LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO 2011 M. LIEPOS 4 D. ĮSAKYMO Nr. V-117 „DĖL DOKUMENTŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-53

Vilnius

 

P a k e i č i u Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 88-4229), ir išdėstau 15.1, 15.2 ir 15.3 punktus taip:

15.1. Kai dokumento sudarytojas yra įstaiga ar jos vidaus struktūrinis padalinys – juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija (telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, kita reikalinga informacija), registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, pavadinimas, juridinio asmens kodas.

15.2. Kai dokumento sudarytojas yra įstaigos teritorinis padalinys – juridinio asmens teisinė forma, buveinė, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, pavadinimas, juridinio asmens kodas bei teritorinio padalinio adresas ir kontaktinė informacija.

15.3. Kai dokumento sudarytojas yra įstaigos filialas (atstovybė) – juridinio asmens teisinė forma, buveinė, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, pavadinimas, juridinio asmens kodas bei filialo (atstovybės) adresas, kontaktinė informacija, filialo kodas ir kita reikalinga informacija“.

 

Lietuvos vyriausiasis archyvaras                              Ramojus Kraujelis