VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL ELEKTRONINIŲ PRAŠYMŲ GRĄŽINTI KITOSE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE SUMOKĖTĄ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTĮ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. sausio 5 d. Nr. VA-1

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505), Tarybos direktyva 2008/9/EB, nustatančia Direktyvoje 2006/112/EB numatyto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsisteigę pridėtinės vertės mokestį grąžinančioje valstybėje narėje, o yra įsisteigę kitoje valstybėje narėje, išsamias taisykles (OL 2008 L 44, p. 23), bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966; 2005, Nr. 83-3083), 17 ir 18.11 punktais:

1. T v i r t i n u pridedamas:

1.1. Elektroninių prašymų grąžinti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse sumokėtą pridėtinės vertės mokestį teikimo taisykles;

1.2. Prašymo suteikti prisijungimo prie Elektroninės prašymų registravimo informacinės sistemos pavyzdinę formą.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d. pateiktiems prašymams grąžinti pridėtinės vertės mokestį, sumokėtą kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                                   Dainius Daugirda


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko

2010 m. sausio 5 d.

įsakymu Nr. VA-1

 

elektroninių prašymų grąžinti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse sumokėtą pridėtinės vertės mokestį teikimo taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Elektroninių prašymų grąžinti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse sumokėtą pridėtinės vertės mokestį teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikos apmokestinamųjų asmenų elektroninių prašymų grąžinti kitose valstybėse narėse sumokėtą pridėtinės vertės mokestį (toliau – Prašymas grąžinti PVM) teikimo Europos Sąjungos valstybėms narėms (toliau – valstybės narės), kuriose sumokėtą pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) norima susigrąžinti, tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau – PVM įstatymas), Tarybos direktyva 2008/9/EB, nustatančia Direktyvoje 2006/112/EB numatyto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsisteigę PVM grąžinančioje valstybėje narėje, o yra įsisteigę kitoje valstybėje narėje, išsamias taisykles (OL 2008 L 44, p. 23, toliau – Direktyva 2008/9/EB).

3. Prašymus grąžinti PVM elektroniniu būdu teikia apmokestinamieji asmenys, turėję Lietuvos Respublikos PVM mokėtojo kodą laikotarpiu, už kurį norima susigrąžinti sumokėtą PVM.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

dokumentų elektroninio teikimo būdas – prašymų grąžinti PVM ir kitų dokumentų teikimas valstybei narei, kurioje sumokėtą PVM norima susigrąžinti, per Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) Elektroninę prašymų registravimo informacinę sistemą (toliau – EPRIS);

elektroninis prašymas grąžinti PVM – prašymas grąžinti PVM, užpildytas, pateiktas ir išsiųstas per EPRIS;

EPRIS identifikavimo priemonės – EPRIS vartotojo vardas ir slaptažodis;

EPRIS vartotojas – asmuo, registruotas EPRIS;

prisijungimo vardas – tai unikali ir nekeičiama simbolių (raidžių ir/arba skaitmenų) seka, skirta EPRIS identifikuoti EPRIS vartotoją;

pareiškėjas – Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo, kitoms valstybėms narėms teikiantis elektroninius prašymus grąžinti PVM;

pareiškėjo atstovas – Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės asmuo, pareiškėjo įgaliotas kitoms valstybėms narėms pareiškėjo vardu, naudojantis EPRIS, teikti prašymus grąžinti PVM;

slaptažodis – tai keičiama simbolių (raidžių ir/ar skaitmenų) seka, skirta EPRIS identifikuoti EPRIS vartotoją.

 

II. PRISIJUNGIMAS PRIE ELEKTRONINĖS PRAŠYMŲ REGISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS

 

5. Asmuo, siekiantis įgyti teisę kitoms valstybėms narėms pateikti Prašymą grąžinti PVM, turi tapti EPRIS vartotoju.

6. EPRIS vartotoju privalo būti tiek pats pareiškėjas, tiek pareiškėjo atstovas.

7. Pareiškėjas ar pareiškėjo atstovas, norėdami tapti EPRIS vartotojais, privalo pateikti prašymą suteikti EPRIS vartotojo identifikavimo priemones (toliau – Įregistravimo prašymas) arba gali įgalioti kitus asmenis pateikti tokius Įregistravimo prašymus.

Jei pareiškėjas yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą, EPRIS vartotoju jis gali tapti, prisijungdamas per Elektroninės valdžios vartų portalą. Tačiau toks pareiškėjas jungtis prie EPRIS per Elektroninės valdžios portalą pirmą kartą galės tik tada, jeigu jis bus turėjęs PVM mokėtojo kodą bent vieną dieną tuo laikotarpiu, už kurį jis turėtų teisę pateikti Prašymą grąžinti PVM, vadovaujantis Direktyvos 2008/9/EB 15 straipsniu. Tokiu atveju teikti Įregistravimo prašymo nebereikia.

8. Pareiškėjas EPRIS vartotoju turi tapti ir tada, kai Prašymą grąžinti PVM teikia ne jis pats, o jo atstovas.

9. Pareiškėjo atstovas EPRIS vartotoju gali tapti tik tada, kai pats pareiškėjas jau yra EPRIS vartotojas. Pareiškėjo ir pareiškėjo atstovo Įregistravimo prašymai gali būti pateikti vienu metu.

Jei pareiškėjo atstovas jau yra EPRIS vartotojas (kaip pareiškėjas ar kito pareiškėjo atstovas), teikti Prašymus grąžinti PVM už kitą pareiškėją jis galės tik tada, kai pastarasis taps EPRIS vartotoju ir suteiks savo atstovui atitinkamas teises, t.y. atstovui antrą kartą tapti EPRIS vartotoju nereikia.

Jei pareiškėjo atstovas yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą ir jis pageidauja prie EPRIS jungtis per Elektroninės valdžios vartų portalą, tai prieš tokį jungimąsi jis pats ar pareiškėjas, kurio atstovas jis yra, privalo bet kuriam apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) teritoriniam skyriui pateikti dokumentą (įgaliojimą ar pavedimo sutartį), kurio pagrindu yra atstovaujamas pareiškėjas. Tokiu atveju pareiškėjo atstovas teikti Įregistravimo prašymo neturi.

10. Įregistravimo prašymas gali būti pateikiamas:

10.1. atvykus į bet kurį AVMI teritorinį skyrių;

10.2. išsiunčiamas tradiciniu paštu bet kuriam AVMI teritoriniam skyriui;

10.3. naudojantis VMI svetainėje www.vmi.lt esančia elektroninių paklausimų aplikacija, pasirenkant temą „EPRIS vartotojų registravimas“ ir reikiamą AVMI bei pridedant užpildytą Įregistravimo prašymą.

11. Įregistravimo prašyme turi būti nurodyti tokie prašymą teikiančio asmens duomenys:

11.1. pavadinimas (vardas, pavardė);

11.2. PVM mokėtojo kodas. Jei asmuo PVM mokėtojo kodo neturi, nurodomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris;

11.3. buveinės (gyvenamosios vietos) adresas;

11.4. elektroninio pašto adresas;

11.5. AVMI teritorinis skyrius, kuriam yra adresuojamas Įregistravimo prašymas;

11.6. pageidaujama EPRIS kalba (lietuvių arba anglų). Jei Įregistravimo prašyme pageidaujama kalba nenurodoma, laikoma, kad pareiškėjas (pareiškėjo) atstovas pageidauja vartoti EPRIS lietuvių kalbą.

12. Su pareiškėjo atstovo Įregistravimo prašymu turi būti pateikiamas įgaliojimas (pavedimo sutartis) atstovauti pareiškėjui, atliekant veiksmus, susijusius su kitoje valstybėje narėje sumokėto PVM susigrąžinimu. Pateiktas įgaliojimas (pavedimo sutartis) paliekamas AVMI teritoriniame padalinyje. Jei pareiškėjo atstovas pageidauja atsiimti pateikto įgaliojimo (pavedimo sutarties) originalą, jis privalo pateikti įgaliojimo kopiją, kuri yra paliekama AVMI teritoriniame skyriuje.

13. Jei pareiškėjo atstovas yra užsienio asmuo, kuris Lietuvos Respublikoje nėra registruotas mokesčių mokėtoju, tai jis Įregistravimo prašyme papildomai nurodo savo įsikūrimo valstybę bei jos jam suteiktą PVM mokėtojo, identifikacinį mokesčių mokėtojo ar kitą kodą.

14. EPRIS vartotojo identifikavimo priemonės išduodamos tame AVMI teritoriniame skyriuje, kuriam buvo išsiųstas Įregistravimo prašymas.

15. EPRIS vartotojo identifikavimo priemonės pasirašytinai išduodamos prašymą pateikusiam arba jo įgaliotam asmeniui.

16. Jei Įregistravimo prašymas teikiamas Taisyklių 10.1 punkte nustatytu būdu, tai pareiškėjas arba jo atstovas EPRIS vartotojais užregistruojami ir EPRIS identifikavimo priemonės jiems suteikiamos Įregistravimo prašymo pateikimo metu.

Jei Įregistravimo prašymą už pareiškėją (pareiškėjo atstovą) pateikia kitas asmuo, kartu su Įregistravimo prašymu jis turi pateikti įgaliojimą (pavedimo sutartį), suteikiantį teisę teikti Įregistravimo prašymą.

17. Jei Įregistravimo prašymas teikiamas Taisyklių 10.2 ar 10.3 punkte išdėstytu būdu, tai pareiškėjui (pareiškėjo atstovui) identifikavimo priemonės suteikiamos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Įregistravimo prašymo gavimo dienos, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, po kurios Įregistravimo prašymas buvo gautas.

Apie tai, kad yra suteiktos EPRIS identifikavimo priemonės ir galima atvykti jas atsiimti, pareiškėjas (pareiškėjo atstovas) yra informuojamas Įregistravimo prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei EPRIS identifikavimo priemones už pareiškėją (pareiškėjo atstovą) atsiima kitas asmuo, atsiimdamas jis turi pateikti įgaliojimą (pavedimo sutartį), suteikiantį teisę atsiimti identifikavimo priemones.

18. Jei Įregistravimo prašyme nurodyti ne visi EPRIS vartotojui užregistruoti reikalingi duomenys, atsakingas AVMI teritorinio skyriaus valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – darbuotojas), Įregistravimo prašyme nurodytu elektroniniu paštu susisiekia su registruojamu EPRIS vartotoju ir paprašo jo patikslinti trūkstamus duomenis. Tokiu atveju EPRIS vartotojo įregistravimo terminas yra pratęsiamas iki 5 darbo dienų, terminą pradedant skaičiuoti nuo kitos darbo dienos po Įregistravimo prašymo gavimo dienos.

19. EPRIS vartotojo identifikavimo priemonės gali būti nesuteikiamos, jeigu:

19.1. Įregistravimo prašyme yra nenurodytas arba nurodytas netikslus elektroninio pašto adresas;

19.2. Įregistravimo prašyme yra nenurodyti arba nurodyti netikslūs Taisyklių 11.1 ir 11.2 punktuose numatyti duomenys ir pareiškėjas (pareiškėjo atstovas), gavęs atsakingo AVMI teritorinio skyriaus valstybės tarnautojo ar darbuotojo elektroninį laišką, kuriuo prašoma patikslinti šiuos duomenis, to nepadaro per 2 darbo dienas.

20. Nesuteikus EPRIS vartotojo identifikavimo priemonių dėl Taisyklių 19.2 punkte nurodytų priežasčių, pareiškėjas (pareiškėjo atstovas) apie tai yra informuojamas elektroniniu paštu, nurodant tokio sprendimo priežastį. Pareiškėjas (pareiškėjo atstovas) turi teisę pakartotinai teikti Įregistravimo prašymą.

Nesuteikus EPRIS vartotojo identifikavimo priemonių dėl Taisyklių 19.1 punkte nurodytų priežasčių, pareiškėjas (pareiškėjo atstovas) apie tai nėra informuojamas, tačiau jis turi teisę pakartotinai teikti Įregistravimo prašymą.

21. Jeigu EPRIS vartotojas praranda ar dėl kitų priežasčių negali naudotis jam suteiktomis identifikavimo priemonėmis, tai jis turi pateikti prašymą suteikti naujas EPRIS vartotojo identifikavimo priemones. Prašymo suteikti naujas EPRIS vartotojo identifikavimo priemones pateikimui ir nagrinėjimui mutatis mutandis taikomos šio skyriaus nuostatos. Papildomai tokiame prašyme turi būti nurodoma priežastis, dėl kurios prašoma išduoti naujas identifikavimo priemones.

 

III. ĮGALIOJIMAMS (PAVEDIMO SUTARTIMS) TAIKOMI APRIBOJIMAI

 

22. Pareiškėjas turi teisę įgalioti tik vieną atstovą teikti prašymą konkrečiai valstybei narei grąžinti PVM už tą patį laikotarpį.

23. Jei įgaliojime (pavedimo sutartyje) nėra nurodytas galiojimo terminas, laikoma, kad Prašymą grąžinti PVM pareiškėjo atstovas pagal tokį įgaliojimą (pavedimo sutartį) gali pateikti ne ilgiau kaip vienerius metus nuo įgaliojimo (pavedimo sutarties) sudarymo.

24. Jei įgaliojime (pavedimo sutartyje) nėra nurodytos konkrečios valstybės narės, kuriai pateikti Prašymą grąžinti PVM yra įgaliotas pareiškėjo atstovas, tai laikoma, kad tas pareiškėjo atstovas turi teisę teikti Prašymus grąžinti PVM visoms valstybėms narėms.

25. Pareiškėjas privalo pranešti AVMI teritoriniam skyriui, jeigu panaikina savo atstovui išduotą įgaliojimą (nutraukia pavedimo sutartį) anksčiau nustatyto termino ar panaikina neterminuotą įgaliojimą (nutraukia pavedimo sutartį) anksčiau nei po vienerių metų nuo įgaliojimo (pavedimo sutarties) sudarymo. Pareiškėjo pasirašytas toks pranešimas bet kuriam AVMI teritoriniam skyriui gali būti pristatomas tiesiogiai arba atsiunčiamas paštu.

Apie įgaliojimo atsisakymą arba jo pasibaigimą VMI gali informuoti ir pareiškėjo atstovas.

26. Tais atvejais, kai nepasibaigus įgaliojime (pavedimo sutartyje) numatytam terminui pareiškėjas įgalioja kitą asmenį atlikti veiksmus, susijusius su PVM susigrąžinimu kitoje valstybėje narėje, ir apie tai nepraneša AVMI teritoriniam skyriui, tai laikoma, kad anksčiau paskirtas atstovas tokių veiksmų atlikti nebegali.

Jei pagal kitą įgaliojimą (sudaromą pavedimo sutartį) naujam atstovui suteikiama teisė atlikti veiksmus, susijusius su PVM susigrąžinimu tik tam tikrose valstybėse narėse, o anksčiau paskirtasis atstovas turėjo teisę veikti ir kitose valstybėse narėse, tai laikoma, kad anksčiau paskirtasis atstovas nebetenka teisės veikti tik tose valstybėse narėse, kuriose veikti yra paskirtas naujas atstovas.

 

IV. PRAŠYMO GRĄŽINTI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTĮ pildymas

 

27. Jei elektroninį Prašymą grąžinti PVM pildo ne pats pareiškėjas, o jo atstovas, tai Prašymo grąžinti PVM dalyje „Pareiškėjo duomenys“ iš sąrašo turi būti pasirenkamas tas asmuo, kurio vardu pildomas Prašymas grąžinti PVM.

Jei Prašymą grąžinti PVM pildo pats pareiškėjas, tai Prašymo grąžinti PVM dalies „Pareiškėjo duomenys“ pildyti nereikia – ši dalis yra užpildoma automatiškai.

28. Prašymo grąžinti PVM dalyje „Prašymo grąžinti PVM antraštinė informacija“ turi būti nurodoma:

28.1. PVM grąžinančios valstybės narės kodas;

28.2. laikotarpio, per kurį sumokėtą PVM prašoma grąžinti, pradžia ir pabaiga. Minimalus laikotarpis, per kurį sumokėtą PVM galima prašyti grąžinti, priklauso nuo PVM grąžinančios valstybės narės pasirinkimo;

28.3. pareiškėjo patvirtinimas, kad įsigytos prekės ir paslaugos yra skirtos PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai PVM apmokestinamai veiklai;

28.4. pareiškėjo patvirtinimas, kad jis per visą PVM grąžinimo laikotarpį nevykdė jokios veiklos, kuri yra PVM objektas PVM grąžinančioje valstybėje, išskyrus veiklą, nurodytą Direktyvos 2008/9/EB 3 straipsnio B punkto i ir ii papunkčiuose.

29. Prašymo grąžinti PVM dalyje „Pareiškėjo duomenys“ turi būti nurodoma:

29.1. pareiškėjo pavadinimas (vardas, pavardė);

29.2. pareiškėjo adresas;

29.3. valstybės narės, kurioje yra nurodytas pareiškėjo adresas, pavadinimas bei kodas;

29.4. pareiškėjo PVM mokėtojo kodas, suteiktas Lietuvoje (užpildoma automatiškai);

29.5. pareiškėjo elektroninio pašto adresas;

29.6. pareiškėjo telefono numeris (telefono numeris gali būti ir nenurodomas).

30. Atsižvelgiant į pasirinktos PVM grąžinančios valstybės narės reikalavimus, Prašymo grąžinti PVM dalyje „Pareiškėjo veiklos, kuriai vykdyti įsigytos prekės ir paslaugos, aprašymas“ nurodoma:

30.1. arba veiklos, kuriai vykdyti įsigytos prekės ir paslaugos, kodas, nustatytas pagal 2003 m. spalio 7 d. Tarybos reglamento Nr. 1798/2003 dėl administracinio bendradarbiavimo pridėtinės vertės mokesčio srityje, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 218/92 (toliau – Tarybos reglamentas Nr. 1798/2003), 34a straipsnio 3 dalies antrą pastraipą;

30.2. arba veiklos aprašymas. Kai pildomas veiklos aprašymas, tai turi būti nurodoma kalba, kuria yra aprašoma veikla. Kalba, kuria galima aprašyti veiklą, priklauso nuo PVM grąžinančios valstybės narės pasirinkimo.

31. Kai Prašymą grąžinti PVM pildo pareiškėjo atstovas, tai Prašymo grąžinti PVM dalyje „Pareiškėjo atstovo duomenys“ turi būti nurodoma:

31.1. atstovo pavadinimas (vardas, pavardė);

31.2. atstovo adresas;

31.3. valstybės narės, kurioje yra nurodytas atstovo adresas, pavadinimas bei kodas;

31.4. atstovo el. pašto adresas;

31.5. atstovo telefono numeris (gali būti nenurodomas);

31.6. atstovo identifikavimo tipas:

31.6.1. jei atstovo nurodomas identifikacinis numeris yra PVM mokėtojo kodas, tai identifikavimo tipas yra NVAT (angl. value added tax number, NVAT);

31.6.2. jei atstovo nurodomas identifikacinis numeris yra mokesčių mokėtojo numeris, tai identifikavimo tipas yra TIN (angl. taxpayer‘s identification number, TIN);

31.6.3. jei atstovo nurodomas identifikacinis numeris nėra nei PVM mokėtojo kodas, nei mokesčių mokėtojo numeris, tai identifikavimo tipas yra „Kita“;

31.7. atstovo identifikacinis numeris, jam suteiktas jo įsikūrimo valstybės. Tuo atveju, jei atstovui įsikūrimo valstybėje yra suteiktas PVM mokėtojo kodas, tai turi būti nurodomas PVM mokėtojo kodas. Jei atstovas PVM mokėtojo kodo neturi, yra nurodomas mokesčių mokėtojo ar kitas kodas;

31.8. atstovui identifikacinį numerį išdavusios valstybės pavadinimas ir kodas;

31.9. kita informacija apie atstovą, kurią, atstovo nuomone, tikslinga nurodyti (gali būti nenurodoma).

32. Prašymo grąžinti PVM dalyje „Banko duomenys“ turi būti nurodoma:

32.1. banko sąskaitos savininko pavadinimas;

32.2. banko sąskaitos savininko tipas (t. y., ar sąskaita priklauso pareiškėjui ar kitam asmeniui);

32.3. banko sąskaitos, esančios valstybėje narėje, IBAN (angl. international bank account number, IBAN) formato numeris;

32.4. banko BIC (angl. bank identifier code, BIC) kodas;

32.5. banko sąskaitos valiutos kodas.

33. Prašymo grąžinti PVM dalyje „Duomenys apie importą“ turi būti nurodoma:

33.1. įvedamų importo dokumentų eilės numeris (nurodomas automatiškai);

33.2. importo dokumento numeris (gali būti nepildomas, jei dokumentas ne elektroninis ir muitinės suteiktas numeris ar kita registracijos žyma yra nestruktūrizuota);

33.3. importo dokumento aprašymas (pildomas, jei nenurodomas importo dokumento numeris. Jei importo dokumentas yra aprašomas, tai aprašyti privaloma ta kalba, kurią nurodo PVM grąžinanti valstybė narė);

33.4. importo dokumento data, patenkanti į laikotarpį, per kurį sumokėtą PVM prašoma grąžinti;

33.5. prekių tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė);

33.6. prekių tiekėjo adresas;

33.7. prekių tiekėjo adreso valstybės kodas;

33.8. prekių tiekėjo telefono numeris (gali būti nenurodomas);

33.9. valiutos kodas, kuria importo dokumente yra nurodyta prekių apmokestinamoji vertė;

33.10. importuotų prekių apmokestinamoji vertė;

33.11. importo PVM suma (PVM grąžinančios valstybės narės nacionaline valiuta);

33.12. išskaitoma PVM suma, t. y. atskaitoma PVM suma, kurią pareiškėjas turi teisę susigrąžinti pagal nurodomą importo dokumentą, įvertinus jo atskaitos procentą ir apribojimus tam tikroms prekėms, jei tokie apribojimai yra taikomi PVM grąžinančioje valstybėje narėje;

33.13. atskaitos procentas;

33.14. informacija apie prekę:

33.14.1. įsigytų prekių kategorijos kodas, nustatytas pagal šių Taisyklių 1 priedą;

33.14.2. įsigytų prekių kategorijos papildomas kodas, nustatytas pagal 2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentą Nr. 1174/2009, kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1798/2003 34a ir 37 straipsnių nuostatų, susijusių su pridėtinės vertės mokesčio grąžinimu pagal Tarybos direktyvą 2008/9/EB, įgyvendinimo taisyklės (OL L 314, 2009 12 1, p. 50—59). Šis papildomas kodas turi būti nurodomas tik tada, jei jo reikalauja ta valstybė narė, iš kurios norima susigrąžinti sumokėtą PVM;

33.14.3. prekės aprašymas. Ši informacija teikiama tik tuo atveju, jei pagal Taisyklių 33.14.1 punktą yra nurodomas prekių kategorijos kodas 10;

33.14.4. kai pildomas prekės aprašymas pagal Taisyklių 33.14.3 punktą, tai turi būti nurodoma kalba, kuria yra aprašoma prekė. Kalba, kuria galima aprašyti prekę, priklauso nuo PVM grąžinančios valstybės narės pasirinkimo.

34. Prašymo grąžinti PVM dalyje „Duomenys apie pirkimus“ turi būti nurodoma:

34.1. įvedamų PVM sąskaitų faktūrų eilės numeris (nurodomas automatiškai);

34.2. ar turima PVM sąskaita faktūra yra supaprastintos formos;

34.3. PVM sąskaitos faktūros numeris (Prašyme grąžinti PVM tas pats numeris gali būti įrašytas tik vieną kartą);

34.4. PVM sąskaitos faktūros data, patenkanti į laikotarpį, per kurį sumokėtą PVM prašoma grąžinti;

34.5. prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) pavadinimas (vardas, pavardė);

34.6. prekių tiekėjo paslaugų teikėjo) adresas;

34.7. prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) adreso valstybės kodas;

34.8. prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) telefono numeris (gali būti nenurodomas);

34.9. prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) PVM mokėtojo kodas ar kitas kodas, suteiktas PVM grąžinančios valstybės narės, pagal Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1–118) 239 ir 240 straipsnius;

34.10. valiutos kodas, kuria PVM sąskaitoje faktūroje yra nurodyta prekių apmokestinamoji vertė;

34.11. įsigytų prekių (paslaugų) apmokestinamoji vertė;

34.12. įsigytų prekių (paslaugų) PVM suma (PVM grąžinančios valstybės narės nacionaline valiuta);

34.13. atskaitoma PVM suma, kurią pareiškėjas turi teisę susigrąžinti pagal nurodomą PVM sąskaitą faktūrą, įvertinus jo atskaitos procentą ir apribojimus tam tikroms prekėms (paslaugoms), jei tokie apribojimai yra taikomi PVM grąžinančioje valstybėje narėje;

34.14. atskaitos procentas;

34.15. informacija apie prekę (paslaugą):

34.15.1. įsigytų prekių (paslaugų) kategorijos kodas, nustatytas pagal šių Taisyklių 1 priedą;

34.15.2. įsigytų prekių (paslaugų) kategorijos papildomas kodas, nustatytas pagal 2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentą Nr. 1174/2009, kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1798/2003 34a ir 37 straipsnių nuostatų, susijusių su pridėtinės vertės mokesčio grąžinimu pagal Tarybos direktyvą 2008/9/EB, įgyvendinimo taisyklės. Šis papildomas kodas turi būti nurodomas tik tada, jei jo reikalauja ta valstybė narė, iš kurios norima susigrąžinti PVM;

34.15.3. prekės (paslaugos) aprašymas. Ši informacija teikiama tik tuo atveju, jei pagal Taisyklių 34.15.1 punktą yra nurodomas prekių (paslaugų) kategorijos kodas 10;

34.15.4. kai yra pildomas prekės (paslaugos) aprašymas pagal Taisyklių 34.15.3 punktą, tai turi būti nurodoma kalba, kuria aprašoma prekė. Kalba, kuria galima aprašyti prekę (paslaugą), priklauso nuo PVM grąžinančios valstybės narės pasirinkimo.

35. Prašymo grąžinti PVM dalyje „Prisegti priedus“ turi būti prisegamos PVM sąskaitų faktūrų ar importo dokumentų kopijos, jeigu PVM grąžinanti valstybė narė reikalauja elektroniniu būdu pateikti įsigyjamų (importuojamų) prekių (paslaugų) PVM sąskaitas faktūras ar importo deklaracijas, kai apmokestinamoji vertė, nurodyta PVM sąskaitoje faktūroje ar importo deklaracijoje, yra didesnė už PVM grąžinančios valstybės narės nustatytą vertę.

Prisegamos PVM sąskaitų faktūrų ar importo dokumentų kopijos turi būti jpeg, pdf formato bylos ar šių bylų zip tipo archyvas.

36. Pareiškėjo (pareiškėjo atstovo) užpildytas Prašymas grąžinti PVM kartu su prisegtais priedais turi neviršyti 5 MB. Tokiu atveju jei Prašymas grąžinti PVM kartu su prisegtais priedais viršija 5 MB, pareiškėjas turi pateikti tik dalį dokumentų.

 

V. PRAŠYMŲ GRĄŽINTI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTĮ TIKRINIMAS IR SIUNTIMAS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTĮ GRĄŽINANČIAI VALSTYBEI NAREI

 

37. Pareiškėjas ar jo atstovas Prašymo grąžinti PVM rengimo metu turi teisę išsaugoti dar nebaigtą rengti Prašymą grąžinti PVM. Tokiam išsaugotam nebaigtam rengti Prašymui grąžinti PVM suteikiamas vidinis EPRIS numeris. Iki pareiškėjas ar jo atstovas nebaigia rengti Prašymo grąžinti PVM ir neįvykdo pateikimo komandos, prašymas laikomas nepateiktu.

38. Prieš pareiškėjui ar jo atstovui pateikiant elektroninį Prašymą grąžinti PVM pirmiausiai atliekamas automatinis jo patikrinimas (pvz., tikrinama, ar pareiškėjas laikotarpiu, per kurį sumokėtą PVM nori susigrąžinti, turėjo Lietuvos Respublikos PVM mokėtojo kodą), paskui Prašymui grąžinti PVM suteikiamas atitinkamas statusas.

39. Jeigu automatinio tikrinimo metu nebuvo nustatyta jokių klaidų, tai Prašymą grąžinti PVM leidžiama pateikti. Laikoma, kad Prašymas grąžinti PVM pateiktas Vilniaus AVMI.

40. Jeigu Prašymo grąžinti PVM automatinio patikrinimo metu nustatoma trūkumų (pvz., užpildyti ne visi privalomi laukai), pareiškėjui (pareiškėjo atstovui) siunčiamas pranešimas apie nustatytus trūkumus, Prašymo grąžinti PVM pateikti neleidžiama.

41. Pateikus Prašymą grąžinti PVM, atliekama papildoma Prašymo grąžinti PVM patikra. Jei patikros metu nenustatoma Prašymo grąžinti PVM trūkumų, pareiškėjui (pareiškėjo atstovui) siunčiamas pranešimas apie Prašymo grąžinti PVM gavimą, oficialaus valstybėse narėse galiojančio registravimo numerio suteikimą (jei Prašymas grąžinti PVM pirminis) ir numatomą Prašymo grąžinti PVM išsiuntimo PVM grąžinančiai valstybei narei datą.

42. Jei papildomos patikros metu nustatoma, kad nurodytu PVM grąžinimo laikotarpiu pareiškėjas nevykdė PVM apmokestinamos veiklos, Prašymas grąžinti PVM yra atmetamas, PVM grąžinančiai valstybei narei nesiunčiamas, Prašymui grąžinti PVM oficialus numeris nesuteikiamas, o pareiškėjui (pareiškėjo atstovui) siunčiamas automatinis pranešimas dėl pateikto Prašymo grąžinti PVM atmetimo, kuriame nurodoma atmetimo priežastis.

43. Jeigu iki planuojamos užregistruoto Prašymo grąžinti PVM išsiuntimo PVM grąžinančiai valstybei narei dienos pateikiamas patikslintas Prašymas grąžinti PVM (patikslinti Prašymai grąžinti PVM), tai PVM grąžinančiai valstybei narei siunčiamas tik vėliausiai pateiktas Prašymas grąžinti PVM.

44. Pareiškėjas (pareiškėjo atstovas) Taisyklių VI skyriuje nustatyta tvarka Prašymą grąžinti PVM gali panaikinti ar patikslinti likus ne mažiau kaip valandai iki Prašymo grąžinti PVM išsiuntimo PVM grąžinančiai valstybei narei nurodytos dienos.

 

Pavyzdys

Pareiškėjas nori susigrąžinti Slovėnijoje sumokėtą PVM, todėl per EPRIS jis pateikė prašymą grąžinti PVM. Gavo pranešimą, kuriame nurodoma, kad prašymo grąžinti PVM išsiuntimo Slovėnijai data yra 2010 m. gegužės 11 d. Tokiu atveju pareiškėjas panaikinti prašymą grąžinti PVM arba tikslinti jame nurodytus duomenis (įtraukti naujus duomenis) gali iki 2010 m. gegužės 10 d. 23 val.

 

45. Maksimalus terminas, per kurį PVM grąžinančioms valstybėms narėms turi būti išsiunčiami EPRIS užregistruoti Prašymai grąžinti PVM, yra 15 dienų.

46. Vilniaus AVMI per EPRIS gavus PVM grąžinančios valstybės narės patvirtinimą apie Prašymo grąžinti PVM gavimą, pareiškėjas (pareiškėjo atstovas) automatiniu būdu yra informuojamas apie Prašymo grąžinti PVM gavimo datą PVM grąžinančioje valstybėje narėje. Informacija pareiškėjui (pareiškėjo atstovui) yra pateikiama EPRIS portale ir/ar elektroniniu paštu.

47. Vilniaus AVMI per EPRIS gavus PVM grąžinančios valstybės narės pranešimą apie sprendimą dėl PVM grąžinimo, pareiškėjas (pareiškėjo atstovas) automatiniu būdu yra informuojamas apie tą PVM grąžinančios valstybės narės sprendimą. Informacija pareiškėjui (pareiškėjo atstovui) yra pateikiama EPRIS portale ir/ar elektroniniu paštu.

 

VI. PRAŠYMO GRĄŽINTI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTĮ TIKSLINIMAS

 

48. Prašymas grąžinti PVM gali būti tikslinamas:

48.1. Iki Taisyklių 44 punkte numatyto termino pabaigos;

48.2. Prašymą grąžinti PVM jau persiuntus atitinkamai valstybei narei.

49. Kai tikslinamas EPRIS pateiktas, bet dar atitinkamai valstybei narei nepersiųstas Prašymas grąžinti PVM, leidžiama tikslinti visus Prašyme grąžinti PVM nurodytus duomenis, įskaitant naujų duomenų įtraukimą.

50. Kai tikslinamas jau atitinkamai valstybei narei persiųstas Prašymas grąžinti PVM, negali būti nurodoma naujų (neįtrauktų į pirminį Prašymą grąžinti PVM) PVM sąskaitų faktūrų ar importo dokumentų.

 

Pavyzdys

Pareiškėjas, 2010 m. balandžio 10 d. pastebėjo, kad 2010 m. balandžio 5 d. Prancūzijai persiųstame prašyme grąžinti PVM klaidingai nurodė el. pašto adresą, klaidingai įrašė PVM sumą iš vienos PVM sąskaitos faktūros ir pamiršo įtraukti duomenis iš vieno importo dokumento.

Tokiu atveju pareiškėjas turi teisę pateikti patikslintą 2010 m. balandžio 5 d. prašymą, tačiau jame gali tikslinti tik el. pašto adresą ir PVM sumą, o įtraukti pamirštų duomenų iš importo dokumento pareiškėjas negali.

 

51. Pareiškėjo (pareiškėjo atstovo) pateiktas Prašymas grąžinti PVM privalo būti tikslinamas:

51.1. pasikeitus pareiškėjo atskaitos procentui, dėl kurio keičiasi jam grąžintina PVM suma;

51.2. pareiškėjui pastebėjus, kad PVM grąžinanti valstybė narė jam grąžino per didelę PVM sumą dėl kitų priežasčių.

52. Taisyklių 51 punkte nurodytais atvejais pareiškėjas (pareiškėjo atstovas) turi patikslinti PVM sumą, dėl kurios jis yra pateikęs Prašymą grąžinti PVM arba kuri jam jau buvo grąžinta. Patikslinti duomenys yra įtraukiami į vėlesnį Prašymą grąžinti PVM, pateikiamą kalendoriniais metais, einančiais po atitinkamo PVM grąžinimo laikotarpio, o jeigu tais kalendoriniais metais vėlesnis Prašymas grąžinti PVM neteikiamas, privalo per EPRIS pateikti atskirą pranešimą apie patikslintą atskaitos procentą ar kitas priežastis, dėl kurių pasikeitė jam grąžintina PVM suma.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

53. Taisyklių 42 punkte numatytas Prašymo grąžinti PVM atmetimo faktas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2010 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. VA-1

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

_______________________________

(asmens, siekiančio tapti EPRIS vartotoju, pavadinimas arba vardas, pavardė)

_______________________________

(asmens, siekiančio tapti EPRIS vartotoju, PVM mokėtojo kodas arba mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris)

_______________________________

(asmens, siekiančio tapti EPRIS vartotoju, buveinės arba gyvenamosios vietos adresas)

_______________________________

(asmens, siekiančio tapti EPRIS vartotoju, elektroninio pašto adresas)

 

apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos

 

teritoriniam skyriui

 

prašymas suteikti ELEKTRONINĖS PRAŠYMŲ REGISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS (epris) identifikavimo priemones

 

______________

(data)

_______________

(sudarymo vieta)

 

Prašome £[] įregistruoti EPRIS vartotoju, £[] išduoti naujas EPRIS identifikavimo priemones.

__________________________________________________________________________

(pažymėti tinkamą)

 

Pageidaujama EPRIS kalba £[] lietuvių, £[] anglų.

__________________________________________________________________________

(pažymėti tinkamą)

 

Naujų EPRIS identifikavimo priemonių prašome, nes

__________________________________________________________________________

(pildoma tik tada, jei prašoma išduoti naujas EPRIS identifikavimo priemones)

 

Pridedamas         įgaliojimas (pavedimo sutartis) Nr.       , išduotas.

__________________________________________________________________________

(pildoma tik tada, jei prašoma įregistruoti pareiškėjo atstovu, nurodoma įgaliojimo (pavedimo sutarties) sudarymo data, Nr., įgaliotojas)

 

____________

(pareigų pavadinimas)

____________

(parašas)

____________

(vardas, pavardė)

_________________


 

Elektroninių prašymų grąžinti kitose

Europos Sąjungos valstybėse narėse

sumokėtą pridėtinės vertės mokestį

teikimo taisyklių

priedas

 

Prekių (Paslaugų) kategorijos

Prekių (paslaugų) kategorijos kodas

Prekės (paslaugos), patenkančios į atitinkamą kategoriją

1

kuras

2

transporto priemonių nuoma

3

su transporto priemonėmis susijusios išlaidos (išskyrus prekes ir paslaugas, nurodytas pagal 1 ir 2 kodus)

4

kelių rinkliavos ir naudojimosi keliais mokestis

5

kelionės išlaidos, pavyzdžiui, mokestis už taksi, mokestis už naudojimąsi viešuoju transportu

6

apgyvendinimas

7

maistas, gėrimai ir maitinimo paslaugos

8

leidimas patekti į muges ir parodas

9

išlaidos prabangos prekėms, pramogoms ir pasilinksminimams

10

kita

 

_________________