LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2006 m. KOVO 27 d. ĮSAKYMO Nr. 1R-100 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. rugpjūčio 7 d. Nr. 1R-264

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1R-100 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 35-1266; 2007, Nr. 40-1498), ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Remigijus Šimašius


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 100

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2009 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 1R-264

redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (toliau vadinama – Valstybinis patentų biuras) yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija, įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir priskirta Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Teisingumo ministerija) reguliavimo sričiai.

2. Valstybinio patentų biuro paskirtis – įteisinti išimtines teises į pramoninės nuosavybės objektus (išradimus, prekių ženklus, dizainą, puslaidininkinių gaminių topografijas) ir užtikrinti visuomenės pramoninės nuosavybės apsaugos poreikius Lietuvos Respublikoje.

3. Savo veikloje Valstybinis patentų biuras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos patentų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 8-120), Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 92-2844), Lietuvos Respublikos dizaino įstatymu (Žin., 2002, Nr. 112-4980), Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1998, Nr. 59-1655), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro (toliau vadinama – teisingumo ministras) įsakymais, šiais nuostatais, Valstybinio patentų biuro darbo reglamentu ir kitais teisės aktais.

4. Valstybinis patentų biuras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Valstybinis patentų biuras gali turėti kitų įstatymų leidžiamų lėšų šaltinių.

5. Valstybinis patentų biuras yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu „Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras“.

6. Valstybinio patentų biuro buveinės adresas – Kalvarijų g. 3, 09310 Vilnius, Lietuvos Respublika. Valstybinis patentų biuras turi savo prekių ženklą, internetinį tinklalapį http://www.vpb.gov.lt.

 

II. VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

7. Svarbiausieji Valstybinio patentų biuro uždaviniai yra:

7.1. kartu su suinteresuotomis institucijomis įgyvendinti valstybės politiką pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;

7.2. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Lietuvos politiką Europos Sąjungoje ir bendradarbiauti su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;

7.3. registruoti fizinių ir juridinių asmenų išimtines teises į pramoninės nuosavybės objektus Lietuvos Respublikoje;

7.4. spręsti ikiteisminius ginčus dėl teisių į pramoninės nuosavybės objektus registravimo;

7.5. įgyvendinti centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos funkcijas ir vykdyti kitas Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir ES teisės aktų pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais nuostatas;

7.6. organizuoti ir įgyvendinti pramoninės nuosavybės informacijos sklaidą ir visuomenės švietimą pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais;

7.7. dalyvauti organizuojant Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių veiklą.

8. Valstybinis patentų biuras, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

8.1. kartu su suinteresuotomis institucijomis įgyvendindamas valstybės politiką pramoninės nuosavybės apsaugos srityje:

8.1.1. rengia ir teikia Teisingumo ministerijai pasiūlymus dėl valstybės strategijos ir politikos, Lietuvos Respublikos įstatymų, Seimo nutarimų ir Vyriausybės nutarimų projektų pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais, dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais;

8.1.2. pagal kompetenciją priima teisės aktus, reguliuojančius pramoninės nuosavybės objektų registravimą;

8.1.3. teikia nustatyta tvarka pasiūlymus dėl prisijungimo prie tarptautinių sutarčių pramoninės nuosavybės apsaugos srityje, pagal suteiktus įgaliojimus pasirašo tokias sutartis;

8.2. pagal kompetenciją dalyvaudamas formuojant ir įgyvendinant Lietuvos politiką Europos Sąjungoje ir bendradarbiaudamas su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis pramoninės nuosavybės apsaugos srityje:

8.2.1. rengia, derina ir pristato Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos;

8.2.2. teikia pasiūlymus dėl ES teisės (acquis communautaire) perkėlimo;

8.2.3. atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose ir ES institucijose pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais teisės aktų nustatyta tvarka;

8.2.4. bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis ir ES institucijomis bei įstaigomis, dalyvauja jų veikloje pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais;

8.3. registruodamas fizinių ir juridinių asmenų išimtines teises į pramoninės nuosavybės objektus Lietuvos Respublikoje:

8.3.1. priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus išduoti išradimų patentus Lietuvos Respublikoje, juos nagrinėja; atlikęs išradimo ekspertizę, priima sprendimą dėl išradimo patento išdavimo; išduoda išradimo patentą, pratęsia išradimo patento galiojimą, išduoda papildomos apsaugos liudijimus ir atlieka kitus veiksmus Patentų įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka;

8.3.2. priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus registruoti puslaidininkinių gaminių topografijas (toliau – topografija) Lietuvos Respublikoje, juos nagrinėja; atlikęs topografijos ekspertizę, priima sprendimą dėl topografijos įregistravimo; išduoda topografijos registravimo liudijimą ir atlieka kitus veiksmus Puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka;

8.3.3. priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus registruoti dizainą Lietuvos Respublikoje, juos nagrinėja; atlikęs dizaino ekspertizę, priima sprendimą dėl dizaino įregistravimo; išduoda dizaino registracijos liudijimą, pratęsia dizaino registracijos galiojimą ir atlieka kitus veiksmus Dizaino įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka;

8.3.4. priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus registruoti prekių ženklus Lietuvos Respublikoje, juos nagrinėja; atlikęs prekių ženklo ekspertizę, priima sprendimą dėl prekių ženklo įregistravimo; išduoda prekių ženklo registracijos liudijimą, pratęsia prekių ženklo registracijos galiojimą ir atlieka kitus veiksmus Prekių ženklų įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka;

8.3.5. registruoja pramoninės nuosavybės objektų licencines ir teisių į pramoninės nuosavybės objektus perdavimo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

8.3.6. tvarko Lietuvos Respublikos patentų registrą, Lietuvos Respublikos topografijų registrą, Lietuvos Respublikos dizaino registrą, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą, nuolat saugo šių registrų duomenis, keičiasi registro duomenimis su susijusiais registrais, išduoda išrašus iš šių registrų, skelbia ir teikia šių registrų duomenis teisės aktų nustatyta tvarka;

8.3.7. dalyvauja administruojant mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą surinkimą Europos patentų konvencijos ir Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo (Žin., 2001, Nr. 52-1811) nustatytais atvejais ir tvarka;

8.4. spręsdamas ikiteisminius ginčus dėl teisių į pramoninės nuosavybės objektus registravimo:

8.4.1. nagrinėja apeliacijas teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka;

8.4.2. nagrinėja protestus teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka;

8.5. įgyvendindamas centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos funkcijas ir vykdydamas kitas Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir ES teisės aktų pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais nuostatas:

8.5.1. priima tarptautines patentų paraiškas ir jas perduoda Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniam biurui, kai Valstybinis patentų biuras yra gaunančioji patentų tarnyba, nagrinėja ir išduoda patentus pagal tarptautines patentų paraiškas, kai Valstybinis patentų biuras yra pasirinktoji ar nurodytoji tarnyba, Patentinės kooperacijos sutarties nustatytais atvejais ir tvarka;

8.5.2. priima, nagrinėja tarptautines prekių ženklų paraiškas ir prašymus dėl vėlesnio teritorinio išplėtimo, kitų pranešimų išsiuntimo Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniam biurui, tarptautinės registracijos pratęsimo ir kitų veiksmų, kai Valstybinis patentų biuras yra kilmės šalies tarnyba, bei juos perduoda Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniam biurui; nagrinėja tarptautines ženklų registracijas, kai Lietuvos Respublika yra nurodytoji valstybė, ir priima sprendimus dėl jų apsaugos suteikimo Lietuvos Respublikoje Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo nustatytais atvejais ir tvarka;

8.5.3. priima tarptautines dizainų paraiškas ir jas perduoda Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniam biurui, kai Valstybinis patentų biuras yra pareiškėjo susitariančiosios šalies tarnyba; nagrinėja tarptautines dizaino registracijas, kai Lietuvos Respublika yra nurodytoji valstybė, ir priima sprendimus dėl registracijų galiojimo pripažinimo Lietuvos Respublikoje Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos akto nustatytais atvejais ir tvarka;

8.5.4. priima Europos patentų paraiškas ir jas perduoda Europos patentų tarnybai, skelbia Lietuvos Respublikoje galiojančius Europos patentus, atlieka kitus veiksmus, susijusius su Europos patento išplėtimu bei galiojimu Lietuvos Respublikoje Europos patentų konvencijos ir su ja susijusių teisės aktų ir susitarimų nustatytais atvejais ir tvarka;

8.5.5. priima Bendrijos prekių ženklų paraiškas ir jas perduoda ES Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklai ir dizainai), atlieka Bendrijos prekių ženklo pavertimą į nacionalinį prekių ženklą, atlieka kitas centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos funkcijas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (kodifikuota redakcija) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka;

8.5.6. priima Bendrijos dizaino paraiškas ir jas perduoda ES Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklai ir dizainai), atlieka kitas centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos funkcijas 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizainų bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka;

8.6. organizuodamas ir įgyvendindamas pramoninės nuosavybės informacijos sklaidą ir visuomenės švietimą pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais:

8.6.1. koordinuoja ir užtikrina tarptautinių pramoninės nuosavybės objektų klasifikatorių išleidimą lietuvių kalba, prireikus rengia, tvarko ir leidžia kitas pramoninės nuosavybės objektų paieškos priemones, nustato pramoninės nuosavybės apsaugos dokumentų bei duomenų pateikimo oficialiuose leidiniuose formą pagal Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos standartus;

8.6.2. Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje skelbia duomenis apie paduotas patentų paraiškas, išduotus išradimų patentus ir topografijų, dizaino, prekių ženklų registracijas, jų pripažinimą negaliojančiomis ar panaikinimą, teisių į pramoninės nuosavybės objektus įkeitimą ar jų areštą, kitus įrašus Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės objektų registruose, išplėstas Lietuvos Respublikoje Europos patentų paraiškas bei Europos patentus, Europos patentų paraiškų apibrėžčių ir Europos patentų apibrėžčių vertimus Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės apsaugos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;

8.6.3. leidžia Valstybinio patentų biuro oficialų biuletenį ir išradimų aprašymus, organizuoja kitų pramoninės nuosavybės apsaugos leidinių leidimą;

8.6.4. skelbia duomenis apie pramoninės nuosavybės objektus internete teisės aktų nustatyta tvarka ir keičiasi pramoninės nuosavybės informacija bei oficialiais leidiniais su užsienio valstybių pramoninės nuosavybės tarnybomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

8.6.5. teikia Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės statistikos duomenis Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijai, ES Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklai ir dizainai) ir kitoms organizacijoms Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir teisės aktų nustatyta tvarka;

8.6.6. vykdo visuomenės informavimo priemones, skirtas pramoninės nuosavybės informacijos sklaidai ir visuomenės švietimui pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais;

8.6.7. vykdo Lietuvos technikos bibliotekos steigėjo funkcijas ir koordinuoja Lietuvos technikos bibliotekos informacinių ir kitų paslaugų pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais teikimą;

8.6.8. prireikus rengia ir skelbia su pramoninės nuosavybės objektų registravimu susijusias metodikas, vadovus, rekomendacijas, organizuoja tarptautinių organizacijų ir ES institucijų pramoninės nuosavybės leidinių vertimą į lietuvių kalbą, adaptavimą ir paskelbimą;

8.7. dalyvaudamas organizuojant Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių veiklą:

8.7.1. tvarko ir saugo Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių registrą;

8.7.2. tvirtina patentinių patikėtinių egzaminų programas, šių egzaminų laikymo tvarką ir periodiškumą, organizuoja Patentinių patikėtinių komisijos darbą;

8.8. taip pat atlieka šias funkcijas:

8.8.1. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus;

8.8.2. teikia informaciją vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu;

8.8.3. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III. VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO TEISĖS

 

9. Valstybinis patentų biuras, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

9.1. sudaryti komisijas, darbo grupes iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir mokymo įstaigų atstovų bei specialistų (suderinus su šių institucijų ir įstaigų vadovais) bei kitų suinteresuotų asmenų dokumentų projektams pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais rengti;

9.2. gauti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, suinteresuotų asmenų pastabas ir pasiūlymus bei Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų išvadas dėl Valstybinio patentų biuro rengiamų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektų;

9.3. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės registrų, kitų juridinių ir fizinių asmenų visą reikiamą informaciją, dokumentų nuorašus, duomenų kopijas, taip pat susipažinti su visais duomenimis ir dokumentais, kurių reikia Valstybinio patentų biuro funkcijoms vykdyti;

9.4. sudaryti ir pasirašyti bendradarbiavimo susitarimus su tarptautinėmis ir užsienio valstybių pramoninės nuosavybės tarnybomis;

9.5. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka.

10. Valstybinis patentų biuras turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

IV. VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

11. Valstybinio patentų biuro veikla organizuojama vadovaujantis Valstybinio patentų biuro metiniais veiklos planais, kuriuos tvirtina teisingumo ministras arba jam pavedus – Valstybinio patentų biuro direktorius. Valstybinio patentų biuto metiniai veiklos planai rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2007, Nr. 23-879), ir skelbiami Valstybinio patentų biuro internetiniame tinklalapyje. Valstybinio patentų biuro metinių veiklos planų vykdymo vertinimą atlieka Teisingumo ministerijos Vidaus audito skyrius.

12. Valstybinio patentų biuro veikla reguliuojama Valstybinio patentų biuro direktoriaus tvirtinamais Valstybinio patentų biuro darbo reglamentu, Valstybinio patentų biuro vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais, administracijos padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės fondų (toliau vadinama – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), pareigybių aprašymais.

13. Valstybiniam patentų biurui vadovauja direktorius, kurį į pareigas priima ir iš pareigų atleidžia, suteikia jam atostogas, skatina bei skiria tarnybines nuobaudas ir pašalpas teisingumo ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka. Direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas teisingumo ministrui.

14. Valstybinio patentų biuro direktorius gali turėti pavaduotoją (-ų), kurį (-iuos) jis priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Valstybinio patentų biuro direktoriaus pavaduotojas (-ai) tiesiogiai pavaldus (-ūs) ir atskaitingas (-i) Valstybinio patentų biuro direktoriui, kuris nustato jo (jų) administravimo sritis ir paveda atitinkamas funkcijas.

15. Valstybinio patentų biuro direktorius:

15.1. planuoja, organizuoja, kontroliuoja Valstybinio patentų biuro darbą, atsako už vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

15.2. atstovauja Valstybiniam patentų biurui arba suteikia įgaliojimus atstovauti Valstybinio patentų biuro interesams teisme, arbitraže ir kitose institucijose įstatymų nustatyta tvarka;

15.3. pagal kompetenciją užtikrina, kad Valstybiniame patentų biure būtų vykdomi įstatymai ir kiti teisės aktai;

15.4. sprendžia Valstybinio patentų biuro kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Valstybiniam patentų biurui pavestų tikslų bei uždavinių įgyvendinimą, funkcijų vykdymą;

15.5. priima ir pasirašo įsakymus, tikrina, kaip jie įgyvendinami;

15.6. teisingumo ministrui pavedus tvirtina Valstybinio patentų biuro metinius veiklos planus;

15.7. tvirtina ir kasmet teikia Teisingumo ministerijai Valstybinio patentų biuro metinės veiklos ataskaitą; teisingumo ministrui pareikalavus, atsiskaito už Valstybinio patentų biuro veiklą;

15.8. tvirtina Valstybinio patentų biuro veiklos metodinius nurodymus ir rekomendacijas;

15.9. skiria valstybės tarnautojus ir darbuotojus, atsakingus už Valstybinio patentų biuro finansų kontrolės vykdymą, bei saugos įgaliotinį;

15.10. tvirtina Valstybinio patentų biuro administracijos struktūrą, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašus, neviršydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus;

15.11. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Valstybinio patentų biuro valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas, pašalpas;

15.12. tvirtina Valstybinio patentų biuro administracijos padalinių nuostatus ir valstybės tarnautojų bei darbuotojų pareigybių aprašymus;

15.13. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Lietuvos technikos bibliotekos direktorių, nustato jo pareiginę algą, priedus bei priemokas, prireikus skiria jam drausmines nuobaudas ir pašalpas;

15.14. skiria teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės klausimais;

15.15. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir teisės aktų jam suteiktas funkcijas ir naudojasi kitomis jam suteiktomis teisėmis.

16. Valstybinio patentų biuro direktoriui laikinai nesant, jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas (jeigu yra daugiau nei vienas direktoriaus pavaduotojas – direktoriaus įgaliotas vienas iš pavaduotojų) ar kitas Valstybinio patentų biuro direktoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas.

17. Valstybinio patentų biuro direktoriaus pavaduotojas (-ai):

17.1. pagal jam (jiems) priskirtas administravimo sritis atsako už įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų įgyvendinimo organizavimą ir koordinavimą;

17.2. pagal jam (jiems) priskirtas administravimo sritis koordinuoja administracijos padalinių veiklą;

17.3. atlieka kitas Valstybinio patentų biuro direktoriaus pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.

18. Valstybinio patentų biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo į darbą (pareigas), atleidimo iš darbo (pareigų), darbo užmokesčio, pašalpų mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas, teises ir pareigas, tarnybinę ir drausminę atsakomybę, socialines ir kitas garantijas nustato Valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569), kiti įstatymai ir teisės aktai.

 

V. VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

19. Valstybinio patentų biuro buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinė atskaitomybė tvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Valstybinio patentų biuro valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Valstybinio patentų biuro vidaus auditą atlieka Teisingumo ministerijos Vidaus audito skyrius. Valstybinio patentų biuro metinių veiklos planų įgyvendinimo kontrolę atlieka Valstybinio patentų biuro direktorius. Už finansų kontrolę yra atsakingi Valstybinio patentų biuro direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai arba darbuotojai.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Valstybinis patentų biuras reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________