LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 26 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2013 m. lapkričio 21 d. Nr. XII-612

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2010, Nr. 86-4525; 2011, Nr. 52-2504; 2012, Nr. 126-6328)

 

1 straipsnis. 26 straipsnio 2 dalies pakeitimas

26 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio „atsiskaitytinai“ įrašyti žodžius „už kurią atsiskaitoma ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį gali būti skiriama išmoka, už kurią atsiskaitoma ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Šios išmokos dydis ir atsiskaitymo tvarka nustatoma reglamente.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________