LIETUVOS RESPUBLIKOS

NOTARIATO ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1996 m. liepos 11 d. Nr. I-1470

Vilnius

 

(Žin., 1992, Nr. 28-810; 1994, Nr. 78-1463; 1995, Nr. 53-1304)

 

1 straipsnis. 14 straipsnio papildymas

1. Papildyti 14 straipsnį nauja ketvirtąja dalimi:

„Seimo sudarytų komisijų reikalavimu pažymos apie atliktus notarinius veiksmus ir dokumentai išduodami tik įstatymų nustatytais atvejais.“

2. 14 straipsnio buvusias ketvirtąją, penktąją, šeštąją dalis laikyti penktąja, šeštąja, septintąja dalimis.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________