LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ATSAKOMYBĖS IR FUNKCIJŲ PASKIRSTYMO ĮGYVENDINANT 2010 M. LAPKRIČIO 3 D. EUROPOS KOMISIJOS SPRENDIMĄ 2010/670/ES, KURIUO NUSTATOMI KOMERCINIŲ PARODOMŲJŲ PROJEKTŲ, KURIAIS SIEKIAMA UŽTIKRINTI APLINKAI NEŽALINGĄ CO2 SURINKIMĄ IR GEOLOGINĮ SAUGOJIMĄ, TAIP PAT INOVACINIŲ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO PAGAL EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2003/87/EB NUSTATYTĄ BENDRIJOS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMĄ, FINANSAVIMO KRITERIJAI IR PRIEMONĖS, PATVIRTINIMO

 

2011 m. vasario 21 d. Nr. D1-153/1-39

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2010, Nr. 125-6395), 9.2 punktu, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 86 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 19-755; 2010, Nr. 125-6401), 6.1.3, 6.3.7 ir 6.4.11 punktais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 1-180 „Dėl Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 78-4030) 7.7–7.10 punktais ir įgyvendindami Europos Komisijos 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimą 2010/670/ES, kuriuo nustatomi komercinių parodomųjų projektų, kuriais siekiama užtikrinti aplinkai nežalingą CO2 surinkimą ir geologinį saugojimą, taip pat inovacinių atsinaujinančių išteklių energijos technologijų naudojimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB nustatytą Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, finansavimo kriterijai ir priemonės (toliau – Sprendimas):

1. S u d a r o m e  tokios sudėties NER 300 finansinio instrumento projektų atrankos komisiją (toliau – Komisija) Sprendimo 6 straipsnyje nustatytų tinkamumo kriterijus atitinkančių projektų finansavimo paraiškoms vertinti:

Aplinkos ministerijos atstovas – Komisijos pirmininkas;

Energetikos ministerijos atstovas – Komisijos pirmininko pavaduotojas;

Nariai:

Valstybės įmonės Energetikos agentūros atstovas;

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos atstovas;

Ūkio ministerijos atstovas;

Lietuvos energetikos instituto atstovas;

Vilniaus Gedimino technikos universiteto atstovas;

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros atstovas.

2. T v i r t i n a m e Komisijos darbo reglamentą (pridedama).

3. P a v e d a m e:

3.1. Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Klimato kaitos ir hidrometeorologijos skyriui ir Energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių skyriui nedelsiant po Europos Komisijos pagal Sprendimą paskelbto kvietimo teikti komercinių parodomųjų projektų, kuriais siekiama užtikrinti aplinkai nežalingą CO2 surinkimą ir geologinį saugojimą, ir inovacinių atsinaujinančių išteklių energijos technologijų naudojimo projektų (toliau – NER 300 projektai) finansavimo paraiškas, skelbti Aplinkos ministerijos ir Energetikos ministerijos interneto svetainėse www.am.lt ir www.enmin.lt šią informaciją:

3.1.1. pranešimą apie Europos Komisijos paskelbtą kvietimą teikti NER 300 projektų pagal Sprendimo I priede nurodytas projektų kategorijas finansavimo paraiškas su nuoroda į Europos Komisijos svetainę, kurioje skelbiami reikalavimai paraiškų rengimui ir pateikimui;

3.1.2. informaciją ir duomenis apie reikalavimus NER 300 projektų įgyvendinimui, Europos Komisijos preliminariai rezervuojamą projektams finansuoti sumą ir numatomą įgyvendinti projektų skaičių;

3.1.3. informaciją apie dokumentus, reikalingus teikti NER 300 projektų finansavimo paraiškas, šių dokumentų pateikimo Aplinkos ministerijoje ir Energetikos ministerijoje elektroninio pašto adresus, dokumentų pateikimo terminus ir atsakingų specialistų kontaktinius duomenis;

3.1.4. informaciją apie terminus, iki kada šio įsakymo 1 punkte nurodytos Komisijos įvertinti ir atrinkti NER 300 projektai bus pateikti Europos investicijų bankui tolesniam vertinimui;

3.2. Energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių skyriui rengti išvadas dėl gautų inovacinių atsinaujinančių išteklių energijos technologijų naudojimo parodomųjų projektų, kuriuos ketinama įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijoje ar kelių valstybių narių teritorijoje (toliau – AIE parodomieji projektai), ir Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Klimato kaitos ir hidrometeorologijos skyriui rengti išvadas dėl gautų aplinkai nežalingo anglies dioksido (CO2) surinkimo ir geologinio saugojimo įgyvendinančių komercinių parodomųjų projektų, kuriuos ketinama įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijoje ar kelių valstybių narių teritorijoje (toliau – ADSS parodomieji projektai), finansavimo paraiškų ir teikti jas šio įsakymo 1 punkte nurodytai Komisijai vertinti. Išvadose dėl kiekvienos finansavimo paraiškos atskirai nurodomi šie aspektai:

3.2.1. projekto kategorija ir ribinė vertė;

3.2.2. gautas valstybės, susijusios su pateiktos finansavimo paraiškos projektu, sutikimas, jeigu pateikta paraiška dėl tarpvalstybinio projekto;

3.2.3. demonstracinis projekto poveikis ir inovatyvumas;

3.2.4. pareiškėjo nuosavas finansinis indėlis projekto įgyvendinimui;

3.2.5. informacija apie projekto įgyvendinimui reikalingus leidimus;

3.3. Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Klimato kaitos ir hidrometeorologijos skyriui vykdyti Komisijos sekretoriato funkcijas;

3.4. Komisijai priėmus sprendimą dėl valstybės siūlomų finansuoti NER 300 projektų, Energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių skyriui pagal Sprendimo 5 straipsnio reikalavimus pateikti AEI parodomųjų projektų pasiūlymus ir duomenis Europos investiciniam bankui ir apie tai pranešti Europos Komisijai;

3.5. Komisijai priėmus sprendimą dėl valstybės siūlomų finansuoti NER 300 projektų, Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Klimato kaitos ir hidrometeorologijos skyriui pagal Sprendimo 5 straipsnio reikalavimus pateikti ADSS parodomųjų projektų pasiūlymus ir duomenis Europos investiciniam bankui ir apie tai pranešti Europos Komisijai;

3.6. Europos Komisijai priėmus teigiamą sprendimą dėl NER 300 projektų finansavimo pagal Sprendimo 11 straipsnio reikalavimus, Energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių skyriui administruoti pajamų išmokėjimą AEI parodomųjų projektų rėmėjams ir neišmokėtų pajamų grąžinimą Europos investicijų bankui;

3.7. Europos Komisijai priėmus teigiamą sprendimą dėl NER 300 projektų finansavimo pagal Sprendimo 11 straipsnio reikalavimus, Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Klimato kaitos ir hidrometeorologijos skyriui administruoti pajamų išmokėjimą ADSS parodomųjų projektų rėmėjams ir neišmokėtų pajamų grąžinimą Europos investicijų bankui;

3.8. Energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių skyriui vykdyti AEI parodomųjų projektų įgyvendinimo dalinimosi patirtimi kontrolę pagal Sprendimo 12 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir rengti, atsižvelgiant į Sprendimo 13 straipsnio reikalavimus, bei iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. Europos Komisijai teikti projektų įgyvendinimo ataskaitas;

3.9. Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Klimato kaitos ir hidrometeorologijos skyriui vykdyti ADSS parodomųjų projektų įgyvendinimo dalinimosi patirtimi kontrolę pagal Sprendimo 12 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir rengti, atsižvelgiant į Sprendimo 13 straipsnio reikalavimus, ir iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. Europos Komisijai teikti projektų įgyvendinimo ataskaitas.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

Energetikos ministras                                                         Arvydas Sekmokas

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

ir Lietuvos Respublikos energetikos

ministro 2011 m. vasario 21 d.

įsakymu Nr. D1-153/1-39

 

NER 300 FINANSINIO INSTRUMENTO PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. NER 300 finansinio instrumento projektų atrankos komisijos darbo reglamentas (toliau – Darbo reglamentas) nustato NER 300 finansinio instrumento projektų atrankos komisijos (toliau – Komisija) darbo organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

2. Komisijos tikslas – vadovaujantis Europos Komisijos 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimo 2010/670/ES, kuriuo nustatomi komercinių parodomųjų projektų, kuriais siekiama užtikrinti aplinkai nežalingą CO2 surinkimą ir geologinį saugojimą, taip pat inovacinių atsinaujinančių išteklių energijos technologijų naudojimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB nustatytą Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, finansavimo kriterijai ir priemonės (toliau – Sprendimas) nuostatomis, vertinti komercinių parodomųjų projektų, susijusių su aplinkai nežalingo CO2 surinkimu ir saugojimu ir inovacinių atsinaujinančių išteklių energijos technologijų naudojimo parodomųjų projektų, finansavimo paraiškas ir priimti sprendimą dėl valstybės siūlomų finansuoti NER 300 projektų.

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi šiuo Darbo reglamentu, Sprendimo nuostatomis ir kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais.

4. Vykdydama savo funkcijas ir priimdama sprendimus, Komisija vadovaujasi skaidrumo, nešališkumo, sąžiningumo, teisėtumo ir objektyvumo principais.

5. Komisijos posėdžius šaukia, raštvedybą tvarko ir techninį darbą atlieka Komisijos sekretoriatas.

 

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

6 . Komisijos funkcijos:

6.1. nagrinėti Energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių skyriaus ir Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Klimato kaitos ir hidrometeorologijos skyriaus parengtas išvadas dėl gautų projektų finansavimo paraiškų;

6.2. vertinti pateiktų projektų finansavimo paraiškų atitikimą Sprendimo 6 straipsnyje nurodytiems tinkamumo kriterijams;

6.3. priimti sprendimą dėl valstybės siūlomo finansuoti NER 300 projekto, sprendimą atmesti paraišką dėl neatitikimo tinkamumo kriterijams ar sprendimą grąžinti paraišką siūlant pateikti sprendimui priimti trūkstamą informaciją ar dokumentus.

 

III. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Komisijos nariai turi teisę:

7.1. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Komisijos posėdžio gauti informaciją apie Komisijos posėdžio laiką ir jo darbotvarkę;

7.2. teikti pastabas ir pasiūlymus dėl Komisijos posėdžių darbotvarkės;

7.3. susipažinti su svarstyti pateiktomis projektų finansavimo paraiškomis ir su finansavimo paraiška susijusiais dokumentais;

7.4. išsakyti savo pastabas ir pasiūlymus dėl svarstomų projektų finansavimo paraiškų;

7.5. reikalauti, kad iš pareiškėjų būtų gauta papildoma informacija, jeigu turimos informacijos neužtenka sprendimui dėl valstybės siūlomo finansuoti NER 300 projekto priimti;

7.6. kviesti į posėdį ekspertus.

8. Komisija, vykdydama šiame Darbo reglamente pavestas funkcijas, negali atskleisti informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams, kenktų visuomenės interesams ar teisėtiems dalyvių komerciniams interesams, trukdytų užtikrinti sąžiningą konkurenciją arba kuri yra laikoma konfidencialia.

 

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Komisija kviečiama į posėdį ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo projektų finansavimo paraiškų teikimo termino pabaigos.

10. Komisijos posėdžiuose taip pat dalyvauja, tačiau balsavimo teisės neturi po vieną Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Klimato kaitos skyriaus ir Energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių skyriaus atstovą.

11. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių (į šį skaičių įskaičiuojamas Komisijos pirmininkas). Komisijos posėdžiams pirmininkauja Komisijos pirmininkas. Komisijos pirmininkui nedalyvaujant posėdyje Komisijos pirmininko funkcijas vykdo Komisijos pirmininko pavaduotojas.

12. Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatomo Komisijos posėdžio pradžios Komisijos sekretoriatas elektroniniu paštu išsiunčia Komisijos nariams projektų finansavimo paraiškas, preliminarią posėdžio darbotvarkę ir kitą su posėdžio darbotvarke susijusią medžiagą.

13. Jei Komisijos narys negali dalyvauti posėdyje, jis gali savo nuomonę dėl posėdyje numatomų svarstyti projektų finansavimo paraiškų išdėstyti raštu ir pateikti ją Komisijos pirmininkui. Komisijos posėdžio sekretorius posėdžio metu turi perskaityti raštu pateiktą negalinčio dalyvauti Komisijos nario nuomonę, tačiau raštu pateikta nuomonė negali būti įtraukta į balsų skaičių.

14. Komisijos sprendimai įforminami Komisijos posėdžio protokolu. Komisijos posėdžiams sekretoriauja Komisijos sekretoriato atstovas. Protokole nurodomi Komisijos sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, kiekvieno Komisijos nario balsas. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir Komisijos posėdžio sekretorius.

15. Komisija sprendimus priima paprasta balsų dauguma atviru vardiniu balsavimu. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia Komisijos pirmininko balsas. Jei prieštaraujančių sprendimui nėra, sprendimas gali būti priimamas nebalsuojant, bendru sutarimu.

16. Apie Komisijos sprendimą Komisijos sekretoriatas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio protokolo pasirašymo informuoti projektų finansavimui paraiškas pateikusius pareiškėjus.

17. Jeigu svarstant projektus kuris nors Komisijos narys nesutinka su daugumos sprendimu, jis gali pateikti Komisijos pirmininkui savo atskirąją nuomonę. Ši nuomonė turi būti įrašyta į Komisijos protokolą.

18. Komisija turi išklausyti ekspertų nuomonę, kuri yra rekomendacinio pobūdžio, bei ją įvertinti. Ekspertų išsakyta nuomonė pateikiama Komisijos posėdžio protokole.

19. Komisijos nariai ir į posėdžius kviečiami ekspertai privalo užtikrinti, kad projektų finansavimui paraiškas pateikusių pareiškėjų projektai nebūtų viešinami, o valstybės siūlomi finansuoti NER 300 projektai ir visų pareiškėjų duomenys nebūtų viešinami iki oficialaus sprendimo priėmimo dienos.

 

V. KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

20. Protokole turi būti nurodoma:

20.1. posėdžio data ir vieta;

20.2. posėdyje dalyvavę asmenys;

20.3. posėdžiui pateiktų svarstyti finansavimo paraiškų sąrašas;

20.4. priimtas Komisijos sprendimas dėl kiekvieno projekto;

20.5. atskiroji Komisijos nario nuomonė vadovaujantis šio Darbo reglamento 18 punkte nustatytu atveju;

20.6. kita svarbi posėdžio informacija.

21. Protokolo projektą per 2 darbo dienas nuo posėdžio parengia Komisijos sekretoriatas ir elektroniniu paštu pateikia derinti Komisijos nariams. Per 3 darbo dienas nuo protokolo projekto gavimo posėdyje dalyvavusieji Komisijos nariai gali pateikti pastabas dėl protokolo projekto. Per šį laikotarpį nepateikus pastabų, laikoma, kad protokolo projektui pritarta. Įvertinus gautas pastabas arba jų negavus, Komisijos posėdžio pirmininkas ir sekretorius pasirašo protokolą ir jo kopiją išsiunčia visiems Komisijos nariams, Aplinkos ministerijai ir Energetikos ministerijai.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Institucijos, nurodytos Komisijos sudėtyje, Aplinkos ministeriją raštu informuoja, kuriuos asmenis deleguoja į Komisijos sudėtį. Rašte privaloma nurodyti į Komisiją skiriamo asmens vardą, pavardę, pareigas ir kontaktinius duomenis. Pasikeitus į Komisiją deleguojamam asmeniui ar jo pareigoms ir (ar) kontaktiniams duomenims, atsakinga institucija privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šių pasikeitimų raštu Aplinkos ministerijai pateikti informaciją apie įvykusius pasikeitimus.

23. Komisijos narys privalo informuoti posėdyje dalyvaujančius Komisijos narius ir nusišalinti nuo balsavimo, jeigu jo balsavimas galėtų sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

24. Komisijos nariai, prieš pradėdami vykdyti savo funkcijas, pasirašo deklaraciją, kuria įsipareigoja laikytis viešųjų ir privačių interesų derinimą reglamentuojančių teisės aktų, ir konfidencialumo deklaraciją. Į posėdžius atvykę ekspertai ir kiti balsavimo teisės neturintys nariai prieš posėdį taip pat pasirašo konfidencialumo deklaraciją.

25. Komisijos pirmininkas, nariai ir ekspertai už savo veiką atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, susirašinėjimo medžiaga, kiti dokumentai) saugomi Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento skyriuje Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

 

_________________