LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL REUMATOLOGIJOS IR VAIKŲ REUMATOLOGIJOS AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. birželio 11 d. Nr. V-611

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XII-51 (Žin., 2012, Nr. 149-7630), XI skyriaus „Sveikatos tausojimo ir stiprinimo, asmens ir visuomenės sveikatos apsaugos politika“ nuostatas efektyviai teikti ambulatorines specializuotas paslaugas:

1. T v i r t i n u Reumatologijos ir vaikų reumatologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal administruojamą sritį.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. V-611

 

reumatologijos IR VAIKŲ reumatOLOGIJOS AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Reumatologijos ir vaikų reumatologijos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (toliau – paslaugos) – tai paslaugos, teikiamos pagal gydytojo reumatologo ar vaikų reumatologo profesinę kvalifikaciją.

2. Paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – ASPĮ), turinčioje licenciją teikti šias paslaugas.

3. Reumatologijos ir vaikų reumatologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) taikomas paslaugas teikiančioms ASPĮ nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos.

4. Paslaugos teikiamos ASPĮ, vadovaujantis šiuo aprašu ir Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-528 (Žin., 2007, Nr. 74-2956).

 

II. REIKALAVIMAI SPECIALISTAMS

 

5. Paslaugas teikia gydytojas reumatologas ar gydytojas vaikų reumatologas ir, jei reikia, bendrosios praktikos slaugytojas.

6. Paslaugas teikiantis specialistas privalo turėti:

6.1. teikiantis reumatologo ambulatorines paslaugas – medicinos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis medicinos praktika pagal gydytojo reumatologo profesinę kvalifikaciją;

6.2. teikiantis vaikų reumatologo paslaugas – medicinos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis medicinos praktika pagal vaikų ligų gydytojo profesinę kvalifikaciją, ir Vilniaus universiteto ar Lietuvos sveikatos mokslų universiteto išduotą abiejų universitetų nustatytos trukmės įvadinio vaikų reumatologijos kurso baigimo pažymėjimą (arba jam prilygintą Sveikatos apsaugos ministerijos iki 2004 m. spalio 10 d. išduotą sertifikatą verstis gydytojo vaikų reumatologo praktika);

6.3. bendrosios slaugos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis bendrąja slaugos praktika pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją.

 

III. REIKALAVIMAI PATALPOMS

 

7. ASPĮ turi būti įrengta:

7.1. laukiamasis (jei teikiamos paslaugos vaikams, turi būti sudarytos sąlygos žindyti ir perrengti vaiką);

7.2. pacientų priėmimo kabinetas;

7.3. procedūrų kabinetas, jei atliekamos procedūros;

7.4. sveikatos mokymo patalpa, esant poreikiui.

8. Paslaugos turi būti teikiamos teisės aktuose numatytus sveikatos priežiūros įstaigų higieninės priežiūros reikalavimus atitinkančiose patalpose.

 

IV. MINIMALŪS REIKALAVIMAI MEDICINOS PRIETAISAMS

 

9. Paciento priėmimo kabinete turi būti šie medicinos prietaisai, medicinos pagalbos ir kitos priemonės:

9.1. arterinio kraujospūdžio matavimo aparatas;

9.2. stetoskopas ar fonendoskopas;

9.3. centimetrinė juostelė;

9.4. ūgio matuoklė;

9.5. medicininės svarstyklės;

9.6. termometras;

9.7. goniometras;

9.8. įranga radiologinių vaizdų peržiūrai;

9.9. paciento apžiūros kušetė ir (ar) kūdikių apžiūros stalas;

9.10. neurologo plaktukas ir bent vienas instrumentų rinkinys jutimų tyrimams atlikti;

9.11. echoskopas su reikiama papildoma įranga (gali būti ir kitoje ASPĮ patalpoje);

9.12. kompiuteris su interneto prieiga.

10. Procedūrų kabinete turi būti šie medicinos prietaisai, medicinos pagalbos ir kitos priemonės:

10.1. įstaigos, įmonės medicinos punkto (sveikatos tarnybos), sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė, kaip nurodyta Įstaigos, įmonės medicinos punkto (sveikatos tarnybos), sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės aprašyme, bei anafilaksinio šoko vaistų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinys, kaip nurodyta Anafilaksinio šoko vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinio aprašyme, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 (Žin., 2003, Nr. 79-3605);

10.2. įranga sąnario punkcijai atlikti;

10.3. odos prakalo adata;

10.4. videokapiliaroskopas (privalo turėti ASPĮ, teikiančios tretinio lygio paslaugas).

11. ASPĮ naudojami medicinos prietaisai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių medicinos prietaisų teikimą rinkai, saugą, instaliavimą, naudojimą ir priežiūrą, reikalavimus.

 

V. PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMo TVARKA

 

12. Gydytojas reumatologas paslaugas teikia pagal kompetenciją, nustatytą Lietuvos medicinos normoje MN 72:2007 „Gydytojas reumatologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-748 (Žin., 2007, Nr. 100-4093).

13. Gydytojas vaikų reumatologas paslaugas teikia pagal kompetenciją, nustatytą Lietuvos medicinos normoje MN 66:1999 „Gydytojas pediatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 96 (Žin., 1999, Nr. 23-669), ir patvirtintą Aprašo 6.2 punkte nurodytu pažymėjimu ar sertifikatu.

14. Bendrosios praktikos slaugytojas paslaugas teikia pagal kompetenciją, nustatytą Lietuvos medicinos normoje MN 28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-591 (Žin., 2011, Nr. 72-3490).

15. Jei ASPĮ, į kurią kreipėsi pacientas, dėl paciento būklės ar paslaugų sudėtingumo negalima suteikti reikiamų paslaugų, gydytojas reumatologas ar gydytojas vaikų reumatologas pacientą siunčia į ASPĮ, kurioje teikiamos pacientui reikalingos paslaugos.

16. Specialistai, teikiantys paslaugas pagal savo kompetenciją, turi mokėti naudotis informacinėmis technologijomis ir atlikti jų kompetencijai priskirtas informavimo, diagnostikos, slaugos ir gydomąsias procedūras (klinikinį reumatologinį ligonio ištyrimą, skausmo vertinimą, artrito aktyvumo vertinimą ir kt.).

17. ASPĮ turi būti atliekama:

17.1. radiologiniai tyrimai;

17.2. laboratoriniai ir instrumentiniai tyrimai (įskaitant sąnario skysčio ištyrimą);

17.3. patologijos (biopsinių, citopatologinių, histologinių ir kt.) tyrimai;

17.4. medžiagų ir instrumentų sterilizavimas.

18. ASPĮ, negalinti pati atlikti 17 punkte išvardytų tyrimų ar veiksmų, sudaro sutartis dėl jų atlikimo su kitomis ASPĮ.

19. Skubios paslaugos pacientams, kuriems nustatytos skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijos, teikiamos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 55-1915) nustatyta tvarka.

20. Pacientas siunčiamas gauti paslaugų:

20.1. iš karto, įtarus, kad jis serga progresuojančia reumatine liga;

20.2. kitais atvejais, esant indikacijų.

21. Ilgalaikė reumatologo ar vaikų reumatologo stebėsena taikoma:

21.1. pacientams, sergantiems sisteminėmis jungiamojo audinio ligomis ir sisteminiais vaskulitais (pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ Australijos modifikaciją (toliau – TLK-10-AM) žymimų kodais D69, M 30–M 36), autoimuniniais artritais ir spondilitais (pagal TLK-10-AM žymimų kodais M05–M09, M 45, M 46);

21.2. pacientams, gydomiems biologiniais vaistais (vaisto skyrimo ir vartojimo intervalams, ligos aktyvumui, paciento būklei stebėti);

21.3. sergantiems osteoporoze pacientams, kuriems, nors ir taikomas specifinis gydymas nuo osteoporozės, liga progresuoja (mažėja kaulų mineralinis tankis arba nustatomi nauji netrauminiai lūžiai).

22. Pacientai, kuriems taikoma ilgalaikė stebėsena, kas 1–3 mėn. aktyvios ligos laikotarpiu ir (ar) vartojant imunosupresantus ir kas 6 mėn. minimalaus aktyvumo arba ligos remisijos metu apsilanko pas reumatologą ar vaikų reumatologą.

 

VI. MEDICINOS DOKUMENTAI

 

23. ASPĮ, kurioje teikiamos paslaugos, medicinos dokumentai pildomi, tvarkomi ir saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Paslaugas teikiantys asmenys už savo veiksmus, praktikos klaidas ir etikos pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________