LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 m. LAPKRIČIO 29 d. ĮSAKYMO Nr. 515 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2012 m. liepos 30 d. Nr. V-730

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972; 2003, Nr. 66-3010; 2006, Nr. 125-4766; 2007, Nr. 115-4711; 2008, Nr. 109-4176; 2009, Nr. 66-2641, Nr. 149-6685; 2011, Nr. 79-3887):

1. Išdėstau 2.4 punktą taip:

2.4. viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninė, Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, Lietuvos sporto medicinos centras, Valstybinis psichikos sveikatos centras, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas Valstybinis patologijos centras, Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinė teismo medicinos tarnyba prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos savo kuravimo sričių suvestines ataskaitas pasibaigus ataskaitiniams metams sudaro ir pateikia Higienos institutui iki kovo 1 d., o rodiklių lenteles – iki balandžio 1 d.;“.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Privalomų sveikatos statistikos ataskaitų pateikimo valstybės institucijoms tvarkoje:

2.1. išdėstau 1 punktą taip:

 

„1.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos

1, 2, 3, 17, 27, 30-1

už metus

Higienos institutui (toliau – HI)

 

 

12, 24

už metus

Vilniaus universiteto Onkologijos institutui

 

 

13, 14

už metus

Valstybiniam psichikos sveikatos centrui

 

 

23-1

už metus

viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialui Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninei (toliau – Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninė)

 

 

23-2

už ketvirtį

Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninei

 

 

26

už metus

Lietuvos sporto medicinos centrui

 

 

42

už metus

viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialui Valstybiniam patologijos centrui

 

 

7, 37

už metus

visuomenės sveikatos centrams apskrityse

 

 

46

už metus

Valstybinei teismo psichiatrijos tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos“;

 

2.2. įrašau 9 punkte vietoj žodžių „Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centrui“ žodžius „Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui“;

2.3. įrašau 12 punkte vietoj žodžių „Valstybiniam aplinkos sveikatos centrui“ žodžius „Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui“.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS