LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

2002 m. birželio 5 d. Nr. 154

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. 235 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatas“ (Žin., 2002, Nr. 17-682),

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Operacijų akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje apskaitos tvarką ir reikalavimus dėl apskaitos priemonių;

1.2. Sumokėto akcizo už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 4–8 punktuose nurodytiems tikslams, grąžinimo tvarką;

1.3. Importo akcizo už prekes, padėtas į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, grąžinimo (panaikinimo) tvarką;

1.4. Akcizo už Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 29–33 straipsniuose nurodytą kurą, jeigu jis naudojamas kitiems tikslams negu kaip degalai (variklių kuras), kuras šildymui arba degalų (variklių kuro) priedai, grąžinimo tvarką ir apribojimus.

2. Nustatau, kad asmenys, kurie verčiasi veikla, kuria verstis pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482) 4 straipsnio 1 dalį leidžiama tik akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, privalo inventorizuoti akcizais apmokestinamų prekių likučius 2002 m. liepos 1 dienai ir inventorizavimo ataskaitą pateikti vietos mokesčio administratoriui kartu su už liepos mėnesį teikiama akcizų deklaracija.

3. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154

 

OPERACIJŲ AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLYJE APSKAITOS TVARKA IR REIKALAVIMAI DĖL APSKAITOS PRIEMONIŲ

 

1. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje privaloma tvarkyti su akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, vykdomų operacijų apskaitą, kad būtų įmanoma tiksliai nustatyti akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko mokestines prievoles. Apskaita turi būti tvarkoma tokiu būdu, kad bet kuriuo momentu būtų įmanoma nustatyti duomenis apie tuo metu akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje laikomą akcizais apmokestinamų prekių kiekį ir už jas apskaičiuoto akcizo sumą.

2. Be 1 punkte nustatytų reikalavimų, iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, kuriame vykdoma gamyba ir (arba) perdirbimas, ir (arba) maišymas, apskaitos dokumentų turi būti įmanoma nustatyti duomenis apie:

2.1. žaliavas ir pusfabrikačius akcizais apmokestinamoms prekėms gaminti;

2.2. gamybinius procesus, vykdomus akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje;

2.3. gatavos produkcijos atsargas;

2.4. prekių, kurioms taikomas akcizo mokėjimo laikinas atidėjimo režimas, buvimo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje vietą;

2.5. įsigytus specialius ženklus – banderoles ir jų naudojimą, jeigu akcizais apmokestinamos prekės akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje žymimos šiais ženklais;

2.6. įsigytus specialius dažus ir cheminius reagentus, naudojamus kurui žymėti, ir jų naudojimą, jeigu kuras akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje žymimas;

2.7. įsigytus denatūrantus, jeigu etilo alkoholis akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje denatūruojamas.

3. Iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio apskaitos dokumentų turi būti įmanoma nustatyti duomenis apie akcizais apmokestinamų prekių gavimą akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ir jų išgabenimą iš jo.

4. Jeigu akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje laikomos ne tik sandėlio savininkui, bet ir kitiems asmenims priklausančios akcizais apmokestinamos prekės ir (arba) žaliavos joms gaminti, iš dokumentų (sutarčių ar kt. dokumentų), taip pat akcizais apmokestinamų prekių sandėlio apskaitos duomenų turi būti įmanoma nustatyti duomenis apie šių prekių savininką.

5. Apskaita turi būti tvarkoma pagal kiekvieną Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme (Žin., 2001, Nr. 98-3482) nurodytą akcizais apmokestinamų prekių tarifinę grupę.

6. Bet kokios akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje pagamintos, taip pat į jį gautos akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizo mokėjimo laikino atidėjimo režimas, turi būti iš karto įtraukiamos į akcizais apmokestinamų prekių sandėlio apskaitą. Bet koks akcizais apmokestinamų prekių išleidimas iš akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimo, taip pat bet koks šių prekių sunaudojimas arba praradimas turi būti nedelsiant fiksuojamas apskaitoje.

7. Išgabenant akcizais apmokestinamas prekes iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, išrašomuose dokumentuose teisės aktų nustatyta tvarka turi būti nurodoma už šias prekes apskaičiuota akcizo suma.

8. Prekės, kurios nėra akcizų objektas, taip pat akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai jau buvo sumokėti, akcizais apmokestinamų prekių sandėlio apskaitoje turi būti fiksuojamos atskirai nuo prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas.

9. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio pavyzdines apskaitos žurnalų formas ir rekvizitus bei žurnalų pildymo tvarką nustato centrinis mokesčio administratorius.

10. Jeigu apskaita akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje tvarkoma naudojant specialią programinę įrangą, jos naudojimas turi būti suderintas su vietos mokesčio administratoriumi, priešingu atveju apskaita turi būti tvarkoma naudojant centrinio mokesčio administratoriaus nustatytos formos žurnalus.

11. Kiekvienam mėnesiui pasibaigus privaloma atlikti akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje laikomų prekių inventorizavimą, taip pat vidutinio faktiškai vienu metu per dieną akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje laikytų akcizais apmokestinamų prekių kiekio per tą kalendorinį mėnesį įvertinimus. Inventorizavimo ataskaita ir ataskaita apie vidutinį faktiškai vienu metu per dieną laikytą prekių kiekį, kurių formas nustato centrinis mokesčio administratorius, turi būti pateikta vietos mokesčio administratoriui kartu su akcizų deklaracija.

12. Jeigu kituose teisės aktuose yra nustatytos specialios atskirų akcizais apmokestinamų prekių grupių apskaitos taisyklės ir (arba) reikalavimai šių prekių grupių apskaitos prietaisams, akcizais apmokestinamų prekių sandėlio apskaita turi atitikti šių teisės aktų reikalavimus.

13. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, įsteigtame AB „Mažeikių nafta“ kuro gamybiniame komplekse, apskaita vykdoma pagal operacijų apskaitos tvarką, suderintą su centriniu mokesčio administratoriumi.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154

 

SUMOKĖTO AKCIZO UŽ ETILO ALKOHOLĮ IR (ARBA) ALKOHOLINIUS GĖRIMUS,

SKIRTUS LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO 22 STRAIPSNIO

1 DALIES 4–8 PUNKTUOSE NURODYTIEMS TIKSLAMS, GRĄŽINIMO TVARKA

 

1. Sumokėto akcizo už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 4–8 punktuose nurodytiems tikslams, grąžinimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja, kokia tvarka grąžinamas sumokėtas akcizas už Lietuvos Respublikoje pagamintą ar importuotą etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, panaudotus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482) 22 straipsnio 1 dalies 4–8 punktuose nurodytiems tikslams.

2. Sumokėtas akcizas už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, panaudotus Akcizų įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 4–8 punktuose nurodytiems tikslams, grąžinamas actą, šokoladinius gaminius, maisto pramonėje naudojamas kvapiąsias medžiagas ar jų mišinius, gėrimus, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, neviršija 1,2 procento tūrio, gaminantiems asmenims, kurie šių produktų gamyboje naudoja etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus.

3. Šios Tvarkos 2 punkte nurodyti asmenys, norėdami susigrąžinti sumokėtą akcizą už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, panaudotus Akcizų įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 4–8 punktuose nurodytiems produktams gaminti, vietos mokesčio administratoriui, kurio teritorijoje įregistruotas asmuo, ne dažniau kaip kartą per ketvirtį turi pateikti centrinio mokesčio administratoriaus nustatytos formos prašymą grąžinti sumokėtą akcizą. Šiame prašyme turi būti nurodyta:

3.1. asmens pavadinimas, kodas, adresas, bankas, kuriame asmuo turi sąskaitą, ir sąskaitos numeris;

3.2. prašoma grąžinti akcizo suma;

3.3. Akcizų įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 4–8 punktuose nurodytiems tikslams panaudoto etilo alkoholio ir (arba) alkoholinių gėrimų kiekis ir už jį sumokėta akcizo suma;

3.4. šios tvarkos 2 punkte nurodytų produktų kiekis, pagamintas naudojant šios tvarkos 3.3 punkte nurodytą kiekį etilo alkoholio ir (arba) alkoholinių gėrimų;

3.5. vadovo ir vyr. buhalterio (buhalterio) vardas, pavardė, parašas, įmonės antspaudas.

4. Kartu su šios Tvarkos 3 punkte nurodytu prašymu vietos mokesčio administratoriui turi būti pateiktos sąskaitų faktūrų (PVM sąskaitų faktūrų) arba importo dokumentų su nurodyta akcizo suma (sąskaitose faktūrose (PVM sąskaitose faktūrose) akcizas nurodomas pirkėjo prašymu) kopijos, taip pat produktų gamybos receptūros išeigos ir kita vietos mokesčio administratoriaus pareikalauta informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti, koks etilo alkoholio ir (arba) alkoholinių gėrimų kiekis buvo sunaudotas šios tvarkos 2 punkte nurodytų produktų gamyboje.

5. Už skirtą šokolado gaminių ir kitų nei šokolado gaminių maisto produktų gamybai etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus akcizas grąžinamas neviršijant Akcizų įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytų normų.

6. Vietos mokesčio administratorius per 10 darbo dienų nuo 3 ir 4 punktuose nurodytų dokumentų pateikimo (jeigu pareikalaujama papildomų dokumentų – per 10 darbo dienų nuo tokių dokumentų pateikimo) priima sprendimą dėl akcizo grąžinimo ir per 5 darbo dienas nuo sprendimo grąžinti akcizą perveda grąžintinas sumas į prašyme nurodytą asmens sąskaitą arba asmens prašymu įskaito mokesčių nepriemokoms dengti ar einamiesiems mokesčiams sumokėti.

7. Vietos mokesčio administratoriui priėmus sprendimą negrąžinti prašomos akcizo sumos, apie šį sprendimą, nurodant tokio sprendimo priėmimo motyvus, per 5 darbo dienas turi būti informuotas asmuo, prašantis grąžinti akcizą.

8. Vietos mokesčio administratoriaus sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154

 

IMPORTO AKCIZO UŽ PREKES, PADĖTAS Į AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLĮ, GRĄŽINIMO (PANAIKINIMO) TVARKA

 

1. Importo akcizo už prekes, padėtas į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, grąžinimo (panaikinimo) tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja, kokiu būdu grąžinamas (panaikinamas) importo akcizas už importuotas akcizais apmokestinamas prekes, padėtas į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį.

2. Vadovaujantis šia Tvarka, sumokėtas importo akcizas už išleistas laisvai cirkuliuoti akcizais apmokestinamas prekes, padėtas į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, grąžinamas arba jei mokėjimo terminas nesuėjęs ir mokestis nesumokėtas, šis mokestis panaikinamas.

3. Importo akcizai už išleistas laisvai cirkuliuoti akcizais apmokestinamas prekes, padėtas į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, gali būti grąžinami (panaikinami), kai asmuo, importavęs minėtas prekes, arba jo įgaliotas atstovas teritorinei muitinei, kurioje įforminta išleidimo laisvai cirkuliuoti muitinės procedūra, pateikia:

3.1. prašymą grąžinti (panaikinti) akcizus už išleistas laisvai cirkuliuoti akcizais apmokestinamas prekes, padėtas į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį. Prašyme turi būti nurodyta:

3.1.1. asmens, importavusio ir padėjusio akcizais apmokestinamas prekes į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, pavadinimas (jei tai fizinis asmuo – asmens vardas ir pavardė), adresas, kodas (jei tai fizinis asmuo – asmens kodas), jei asmuo PVM mokėtojas – PVM mokėtojo kodas, taip pat asmens banko sąskaitos, į kurią pageidaujama gauti grąžintinas akcizų sumas, rekvizitai;

3.1.2. Muitinės departamento nustatyti duomenys, reikalingi prekėms, už kurias apskaičiuotus importo akcizus prašoma grąžinti (panaikinti), identifikuoti;

3.1.3. muitinės deklaracijos numeris ir įforminimo data;

3.1.4. į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį padėtas prekių, už kurias apskaičiuotus importo akcizus prašoma grąžinti (panaikinti), kiekis;

3.1.5. prašoma grąžinti (panaikinti) importo akcizų suma;

3.2. vietos mokesčio administratoriaus, kurio veiklos teritorijoje yra akcizais apmokestinamų prekių sandėlis, įgalioto asmens patvirtintą centrinio mokesčio administratoriaus nustatytos formos pažymą, kad prekės, už kurias apskaičiuotą importo akcizo sumą prašoma grąžinti (panaikinti), gautos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje.

4. Tvarkos 3.2 punkte nurodytoje pažymoje turi būti nurodyta:

4.1. 6 punkte nurodyto asmens pavadinimas (jei tai fizinis asmuo – asmens vardas ir pavardė), adresas, kodas (jei tai fizinis asmuo – asmens kodas), jei asmuo PVM mokėtojas – PVM mokėtojo kodas;

4.2. prekių, faktiškai gautų akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, kiekis;

4.3. importo deklaracijos, kuria įforminta prekių išleidimo laisvai cirkuliuoti procedūra, data ir numeris, taip pat teritorinė muitinė, kurioje buvo įforminta minėta procedūra;

4.4. akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, į kurį padėtos prekės, identifikacinis numeris;

4.5. akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko ir vietos mokesčio administratoriaus įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas.

5. Sprendimas grąžinti (panaikinti) importo akcizus priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šioje tvarkoje reikalaujamų dokumentų pateikimo.

6. Akcizas grąžinamas (panaikinamas) tik už faktiškai akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje gautą prekių kiekį, nurodytą 3.2 punkte nurodytoje pažymoje, asmeniui, importavusiam ir padėjusiam akcizais apmokestinamas prekes į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį.

7. Jei prašymas grąžinti (panaikinti) importo akcizus netenkintinas, apie tai prašymą pateikęs asmuo turi būti informuojamas raštu, nurodant tokio sprendimo motyvus ir apskundimo tvarką.

8. Akcizas grąžinamas mokėjimo pavedimu į 3.1.1 punkte nurodytą asmens sąskaitą banke per 10 darbo dienų nuo sprendimo grąžinti sumokėtus importo akcizus priėmimo dienos.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154

 

AKCIZO UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO 29–33 STRAIPSNIUOSE NURODYTĄ KURĄ, JEIGU JIS NAUDOJAMAS KITIEMS TIKSLAMS NEGU KAIP DEGALAI (VARIKLIŲ KURAS), KURAS ŠILDYMUI ARBA DEGALŲ (VARIKLIŲ KURO) PRIEDAI, GRĄŽINIMO TVARKA IR APRIBOJIMAI

 

1. Akcizo už Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 29–33 straipsniuose nurodytą kurą, jeigu jis naudojamas kitiems tikslams negu kaip degalai (variklių kuras), kuras šildymui arba degalų (variklių kuro) priedai, grąžinimo tvarka ir apribojimai (toliau vadinama – Tvarka) reglamentuoja, kokia tvarka grąžinamas sumokėtas akcizas už Lietuvos Respublikoje pagamintus ar importuotus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482) 29–33 straipsniuose nurodytus produktus, kai jie naudojami kitiems tikslams negu kaip degalai (variklių kuras), kuras šildymui arba degalų (variklių kuro) priedai.

2. Sumokėtas akcizas už Akcizų įstatymo 29–33 straipsniuose nurodytus produktus, panaudotus kitiems tikslams negu kaip degalai (variklių kuras), kuras šildymui arba degalų (variklių kuro) priedai, grąžinamas asmenims, panaudojusiems šiuos produktus kitiems tikslams negu kaip degalai (variklių kuras), kuras šildymui arba degalų (variklių kuro) priedai, o naftos dujas ir dujinius angliavandenilius – kitiems tikslams nei degalai (variklių kuras).

3. Šios Tvarkos 2 punkte nurodyti asmenys, norėdami susigrąžinti sumokėtą akcizą už kurą, panaudotą kitiems tikslams negu kaip degalai (variklių kuras), kuras šildymui arba degalų (variklių kuro) priedai, vietos mokesčio administratoriui, kurio teritorijoje įregistruotas asmuo, ne dažniau kaip kartą per ketvirtį turi pateikti centrinio mokesčio administratoriaus nustatytos formos prašymą grąžinti sumokėtą akcizą. Šiame prašyme turi būti nurodyta:

3.1. asmens pavadinimas (jei tai fizinis asmuo – asmens vardas ir pavardė), adresas, kodas (jei tai fizinis asmuo – asmens kodas), jei asmuo PVM mokėtojas – PVM mokėtojo kodas;

3.2. banko, kuriame asmuo turi sąskaitą, ir sąskaitos, į kurią prašoma pervesti grąžintinas sumas, numeris;

3.3. prašoma grąžinti akcizo suma;

3.4. kuro, panaudoto kitiems tikslams negu kaip degalai (variklių kuras), kuras šildymui arba degalų (variklių kuro) priedai, kiekis ir už jį sumokėta akcizo suma.

4. Kartu su šios Tvarkos 3 punkte nurodytu prašymu vietos mokesčio administratoriui turi būti pateiktos sąskaitos faktūros (PVM sąskaitos faktūros) arba importo dokumentai su nurodyta akcizo suma (sąskaitose faktūrose (PVM sąskaitose faktūrose) akcizas nurodomas pirkėjo prašymu), taip pat dokumentai, įrodantys kuro panaudojimą kitiems tikslams negu kaip degalai (variklių kuras), kuras šildymui arba degalų (variklių kuro) priedai, ir kita mokesčio administratoriaus pareikalauta informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti, koks kuro ar jo pakaitalų bei priedų kiekis buvo sunaudotas kitiems tikslams negu kaip degalai (variklių kuras), kuras šildymui arba degalų (variklių kuro) priedai.

5. Vietos mokesčio administratorius per 10 darbo dienų nuo 3 ir 4 punktuose nurodytų dokumentų pateikimo (jei vietos mokesčio administratorius pareikalauja papildomų dokumentų – per 10 darbo dienų nuo šių dokumentų pateikimo) priima sprendimą dėl akcizo grąžinimo.

6. Vietos mokesčio administratoriui priėmus sprendimą negrąžinti prašomos akcizo sumos, apie šį sprendimą, nurodant tokio sprendimo priėmimo motyvus ir sprendimo apskundimo tvarką, per 5 darbo dienas turi būti informuotas asmuo, prašantis grąžinti akcizą.

7. Vietos mokesčio administratoriui priėmus sprendimą grąžinti akcizą, grąžintina suma per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pervedama į 3.2 punkte nurodytą sąskaitą arba asmens prašymu įskaitoma mokesčių nepriemokoms dengti ar einamiesiems mokesčiams sumokėti.

8. Vietos mokesčio administratoriaus sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

______________