VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2011 M. gruodžio 30 D. ĮSAKYMO Nr. 1S-199 „DĖL PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PAVYZDINIŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. balandžio 24 d. Nr. 1S-87

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2011, Nr. 123-5813) 82 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

p a k e i č i u Perkančiųjų organizacijų supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdines taisykles, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-199 „Dėl perkančiųjų organizacijų supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 7-245):

1. Išdėstau 4 punktą taip:

4. Supaprastinti pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.“

2. Panaikinu 9 punkto ketvirtą pastraipą.

3. Išdėstau 39 punktą taip:

39. Prekių, paslaugų ar darbų, nurodytų Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 (Žin., 2011, Nr. 84-4110), techninė specifikacija turi apimti šiems produktams nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus. Prekių, nurodytų Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1-266 (2011, Nr. 131-6249), techninė specifikacija turi apimti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, o įsigyjant kelių transporto priemones, jų techninė specifikacija Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 3-100 (Žin., 2011, Nr. 23-1110), nustatytais atvejais turi apimti šiame tvarkos sąraše nustatytus energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus.“

4. Papildau šiuo 43.10 punktu:

43.10. perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo paslaugos;“.

5. Buvusį 43.10 punktą laikau 43.11 punktu ir išdėstau jį taip:

43.11. vykdomi mažos vertės pirkimai /perkančioji organizacija Taisyklėse gali nustatyti konkrečius atvejus, kai vykdydama mažos vertės pirkimus ji netikrins tiekėjų kvalifikacijos./“

6. Papildau šiuo 601 punktu:

601. Perkant teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos, duomenų apdorojimo, meniniu ar kultūriniu požiūriu sudėtingas ar panašaus pobūdžio paslaugas, pateikti pasiūlymai gali būti vertinami pagal perkančiosios organizacijos nustatytus kriterijus, kurie nebūtinai turi remtis mažiausia kaina ar ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi.“

7. Išdėstau 107.1.4.2 punktą taip:

107.1.4.2. sudaromos prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 50 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio); darbų pirkimo sutarties vertė 150 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio);“.

8. Išdėstau 110.1 punktą taip:

110.1. atliekant mažos vertės pirkimą vadovaujantis Taisyklių 107.1.4.2 punktu, darbų pirkimo sutarties vertė viršija 50 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio);“.

9. Išdėstau 110.2 punktą taip:

110.2. pirkimo sutarties vertė viršija 50 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio) ir:“.

 

 

 

Direktorius                                                                              Žydrūnas Plytnikas