LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL 1993 M. VASARIO 1 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTE (EEB) NR. 259/93 NUMATYTOS GARANTIJOS ARBA LAIDAVIMO SUMOS APSKAIČIAVIMO IR DERINIMO, GARANTIJOS ARBA LAIDAVIMO DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. gruodžio 30 d. Nr. D1-663

Vilnius

 

Įgyvendindamas 1993 m. vasario 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo į Europos Bendriją, iš Bendrijos ir jos viduje priežiūros ir kontrolės 27 straipsnio reikalavimus:

Tvirtinu 1993 m. vasario 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EEB) Nr. 259/93 numatytos garantijos arba laidavimo sumos apskaičiavimo ir derinimo, garantijos arba laidavimo dokumentų pateikimo ir grąžinimo tvarkos aprašą.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-663

 

1993 M. VASARIO 1 D. EUROPOS BENDRIJOS IR TARYBOS REGLAMENTE (EEB) Nr. 259/93 NUMATYTOS GARANTIJOS ARBA LAIDAVIMO SUMOS APSKAIČIAVIMO IR DERINIMO, GARANTIJOS ARBA LAIDAVIMO DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 1993 m. vasario 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EEB) Nr. 259/93 numatytos garantijos arba laidavimo draudimo sumos apskaičiavimo ir derinimo, garantijos ir laidavimo dokumentų pateikimo ir grąžinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato garantijos arba laidavimo draudimo sumos apskaičiavimo ir derinimo, taip pat garantijos arba laidavimo draudimo sutarties pateikimo ir grąžinimo tvarką.

2. Šis Tvarkos aprašas privalomas visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, išvežantiems atliekas iš Lietuvos Respublikos, įvežantiems atliekas į Lietuvos Respubliką, kai atliekų vežimui yra taikomas 1993 m. vasario 1 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo į Europos Bendriją, iš Bendrijos ir jos viduje priežiūros ir kontrolės (toliau – Reglamentas (EEB) Nr. 259/93).

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

atliekos, atliekų tvarkymas, atliekų šalinimas, atliekų naudojimas – atitinka apibrėžimus, pateiktus Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2005, Nr. 84-3111);

gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam atliekos vežamos šalinti ar naudoti;

garantijos arba laidavimo draudimo sutarties grąžinimas – siunčiančiosios arba paskirties kompetentingos institucijos garantijos arba laidavimo draudimo sutarties originalo grąžinimas atitinkamai garantui ar draudikui, kartu su raštu, kad Siunčiančioji arba paskirties kompetentinga institucija atsisako savo reikalavimo teisių pagal atitinkamą garantijos arba laidavimo draudimo sutartį;

paskirties valstybė – bet kuri valstybė, į kurią vežamos ar planuojamos vežti atliekos šalinti ar naudoti arba pakrauti į laivus, ketinant jas šalinti jūroje, nepažeidžiant galiojančių šalinimo jūroje konvencijų;

paskirties kompetentinga institucija – įgaliotoji institucija valstybės teritorijai, kurioje vežamos atliekos yra priimamos arba pakraunamos į laivus ketinant jas šalinti jūroje, nepažeidžiant galiojančių atliekų šalinimo jūroje konvencijų; Lietuvos Respublikos paskirties kompetentinga institucija – Aplinkos ministerija;

pranešimo ir vežimo kontrolės formos – Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 53 „Dėl pranešimo ir vežimo kontrolės formų, pranešimo ir vežimo kontrolės formų spausdinimo reikalavimų bei pranešimo ir vežimo kontrolės formų pildymo ir įforminimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 16-675) patvirtinti nustatyto pavyzdžio dokumentai, kuriuose nurodomi duomenys apie įvežamas į Lietuvos Respubliką, išvežamas iš Lietuvos Respublikos ar pervežamas tranzitu per Lietuvos Respubliką atliekas;

pažymėjimas dėl atliekų pašalinimo ar panaudojimo – gavėjo išduotas atliekų siuntos vežimo kontrolės formos egzempliorius su užpildytu 25 langeliu, patvirtinantis atliekų naudojimo arba šalinimo pabaigą, arba atskiras dokumentas, pridedamas prie atliekų siuntos vežimo kontrolės formos;

siunčiančioji valstybė – bet kuri valstybė, iš kurios atliekos vežamos ar planuojamos vežti;

siuntėjas – juridinis ar fizinis asmuo, ketinantis atliekas vežti pats arba perduoti jas vežėjui ir privalantis apie tai pranešti atitinkamai kompetentingai institucijai; siuntėjas gali būti: atliekų gamintojas; atliekų surinkėjas arba tarpininkaujanti įmonė, organizuojanti atliekų šalinimą ar naudojimą; atliekų turėtojas;

siunčiančioji kompetentinga institucija – įgaliotoji institucija valstybės teritorijai, iš kurios atliekos siunčiamos; Lietuvos Respublikos Siunčiančioji kompetentinga institucija – Aplinkos ministerija;

tranzito valstybė – bet kuri valstybė, išskyrus siunčiančiąją ir paskirties valstybes, per kurią atliekos vežamos ar planuojamos vežti;

tranzito kompetentinga institucija – įgaliotoji institucija valstybės teritorijai, per kurią atliekos vežamos tranzitu; Lietuvos Respublikos tranzito kompetentinga institucija – Aplinkos ministerija;

vežėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris priima atliekas iš siuntėjo, jas veža bei perduoda gavėjui.

 

II. ATLIEKŲ IŠVEŽIMAS

 

4. Atliekų išvežimui iš Lietuvos Respublikos, numatytam šio Tvarkos aprašo 2 punkte, siuntėjas privalo turėti Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigto ir veikiančio banko, turinčios banko veiklos licenciją, suteiktą garantiją arba draudimo įmonės, turinčio draudimo veiklos licenciją, išduotą laidavimo draudimo sutartį, pagal kurią atitinkamai garantas arba draudikas įsipareigoja padengti atliekų vežimo, šalinimo ar naudojimo sąnaudas, kai Siunčiančiajai kompetentingai institucijai tenka prievolė sugrąžinti atliekas į Lietuvos Respublikos teritoriją.

5. Siuntėjas privalo atsiimti atliekas ir padengti visas atliekų sugrąžinimo bei jų tvarkymo išlaidas šiais atvejais, kai:

5.1. atliekų vežimas, kuriam Siunčiančioji kompetentinga institucija, tranzito kompetentinga institucija ir paskirties kompetentinga institucija yra davusios leidimą, negali būti vykdomas laikantis pranešimo formoje, vežimo kontrolės formoje ar sutartyje tarp siuntėjo ir gavėjo nurodytų sąlygų;

5.2. dėl nelegalaus vežimo, numatyto šio Tvarkos aprašo 41 punkte, kaltas yra siuntėjas.

6. Atvejais, minimais šio Tvarkos aprašo 5 punkte, siuntėjas atliekų sugrąžinimui turi užpildyti naujas pranešimo ir vežimo kontrolės formas ir išsiųsti jas Siunčiančiajai, paskirties ir tranzito kompetentingoms institucijoms.

7. Atliekų sugrąžinimo atvejais, numatytais šio Tvarkos aprašo 5 punkte, siuntėjas privalo per 3 darbo dienas raštu informuoti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentą (toliau – RAAD), kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra siuntėjo įmonė, dėl atliekų sugrąžinimo arba kitos atliekas naudojančios ar šalinančios įmonės, turinčios šiai veiklai reikalingus leidimus, jeigu siuntėjas neturi stacionaraus atliekų tvarkymo įrenginio. RAAD, patikrina ir per 5 darbo dienas informuoja siuntėją ir siunčiančiąją kompetentingą instituciją apie atliekų sugrąžinimo faktą, nurodant patikrinimo metu rastų atliekų rūšis ir pakuočių skaičių.

 

III. ATLIEKŲ ĮVEŽIMAS

 

8. Atliekų įvežimui į Lietuvos Respubliką, numatytam šio Tvarkos aprašo 2 punkte, gavėjas privalo turėti Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigto ir veikiančio banko, turinčio banko veiklos licenciją, suteiktą garantiją arba draudimo įmonės, turinčios draudimo veiklos licenciją, išduotą laidavimo draudimo sutartį, pagal kurią atitinkamai garantas arba draudikas įsipareigoja padengti atliekų vežimo, šalinimo ar naudojimo sąnaudas, kai paskirties kompetentingai institucijai tenka prievolė pašalinti ar panaudoti įvežtas atliekas.

9. Gavėjas privalo pašalinti ar panaudoti įvežtas atliekas ir padengti visas su atliekų šalinimu ar panaudojimu susijusias išlaidas nelegalaus vežimo, numatyto šio Tvarkos aprašo 41 punkte, atveju, kai dėl tokio nelegalaus vežimo kaltas yra gavėjas.

10. Gavėjui nėra privaloma turėti šio Tvarkos aprašo 8 punkte numatytos garantijos ar laidavimo draudimo sutarties, jeigu:

10.1. gavėjas turi pagal Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469 (Žin., 2003, Nr. 99-4466), reikalavimus parengtą ir su RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra įmonė, suderintą Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planą;

10.2. gavėjas turi galiojančią Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo laidavimo draudimo sutartį;

10.3. gavėjo įvežamų atliekų kiekis neviršija Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatyto didžiausio planuojamo saugoti atliekų kiekio.

 

IV. BENDRIEJI GARANTIJOS ARBA LAIDAVIMO DRAUDIMO SUTARTIES REIKALAVIMAI

 

11. Garantijos arba laidavimo draudimo suma apskaičiuojama ir suderinama su siunčiančiąja bei paskirties kompetentinga institucija pagal šiame Tvarkos apraše nustatytą tvarką.

12. Garantija arba laidavimo draudimas atliekų išvežimo atveju turi būti suteiktas siunčiančiosios kompetentingos institucijos naudai. Garantija arba laidavimo draudimas atliekų įvežimo atveju turi būti suteiktas paskirties kompetentingos institucijos naudai. Banko ar draudimo bendrovės išmokėtos lėšos naudojamos 2001 m. gegužės 14 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 42-1455; 2004, Nr. 96-3531) 72 punkte nustatyta tvarka.

13. Garantija arba laidavimo draudimo sutartis pateikiama lietuvių kalba arba kita originalo kalba, pridedant vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu patvirtintą vertimą į lietuvių kalbą.

14. Garantija arba laidavimo draudimo sutartis nepriimama, jeigu:

14.1. išduota draudimo įmonės, kuri dėl jai taikomų Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme (Žin., 2003, Nr. 94-4246) ar kitos valstybės narės savo esme analogiškų teisės aktų nustatytų poveikio priemonių neturi teisės sudaryti laidavimo draudimo sutarčių;

14.2. išduota banko, kuriai Lietuvos bankas ar kitos valstybės narės priežiūros institucijos uždraudė teikti garantijos paslaugas;

14.3. garantijoje arba laidavimo draudimo sutartyje nėra nurodyta:

14.3.1. garantijos arba laidavimo draudimo suma;

14.3.2. pranešimo formos numeris (-iai), vežimo kontrolės formos numeris (-iai) ir numeris (-iai) vežamos (-ų) atliekų siuntos (-ų), kuriai (-ioms) išduodama garantija arba laidavimo draudimo sutartis;

14.3.3. atliekų išvežimo atveju – garanto arba draudiko įsipareigojimas padengti atliekų vežimo, šalinimo ar naudojimo sąnaudas, jeigu siuntėjas, už kurio įsipareigojimo įvykdymą garantuojama arba apdraudžiama laidavimo draudimu, šio įsipareigojimo neįvykdys arba įvykdys jį netinkamai;

14.3.4. atliekų įvežimo atveju – garanto arba draudiko įsipareigojimas padengti atliekų šalinimo ar naudojimo, įskaitant ir vežimo, sąnaudas, jeigu gavėjas, už kurio įsipareigojimo įvykdymą garantuojama arba apdraudžiama laidavimo draudimu, šio įsipareigojimo neįvykdys arba įvykdys jį netinkamai;

14.3.5. garantijos arba laidavimo draudimo sumos naudos gavėjui išmokėjimas per garantijos arba laidavimo draudimo sutartyje numatytą terminą, pateikus naudos gavėjo raštišką reikalavimą mokėti (originalą), patvirtinantį, kad atitinkamai siuntėjas ar gavėjas pažeidė 1993 m. vasario 1 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo į Europos Bendriją, iš Bendrijos ir jos viduje priežiūros ir kontrolės reikalavimus, įvardinant reikalavimus, kurie buvo pažeisti, ir dėl to naudos gavėjas kreipiasi į banko įstaigą ar draudimo įmonę dėl sąnaudų, kurios atsirado dėl atliekų vežimo ir/ar šalinimo ir/ar naudojimo, apmokėjimo, nurodant sumą;

14.3.6. kad laidavimo draudimo sutartyje siuntėjui arba gavėjui neįvykdžius šio Tvarkos aprašo 5 punkte nustatytų reikalavimų, numatytos sumos išieškojimas pirmiausia nukreipiamas į draudiko turtą;

14.3.7. įtvirtintas draudiko (laiduotojo) aiškus atsisakymas reikalauti, kad laidavimo draudimo sutartyje numatytos sumos išieškojimas pirmiausia būtų nukreiptas į asmens, už kurį laidavo, turtą.

15. Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigto ir veikiančio banko suteikto garantijos autentiškumą turi patikrinti Lietuvos Respublikoje registruotas bankas ar užsienio banko filialas.

16. Garantija arba laidavimo draudimo sutartis turi įsigalioti ne vėliau, kaip likus 3 darbo dienoms iki atliekų siuntos išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos atliekų išvežimo atveju, ir ne vėliau, kaip likus 3 darbo dienoms iki atliekų siuntos išsiuntimo iš užsienio valstybės atliekų įvežimo atveju.

17. Garantija arba laidavimo draudimo sutartis turi galioti:

17.1. ne mažiau kaip 180 dienų po paskutinės siuntos išsiuntimo datos, jei garantija ar laidavimo draudimo sutartis išduota vienos ar kelių pranešime numatytų siuntų atliekų kiekiui;

17.2. ne mažiau kaip 180 dienų po leidimo vežti atliekas galiojimo pabaigos datos, jei garantija ar laidavimo draudimo sutartis išduota bendram pranešimo formoje numatytam atliekų kiekiui.

 

V. GARANTIJOS ARBA LAIDAVIMO DRAUDIMO SUMOS APSKAIČIAVIMAS IR DERINIMAS

 

18. Atliekų išvežimo atveju siuntėjas apskaičiuoja garantijos arba laidavimo draudimo sumą ir ją suderina su siunčiančiąja kompetentinga institucija. Atliekų įvežimo atveju gavėjas apskaičiuoja garantijos arba laidavimo draudimo sumą ir ją suderina su paskirties kompetentinga institucija.

19. Garantijos arba laidavimo draudimo suma gali būti apskaičiuojama:

20.1. bendram pranešimo formoje numatytam atliekų kiekiui;

20.2. vienos ar kelių pranešime numatytų siuntų atliekų kiekiui.

21. Atliekų išvežimo iš Lietuvos Respublikos atveju garantijos arba laidavimo draudimo suma apskaičiuojama pagal formulę:

Garantijos arba laidavimo draudimo suma = (T x (A1 + A2) + P) x Q x 1,1, kurioje

T – 1 tonos atliekų vežimo sąnaudos 1 kilometrui, Lt;

A1 – vežimo atstumas nuo siuntėjo iki gavėjo, km;

A2 – vežimo atstumas nuo siuntėjo iki alternatyvaus atliekų tvarkymo įrenginio, kuriame atliekos galėtų būti pašalintos ar panaudotos aplinkos apsaugos požiūriu tinkamu būdu, km;

P – 1 tonos atliekų alternatyvaus naudojimo ar šalinimo aplinkos apsaugos požiūriu tinkamu būdu sąnaudos, Lt/toną; tuo atveju, jei atliekos turi teigiamą rinkos vertę, dydis P skaičiavimo formulėje įrašomas su minuso ženklu;

Q – numatytas vežti atliekų kiekis, tonomis;

1,1 – papildomų sąnaudų koeficientas.

22. Atliekų įvežimo į Lietuvos Respubliką atveju garantijos arba laidavimo draudimo suma apskaičiuojama pagal formulę:

Garantijos arba laidavimo draudimo suma = (T x A + P) x Q x 1,1, kurioje

T – 1 tonos atliekų vežimo sąnaudos 1 kilometrui, Lt;

A – vežimo atstumas nuo gavėjo iki alternatyvaus atliekų tvarkymo įrenginio, kuriame atliekos galėtų būti pašalintos ar panaudotos aplinkos apsaugos požiūriu tinkamu būdu, km;

P – 1 tonos atliekų alternatyvaus naudojimo ar šalinimo aplinkos apsaugos požiūriu tinkamu būdu sąnaudos, Lt/toną; tuo atveju, jei atliekos turi teigiamą rinkos vertę, dydis P skaičiavimo formulėje įrašomas su minuso ženklu;

Q – numatytas vežti atliekų kiekis, tonomis;

1,1 – papildomų sąnaudų koeficientas.

23. Siuntėjas garantijos arba laidavimo draudimo sumos skaičiavimus privalo suderinti su siunčiančiąja kompetentinga institucija prieš pateikdamas pranešimo ir vežimo kontrolės formas leidimui atliekoms išvežti gauti. Siunčiančiajai kompetentingai institucijai pareikalavus, siuntėjas turi pateikti skaičiavimus pagrindžiančius įrodymus.

24. Siunčiančioji kompetentinga institucija per 10 darbo dienas nuo siuntėjo raštu pateiktų garantijos arba laidavimo draudimo sumos skaičiavimų gavimo datos patvirtina apskaičiuotą garantijos ar laidavimo draudimo sumą arba pateikia motyvuotą atsisakymą ją derinti. Siuntėjui pakartotinai pateikus patikslintus garantijos arba laidavimo draudimo sumos skaičiavimus, Siunčiančioji kompetentinga institucija per 3 darbo dienas nuo jų gavimo datos patvirtina apskaičiuotą garantijos ar laidavimo draudimo sumą arba pateikia motyvuotą atsisakymą ją derinti.

25. Gavėjas garantijos arba laidavimo draudimo sumos skaičiavimus privalo suderinti su paskirties kompetentinga institucija prieš leidimo atliekoms įvežti gavimą. Paskirties kompetentingai institucijai pareikalavus, gavėjas turi pateikti skaičiavimus pagrindžiančius įrodymus.

26. Paskirties kompetentinga institucija per 10 darbo dienas nuo gavėjo raštu pateiktų garantijos arba laidavimo draudimo sumos skaičiavimų gavimo datos patvirtina apskaičiuotą garantijos ar laidavimo draudimo sumą arba pateikia motyvuotą atsisakymą ją derinti. Gavėjui pakartotinai pateikus patikslintus garantijos arba laidavimo draudimo sumos skaičiavimus, paskirties kompetentinga institucija per 3 darbo dienas nuo jų gavimo datos patvirtina apskaičiuotą garantijos ar laidavimo draudimo sumą arba pateikia motyvuotą atsisakymą ją derinti.

 

VI. GARANTIJOS ARBA LAIDAVIMO DRAUDIMO SUTARTIES PATEIKIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA ATLIEKŲ IŠVEŽIMO ATVEJU

 

27. Siunčiančioji kompetentinga institucija leidimą atliekų išvežimui išduoda, siuntėjui pateikus garantiją arba laidavimo draudimo sutartį.

28. Garantijos arba laidavimo draudimo sutarties originalas ir jo kopija turi būti pateikti Siunčiančiajai kompetentingai institucijai kartu su užpildytomis pranešimo ir vežimo kontrolės formomis, leidimui atliekų išvežimui gauti.

29. Garantija arba laidavimo draudimo sutartis registruojama Garantijų arba laidavimo draudimo sutarčių registravimo žurnale (toliau – Žurnalas). Žurnale turi būti nurodyta garantijos arba laidavimo draudimo sutarties registracijos data, garantiją arba laidavimo draudimo sutartį išdavusio banko ar draudimo bendrovės pavadinimas, numeris, galiojimo pradžia ir pabaiga, siuntėjo ar gavėjo pavadinimas, garantiją arba laidavimo draudimo sutartį pristačiusio asmens vardas, pavardė ir parašas. Garantijos arba laidavimo draudimo sutarties kopija pažymima dokumento priėmimo žyma ir grąžinama siuntėjui. Garantijos arba laidavimo draudimo sutarties originalas lieka Siunčiančiajai kompetentingai institucijai.

30. Jeigu Siunčiančiajai kompetentingai institucijai pateikta garantija arba laidavimo draudimo sutartis neatitinka šiame Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, Siunčiančioji kompetentinga institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo garantijos arba laidavimo draudimo sutarties gavimo dienos privalo surašyti motyvuotą atsisakymą priimti tokią garantiją arba laidavimo draudimo sutartį ir tokį atsisakymą kartu su garantijos arba laidavimo draudimo sutarties originalu ir jo kopija grąžinti siuntėjui.

31. Garantija arba laidavimo draudimo sutartis grąžinama, kai siuntėjas Siunčiančiajai kompetentingai institucijai pateikia vieną iš šių dokumentų:

31.1. gavėjo išduotą pažymėjimą dėl atliekų pašalinimo ar panaudojimo;

31.2. muitinėje įformintą kontrolinį egzempliorių T5, išduotą pagal 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, reikalavimus ir įrodantį, kad tranzitu per Bendriją vežamos atliekos atsidūrė už Bendrijos teritorijos;

31.3. vežimo kontrolės formą su siuntėjo atžyma, kad siuntėjas susigrąžino atliekas į Lietuvos Respublikos teritoriją šio Tvarkos aprašo 5 punkte numatytais atvejais bei RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra siuntėjo įmonė, raštišką patvirtinimą, kad sugrąžintos atliekos pasiekė siuntėjo įmonės teritoriją arba atliekų turėtojo ar gamintojo, iš kurio buvo išvežtos, teritoriją.

32. Tuo atveju, jei garantija arba laidavimo draudimo sutartis buvo išduota vienos ar kelių pranešimo formoje numatytų siuntų kiekiui, ir siuntėjui išsiuntus visas siuntas, numatytas garantijoje arba laidavimo draudimo sutartyje, kitai pranešimo formoje numatytai atliekų siuntai ar kelioms siuntoms, siuntėjas privalo pateikti Siunčiančiajai kompetentingai institucijai naują garantijos arba laidavimo draudimo sutarties originalą ir jo kopiją arba galiojančios garantijos arba laidavimo draudimo sutarties pakeitimo originalą ir vieną jo kopiją ne vėliau, kaip likus 10 darbo dienų iki atliekų siuntos išsiuntimo.

33. Priėmus naują garantiją ar laidavimo draudimo sutartį dėl siuntėjo to paties įsipareigojimo, numatyto šio Tvarkos aprašo 5 punkte, įvykdymo užtikrinimo, ankstesniosios garantijos ar laidavimo draudimo sutarties originalas grąžinamas garantui ar draudikui kartu su pranešimu, kad Siunčiančioji arba paskirties kompetentinga institucija atsisako savo reikalavimo teisių pagal atitinkamą garantiją arba laidavimo draudimo sutartį.

 

VII. GARANTIJOS ARBA LAIDAVIMO DRAUDIMO SUTARTIES PATEIKIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA ATLIEKŲ ĮVEŽIMO ATVEJU

 

34. Paskirties kompetentinga institucija leidimą atliekoms įvežti išduoda, gavėjui pateikus šio Tvarkos aprašo 10.1 ir 10.2 papunkčiuose numatytus dokumentus ir atitinkant sąlygas, nustatytas šio Tvarkos aprašo 10.3 papunktyje. Jei gavėjas nepateikia šio Tvarkos aprašo 10 punkte numatytų dokumentų, leidimui atliekoms įvežti gauti jis privalo pateikti garantiją arba laidavimo draudimo sutartį.

35. Garantijos arba laidavimo draudimo sutarties originalas ir jo kopija turi būti pateikti paskirties kompetentingai institucijai.

36. Garantija arba laidavimo draudimo sutartis registruojama Garantijų arba laidavimo draudimo sutarčių registravimo žurnale. Žurnale turi būti nurodyta garantijos arba laidavimo draudimo sutarties registracijos data, garantiją arba laidavimo draudimo sutartį išdavusio banko ar draudimo bendrovės pavadinimas, numeris, galiojimo pradžia ir pabaiga, siuntėjo ar gavėjo pavadinimas, garantiją arba laidavimo draudimo sutartį pristačiusio asmens vardas, pavardė ir parašas. Garantijos arba laidavimo draudimo sutarties kopija pažymima dokumento priėmimo žyma ir grąžinama gavėjui. Garantijos arba laidavimo draudimo sutarties originalas lieka paskirties kompetentingai institucijai.

37. Jeigu paskirties kompetentingai institucijai garantija arba laidavimo draudimo sutartis neatitinka šiame Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, paskirties kompetentinga institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo garantijos arba laidavimo draudimo sutarties gavimo datos privalo surašyti motyvuotą atsisakymą priimti tokią garantiją arba laidavimo draudimo sutartį ir tokį atsisakymą kartu su garantijos arba laidavimo draudimo sutarties originalu ir jo kopija grąžinti gavėjui.

38. Garantija arba laidavimo draudimo sutartis grąžinama, kai gavėjas pateikia paskirties kompetentingai institucijai pažymėjimą dėl atliekų pašalinimo ar panaudojimo.

39. Tuo atveju, jei garantija arba laidavimo draudimo sutartis buvo išduoti vienos ar kelių pranešimo formoje numatytų siuntų atliekų kiekiui, ir gavėjui priėmus visas siuntas, numatytas garantijoje arba laidavimo draudimo sutartyje, kitai pranešimo formoje numatytai atliekų siuntai ar kelioms siuntoms gavėjas privalo pateikti paskirties kompetentingai institucijai naujo garantijos arba laidavimo draudimo sutarties originalą ir jo kopiją arba galiojančios garantijos arba laidavimo draudimo sutarties pakeitimo originalą ir jo kopiją ne vėliau, kaip likus 10 darbo dienų iki atliekų siuntos gavimo.

40. Priėmus naują garantiją ar laidavimo draudimo sutartį dėl gavėjo to paties įsipareigojimo, numatyto šio Tvarkos aprašo 9 punkte, įvykdymo užtikrinimo, ankstesniosios garantijos ar laidavimo draudimo sutarties originalas grąžinamas garantui ar draudikui kartu su raštu, kad paskirties kompetentinga institucija atsisako savo reikalavimo teisių pagal atitinkamą garantiją arba laidavimo draudimo sutartį.

 

VIII. NELEGALUS ATLIEKŲ VEŽIMAS

 

41. Bet koks atliekų įvežimas į Lietuvos Respubliką, išvežimas iš Lietuvos Respublikos ar tranzitas per Lietuvos Respubliką yra laikomas nelegaliu:

41.1. nustatyta tvarka nepranešus visoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms;

41.2. nustatyta tvarka negavus atitinkamų kompetentingų institucijų sutikimo;

41.3. gavus atitinkamų kompetentingų institucijų sutikimą apgaulės, klastotės būdu ar pateikus neteisingus duomenis;

41.4. kai atliekos netinkamai apibūdintos nustatytose pranešimo ir vežimo kontrolės formose;

41.5. kai atliekos šalinamos ar naudojamos nesilaikant nacionalinių ar tarptautinių reikalavimų.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42. Asmenys, pažeidę šio Tvarkos aprašo nuostatų reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________