LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NAUJŲ IR NAUDOTŲ IMPORTUOJAMŲ POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ TECHNINIŲ DOKUMENTŲ PATIKRINIMO IR ŠIŲ ĮRENGINIŲ TINKAMUMO NAUDOTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. gruodžio 27 d. Nr. A1-289

Vilnius

 

Siekiant užtikrinti, kad į Lietuvos rinką patektų teisės aktų nustatytus sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus atitinkantys potencialiai pavojingi įrenginiai, ir vykdydama Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo (Žin., 1996, Nr. 46-1116; 2000, Nr. 89-2742; 2003, Nr. 119-5404) 5 straipsnio 1 dalies 5 punktą,

tvirtinu Naujų ir naudotų importuojamų potencialiai pavojingų įrenginių techninių dokumentų patikrinimo ir šių įrenginių tinkamumo naudoti Lietuvos Respublikoje pripažinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

______________


PATVIRTINTA

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2004 m. gruodžio 27 d.

įsakymu Nr. A1-289

 

nauJŲ IR NAUdotų importuojamų potencialiai pavojingų įrenginių techninių dokumentų patikrinimo ir šių įrenginių tinkamumo naudoti Lietuvos Respublikoje pripažinimo tvarkos aprašas

 

1. Naujų ir naudotų importuojamų potencialiai pavojingų įrenginių techninių dokumentų patikrinimo ir šių įrenginių tinkamumo naudoti Lietuvos Respublikoje pripažinimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja į Lietuvos Respubliką įvežamų potencialiai pavojingų įrenginių, išskyrus tuos, kurių patekimą į rinką nustato 1 priede nurodyti techniniai reglamentai, techninių dokumentų patikrinimo ir šių įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti tvarką.

2. Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1. importuojami potencialiai pavojingi įrenginiai – ne Bendrijos įrenginiai, įvežami į Europos Bendrijų teritoriją ir į Europos Bendrijų teritoriją iš trečiųjų šalių įvežami Bendrijos potencialiai pavojingi įrenginiai;

2.2. kitos šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių įstatyme (Žin.,1996, Nr. 46-1116; 2000, Nr. 89-2742; 2003, Nr. 119-5404) ir Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 92-2542) vartojamas sąvokas.

3. Fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – pareiškėjai), ketinantys įvežti į Lietuvą savo reikmėms ar parduoti naujus ar naudotus potencialiai pavojingus įrenginius (toliau – įrenginius), kurių charakteristikos kelia abejonių dėl rimto ir tiesioginio pavojaus sveikatai ir saugai įprastinėmis ir numatomomis naudojimo sąlygomis arba jei šie įrenginiai neturi lydimųjų dokumentų, ar atitikties ženklų, ar etikečių, kaip yra numatyta Europos Bendrijos ar nacionalinėse gaminio saugos taisyklėse, gali raštu kreiptis į pasirinktą įgaliotą įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigą (toliau – įgaliota įstaiga) dėl įvežamų įrenginių tinkamumo pripažinimo, pateikdami tokią informaciją ir šiuos dokumentus:

3.1. prašymą raštu dėl įrenginių tinkamumo pripažinimo nurodant paskirtį ir aplinkybes, kuriomis ketinama įrenginius įsigyti (savo reikmėms, pardavimui, įrenginių pagaminimo metus, ar įrenginiai įsigyjami iš užsienio firmų, prekiaujančių naudotais įrenginiais, ar įrenginiai išmontuoti savininko užsienio šalyje, išmontavimo ar sandėliavimo laikas, ar nebuvo avarijų su įsigyjamu įrenginiu ir pan.);

3.2. įrenginių dokumentų techninę bylą;

3.3. įrenginių naudojimo dokumentus (montavimo, naudojimo ir priežiūros ar remonto instrukcijas);

3.4. įrenginių atitiktį patvirtinančius dokumentus (atitikties deklaraciją ir (ar) atitikties sertifikatą), jei tokie yra;

3.5. šalies, kurioje įsigyjami įrenginiai, kompetentingos priežiūros įstaigos, jei tokia yra, pažymą apie įrenginių techninę būklę ar atliktą patikrą.

4. Dokumentai įgaliotai įstaigai pateikiami lietuvių kalba. Suderinus su įgaliotąja įstaiga kai kurie dokumentai, išskyrus naudojimo instrukcijas, gali būti pateikiami ir užsienio kalbomis.

5. Dėl įrenginio tinkamumo naudoti Lietuvos Respublikoje pripažinimo procedūros atlikimo tarp pareiškėjo ir įgaliotosios įstaigos pasirašoma sutartis (toliau – sutartis).

6. Įgaliota įstaiga, gavusi prašymą ir pasirašiusi sutartį, per laikotarpį, suderintą su pareiškėju, turi išnagrinėti pateiktus dokumentus ir priimti sprendimą dėl įrenginio tinkamumo naudoti.

7. Atskirais atvejais (kai įrenginiai ilgai nenaudojami, po avarijos, neturi atitikties deklaracijos bei sertifikato ar neaišku kokie standartai taikyti gaminant įrenginį ir pan.) įgaliota įstaiga gali atlikti įrenginių patikrinimą jų buvimo vietoje prieš išmontavimą.

8. Pripažintiems tinkamais naudoti Lietuvos Respublikoje įrenginiams įgaliota įstaiga išduoda liudijimą (2 priedas). Liudijimas rašomas trimis egzemplioriais, du įteikiami pareiškėjui, trečias saugomas įgaliotoje įstaigoje. Vieną liudijimo egzempliorių įrenginio savininkas pateikia Valstybinei darbo inspekcijai registruodamas įrenginį valstybiniame potencialiai pavojingų įrenginių registre.

9. Jeigu įgaliota įstaiga atsisako atlikti įvertinimą ar išduoti liudijimą, ji raštu informuoja apie tai pareiškėją, nurodydama motyvuotas priežastis.

10. Liudijimai gali būti išduodami konkrečiam įrenginiui arba, jei įrenginiai yra nauji, konkrečiam įrenginių tipui. To paties gamintojo pagamintiems vieno tipo nauji įrenginiai pripažįstami tik vieną kartą.

11. Jeigu įrenginys, kuriam įgaliota įstaiga išdavė liudijimą, parduodamas, pardavėjas privalo patvirtintą liudijimo kopiją įteikti kiekvienam įrenginio pirkėjui.

12. Įgaliotos įstaigos registruoja išduotus liudijimus, veda jų apskaitą ir teikia informaciją apie juos suinteresuotiems asmenims.

13. Už įrenginių tinkamumo naudoti Lietuvos Respublikoje pripažinimą pareiškėjas moka įgaliotai įstaigai sutartyje numatytą kainą, apskaičiuotą įvertinant ekspertų darbo laiką ir galimas kitas išlaidas.

 

SUDERINTA

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

Lietuvos Respublikos

ūkio ministerijos

sveikatos apsaugos ministerijos

2004-11-26 raštu Nr. (17.1-31)3-5960

2004-12-22 raštu Nr. 10-5505

______________


Naujų ir naudotų importuojamų potencialiai

pavojingų įrenginių techninių dokumentų

patikrinimo ir šių įrenginių tinkamumo naudoti

Lietuvos Respublikoje pripažinimo tvarkos

aprašo 1 priedas

 

Techninių reglamentų sąrašas

 

1. Dujas deginančių prietaisų saugos techninis reglamentas (Žin., 2000, Nr. 8-218; 2002, Nr. 68-2793; 2003, Nr. 124-5644).

2. Paprastų slėginių indų techninis reglamentas (Žin., 2000, Nr. 7-197; 2001, Nr. 54-1931).

3. Slėginių įrenginių techninis reglamentas (Žin., 2000, Nr. 88-2726).

4. Slėginių indų ir jų kontrolės metodų bendrųjų nuostatų techninis reglamentas (Žin., 2001, Nr. 42-1473; 2001, Nr. 105-777).

5. Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninis reglamentas (Žin., 2002, Nr. 115-5164).

6. Gabenamųjų slėginių įrenginių techninis reglamentas (Žin., 2004, Nr. 111-4157).

7. Techninis reglamentas „Mašinų sauga“ (Žin., 2000, Nr. 23-601; 2001, Nr. 37-1267; 2002, Nr. 58-2358; 2004, Nr. 7-149).

8. Techninis reglamentas „Liftai“ (Žin., 2000, Nr. 28-785; 2001, Nr. 37-1268; 2001, Nr. 58-2103).

9. Techninis reglamentas „Keleiviniai lynų keliai“ (Žin., 2002, Nr. 108-4801).

10. Lietuvos medicinos norma MN 4:2001 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ (Žin., 2001, Nr. 15-467).

11. Lietuvos medicinos norma MN 100:2001 „Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ (Žin., 2001, Nr. 15-467).

12. Lietuvos medicinos norma MN 102: 2001 „ In vitro diagnostikos medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ (Žin., 2002, Nr. 9-323).

13. Lietuvos medicinos norma MN 104:2004 „Medicinos prietaisų, gaminamų naudojant gyvūninius audinius, saugos techninis reglamentas“ (Žin., 2004, 70-2462).

______________


Naujų ir naudotų importuojamų potencialiai

pavojingų įrenginių techninių dokumentų

patikrinimo ir šių įrenginių tinkamumo naudoti

Lietuvos Respublikoje pripažinimo tvarkos

aprašo 2 priedas

 

(Liudijimo forma)

 

 

_________________________________________________________________________________________

(įgaliotos įstaigos pavadinimas)

 

 

LIUDIJIMAS

 

20___m. ________________d. Nr._____

 

Liudijama, kad _______________________________________________________________________________

                                                                                                   (gamintojo pavadinimas, adresas)

___________________________________________________________________________________________

pagamintas__________________________________________________________________________________

                                                                       (įrenginio, jo mazgo, detalės pavadinimas, žymėjimas)

___________________________________________________________________________________________

Pripažįstamas tinkamu naudoti Lietuvos Respublikoje.

Ypatingos sąlygos _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 

 

_________________________________________________________              _____________________________

            (pareigų pavadinimas)                                          (parašai)                                                    (vardas ir pavardė)

 

A. V.

 

 

______________