LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2002 m. balandžio 22 d. Nr. 547

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) 5 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo (Žin., 2000, Nr.34-952) 4 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti valstybės rinkliavos objektų sąrašo ir šios rinkliavos dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr.108-3463), 4 punktą pastraipa „Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos“ ir šiais 4.356–4.370 punktais:

„Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos

4.356. leidimo verstis kombinuotųjų pašarų su premiksais ir (ar) pašarinėmis žaliavomis, turinčiomis kenksmingų (nepageidautinų) medžiagų, produktų ir augalinių priemaišų, taip pat baltymingomis pašarinėmis medžiagomis ir nebaltyminėmis azotinėmis žaliavomis didmenine prekyba išdavimą

400 litų

4.357. leidimo verstis kombinuotųjų pašarų su premiksais ir (ar) pašarinėmis žaliavomis, turinčiomis kenksmingų (nepageidautinų) medžiagų, produktų ir augalinių priemaišų, taip pat baltymingomis pašarinėmis medžiagomis ir nebaltyminėmis azotinėmis žaliavomis mažmenine prekyba:

 

4.357.1. išdavimą fiziniams asmenims

100 litų

4.357.2. išdavimą juridiniams asmenims

300 litų

4.358. leidimo verstis kombinuotųjų pašarų su premiksais ir (ar) pašarinėmis žaliavomis, turinčiomis kenksmingų (nepageidautinų) medžiagų, produktų ir augalinių priemaišų, taip pat baltymingomis pašarinėmis medžiagomis ir nebaltyminėmis azotinėmis žaliavomis gamyba ir teikimu į rinką išdavimą

400 litų

4.359. leidimo verstis premiksų didmenine prekyba išdavimą

600 litų

4.360. leidimo verstis premiksų mažmenine prekyba:

 

4.360.1. išdavimą fiziniams asmenims

100 litų

4.360.2. išdavimą juridiniams asmenims

300 litų

4.361. leidimo verstis premiksų gamyba ir teikimu į rinką išdavimą

500 litų

4.362. leidimo verstis baltymingų pašarinių medžiagų ir nebaltyminių azotinių žaliavų didmenine prekyba išdavimą

500 litų

4.363. leidimo verstis baltymingų pašarinių medžiagų ir nebaltyminių azotinių žaliavų mažmenine prekyba:

 

4.363.1. išdavimą fiziniams asmenims

100 litų

4.363.2. išdavimą juridiniams asmenims

300 litų

4.364. leidimo verstis baltymingų pašarinių medžiagų ir nebaltyminių azotinių žaliavų gamyba ir teikimu į rinką išdavimą

400 litų

4.365. leidimo verstis pašarų priedų didmenine prekyba išdavimą

500 litų

4.366. leidimo verstis pašarų priedų mažmenine prekyba:

 

4.366.1. išdavimą fiziniams asmenims

100 litų

4.366.2. išdavimą juridiniams asmenims

300 litų

4.367. leidimo verstis pašarų priedų gamyba ir teikimu į rinką išdavimą

500 litų

4.368. leidimo verstis pašarų gamyba ir prekyba iš mobiliųjų pašarų automašinų išdavimą

200 litų

4.369. leidimų išdavimą papildant veiklą nauja pašarų produkcijos rūšies grupe

100 litų

4.370. leidimų dublikatų išdavimą

10 litų“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

______________