LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŽALOS ATLYGINIMO DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE AR SUSIRGIMŲ PROFESINE LIGA LAIKINOJO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. lapkričio 10 d. Nr. XI-1645

Vilnius

 

(Žin., 1997, Nr. 67-1656; 2005, Nr. 71-2557; 2010, Nr. 48-2302)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) nepilnamečiams – iki jiems sukanka 18 metų, o jeigu jie mokosi ar studijuoja pagal nustatyta tvarka įregistruotas švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programas, formaliojo profesinio mokymo programas ir dieninių ar nuolatinių studijų programas, – iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo, bet ne ilgiau, iki jiems sukanka 24 metai;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja po vieno mėnesio nuo paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“ dienos.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė parengia ir priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ