LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2008 M. SPALIO 24 D. ĮSAKYMO Nr. 3-406 „DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ PRIVALOMOSIOS TECHNINĖS APŽIŪROS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. spalio 14 d. Nr. 3-524

Vilnius

 

Pakeičiu Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-406 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 126-4826; 2009, Nr. 137-6033; 2011, Nr. 55-2675; 2012, Nr. 18-804):

1. Išdėstau 10 punktą taip:

10. Naujos transporto priemonės nuo pirmos transporto priemonės registracijos datos iki pirmos privalomosios apžiūros datos gali būti eksploatuojamos neatlikus privalomosios apžiūros (išskyrus vienetinės gamybos, perdirbtas transporto priemones ir transporto priemones, kurių registracijos dokumentuose nėra pirmosios registracijos datos ir leidimo eksploatuoti numerio ar europinio tipo patvirtinimo numerio). Techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaita) ir ženklas-lipdukas joms neprivalomi, tačiau, transporto priemonės valdytojui pageidaujant, techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą) ir ženklą-lipduką naujai transporto priemonei, registruotai Lietuvoje, galima išduoti be privalomosios apžiūros atlikimo.

M1, N1 klasės, L kategorijos transporto priemonės ir galingieji keturračiai, kuriems prieš registraciją buvo atliktas individualus tipo patvirtinimas vadovaujantis Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3-169 (Žin., 2009, Nr. 49-1997), XIII skyriaus nuostatomis, jei šio patvirtinimo išvados teigiamos, techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą) ir ženklą-lipduką įregistruotai transporto priemonei valdytojas, pateikęs transporto priemonės registracijos liudijimą, gali gauti nustatyta tvarka.

Transporto priemonės, kurios bus naudojamos keleiviams ar kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais, pavojingiems kroviniams vežti, keleiviams vežti taksi, taip pat saugios transporto priemonės turi atitikti Techninius reikalavimus pagal IV skyriaus „Techniniai reikalavimai ir techninės būklės vertinimo kriterijai“ 9–12 grupių reikalavimus (toliau – papildomi reikalavimai).“

2. Papildau 28.11 punktu:

28.11. galingųjų keturračių – per septynias dienas nuo jų pirmosios registracijos datos, po to kas 24 mėn.;“.

 

 

Susisiekimo ministras                                                      Rimantas Sinkevičius