LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL APLINKOS MINISTRO 2009 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMO Nr. D1-290 „DĖL GAMINIŲ TIEKIMO RINKAI apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. kovo 23 d. Nr. D1-227

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 (Žin., 2009, Nr. 65-2598):

1.1. įrašau 2 punkte vietoj žodžių „http://aaa.am.lt“ žodžius „http://gamta.lt“;

1.2. išdėstau 2 punkto 7 pastraipą taip:

„užsienio valstybės asmuo – Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) nurodytas Lietuvos Respublikoje filialo ar atstovybės neturintis užsienio valstybėje registruotas gamintojas ir (ar) importuotojas, kuris tiekia gaminius asmenims Lietuvos Respublikoje, kurie Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka neįregistravę savo veiklos;“;

1.3. išdėstau 2 punkto 8 pastraipą taip:

„užsienio gamintojas – užsienio valstybėje registruotas asmuo, vykdantis importuotojų, tiekiančių jo prekės ženklu pažymėtas alyvas, transporto priemones, elektros ir elektroninę įrangą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai, teisės aktuose nustatytas pareigas, išskyrus pareigą registruotis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) nustatyta tvarka ir pareigą vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos apskaitą ir teikti ataskaitas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.“;

1.4. išdėstau 3 punktą taip:

3. Gamintojas ir (ar) importuotojas, užsienio valstybės asmuo ir užsienio gamintojas (toliau – gamintojas ir (ar) importuotojas) turi vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių apskaitą, parengti ir turėti gaminių sąrašą (toliau – Sąrašas) pagal atskiras gaminių rūšis, nurodytą Taisyklių 11 priede (pridedama) ir užpildytą pagal šių Taisyklių 12 priede (pridedama) nustatytus reikalavimus. Sąraše nurodoma Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių tikslūs pavadinimai, gaminio vieneto svoris. Jei gaminio atliekų tvarkymui pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas „Užsienio gamintojo atsakomybė“, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakyme Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 65-2599), Sąraše nurodomas užsienio gamintojo pavadinimas ir registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas. Sąrašas sudaromas kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pradžioje. Sąrašą tvirtina gamintojas ir (ar) importuotojas (juridinio asmens vadovas ar fizinis asmuo). Sąrašas papildomas naujais gaminiais ne vėliau kaip per 5 dienas nuo naujo gaminio Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekimo dienos. Baterijų ar akumuliatorių, įmontuotų į prietaisus ar transporto priemones, gamintojai ir importuotojai sąrašą naujais gaminiais papildo ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo naujo gaminio Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekimo dienos;“;

1.5. išdėstau 13.2 punktą taip:

13.2. į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai pateiktų baterijų ar akumuliatorių rūšis (nešiojamosios, pramoninės ar automobiliams skirtos), cheminė sudėtis (šarminės mangano, cinko anglies, ličio oksido, cinko oro, sidabro oksido, nikelio kadmio, nikelio metalų hidridų, ličio, švino rūgštinės, gyvsidabrio, nikelio geležies, kitos), tiekimo rinkai būdas (kaip atskiri gaminiai, įmontuoti į elektros ir elektroninę įrangą, įmontuoti transporto priemonėse ar kita (nurodyti), kiekis tonomis;“;

1.6. išdėstau 15 punktą taip:

15. Individualiai organizuojantis gaminių atliekų tvarkymą gamintojas ir (ar) importuotojas Ataskaitą raštu arba internetu teikia institucijai, kuri Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-291 (Žin., 2009, Nr. 65-2599), nustatyta tvarka gamintoją ir (ar) importuotoją užregistravo Gamintojų ir importuotojų sąvade, t. y. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui arba Agentūrai.“;

1.7. išdėstau 17 punkto 1 pastraipą taip:

17. Ataskaitoje teikiami praėjusių kalendorinių metų duomenys. Gamintojas ir (ar) importuotojas turi užpildyti šių Taisyklių prieduose pateiktas formas:“;

1.8. išdėstau 19 punktą taip:

19. Kartu su Ataskaita transporto priemonių gamintojas ir (ar) importuotojas turi pateikti šiuos Ataskaitos priedus, patvirtintus gamintojo ir (ar) importuotojo (juridinio asmens vadovo ar fizinio asmens) (gali būti el. variantas):

19.1. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo ataskaitiniu laikotarpiu aprašymą;

19.2. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo sistemos ataskaitiniu laikotarpiu aprašymą ir surinkimo vietų sąrašą, nurodydamas surinkimo vietos pavadinimą, adresą, asmenį ryšiams ir ryšio duomenis;

19.3. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo finansavimo schemos ataskaitiniu laikotarpiu aprašymą kartu su dokumentais, patvirtinančiais finansavimo schemos įgyvendinimą.“;

1.9. papildau 20.1 punktą antru sakiniu ir išdėstau jį taip:

20.1. dokumentą, įrodantį, kad einamųjų metų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarytą pagal Banko garantijos, laidavimo sutarties bei kitų sutarčių, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisykles, patvirtintas 2006 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 61 (Žin., 2006, Nr. 9-340). Dokumentą elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ir (ar) importuotojas turi pateikti iki kiekvienų einamųjų kalendorinių metų balandžio 2 d.;“;

1.10. išdėstau 21 punktą taip:

21. Kartu su Ataskaita baterijų ar akumuliatorių gamintojas ir (ar) importuotojas turi pateikti šiuos Ataskaitos priedus, patvirtintus gamintojo ir (ar) importuotojo (juridinio asmens vadovo ar fizinio asmens) (gali būti el. variantas):

21.1. baterijų ar akumuliatorių atliekų tvarkymo organizavimo ataskaitiniu laikotarpiu aprašymą;

21.2. baterijų ar akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos ataskaitiniu laikotarpiu aprašymą ir surinkimo vietų sąrašą, nurodydamas surinkimo vietos pavadinimą, adresą, asmenį ryšiams ir ryšio duomenis;

21.3. baterijų ar akumuliatorių atliekų tvarkymo finansavimo schemos ataskaitiniu laikotarpiu aprašymą kartu su dokumentais, patvirtinančiais finansavimo schemos įgyvendinimą;

21.4. visuomenės informavimo apie baterijose ar akumuliatoriuose esančių medžiagų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, baterijų ar akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemas veiklos ataskaitiniu laikotarpiu aprašymą.“;

1.11. išdėstau 22 punktą taip:

22. Ataskaitą pateikus internetu, Taisyklių 19, 20.2 ir 21 punktuose nurodytus Ataskaitos priedus gamintojas ir (ar) importuotojas turi pateikti jį užregistravusiai šių Taisyklių 15 punkte nurodytai institucijai (toliau – Institucija) per 10 darbo dienų nuo Ataskaitos pateikimo internetu dienos.“;

1.12. papildau 1 priedą šia 131 dalimi:

131. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu užsienio gamintojo pateiktas alyvas:

 

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas

Kombinuotosios nomenklatūros kodas

Alyvų pavadinimas

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų užsienio gamintojo alyvų kiekis, t

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

“;

1.13. papildau 2 priedą šia 131 dalimi:

 

131 dalis „Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu užsienio gamintojo pateiktas alyvas“: pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų užsienio gamintojo ženklu pažymėtų alyvų kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Atitinkamose lentelės skiltyse įrašomi šie duomenys:

1 skiltyje „Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas“ nurodomas užsienio gamintojo pavadinimas ir registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas.

2 skiltyje „Kombinuotosios nomenklatūros kodas“: Kombinuotosios nomenklatūros kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, nurodytą 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382) su paskutiniais pakeitimais I priede;

3 skiltyje „Alyvų pavadinimas“ nurodomas konkretus alyvų pavadinimas;

4 skiltyje „Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų užsienio gamintojo alyvų kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų užsienio gamintojo ženklu pažymėtų alyvų kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio).“;

1.14. pakeičiu 2 priedo 16 dalį ir ją išdėstau taip:

„16 dalis „Dokumentai, įrodantys alyvų atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu“: pateikiama informacija apie pridedamus dokumentus, įrodančius alyvų atliekų panaudojimą (regeneravimą ar perdirbimą į kurą) ar eksportą (išvežimą) ataskaitiniu laikotarpiu. Dokumentu, įrodančiu alyvų atliekų tvarkymą, gali būti sutartis su alyvų atliekas tvarkančia įmone dėl alyvų atliekų tvarkymo ir jos išduota sąskaita faktūra, kurioje nurodytas panaudotų ar eksportuotų (išvežtų) atliekų kiekis, pažyma (rekomenduojama pažymos forma pateikiama Aplinkos ministerijos tinklalapyje www.am.lt) ar kitas dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų alyvų atliekų tvarkymo užduočių įvykdymą. Lentelėje pildoma tiek eilučių, kiek buvo gauta dokumentų. Kiekvienoje eilutėje pildomi šie duomenys: atliekas naudojančios ar eksportuojančios (išvežančios) įmonės, išdavusios dokumentą, kodas Juridinių asmenų registre, atliekas naudojančios ar eksportuojančios (išvežančios) įmonės, išdavusios dokumentą, teisinė forma ir pavadinimas, dokumento numeris, dokumento išdavimo data, panaudotų (regeneruotų ar perdirbtų į kurą) ar eksportuotų (išvežtų) alyvų atliekų kiekis tonomis, nurodytas gautame dokumente. Duomenų pateikimo tikslumas – trys skaitmenys po kablelio.“;

1.15. papildau 3 priedą šia 131 dalimi:

131. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu pateiktas užsienio gamintojo transporto priemones:

 

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas

Transporto priemonės pavadinimas

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų užsienio gamintojo transporto priemonių kiekis

markė

modelis

vnt.

t

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

“;

1.16. pripažįstu netekusia galios 3 priedo 16 dalyje esančios lentelės 4 eilutę;

1.17. pakeičiu 4 priedo 13 dalies pirmą pastraipą ir ją išdėstau taip:

„13 dalis „Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu pateiktas transporto priemones“: užpildant lentelę pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu pateiktas transporto priemones (jei transporto priemonės tiekiamos rinkai kartu su jose įmontuotomis baterijomis ar akumuliatoriais, vidaus rinkai tiekiamų transporto priemonių apskaitoje transporto priemonių svoris turi būti nurodomas be baterijų ar akumuliatorių svorio):“;

1.18 papildau 4 priedą šia 131 dalimi:

„131 dalis „Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu užsienio gamintojo pateiktas transporto priemones“: pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų užsienio gamintojo ženklu pažymėtų transporto priemonių kiekį ataskaitiniu laikotarpiu (jei transporto priemonės tiekiamos rinkai kartu su jose įmontuotomis baterijomis ar akumuliatoriais, vidaus rinkai tiekiamų transporto priemonių apskaitoje transporto priemonių svoris turi būti nurodomas be baterijų ar akumuliatorių svorio). Atitinkamose lentelės skiltyse įrašomi šie duomenys:

1 skiltyje „Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas“ nurodomas užsienio gamintojo pavadinimas ir registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas.

2, 3 skiltyse „Transporto priemonės pavadinimas“ nurodoma transporto priemonės markė (-ės) ir modelis (-iai);

4, 5 skiltyse „Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų užsienio gamintojo transporto priemonių kiekis“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų užsienio gamintojo ženklu pažymėtų transporto priemonių kiekis vienetais ir tonomis (trys skaitmenys po kablelio).“;

1.19. papildau 5 priedą šia 131 dalimi:

131. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamą užsienio gamintojo elektros ir elektroninę įrangą ir jos kiekį:

 

Eil. Nr.

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas

Elektros ir elektroninės įrangos kategorija

Elektros ir elektroninės įrangos produkto pavadinimas

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktas užsienio gamintojo elektros ir elektroninės įrangos kiekis ataskaitiniu laikotarpiu, t

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai planuojamas patiekti užsienio gamintojo elektros ir elektroninės įrangos kiekis ataskaitiniu laikotarpiu, t

1

2

3

4

5

6

1.

 

Stambūs namų apyvokos prietaisai:

1.1.

 

Stambūs namų apyvokos prietaisai, išskyrus prietaisus su šaldymo įranga

 

 

Buityje naudojama įranga

 

 

 

 

 

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

1.2.

 

Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įranga

 

Buityje naudojama įranga

 

 

 

 

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

2.

 

Smulkūs namų apyvokos prietaisai

 

Buityje naudojama įranga

 

 

 

 

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

3.

 

IT ir telekomunikacinė įranga:

3.1.

 

IT ir telekomunikacinė įranga, išskyrus kompiuterių monitorius

 

Buityje naudojama įranga

 

 

 

 

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

3.2.

 

Kompiuterių monitoriai

 

Buityje naudojama įranga

 

 

 

 

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

4.

 

Vartojimo įranga:

4.1.

 

Vartojimo įranga, išskyrus televizorius

 

Buityje naudojama įranga

 

 

 

 

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

4.2.

 

Televizoriai

 

Buityje naudojama įranga

 

 

 

 

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

5.

 

Apšvietimo įranga:

5.1.

 

Apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas

 

Buityje naudojama įranga

 

 

 

 

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

5.2.

 

Dujošvytės lempos

 

Buityje naudojama įranga

 

 

 

 

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

6.

 

Elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus)

 

Buityje naudojama įranga

 

 

 

 

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

7.

 

Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

 

Buityje naudojama įranga

 

 

 

 

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

8.

 

Medicininiai prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus)

 

Buityje naudojama įranga

 

 

 

 

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

9.

 

Stebėsenos ir kontrolės prietaisai

 

Buityje naudojama įranga

 

 

 

 

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

10.

 

Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai

 

Buityje naudojama įranga

 

 

 

 

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

“;

1.20. išdėstau 6 priedo 13 dalies pirmą pastraipą taip:

„13 dalis „Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamą elektros ir elektroninę įrangą, jos kiekį ir dokumentus, įrodančius, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas“: pateikiama informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktos buityje ir ne buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos kiekį; planuojamą einamaisiais kalendoriniais metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateikti buityje ir ne buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos kiekį (jei elektros ir elektroninė įranga tiekiama rinkai kartu su joje įmontuotomis baterijomis ar akumuliatoriais, vidaus rinkai tiekiamos elektros ir elektroninės įrangos apskaitoje elektros ir elektroninės įrangos svoris turi būti nurodomas be baterijų ar akumuliatorių svorio) ir dokumentus, įrodančius, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas. Lentelėje pildoma tiek eilučių, kiek yra produktų pavadinimų. Atitinkamose lentelės skiltyse įrašomi šie duomenys:“;

1.21. papildau 6 priedą šia 131 dalimi:

 

„131 dalis „Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamą užsienio gamintojo elektros ir elektroninę įrangą ir jos kiekį“: pateikiama informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktos užsienio gamintojo ženklu pažymėtos buityje ir ne buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos kiekį (jei elektros ir elektroninė įranga tiekiama rinkai kartu su joje įmontuotomis baterijomis ar akumuliatoriais, vidaus rinkai tiekiamos elektros ir elektroninės įrangos apskaitoje elektros ir elektroninės įrangos svoris turi būti nurodomas be baterijų ar akumuliatorių svorio). Lentelėje pildoma tiek eilučių, kiek yra produktų pavadinimų. Atitinkamose lentelės skiltyse įrašomi šie duomenys:

1 skiltyje „Eil. Nr.“ nurodytas elektros ir elektroninės įrangos kategorijos numeris;

2 skiltyje „Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas“ nurodomas Užsienio gamintojo pavadinimas ir registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas.

3 skiltyje „Elektros ir elektroninės įrangos kategorija“ nurodyta elektros ir elektroninės įrangos kategorija, pateikta Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 (Žin., 2004, Nr. 141-5168; 2005, Nr. 102-3793), 1 priede, ir Banko garantijos, laidavimo sutarties bei kitų sutarčių, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 61 (Žin., 2006, Nr. 9-340), priede;

4 skiltyje „Elektros ir elektroninės įrangos produkto pavadinimas“ nurodomas elektros ir elektroninės įrangos produkto, patenkančio į nurodytas elektros ir elektroninės įrangos kategorijas, pavadinimas;

5 skiltyje „Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktas užsienio gamintojo elektros ir elektroninės įrangos kiekis ataskaitiniu laikotarpiu, t“ nurodomas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktas užsienio gamintojo ženklu pažymėtos buityje ir ne buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio) ataskaitiniu laikotarpiu. Nurodant svorį, neįskaičiuojamas elektros ir elektroninės įrangos gaminiuose esančių baterijų ir akumuliatorių svoris.“;

1.22. papildau taisykles šiuo 11 priedu (pridedama);

1.23. papildau taisykles šiuo 12 priedu (pridedama).

2. Pavedu Aplinkos apsaugos agentūrai iki 2011 m. sausio 1 d. atnaujinti gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimui būtiną programinę įrangą.

3. Nustatau, kad šio įsakymo 1.4 punktas įsigalioja 2010 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


 

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir

atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo

taisyklių

11 priedas

 

_______________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

GAMINIŲ 20 __ m. SĄRAŠAS

 

Gaminio įrašymo data

Gaminio pavadinimas

Gaminio svoris, kg

Užsienio gamintojo pavadinimas ir registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas

(1)

(2)

(3)

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ A. V.          ____________                __________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                        (parašas)                          (vardas, pavardė)

 

___________________


 

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir

atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo

taisyklių

12 priedas

 

GAMINIŲ SĄRAŠO PILDYMO INSTRUKCIJA

 

1. Sąrašas sudaromas kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki sausio 15 d.

2. Sąrašą tvirtina įmonės vadovas savo parašu ir įmonės spaudu.

3. Sąrašas papildomas naujais gaminiais ne vėliau kaip per 5 dienas nuo naujo gaminio tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai dienos. Atnaujintas sąrašas taip pat tvirtinamas įmonės vadovo parašu ir įmonės spaudu.

4. 1 stulpelyje nurodoma konkretaus gaminio įtraukimo į sąrašą data vienos dienos tikslumu (pvz., 2008-02-01). Kai sudaromas naujas sąrašas, prasidėjus naujam ataskaitiniam laikotarpiui ar papildant sąrašą naujais gaminiais, gaminių, kurie iš paskutinio sąrašo perkeliami į naują sąrašą, įrašymo į sąrašą data nekeičiama.

5. 2 stulpelyje nurodomas konkretus gaminio pavadinimas (pvz., akumuliatorius „Stela“ 12V 450 Ah) ir (ar) gaminio kodas, suteiktas gaminiui įmonės apskaitos sistemoje.

6. 3 stulpelyje nurodomas konkretaus gaminio vieneto svoris kilogramais (trys skaitmenys po kablelio).

7. 4 stulpelį pildo Lietuvos Respublikoje registruoti gamintojai ir (ar) importuotojai pasirinkę gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą „Užsienio gamintojo atsakomybė“, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakyme Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 65-2599). Nurodomas užsienio gamintojo pavadinimas ir registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas.

 

_________________