LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. liepos 5 d. Nr. 844

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatus (pridedama).

2. Įgalioti nuo 2002 m. sausio 1 d. Informacinės visuomenės plėtros komitetą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išduoti licencijas steigti ir eksploatuoti telekomunikacijų tinklus ir teikti telekomunikacijų paslaugas, sustabdyti jų galiojimą ir jas panaikinti.

3. Pavesti Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengti ir iki 2001 m. lapkričio 15 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2 punkte nurodytai funkcijai įgyvendinti būtinų teisės aktų projektus.

 

 

 

L. e. ūkio ministro pareigas,

l. e. Ministro Pirmininko pareigas                                                                           Eugenijus Gentvilas

 

 

 

L. e. vidaus reikalų ministro pareigas                                                                   Vytautas Markevičius

 


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m.

liepos 5 d. nutarimu Nr. 844

 

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – komitetas) yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga.

2. Komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.

3. Komiteto veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotais strateginiais veiklos planais, kuriuose nurodyti svarbiausieji komiteto uždaviniai ir jų įgyvendinimo būdai. Rengiami vienerių, trejų, penkerių ir dešimties metų strateginiai komiteto veiklos planai, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ilgalaikį strateginį veiklos planą.

4. Komitetas yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

5. Komitetas yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Buveinės adresas –Gedimino pr. 11, LT – 2039 Vilnius.

 

II. KOMITETO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

7. Svarbiausieji komiteto uždaviniai yra šie:

7.1. dalyvauti formuojant valstybės informacijos technologijų ir telekomunikacijų (toliau vadinama – ITT) kūrimo Lietuvos Respublikoje politiką ir koordinuoti jos įgyvendinimą;

7.2. užtikrinti ITT infrastruktūros, atitinkančios Europos Sąjungos reikalavimus, projektavimą, kūrimą ir plėtrą;

7.3. pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą ITT plėtros strategiją planuoti ir organizuoti ITT plėtrą valstybėje – užtikrinti visiems Lietuvoje esantiems vartotojams vienodas galimybes naudotis ITT priemonėmis, skatinti ITT paslaugų teikėjų konkurenciją ir plėsti gyventojų ir juridinių asmenų komunikavimą su valstybės ir savivaldybių institucijomis.

8. Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, komitetas vykdo šias funkcijas:

8.1. rengia strateginių ITT plėtros programų projektus, koordinuoja jų įgyvendinimą;

8.2. koordinuoja ITT diegimą, informacinių ir telekomunikacinių procesų reformavimą, telekomunikacinių tinklų ir informacinių sistemų sąveiką valstybės institucijose ir įstaigose;

8.3. renka ir analizuoja informaciją apie valstybės institucijose ir įstaigose įdiegtus ir diegiamus ITT projektus ir naudojamas tam lėšas, teikia pasiūlymus dėl ITT plėtros;

8.4. derina ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų rengiamus ITT projektus, siekia užtikrinti jų tęstinumą;

8.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotas įstatymų nustatyta tvarka vykdo įstaigų, įmonių steigėjo funkcijas, koordinuoja jų veiklą;

8.6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos ūkio plėtros strategiją ir derina valstybės institucijų ir įstaigų rengiamas informacinės visuomenės plėtros programas, taip pat lėšų joms įgyvendinti poreikį;

8.7. koordinuoja visų telekomunikacijų operatorių, tinklų ir sistemų sąveiką;

8.8. koordinuoja valstybės valdomų telekomunikacijos išteklių plėtrą ir naudojimą užtikrinant jų integralumą ir efektyvumą;

8.9. koordinuoja bendrų su Europos Sąjunga ITT projektų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose, dalyvauja vykdant bendrą Baltijos valstybių telekomunikacijų politiką;

8.10. koordinuoja valstybės informacinių sistemų, registrų integralios sistemos, bendrojo naudojimo duomenų bazių kūrimą ir funkcionavimą;

8.11. rengia licencijuojamos telekomunikacijų veiklos sąrašo, licencijavimo sąlygų ir taisyklių projektus ir atlieka fiksuoto telefono ryšio ir universaliųjų (visuotinių) paslaugų didžiausios ribinės kainos skaičiavimą, suderina juos su Ryšių reguliavimo tarnyba ir teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

8.12. organizuoja telekomunikacijų veiklos licencijavimo konkursus pagal komiteto parengtas ir suderintas su Ryšių reguliavimo tarnyba sąlygas; išduoda licencijas steigti ir eksploatuoti telekomunikacijų tinklus, teikti telekomunikacijų paslaugas, turi teisę sustabdyti licencijų galiojimą ir jas panaikinti įstatymų nustatyta tvarka;

8.13. dalyvauti rengiant valstybės informacinių sistemų ir registrų kūrimo ir jų saugos užtikrinimo metodinius nurodymus, inicijuoja ITT standartų rengimą;

8.14. organizuoja techninių reglamentų, nustatančių privalomuosius informacijos technologijų ir jų priemonių saugos, kokybės ir paslaugų teikimo reikalavimus, rengimą;

8.15. teikia pasiūlymus dėl mokslo ir technikos naujovių diegimo ITT srityje, organizuoja tikslinių mokslo programų diegimą ir vykdymą;

8.16. rengia ITT reglamentuojančių teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

8.17. paskelbus karo ar nepaprastąją padėtį, kilus karo, gaivalinių nelaimių pavojui ar kitais atvejais pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliojimus reguliuoja telekomunikacijų veiklą, leidžia įsakymus, kurie privalomi visiems telekomunikacijų tinklų ir įrenginių savininkams bei telekomunikacijų operatoriams;

8.18. vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nustatytas funkcijas.

 

III. KOMITETO TEISĖS

 

9. Įgyvendindamas savo uždavinius, komitetas turi teisę:

9.1. nustatytąja tvarka rengti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, taip pat pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų tobulinimo pagal kompetenciją;

9.2. sudaryti komisijas (darbo grupes) teisės aktų projektams ir programoms rengti, į jas įtraukti kitų institucijų specialistus (suderinus su jų vadovais), dalyvauti kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytų darbo grupių, rengiančių programas ir teisės aktus, susijusius su ITT diegimu ir informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje, veikloje;

9.3. gauti iš ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų informaciją komiteto kompetencijos klausimais;

9.4. bendradarbiauti informacinės visuomenės plėtros ir telekomunikacijų srityje su kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis institucijomis ir organizacijomis, pagal kompetenciją atstovauti Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose, dalyvauti Lietuvos Respublikos valstybinių ir vyriausybinių delegacijų darbe;

9.5. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka naudoti lėšas, gautas iš užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų ir fondų ITT diegti ir plėtoti.

10. Komitetas turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia įstatymai ar kiti teisės aktai.

 

IV. KOMITETO darbo organizavimas

 

11. Komitetui vadovauja direktorius, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka 5 metams skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Ministras Pirmininkas.

Direktorius pavaldus Ministrui Pirmininkui.

Direktorius skatinamas ir tarnybinės nuobaudos jam skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

12. Komiteto direktorius:

12.1. sprendžia komiteto kompetencijai priskirtus klausimus, taip pat vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nustatytas funkcijas, asmeniškai atsako už tai, kad būtų vykdomi komitetui pavesti uždaviniai;

12.2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų vykdymą;

12.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia  Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

12.4. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;

12.5. leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus, tikrina, kaip jie vykdomi;

12.6. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei komiteto veiklos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir jos įgyvendinimo priemonių vykdymo ataskaitas, Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

12.7. tvirtina komiteto struktūrą ir pareigybių sąrašą neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;

12.8. tvirtina komiteto struktūrinių padalinių nuostatus;

12.9. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų komiteto valstybės tarnautojus, juos skatina ir skiria jiems tarnybines nuobaudas;

12.10. teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina įstaigų, įmonių, organizacijų nuostatus (įstatus), skiria į pareigas jų vadovus esant Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliojimui vykdyti steigėjo funkcijas;

12.11. vykdo kitus įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko jam suteiktus įgaliojimus.

13. Komiteto direktorius turi tris pavaduotojus, kuriuos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų komiteto direktorius.

14. Komiteto direktorių laikinai pavaduoja vienas iš jo įsakymu paskirtų pavaduotojų.

15. Komitete gali būti sudaroma kolegija, kuri yra direktoriaus patariamoji institucija. Kolegijos narių skaičių nustato ir kolegijos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina direktorius. Jis taip pat teikia kolegijai svarstyti klausimus.

 

V. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR DARBO UŽMOKESČIO JIEMS MOKĖJIMAS

 

16. Valstybės tarnautojų tarnybos komitete, priėmimo į darbą tvarką, darbo užmokesčio jiems mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, kiti įstatymai ir teisės aktai.

 

VI. KOMITETO FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

17. Komiteto finansinės veiklos kontrolę vykdo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė ir kitos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

part_23a1717fd0bb451091d761a52d592452_end