LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL metinių darbo dienų koeficientų bei metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 2014 metais patvirtinimo

 

2013 m. gruodžio 16 d. Nr. A1-693

Vilnius

 

Vadovaudamasi Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 650 (Žin., 2003, Nr. 52-2326; 2012, Nr. 155-8010), 9 punktu,

t v i r t i n u 2014 metų:

1. Metinius darbo dienų koeficientus:

1.1. esant penkių darbo dienų savaitei – 0,7 [252 darbo dienos : (365 kalendorinės dienos – 15 švenčių dienų)];

1.2. esant šešių darbo dienų savaitei – 0,9 [303 darbo dienos : (365 kalendorinės dienos – 15 švenčių dienų)];

1.3. šie dydžiai taikomi Aprašo 7 punkte nustatytais atvejais.

2. Metinius vidutinio mėnesio:

2.1. darbo dienų skaičius:

2.1.1. esant penkių darbo dienų savaitei – 21 darbo diena (252 darbo dienos : 12 mėnesių);

2.1.2. esant šešių darbo dienų savaitei – 25,3 darbo dienos (303 darbo dienos : 12 mėnesių);

2.2. darbo valandų skaičius:

2.2.1. esant penkių darbo dienų savaitei – 167,4 darbo valandos (2009 darbo valandos : 12 mėnesių);

2.2.2. esant šešių darbo dienų savaitei – 167,3 darbo valandos (2007 darbo valandos : 12 mėnesių);

2.3. šie dydžiai taikomi Aprašo 8 punkte nustatytais atvejais.

3. Jeigu įmonės, įstaigos ar organizacijos kolektyvinėje sutartyje, darbo sutartyse arba darbo tvarkos taisyklėse yra nustatytas kitoks darbo laikas, šio įsakymo 1 ir 2 punktuose nurodytus dydžius nustato įmonė, įstaiga ar organizacija.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė     Algimanta Pabedinskienė

 

_________________