LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 22 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR 1 PRIEDĖLIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. lapkričio 30 d. Nr. IX-64

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2000, Nr. 75-2270, Nr. 102-3213)

 

1 straipsnis. 22 straipsnio 7 punkto papildymas

Papildyti 22 straipsnio 7 punktą sakiniu „Seimo nario padėjėjui-sekretoriui leidžiama eiti kito Seimo nario, priklausančio tai pačiai frakcijai, padėjėjo-sekretoriaus, Seimo frakcijos seniūno referento arba paslaugų valstybės tarnautojo pareigas šio įstatymo 20 straipsnio 15 punkte nustatyta tvarka“ ir šį punktą išdėstyti taip:

7) eiti daugiau nei vienas pareigas valstybės tarnyboje, išskyrus dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas aukštosiose mokyklose. Seimo nario padėjėjui-sekretoriui leidžiama eiti kito Seimo nario, priklausančio tai pačiai frakcijai, padėjėjo-sekretoriaus, Seimo frakcijos seniūno referento arba paslaugų valstybės tarnautojo pareigas šio įstatymo 20 straipsnio 15 punkte nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. 1 priedėlio 1 skirsnio pakeitimas

Pakeisti 1 priedėlio 1 skirsnį ir jį išdėstyti taip:

1. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

PAREIGYBĖS PAVADINIMAS

LYGIS

KATEGORIJA

 

Seimo Pirmininko sekretoriato vadovas

A

27

 

Seimo Pirmininko sekretoriato vadovo pavaduotojas

 

A

 

26

 

Seimo Pirmininko vyresnysis patarėjas

A

26

 

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

A

26

 

Seimo Pirmininko patarėjas

A

25

 

Seimo Pirmininko padėjėjas

A

24

 

Seimo Pirmininko pavaduotojo padėjėjas

C

21

 

Seimo frakcijos seniūno referentas

C

21

 

Seimo nario padėjėjas-sekretorius

C

20

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________