo 8 punktas) atliekami, pranešus apie tai žemės savininkams arba naudotojams;

20.2. darbai, kuriais siekiama išvengti avarijų elektros linijose arba likviduoti jų padarinius, gali būti atliekami bet kuriuo laiku be išankstinio pranešimo žemės savininkams arba naudotojams. Apie atliktus darbus žemės savininkai ir naudotojai informuojami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų;

20.3. baigus žemės kasimo ir kitokius darbus, elektros tinklus eksploatuojantys asmenys turi sutvarkyti žemės savininkų teritorijas ir žemės naudmenas taip, kad jos būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį, taip pat atlyginti žemės savininkams ar žemės naudotojams nuostolius, padarytus atliekant šiuos darbus. Žemės naudotojų ir kiti nuostoliai nustatomi ir atlyginami teisės aktų nustatyta tvarka (Taisyklių priedo 1, 2 ir 3 punktai).

21. Elektros tinklus eksploatuojantys asmenys miškų masyvuose esančiose elektros tinklų apsaugos zonose privalo:

21.1. užtikrinti proskynų ir greta esančio miško priešgaisrinio saugumo reikalavimų laikymąsi vykdant elektros tinklų modernizavimą, eksploatavimą, remontą ir techninę priežiūrą;

21.2. išlaikyti tokį proskynų plotį, koks nustatytas Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėse (Taisyklių priedo 6 punktas), iškertant proskynose medžius, krūmus bei išgenint medžių šakas, iškertant už proskynos ribų esančius pavienius medžius, užtikrinant elektros linijų eksploatavimo, įskaitant specialaus transporto privažiavimą, galimybes;

21.3. iškirsti medžius, kurie auga ne proskynose ir gresia nugriūti ant laidų, atramų, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ar transformatorinių;

21.4. proskynose, kur pagal suderinimą auginami medžiai ir krūmai, iškirsti arba genėti aukštesnius kaip 4 metrų medžius, prieš tai įspėjus žemės savininkus arba naudotojus ir paliekant medieną ir nugenėtas šakas žemės savininkui arba naudotojui.

22. Valstybiniuose ir privačiuose miškuose, taip pat nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, kuriuose nutiestos oro ir oro kabelių linijos, jų apsaugos zonose medžius ir krūmus kerta ir geni tas elektros linijas eksploatuojantys asmenys. Miestuose, gyvenvietėse, miško parkuose, sodybose ir soduose, kuriuose nutiestos oro ir oro kabelių linijos, jų apsaugos zonose, vadovaudamiesi miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių želdinių apsaugos taisyklėmis, medžius ir krūmus kerta ir geni želdinius prižiūrinčios organizacijos arba želdinių savininkai, suderinę su elektros tinklus eksploatuojančiais asmenimis šių darbų atlikimo terminus. Iškirsta mediena, krūmai bei išgenėtos šakos lieka želdinių ar žemės savininkų (naudotojų) nuosavybėje.

23. Jei želdinius prižiūrinčios organizacijos arba želdinių savininkai nesilaiko Taisyklių 22 punkte nustatytų reikalavimų ir elektros tinklus eksploatuojančių asmenų nurodytais arba tarpusavyje suderintais terminais elektros tinklų apsaugos zonose neiškerta ir (ar) neišgeni medžių ir krūmų, elektros tinklus eksploatuojantys asmenys šiuos darbus atlieka savo lėšomis, raštiškai informuodami pastaruosius apie darbų pradžią. Iškirsta mediena, krūmai bei išgenėtos šakos lieka želdinių ar žemės savininkų (naudotojų) nuosavybėje.

24. Jei želdinius prižiūrinčios organizacijos arba želdinių savininkai elektros tinklus eksploatuojančių asmenų nurodytais arba tarpusavyje suderintais terminais neiškerta ir (ar) neišgeni medžių ir krūmų, keliančių grėsmę elektros tinklų saugumui ir augančių už elektros tinklų apsaugos zonų ribų, elektros tinklus eksploatuojantys asmenys šiuos darbus, informuodami Taisyklių
7 punkte nurodytomis informavimo priemonėmis apie jų pradžią, atlieka želdinius prižiūrinčių organizacijų arba želdinių savininkų lėšomis. Iškirsta mediena, krūmai bei išgenėtos šakos lieka želdinių ar žemės savininkų (naudotojų) nuosavybėje.

25. Medžių ir krūmų kirtimas, genėjimas ar kitoks pertvarkymas už elektros tinklų apsaugos zonų ribų derinami tarpusavyje su želdinių savininkais, taip pat su:

25.1. miškų urėdijomis arba nacionalinių (regioninių) parkų administracijų direkcijomis, kertant medžius valstybiniuose ir privačiuose miškuose, o jei šie miškai yra valstybės saugomose teritorijose (rezervatuose, draustiniuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, gamtos paminklų apsaugos zonose, vandens telkinių apsaugos juostose ir zonose) – ir su saugomų teritorijų administracijomis bei su atitinkamomis rajonų ir miestų aplinkos apsaugos agentūromis;

25.2. vietos savivaldybėmis – kertant, genint ar kitaip pertvarkant saugotinus medžius ir krūmus, augančius ne miško žemėje, ir su aplinkos apsaugos agentūromis.

26. Kertant medžius ir krūmus, augančius už elektros tinklų apsaugos zonų ribų, asmuo, pagal šias Taisykles turintis pareigą vykdyti šiuos darbus (savininkas arba elektros tinklus eksploatuojantis asmuo), turi gauti teisės aktų nustatytos formos leidimą. Užvirtus arba esant pavojui užvirsti medžiams ant elektros oro ir oro kabelių linijų, elektros tinklus eksploatuojantiems asmenims leidžiama kirsti paskirus medžius miškų masyvuose ir apsauginėse miško juostose šalia šių linijų trasų, vėliau nustatyta tvarka įforminant leidimus miškui kirsti.

27. Planiniai elektros kabelių linijų modernizavimo ir remonto darbai (Taisyklių priedo 9 punktas) kelio juostoje turi būti atliekami po to, kai šių darbų vykdymo sąlygos iš anksto suderinamos su Lietuvos automobilių kelių direkcija arba kelių savininkais ir su kelių policija, o miestuose ir kitose gyvenamosiose vietovėse taip pat su vietos savivaldybėmis. Darbai atliekami šia tvarka:

27.1. darbų vykdymo sąlygos turi būti suderintos ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki darbų pradžios. Derinimo metu pateikiama informacija apie būsimų darbų apimtis, mastą, terminus ir kita su tuo susijusi informacija. Derinant darbų vykdymo sąlygas, draudžiama elektros tinklus eksploatuojantiems asmenims nustatyti tokius įpareigojimus, kurie nebūtų susiję su derinamų darbų vykdymu;

27.2. elektros tinklus eksploatuojantys asmenys, atliekantys nurodytus darbus, turi įrengti laikinus apvažiavimus, aptverti darbų vietą, pastatyti atitinkamus kelio ženklus ir atstatyti kelio dangą savo lėšomis;

27.3. avarijos atveju leidžiama atlikti elektros kabelių linijų remonto darbus, dėl kurių gali būti sugadinta kelio danga, be išankstinio derinimo, nedelsiant pranešus apie šiuos darbus Lietuvos automobilių kelių direkcijai arba kelių savininkams, o miestuose ir kitose gyvenamosiose vietovėse – taip pat savivaldybėms.

28. Planiniai elektros kabelių modernizavimo ir remonto darbai (Taisyklių priedo 9 punktas) geležinkelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje turi būti atliekami po to, kai šių darbų vykdymo sąlygos iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki darbų vykdymo, bus suderintos su AB „Lietuvos geležinkeliai“ struktūriniais padaliniais, kurių žinioje yra tie geležinkeliai.

29. Elektros oro, oro kabelių ir kabelių linijų sankirtų su laivybinėmis ir plukdymo upėmis, ežerais, vandens telkiniais ir kanalais vietos pažymimos informaciniais ženklais. Informacinius ženklus stato elektros linijas eksploatuojantys asmenys, suderinę su valstybine įmone „Vidaus vandens kelių direkcija“, kuri juos įtraukia į laivybos navigacinių ženklų sąrašą ir locmanų žemėlapius.

Elektros kabelių linijų trasos jūrose nurodomos „Pranešimuose jūrininkams“ ir pažymimos jūrlapiuose.

30. Lėktuvų ir kitų skraidymo aparatų skridimas, kitoks oro erdvės virš elektros tinklų naudojimas, taip pat elektros tinklų projektavimas, statyba ir eksploatavimas turi būti vykdomi vadovaujantis teisės aktų, reguliuojančių oro erdvės naudojimą, reikalavimais.

 

IV. ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONOSE VYKDOMOS VEIKLOS PAPILDOMI REIKALAVIMAI

 

31. Jeigu elektros linijų apsaugos zonos sutampa su išilgai geležinkelių ir automobilių kelių ruožais, vamzdynų, ryšių linijų, kitokių elektros linijų ir objektų apsaugos zonomis, darbus, susijusius su šių objektų eksploatavimu, sutampančiuose teritorijos sklypuose atlieka suinteresuoti asmenys, suderinę tarpusavyje.

32. Jeigu iki 1 kV įtampos elektros oro ir oro kabelių linijose yra įrengti laidai bei oro kabeliai, priklausantys kitiems asmenims, pastarieji turi eksploatuoti juos pagal tarpusavio susitarimus arba sutartis.

33. Asmenys, vykdantys žemės kasimo (Taisyklių priedo 10 punktas) darbus, radę techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis kabelių išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiam elektros tinklus eksploatuojančiam asmeniui ir savivaldybei, jeigu iš pastarosios buvo gautas leidimas žemės kasimo darbams.

34. Jeigu kabelis iškeliamas iš vandens inkaru, žvejybos įrankiais arba kitokiu būdu, laivų kapitonai (darbų vadovai) privalo nedelsdami pranešti apie tai artimiausiam elektros tinklus eksploatuojančiam asmeniui. Laivų kapitonai perduoda šį pranešimą tiesiogiai arba per artimiausią jūrų ar upių uostą.

35. Fiziniai asmenys, pastebėję nutrūkusį arba nukritusį elektros oro linijos laidą, nulūžusią atramą, atidarytas transformatorinių duris, taip pat iškilus pavojui, kad gali griūti atrama arba trūkti laidas, privalo imtis priemonių, kad atsitiktinai prie laidų ir atvirų elektros įrenginių neprieitų žmonės ir gyvuliai, ir nedelsdami apie tai pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112, arba, jei yra žinoma, elektros tinklus eksploatuojančiam asmeniui.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36. Elektros tinklus eksploatuojantys asmenys turi teisę sustabdyti darbus, kuriuos atlieka kiti asmenys, pažeisdami Taisyklių reikalavimus, elektros tinklų apsaugos zonose.

37. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________


Elektros tinklų apsaugos taisyklių

priedas

 

nuorodos

 

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);

2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2009, Nr. 10-352);

3. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964);

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43);

5. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 4-40 (Žin., 2007, Nr. 24-936);

6. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 4-40 (Žin., 2007, Nr. 24-936);

7. Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 4-432 (Žin., 2004, Nr. 175-6502);

8. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 389 (Žin., 2002, Nr. 6-252; 2004, Nr. 8-207);

9. Elektros tinklų statybos rūšys, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 4-74/D1-117 (Žin., 2004, Nr. 44-1470);

10. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-629 (Žin., 2005, Nr. 151-5569);

11. Elektros energijos tiekimo naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 (Žin., 2010, Nr. 20-957).

 

_________________