Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. BIRŽELIO 17 D. NUTARIMO NR. 597 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ MOKSLINIAMS TYRIMAMS, EKSPERIMENTINEI (SOCIALINEI, KULTŪRINEI) plėtrai ir meno veiklai plėtoti valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms skyrimo TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. liepos 11 d. Nr. 876

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 17 d. nutarimą Nr. 597 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 76-3103; 2010, Nr. 158-8045):

1.1. Pripažinti netekusiu galios 2.2 punktą.

1.2. Nurodytu nutarimu patvirtintame Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms skyrimo tvarkos apraše:

1.2.1. Išdėstyti 1 punktą taip:

1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšų skyrimą valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms, išskyrus kolegijas (toliau – institucijos), moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai (toliau – MTEP) ir meno veiklai plėtoti rengiant ir vykdant atitinkamų metų valstybės biudžetą.“

1.2.2. Išdėstyti 3 punktą taip:

3. Lėšos MTEP ir meno veiklai plėtoti institucijoms skiriamos tiesiogiai ir per Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros vykdomą priemonę ūkio subjektų MTEP užsakymų vykdymui remti.“

1.2.3. Įrašyti 4, 11.2, 12.2, 14.2 ir 15.2 punktuose vietoj žodžių „taikomųjų mokslinių tyrimų“ santrumpą „MTEP“.

1.2.4. Pripažinti netekusiu galios 8 punktą.

1.2.5. Įrašyti 11 punkto pirmojoje pastraipoje vietoj skaičiaus „13“ skaičių „14“.

1.2.6. Įrašyti 11.3, 12.3, 14.3, 15.3 ir 16.3 punktuose vietoj žodžių „numatomiems ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymams institucijoms pagal ūkio subjektų paraiškas kofinansuoti“ žodžius „ūkio subjektų MTEP užsakymų vykdymui remti“.

1.2.7. Įrašyti 12 punkto pirmojoje pastraipoje vietoj skaičiaus „12“ skaičių „11“.

1.2.8. Įrašyti 16.1 punkte vietoj žodžio „technologijos“ žodžius „žemės ūkio“.

1.2.9. Išdėstyti 16.2 punktą taip:

16.2. ne daugiau kaip 35 procentai lėšų paskirstoma proporcingai lėšų, gautų vykdant ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymus žemės ūkio mokslų srityje, sumoms;“.

1.2.10. Išdėstyti 16.2 punktą taip:

16.2. ne daugiau kaip 35 procentai lėšų paskirstoma proporcingai lėšų, gautų vykdant ūkio subjektų MTEP užsakymus žemės ūkio mokslų srityje, sumoms;“.

1.2.11. Išdėstyti 17.2 punktą taip:

17.2. ne daugiau kaip 30 procentų lėšų paskirstoma proporcingai lėšų, gautų vykdant ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymus technologijos mokslų srityje, sumoms;“.

1.2.12. Išdėstyti 17.2 punktą taip:

17.2. ne daugiau kaip 30 procentų lėšų paskirstoma proporcingai lėšų, gautų vykdant ūkio subjektų MTEP užsakymus technologijos mokslų srityje, sumoms;“.

1.2.13. Išdėstyti 17.3 punktą taip:

17.3. ne mažiau kaip 15 procentų lėšų skiriama numatomiems ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymams institucijoms pagal ūkio subjektų paraiškas kofinansuoti;“.

1.2.14. Išdėstyti 17.3 punktą taip:

17.3. ne mažiau kaip 15 procentų lėšų skiriama ūkio subjektų MTEP užsakymų vykdymui remti;“.

1.2.15. Išdėstyti 18 punktą taip:

18. Lėšas ūkio subjektų MTEP užsakymų vykdymui remti institucijoms paskirsto Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.“

1.2.16. Papildyti 19 punktu:

19. Vykdant atitinkamų metų valstybės biudžetą, dėl nepakankamo ūkio subjektų MTEP užsakymų skaičiaus nepanaudotos lėšos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirstomos ir pervedamos institucijoms ilgalaikėms institucinėms MTEP programoms vykdyti.“

2. Šio nutarimo 1.2.2, 1.2.3, 1.2.6, 1.2.10, 1.2.13, 1.2.14 ir 1.2.15 punktai įsigalioja 2012 m. lapkričio 1 dieną.

3. Šio nutarimo 1.2.9, 1.2.11 ir 1.2.13 punktai galioja iki 2012 m. spalio 31 dienos.

4. Šio nutarimo 1.2.11 ir 1.2.13 punktais pakeistos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms skyrimo tvarkos aprašo nuostatos taikomos rengiant 2013 metų, o pakeistos 1.2.2, 1.2.5, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.12 ir 1.2.14 punktais – 2013 ir vėlesnių metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektus.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                               GINTARAS STEPONAVIČIUS