LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL KRAUJO DONORYSTĖS ĮSTAIGŲ TIKRINIMO IR KONTROLĖS

 

2005 m. vasario 4 d. Nr. V-83

Vilnius

 

Siekdamas užtikrinti 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/98/EB, nustatančios žmogaus kraujo ir kraujo komponentų surinkimo, ištyrimo, perdirbimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus bei iš dalies pakeičiančios Direktyvą 2001/83/EB, įgyvendinimą:

1. Nustatau, kad:

1.1. Kraujo donorystės įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kraujo donorystę, laikymąsi tikrina ir kontroliuoja Sveikatos apsaugos ministerija ir jos įgaliota institucija (institucijos).

1.2. Šiame įsakyme vartojama sąvoka „tikrinimas“ – tai oficiali ir objektyvi kontrolė pagal priimtus standartus, siekiant įvertinti Kraujo donorystės įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kraujo donorystę, laikymąsi ir nustatyti problemas.

1.3. Kraujo donorystės veiklos tikrinimo ir kontrolės priemonės skirstomos į reguliariąsias (planines) ir neplanines.

1.4. Sveikatos apsaugos ministerija kiekvienais metais tvirtina kraujo donorystės veiklos tikrinimo ir kontrolės priemonių planą. Laikotarpis tarp dviejų patikrinimų negali būti ilgesnis nei dveji metai.

1.5. Esant pavojingam nepageidaujamam reiškiniui ar reakcijai arba įtarus juos esant, Sveikatos apsaugos ministerija ir jos įgaliota institucija (institucijos) imasi neplaninių tikrinimo ir kontrolės priemonių.

1.6. Tikrinimo ir kontrolės priemones įgyvendina šios įsakymo 1.1 punkte nurodytų institucijų pareigūnai, skiriami sveikatos apsaugos ministro įsakymais. Šie pareigūnai įgaliojami:

1.6.1. atlikti įvertinimo ir tyrimo procedūras;

1.6.2. imti mėginius tyrimams ir analizei;

1.6.3. tirti bet kokius dokumentus, susijusius su tikrinimo objektu.

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti Sveikatos apsaugos ministerijos sekretoriui pagal administruojamą sritį.

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA

______________