LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 M. LIEPOS 15 D. ĮSAKYMO Nr. D1-370 „DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR DALYVAVIMO PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROCESE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gruodžio 30 d. Nr. D1-853

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2008, Nr. 143-5750):

1. Išdėstau 8 punktą taip:

8. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas ir atsakinga institucija turi pranešti visuomenei:

8.1. apie atrankos išvadą, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai tos planuojamos ūkinės veiklos, kuri įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą, arba jeigu planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai pareikalauja, o atsakinga institucija nusprendžia, kad atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo būtų atliekama ir tos planuojamos ūkinės veiklos, kuri neįrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ir šiame punkte nurodytą sąrašą;

8.2. apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos PAV programą;

8.3. kitais šiame Tvarkos apraše numatytais atvejais.“.

2. Išdėstau 9 punktą taip:

9. Apie 8.1 punkte nurodytą atrankos išvadą, ar privaloma atlikti PAV, Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, gavęs atrankos išvadą, nedelsiant turi pranešti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informaciją pagal nustatytą formą (1 priedas) 18.1 ir 18.2 punktuose nurodytose informavimo priemonėse, o atsakinga institucija priimtą atrankos išvadą paskelbti savo tinklalapyje.“.

3. Išdėstau 12 punktą taip:

12. Atsakinga institucija kartu su planuojamos ūkinės veiklos PAV subjektais, Užsakovu, PAV dokumentų rengėju ir motyvuotus pasiūlymus pateikusiais suinteresuotos visuomenės atstovais, pasibaigus motyvuotų pasiūlymų teikimo terminui, per 10 darbo dienų išnagrinėja motyvuotus pasiūlymus ir priima galutinę atrankos išvadą. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas apie galutinę atrankos išvadą turi pranešti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informaciją pagal nustatytą formą (2 priedas) 18.1 ir 18.2 punktuose nurodytose informavimo priemonėse.“.

4. Išdėstau 13 punktą taip:

13. Atsakinga institucija priimtą galutinę atrankos išvadą turi paskelbti savo tinklalapyje ir per 10 darbo dienų nuo galutinės atrankos išvados priėmimo dienos turi raštu pateikti besikreipusiems suinteresuotos visuomenės nariams motyvuotą atsakymą dėl galutinės atrankos išvados.“.

5. Išdėstau 14 punktą taip:

14. Apie parengtą PAV programą, nurodytą 8.2 punkte, Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, prieš pateikdamas ją nagrinėti PAV subjektams, turi pranešti visuomenei 18 punkte nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, o atsakingai institucijai raštu (elektroniniu paštu) pateikdamas šią informaciją:

14.1. planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas;

14.2. planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas;

14.3. planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas;

14.4. planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė);

14.5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas; atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje;

14.6. kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa (nurodomas adresas ir laikas, susipažinimui su PAV programa rekomenduojama 10 darbo dienų);

14.7. informacija apie tai, kad motyvuoti pasiūlymai teikiami Užsakovui ar PAV dokumentų rengėjui (nurodomas adresas, kontaktiniai asmenys), o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.“.

6. Išdėstau 18 punktą taip:

18. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas 9, 12 ir 14 punktuose nurodytą informaciją turi paskelbti:

18.1. miesto (-ų) ar rajono (-ų), kuriame planuojama vykdyti ūkinę veiklą, spaudoje ir respublikinėje spaudoje, esant galimybei, – per radiją ir televiziją, užsakovo tinklalapyje;

18.2. savivaldybės (seniūnijos), kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, skelbimų lentoje, su savivaldybės (seniūnijos) informacine žyma apie gavimo faktą ir datą;

18.3. motyvuotus pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos visuomenės atstovams pranešti raštu (registruotu laišku). “

7. Papildau šiuo punktu:

181. atsakinga institucija 14.1–14.7 punktuose nurodytą informaciją, gautą iš Užsakovo ar PAV dokumentų rengėjo, turi paskelbti savo tinklalapyje.“.

8. Išdėstau 21 punktą taip:

21. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, parengęs planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitą, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki 21.3 punkte numatyto susirinkimo, turi paskelbti atitinkamai 18.1 ir 18.2 punktuose nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, o motyvuotus pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos visuomenės atstovams pranešti raštu (registruotu laišku) šią informaciją:

21.1. informaciją, nurodytą 14.1–14.5 punktuose;

21.2. kur, kada, iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita (nurodoma vieta, adresas, telefonas, supažindinimo laikas ir grafikas). Visuomenei turi būti suteikta galimybė susipažinti su PAV ataskaita ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki numatyto viešo susirinkimo;

21.3. kur ir kada įvyks viešas susirinkimas (vieta, adresas, laikas);

21.4. kam (nurodomas užsakovo ar PAV dokumentų rengėjo adresas) ir kokiais būdais iki viešo susirinkimo teikti motyvuotus pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais (pvz., raštu, el. paštu ir kt.).“.

9. Išdėstau 22 punktą taip:

22. Viešas susirinkimas turi vykti, o PAV ataskaita privalo būti eksponuojama savivaldybės (seniūnijos) administracinėse patalpose arba kitoje pasirinktoje su savivaldybe (seniūnija) suderintoje vietoje, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, visuomenei patogiu ne darbo metu (rekomenduojama ne darbo dienomis). Taip pat Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas turi sudaryti sąlygas visuomenei su PAV ataskaita susipažinti jo buveinėje.“.

10. Išdėstau 24 punktą taip:

24. Iki viešo susirinkimo pradžios ar jo metu Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas turi paskirti pirmininką ir sekretorių (rekomenduotina, kad jais būtų Užsakovas ir PAV dokumentų rengėjas) bei užregistruoti dalyvius. Viešo susirinkimo dalyvių kalbos yra protokoluojamos.“.

11. Išdėstau 25 punktą taip:

25. Užsakovas arba, jo pavedimu, PAV dokumentų rengėjas viešo susirinkimo metu turi pristatyti Užsakovą, PAV dokumentų rengėją, apibūdinti planuojamą ūkinę veiklą ir supažindinti su PAV ataskaita, atsakyti į pateiktus klausimus ir įvertinti iki susirinkimo pradžios raštu gautus suinteresuotos visuomenės motyvuotus pasiūlymus.“.

12. Išdėstau 26 punktą taip:

26. Protokole nurodoma:

26.1. viešo susirinkimo data ir vieta;

26.2. viešo susirinkimo dalyviai, taip pat nurodoma, kad prie protokolo pridedamas užsiregistravusių dalyvių sąrašas;

26.3. svarstomos PAV ataskaitos pavadinimas;

26.4. Užsakovo ar PAV dokumentų rengėjo trumpas pranešimas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą;

26.5. iki viešo susirinkimo gautų suinteresuotos visuomenės motyvuotų pasiūlymų aptarimas ir įvertinimas;

26.6. dalyvių pasisakymai svarstomu klausimu;

26.7. kad dalyviams yra išaiškinta susipažinimo su protokolu tvarka bei terminai (nurodo, kur ir per kiek laiko jie tai gali padaryti).“.

13. Išdėstau 27 punktą taip:

27. Protokolas turi būti baigtas rašyti ir pirmininko bei sekretoriaus pasirašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (nurodant pasirašymo datą) po viešo susirinkimo.“.

14. Išdėstau 28 punktą taip:

28. Visuomenės susipažinimo su protokolu terminas – 3 darbo dienos nuo jo pasirašymo dienos. Pastabos dėl protokolo susirinkimą vykdžiusiems organizatoriams, teikiamos raštu, nurodant teikėjo vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, teikimo datą.“.

15. Išdėstau 29 punktą taip:

29. Pastabas dėl protokolo išnagrinėja viešą susirinkimą vykdę organizatoriai. Jeigu jie su pateiktomis pastabomis sutinka, tai jas patvirtina ir nurodo pridėti prie protokolo. Jeigu nesutinka, – nurodo motyvus, kodėl pastabos laikomos nepagrįstomis. Visais atvejais pastabos dėl protokolo pridedamos prie jo.“.

16. Išdėstau 30 punktą taip:

30. Jei per valandą nuo nustatytos viešo susirinkimo pradžios į jį neatvyksta nė vienas visuomenės atstovas, viešo susirinkimo pirmininkas gali konstatuoti, kad viešojo supažindinimo procedūra atlikta, o visuomenė nėra suinteresuota planuojama ūkine veikla. Tai įforminama protokolu, kurį pasirašo pirmininkas ir sekretorius.“.

17. Išdėstau 31 punktą taip:

31. Suinteresuota visuomenė per 10 darbo dienų po viešo susirinkimo turi teisę pateikti Užsakovui ar PAV dokumentų rengėjui motyvuotus pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas turi sudaryti susipažinimo su PAV ataskaita sąlygas nurodytas 22 punkte.“.

18. Išdėstau 32 punktą taip:

32. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas suinteresuotos visuomenės motyvuotus pasiūlymus, gautus iki visuomenės viešo susirinkimo pradžios, jo metu ir po jo, turi registruoti pagal 3 priede nustatytą formą.“.

19. Išdėstau 36 punktą taip:

36. Atsakinga institucija, gavusi PAV ataskaitą, planuojamos ūkinės veiklos PAV subjektų išvadas dėl ataskaitos bei planuojamos ūkinės veiklos leistinumo, taip pat argumentuotą suinteresuotos visuomenės motyvuotų pasiūlymų įvertinimą, turi nedelsiant paskelbti pranešimą savo tinklalapyje. Pranešime turi būti paskelbta:

36.1. Tvarkos aprašo 14.1–14.4 punktuose nurodyta informacija;

36.2. termino data, iki kada suinteresuota visuomenė turi teisę raštu pateikti motyvuotus prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo klausimais atsakingai institucijai ir PAV subjektams jų kompetencijos klausimais. Kreipimosi terminas – 10 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo.“.

20. Išdėstau 37 punktą taip:

37. Atsakinga institucija per 10 darbo dienų po sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo priėmimo pagal nustatytą formą (5 priedas) turi paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą savo tinklalapyje.“.

21. Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 1 priede:

21.1. išdėstau 4 punktą taip:

4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai (data, rašto Nr.).“;

21.2. išdėstau 6 punktą taip:

6. Kam ir iki kada teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą (nurodomas atsakingos institucijos adresas, telefonas ir terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo).“.

23. Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 2 priede išdėstau 7 punktą taip:

7. Priimta galutinė atrankos išvada (data, rašto Nr.).“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas