LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL MINIMALIŲ SVEIKATINIMO VEIKLOS LAIVUOSE REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. rugpjūčio 16 d. Nr. V-656/3-358/A1-226

Vilnius

 

 

Įgyvendindami 1992 m. kovo 31 d. Tarybos direktyvos 92/29/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, skirtų gerinti medicininį gydymą laivuose, nuostatas:

1. Tvirtiname pridedamus:

1.1. Minimalius sveikatinimo veiklos laivuose reikalavimus;

1.2. Minimalių sveikatinimo veiklos laivuose reikalavimų įgyvendinimo priemonių planą.

2. Pripažįstame netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. rugpjūčio 24 d. įsakymą Nr. 449/254/108 „Dėl Minimalių medicinos pagalbos teikimo laivuose reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 75-2659).

3. Pavedame įsakymo vykdymo kontrolę Sveikatos apsaugos ministerijos ir Susisiekimo ministerijos sekretoriams pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                                  PETRAS ČĖSNA

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro ir Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2005 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu

Nr. V-656/3-358/A1-226

 

minimalūs sveikatinimo veiklos laivuose reikalavimai

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Minimalių sveikatinimo veiklos laivuose reikalavimų (toliau – reikalavimai) tikslas – nustatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, kurie privalo būti įgyvendinti laivuose, siekiant užtikrinti tinkamą medicinos pagalbos teikimą laivų įgulų nariams jūroje.

2. Reikalavimai taikomi visuose laivuose, nurodytuose reikalavimų 4 punkto penktojoje pastraipoje.

3. Reikalavimai parengti vadovaujantis 1992 m. kovo 31 d. Europos Bendrijų Tarybos direktyva 92/29/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, skirtų gerinti medicininį gydymą laivuose.

4. Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

Darbo kalba – visiems įgulos nariams suprantama darbo kalba laive, kuri nustatoma laivo valdytojo ir nurodoma laivo žurnale.

Darbuotojas – laivo įgulos narys.

Darbuotojų sauga ir sveikata – visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta.

Laivas – bet kuris laivas, įregistruotas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre ar Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre ir plaukiojantis su Lietuvos valstybės vėliava, išskyrus vidaus navigacijos laivus, karo laivus, jachtas, naudojamas ne komerciniais tikslais ir valdomas ne profesionalios įgulos, laivus-vilkikus, dirbančius uosto akvatorijoje.

Laivai skirstomi į tris kategorijas:

A kategorija – laivai, kurių plaukiojimo rajonas neribojamas.

B kategorija – laivai, taip pat ir žvejybiniai, nuplaukiantys mažiau negu 150 jūrmylių nuo artimiausio uosto, turintys atitinkamus medicinos prietaisus. Taip pat B kategorijai priklauso tolimojo plaukiojimo ir jūrų žvejybos laivai, kurie nuplaukia ne daugiau kaip 175 jūrmyles nuo artimiausio uosto ir turi reikiamus medicinos prietaisus ir kurie nuolat nutolę tiek, kad juos galėtų pasiekti sraigtasparnių gelbėjimo tarnybos. Šiuo tikslu Lietuvos saugios laivybos administracija turi informuoti apie paieškos ir gelbėjimo tarnybų veiklos diapazoną, atsižvelgiant į aplinkybes ir oro sąlygas, Europos Komisiją, laivų savininkus ir Lietuvos Respublikos atsakomybės zonos jūrinėje dalyje plaukiojančius laivus. Ši informacija turi būti atnaujinama kaskart pasikeitus paieškos ir gelbėjimo tarnybų veiklos diapazonui.

C kategorija – uosto pagalbiniai laivai, valtys ir plaustai, plaukiojantys netoli nuo kranto ar neturintys kabinos, išskyrus vairininko būdelę.

Laivo įgulos narys – laivo kapitonas ar kitas jūrininkas, vykdantis laive užduotis, susijusias su laivo eksploatavimu arba aptarnavimu, ir kurio pavardė yra įrašyta laivo įgulos sąraše.

Laivo valdytojas – asmuo, eksploatuojantis laivą, neatsižvelgiant į tai, ar jis yra laivo savininkas, ar juo naudojasi kitu teisėtu pagrindu.

Medicinos atsargos – vaistiniai preparatai, priešnuodžiai ir medicinos prietaisai (1 priedas).

Medicinos prietaisas – kaip apibūdina Lietuvos medicinos norma MN 4:2001 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 101 (Žin., 2001, Nr. 15-467).

Priešnuodis vaistinis preparatas, tiesiogiai ar netiesiogiai panaikinantis vienos ar daugiau medžiagų (nuodų), kurios įtrauktos į pavojingų medžiagų sąrašą (2 priedas), poveikį arba jų sukeltą organizmo funkcijų pažeidimą ir teigiamai pakeičiantis šių medžiagų biotransformaciją.

Sveikatinimo veikla – asmens sveikatos priežiūra, visuomenės sveikatos priežiūra, farmacinė ir kita sveikatinimo veikla, kurios rūšis ir reikalavimus ją vykdantiems subjektams nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

Vaistinis preparatas vaistinė medžiaga arba jų derinys, paruoštas žmonėms gydyti ar ligų profilaktikai. Vaistiniams preparatams taip pat gali būti priskiriamos vaistinės medžiagos arba jų deriniai, kurie gali būti vartojami ligų diagnostikai in vivo arba fiziologinėms funkcijoms grąžinti, koreguoti arba modifikuoti.

 

II. VAISTINIAI PREPARATAI ir medicinos PRIETAISAI. Patalpa ligoniams gydyti ir prižiūrėti. Gydytojas

 

5. Kiekviename laive privalo būti:

5.1. medicinos atsargų, nurodytų reikalavimų 1 priedo 1 ir 3 lentelėse, atsižvelgiant į laivo kategoriją. Vaistinių preparatų ir medicinos prietaisų kiekis turi atitikti sveikatos apsaugos ministro patvirtintas normas;

5.2. kontrolinis vaistinių preparatų ir medicinos prietaisų sąrašas bent lietuvių ir anglų kalbomis;

5.3. narkotinių ir psichotropinių vaistinių preparatų, kurie turi būti laikomi ir apskaitomi laikantis į II ir III sąrašus įrašytų narkotinių ir psichotropinių medžiagų laikymo tarptautinio susisiekimo transporto priemonėse taisyklių, patvirtintų Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 294 (Žin., 1998, Nr. 56-1568);

5.4. kiekvienam gelbėjimosi plaustui ar gelbėjimosi valčiai skirtų neperšlampamų vaistinėlių su medicinos atsargomis, kurių nedetalus sąrašas nurodytas reikalavimų 1 priedo 1 ir 3 lentelėse C kategorijos laivams. Medicinos atsargų kiekis turi atitikti sveikatos apsaugos ministro patvirtintas normas;

5.5. vaistinėlių turinio kontrolinis sąrašas bent lietuvių ir anglų kalbomis.

6. Laive, kurio bendras tonažas didesnis kaip 500 tonų ir kurio įgulą sudaro 15 ar daugiau narių, o reiso trukmė ilgesnė kaip 3 dienos, privalo būti patalpa ligoniams, atitinkanti higienos reikalavimus ir aprūpinta reikiamais medicinos prietaisais.

7. Laive, kurio įgulą sudaro 50 ar daugiau narių ir kuris tarptautiniame reise išbūna ilgiau negu 3 mėnesius, ir laive, kurio įgula 100 ar daugiau narių ir kuris tarptautiniame reise išbūna ilgiau negu 3 dienas, turi būti gydytojas, atsakingas už sveikatinimo veiklą.

 

III. Priešnuodžiai

 

8. Laive, gabenančiame bet kurią iš reikalavimų 2 priede išvardytų pavojingų medžiagų, neatsižvelgiant į jų formą ir kiekį (net jei tai tik krovinio likučiai ar atliekos), turi būti reikalavimų 1 priedo 2 lentelėje išvardytų priešnuodžių ir medicinos prietaisų.

9. Kelto tipo laive, pagal kurio darbo sąlygas ne visada iš anksto pakankamai gerai žinoma laive gabenamų pavojingų medžiagų forma ir jų poveikis, medicinos atsargose turi būti reikalavimų 1 priedo 2 lentelėje išvardytų priešnuodžių ir medicinos prietaisų.

Kai persikėlimas į vieną pusę užtrunka mažiau kaip 2 valandas, laive gali būti tik tų vaistinių preparatų ir priešnuodžių, kurie turi būti skiriami ypatingos skubos atvejais laikotarpiui, ne ilgesniam kaip vidutinė persikėlimo trukmė.

10. Laivuose, nurodytuose šių reikalavimų 8 ir 9 punktuose, turi būti kontrolinis priešnuodžių sąrašas, o priešnuodžių kiekis turi būti pakankamas, kad būtų užtikrintas medicinos pagalbos teikimas darbuotojams.

 

IV. Pareigų paskirstymas

 

11. Laivo valdytojas atsako už tinkamą laivo aprūpinimą ir papildymą medicinos atsargomis savo lėšomis.

12. Kiekviename laive turi būti paskirtas darbuotojas, atsakingas už pirmosios medicinos pagalbos suteikimą, o A ir B kategorijų laivuose – ir už medicininę priežiūrą.

13. Laivo kapitonas atsako už medicinos atsargų tvarkymą. Jis gali įgalioti darbuotoją, atsakingą už medicininę priežiūrą, saugoti ir vartoti medicinos atsargas. Tačiau tokiu atveju atsakomybė už medicinos atsargų tvarkymą tenka laivo kapitonui.

14. Laivo kapitonas turi užtikrinti, kad medicinos atsargos būtų tinkamai laikomos ir atnaujinamos ar keičiamos atsižvelgiant į jų galiojimo laiką.

15. Ekstremaliu atveju, nustatytu laivo kapitono, laive gavus medicinos išvadą, turi būti skubiai pranešta Lietuvos saugios laivybos administracijos Jūrų gelbėjimo koordinaciniam centrui (toliau – Jūrų gelbėjimo koordinacinis centras) ir Klaipėdos jūrininkų ligoninės Jūros medicinos centrui (toliau – Jūros medicinos centras), kokių reikiamų vaistinių preparatų ir priešnuodžių bei medicinos prietaisų tuo metu nėra laive. Jūros medicinos centras turi skubiai pasirūpinti trūkstamais vaistiniais preparatais, priešnuodžiais ir prietaisais, o Jūrų gelbėjimo koordinacinis centras turi skubiai juos pristatyti į laivą.

 

V. Informacija ir apmokymas

 

16. Prie medicinos atsargų turi būti jų vartojimo vadovas (vadovai) ir bent jau priešnuodžių, išvardytų reikalavimų 1 priedo 2 lentelėje, naudojimo instrukcijos įgulos darbo kalba.

17. Visi asmenys, įgyjantys jūrines specialybes ir dirbantys ar ketinantys dirbti laive, turi būti apmokyti teikti pirmąją medicinos pagalbą pagal Lietuvos Respublikos jūrinių laipsnių diplomų ir kvalifikacijos liudijimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Susisiekimo ministerijos 1998 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 165 (Žin., 1998, Nr. 46-1283), reikalavimus.

18. Laivo kapitonas ir darbuotojai, įgalioti saugoti ir naudoti medicinos atsargas, turi būti specialiai apmokyti pagal Lietuvos Respublikos jūrinių laipsnių diplomų ir kvalifikacijos liudijimų išdavimo taisyklių reikalavimus ir ne rečiau kaip kas penkeri metai atnaujinti žinias.

 

VI. Medicinos konsultacijŲ TEIKIMAS radijO RYŠIU

 

19. Laivo darbuotojams nemokamas medicinos konsultacijas radijo ryšiu turi teikti Jūros medicinos centro gydytojai specialistai.

20. Radijo konsultacinio centro gydytojai specialistai darbuotojų sutikimu gali naudotis duomenimis apie darbuotojų sveikatą, užtikrinandami šių duomenų konfidencialumą.

 

VII. Kontrolė

 

21. Laive esančios medicinos atsargos bei kontroliniai atsargų sąrašai, medicinos atsargos gelbėjimosi plaustuose tikrinamos kiekvienais metais pagal sveikatos apsaugos ministro ir susisiekimo ministro patvirtintą Medicinos atsargų laivuose kontrolės tvarkos aprašą.

 

VIII. Baigiamosios nuostatos

 

22. Asmenys, pažeidę šiuos reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

______________


 

Minimalių sveikatinimo veiklos

laivuose reikalavimų

1 priedas

 

NEDETALUS Medicinos atsargų sąrašas

 

1 lentelė

 

VAISTINIŲ PREPARATŲ FARMAKOTERAPINIŲ GRUPIŲ
sąrašas

 

Vaistiniai preparatai

Laivo kategorija

 

A

B

C

1. Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys:

 

 

 

1.1 analeptikai-simpatomimetikai (C01CA)

*

*

 

1.2. vazodilatatoriai širdies ligoms gydyti (C01DA)

*

*

*

1.3. diuretikai (C03)

*

*

 

1.4. antihemoraginiai, įskaitant gimdą tonizuojančius, jei laive yra moterų (BO2)

*

*

*

1.5. kraujospūdį mažinantys (C02)

*

 

 

2. Skrandžio ir žarnyno sistemą veikiantys:

 

 

 

2.1. nuo pepsinės opos ir gastroezofaginio refliukso (A02B)

 

 

 

2.1.1. H2 histamino receptorių blokatoriai (A02BA)

*

 

 

2.1.2 antacidiniai gleivinės padengėjai(A02A)

*

*

 

2.2. pykinimą ir vėmimą slopinatys (A04)

*

*

*

2.3. vidurius paleidžiantys (A06)

*

 

 

2.4 antidiarėjiniai (A07F, A07X)

*

*

*

2.5. žarnyno infekcinėms ir uždegiminėms ligoms gydyti (A07)

*

*

 

2.6. antihemorojiniai (C05A)

*

*

 

3. Analgetikai ir antispazminiai vaistai:

 

 

 

3.1. analgetikai, antipiretikai ir preparatai vaistai nuo uždegimų (N02B) *

*

*

 

3.2. opioidiniai analgetikai (N02A)

*

*

 

3.3. spazmolitikai (A03C, -D, -E)

*

*

 

4. Nervų sistemą veikiantys:

 

 

 

4.1. raminantys (anksiolitikai)(N05C)

*

*

 

4.2. psicholeptikai (N05)

*

*

 

4.3. nuo jūros ligos (A04AD)

*

*

*

4.4. antiepilepsiniai(N03A)

*

 

 

5. Antialerginiai ir prieššokiniai:

 

 

 

5.1. antihistaminai (R06)

*

*

 

5.2. injekciniai gliukokortikoidai (H02)

*

*

 

6. Kvėpavimo sistemą veikiantys:

 

 

 

6.1. vaistiniai preparatai nuo obstrukcinių kvėpavimo takų ligų (R03)

*

*

 

6.2. vaistiniai preparatai nuo kosulio ir peršalimo (R05)

*

*

 

7. Priešinfekciniai:

 

 

 

7.1. antibiotikai (bent jau dviejų grupių) (J01)

*

*

 

7.2. sulfanilamidai (J01E)

*

*

 

7.3. urogenitalinę sistemą veikiantys antiseptikai (G01)

*

 

 

7.4. antiparazitiniai (P01A, P01B; P02CA, P02CC, P02CE; P03AA, P03AC,

 

 

 

P03AX)

 

 

 

7.5. nuo žarnyno infekcijos (A074)

*

*

 

7.6. vakcinos nuo stabligės ir imunoglobulinai (J07AM ir J06)

*

*

 

8. Infuziniai tirpalai skysčių kiekiui atstatyti, kalorijoms įsisavinti ir plazmos

*

 

 

pakaitalai (B05B; B05C; B05X)

 

 

 

9. Išorinio naudojimo:

 

 

 

9.1. dermatologiniai

 

 

 

9.1.1. antiseptiniai tirpalai (D08A)

*

*

*

9.1.2. tepalai su antibiotikais (D10AF)

*

*

 

9.1.3. tepalai nuo uždegimo ir skausmą mažinantys tepalai(M01A; M02A; D09A)

*

*

 

9.1.4. priešgrybeliniai tepalai (D01A)

*

 

 

9.1.5. nudegimams gydyti (D03AX)

*

*

*

9.2. vaistiniai preparatai akių ligoms gydyti

 

 

 

9.2.1. lašai su antibiotikais (S01A)

*

*

 

9.2.2. lašai su antibiotikais ir lašai nuo uždegimo (S01CA)

*

*

 

9.2.3. nuskausminantys lašai (S01H)

*

*

 

9.2.4. antigliaukominiai ir vyzdį siaurinantys lašai (S01E)

*

*

 

9.3. vaistiniai preparatai ausų ligoms gydyti

 

 

 

9.3.1. lašai su antibiotikais (S02AA)

*

*

 

9.3.2. lašai nuo uždegimo (S02D)

*

*

 

9.4. vaistiniai preparatai nuo burnos ir gerklės infekcijų (R02A)

 

 

 

9.4.1. tirpalai burnai skalauti su antibiotikais ir antiseptikais (R02A)

*

*

 

9.5. vietiniai anestetikai (R02AD; S01H; N01B)

 

 

 

9.5.1. šaldantys vietiniai anestetikai (N01B)

 

 

 

9.5.2. vietiniai anestetikai, leidžiami į poodį (N01B)

*

*

 

9.5.3. anestetikai dantims ir antiseptinės mikstūros (N01BA, N01BB;

 

 

 

M01AB15, M01AE17; A01AB, V03AB18)

*

*

 

* – vaistiniai preparatai, kurių privalo būti laive.

 

______________


2 lentelė

 

PRIEŠNUODŽIŲ GRUPIŲ ir MEDICINOS PRIETAISŲ sąrašas

 

1. Vaistiniai preparatai:

1.1. bendrieji;

1.2. širdies kraujagyslių sistemos;

1.3. virškinamojo trakto sistemos;

1.4. nervų sistemos;

1.5. kvėpavimo sistemos;

1.6. priešinfekciniai;

1.7. išorinio naudojimo.

2. Medicinos prietaisai, būtini deguoniui tiekti (įskaitant priežiūros reikalavimus).

 

______________


3 lentelė

 

MEDICINOS PRIETAISŲ sąrašas

 

Medicinos prietaisų pavadinimas

Laivo kategorija

 

A

B

C

1. Gaivinimo prietaisai:

 

 

 

1.1. rankinis dirbtinio plaučių vėdinimo (DPV) aparatas

*

*

 

1.2. deguonies tiekimo prietaisai su spaudimą mažinančiu vožtuvu, tokiu, kad

*

 

 

būtų galima panaudoti laivo pramoninį deguonį ar deguonies talpas

 

 

 

1.3. mechaninis siurblys viršutiniams kvėpavimo takams valyti

*

*

 

1.4. orofaringinė kaniulė

*

*

*

2. Tvarstymo ir siuvimo prietaisai:

 

 

 

2.1. vienkartiniai siūlai žaizdai susiūti ar siūlų ir adatų rinkiniai

*

*

 

2.2. lipnus elastinis tvarstis

*

*

*

2.3. marliniai dideli tvarsčiai (juostos)

*

 

 

2.4. marlinis tinklelis piršto tvarsčiams sutvirtinti

*

 

 

2.5. sterilūs marliniai kompresai

*

*

*

2.6. vata

*

*

 

2.7. sterili paklodė nukentėjusiesiems nuo nudegimų

*

*

 

2.8. trikampis raištis rankai parišti

*

*

 

2.9. vienkartinės polietileninės pirštinės

*

*

*

2.10. pleistrai

*

*

*

2.11. sterilūs kompresiniai tvarsčiai

*

*

*

2.12. lipnūs siūlai arba tvarsčiai su cinko oksido sluoksniu

*

*

*

2.13. netirpūs siūlai su adatomis

*

 

 

2.14. vazelininis tamponas

*

*

 

3. Instrumentai:

 

 

 

3.1. vienkartiniai skalpeliai

*

*

 

3.2. nerūdijančio plieno dėžė instrumentams

*

 

 

3.3. žirklės

*

*

 

3.4. žnyplės

*

*

 

3.5. spaustukai kraujavimui sustabdyti

*

*

 

3.6. adatkotis

*

 

 

3.7. vienkartiniai skutimo peiliukai

*

 

 

4. Tyrimo ir stebėsenos prietaisai:

 

 

 

4.1. vienkartiniai liežuvio laikikliai

*

*

 

4.2. reaguojančios juostelės šlapimui tirti

*

 

 

4.3. temperatūros lapai

*

 

 

4.4. ligonių gabenimo paklodės

*

*

 

4.5. stetofonendoskopas

*

*

 

4.6. aneroidinis sfigmomanometras

*

*

 

4.7. paprastas medicininis termometras

*

*

 

4.8. hipoterminis termometras

*

*

 

5. Prietaisai injekcijoms, perfuzijai, punkcijai ir kateterizavimui:

 

 

 

5.1. instrumentai šlapimo pūslei drenuoti

*

 

 

5.2. klizmavimo instrumentų rinkinys

*

 

 

5.3. vienkartinė skysčių perpylimo sistema

*

 

 

5.4. maišelis šlapimui drenuoti

*

 

 

5.5. vienkartiniai švirkštai ir adatos

*

*

 

5.6. kateteris

*

 

 

6. Nespecializuoti medicinos prietaisai:

 

 

 

6.1. tuštinimosi lovoje indas

*

 

 

6.2. guminė šildyklė

*

 

 

6.3. antelė

*

 

 

6.4. pūslė ledui

*

 

 

7. Imobilizavimo prietaisai ir įtvarai:

 

 

 

7.1. lankstus piršto įtvaras

*

*

 

7.2. lankstus dilbio ir plaštakos įtvaras

*

*

 

7.3. pripučiamas įtvaras

*

*

 

7.4. šlaunies įtvaras

*

*

 

7.5. apykaklė kaklui imobilizuoti

*

*

 

7.8. Tomo įtvaras ar įdumbantis čiužinys

*

 

 

8. Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir profilaktikos priemonės:

 

 

 

8.1. vandens dezinfekavimo mišinys

*

 

 

8.2. insekticidiniai skysčiai

*

 

 

8.3. insekticidiniai milteliai

*

 

 

* – medicinos prietaisai, kurie privalo būti laive.

 

______________


 

Minimalių sveikatinimo veiklos

laivuose reikalavimų

2 priedas

 

PavojingŲ medžiagŲ SĄRAŠAS

 

1. Sprogstamosios medžiagos ir preparatai.

2. Suslėgtos, suskystintos ar spaudimu ištirpintos dujos.

3. Lengvai užsiliepsnojantys skysčiai.

4. Lengvai užsidegančios kietos medžiagos.

5. Savaime užsidegančios medžiagos.

6. Medžiagos, kurios sąlyčio su vandeniu metu išskiria lengvai užsiliepsnojančias dujas.

7. Oksiduojančios medžiagos.

8. Organiniai peroksidai.

9. Toksiškos medžiagos.

10. Biologinės medžiagos.

11. Radioaktyviosios medžiagos.

12. Ardančios (ėsdinančios) medžiagos.

13. Įvairios kitos pavojingos medžiagos, kurios gali būti pavojingos tiek, kad reikia taikyti reikalavimų 8 ir 9 punktų nuostatas.

 

______________


 

Minimalių sveikatinimo veiklos

laivuose reikalavimų

3 priedas

 

Laivo kapitono ir darbuotojų, įgaliotų saugoti ir naudoti medicinos atsargas, medicininis apmokymas

 

1. Laivo kapitono ir darbuotojų, įgaliotų saugoti ir naudoti medicinos atsargas, medicininis apmokymas turi apimti:

1.1. pagrindines fiziologijos, simptomatologijos ir terapijos žinias;

1.2. medicininės profilaktikos pagrindus, ypač asmeninę ir kolektyvinę higieną ir pagrindines profilaktikos priemones;

1.3. mokymus suteikti pirmąją pagalbą ir prižiūrėti ligonį, kai kritiniu atveju jis išlaipinamas iš laivo reiso jūroje metu;

1.4. išsamią informaciją apie tai, kaip naudotis įvairiomis ryšio priemonėmis medicinos konsultacijoms gauti.

2. Asmuo, atsakingas už medicinos pagalbos teikimą A kategorijos laivuose, turėtų, jei tai įmanoma, turėti darbo ligoninėse patirties.

3. Vykdant šiuos mokymus reikėtų atsižvelgti į mokymo programas, išsamiai aprašytas atitinkamuose naujausiuose tarptautiniuose dokumentuose.

 

______________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro, susisiekimo ministro ir

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2005 m. rugpjūčio 16 d.

įsakymu Nr. V-656/3-358/A1-226

 

minimalių sveikatinimo veiklos laivuose reikalavimų ĮGYVENDINIMO priemonių PLANAS

 

 

Eilės Nr.

Įgyvendinimo priemonė

Atsakinga institucija

Atlikimo terminas

1.

Parengti ir patvirtinti medicinos atsargų kiekių normas laivams ir gelbėjimosi valtims bei plaustams

Sveikatos apsaugos ministerija

2005-12-01

2.

Parengti ir patvirtinti laivų vaistinėlių išdavimo bei kontrolės tvarką

Sveikatos apsaugos ministerija

2005-12-01

3.

Parengti ir patvirtinti medicinos atsargų laivuose kontrolės tvarkos aprašą, įgyvendinant 1992 m. kovo 31 d. Tarybos direktyvos 92/29/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, skirtų gerinti medicininį gydymą laivuose, 7 straipsnį ir IV priedą

Sveikatos apsaugos ministerija

Susisiekimo ministerija

2005-12-01

 

______________