LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO PAPILDYMO 1251 STRAIPSNIU

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. birželio 22 d. Nr. IX-2295

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 35-1271)

 

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 1251 straipsniu

Papildyti Įstatymą 1251 straipsniu:

1251 straipsnis. PVM dengimas iš valstybės biudžeto

PVM, apskaičiuotas už šilumos energiją, tiekiamą gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), ir už į gyvenamąsias patalpas tiekiamą karštą vandenį arba šaltą vandenį karštam vandeniui paruošti bei šilumos energiją, sunaudotą šiam vandeniui pašildyti, 13 procentinių punktų PVM tarifo dydžiu (skirtumas tarp 18 iki 5 proc.) dengiamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

Šis įstatymas taikomas nuo 2004 m. liepos 1 d. tiekiamai šilumos energijai ir karštam vandeniui arba šaltam vandeniui, skirtam karštam vandeniui paruošti, bei šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

LAIKINAI EINANTIS

RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS                                      ARTŪRAS PAULAUSKAS

______________