LIETUVOS RESPUBLIKOS

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 4, 5, 6, 7, 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2007 m. rugsėjo 18 d. Nr. X-1277

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 52-1484; 2001, Nr. 62-2233; 2002, Nr. 45-1710, Nr. 95-4086; 2005, Nr. 121-4333, Nr. 149-5416; 2006, Nr. 137-5200; 2007, Nr. 61-2343)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. 4 straipsnio 1 dalyje po žodžio „už“ įrašyti žodžius „įstatymuose, Europos Sąjungos reglamentuose ar sprendimuose nustatytas institucijų teikiamas asmenims paslaugas“, 1–4 punktus pripažinti netekusiais galios ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Valstybės rinkliava imama už įstatymuose, Europos Sąjungos reglamentuose ar sprendimuose nustatytas institucijų teikiamas asmenims paslaugas.“

2. 4 straipsnio 2 dalį pripažinti netekusia galios.

 

2 straipsnis. 5 straipsnio 1, 2 dalių pakeitimas ir straipsnio papildymas 4 dalimi

1. Pakeisti 5 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Valstybės rinkliava yra ne mažesnė kaip 3 litai ir ne didesnė kaip 270 tūkst. litų ir apskaičiuojama atsižvelgiant į paslaugos suteikimo išlaidas, kurias sudaro išlaidos:

1) darbui, susijusiam su paslaugos suteikimu, apmokėti;

2) juridinę galią turinčio dokumento blankui pagaminti;

3) teisės aktų nustatytų reikalavimų įvykdymui patikrinti.“

2. Pakeisti 5 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, atsižvelgdama į šio straipsnio 1 dalį, apskaičiuoja Vyriausybė. Valstybės rinkliavos dydžiai apskaičiuojami litais be centų.“

3. Papildyti 5 straipsnį 4 dalimi:

4. Valstybės rinkliava mokama litais iki institucijų teikiamų paslaugų suteikimo ir yra mokėjimo dieną galiojančio dydžio.“

 

3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6 straipsnis. Atleidimas nuo valstybės rinkliavos

Valstybės rinkliava neimama už:

1) gimimo, mirties, įvaikinimo ir tėvystės nustatymo registravimą, už klaidų, padarytų registruojant civilinės būklės aktus, ištaisymą, nepilnamečių vaikų civilinės būklės aktų ištaisymą pasikeitus įrašams tėvų civilinės būklės aktuose;

2) vardo, pavardės, tėvo vardo pakeitimą, papildymą ir ištaisymą tikslinant įrašus, padarytus registruojant aktus okupacijų metais;

3) Užsienio reikalų ministerijai išduodamus metrikacijos liudijimų dublikatus;

4) dokumento, patvirtinančio asmens gyvenamąją vietą, išdavimą;

5) asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimą bei keitimą asmenims, turintiems teisę gauti piniginę socialinę paramą įstatymų nustatyta tvarka, vaikams, kuriems nustatyta globa arba rūpyba, valstybės išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims, vienišiems asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;

6) asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimą bei keitimą, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą, asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimą, keitimą ir jo galiojimo laiko pratęsimą, vizų išdavimą ir buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimą asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio – represuoto asmens teisinis statusas;

7) asmens be pilietybės kelionės dokumento, pabėgėlio kelionės dokumento ir užsieniečio paso išdavimą, vizų išdavimą ir buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimą, dokumentų išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą asmenims iki 16 metų;

8) pirmojo leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą užsieniečiams, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje;

9) leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą nepilnamečiam užsieniečiui, kurio globėju (rūpintoju) yra paskirtas Lietuvos Respublikos pilietis;

10) vizų išdavimą ir buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimą užsieniečiams, turintiems diplomatinius ir tarnybinius pasus ar jiems prilygintus kelionės dokumentus, Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio šeimos nariams;

11) vizų išdavimą ir buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimą, leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą užsienio valstybių piliečiams, vykstantiems į Lietuvos Respubliką dalyvauti Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės, ministerijų, kitų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar tarnybų organizuojamuose oficialiuose susitikimuose, labdaros bei organizuotos pagalbos Lietuvai tikslais arba su Raudonojo Kryžiaus misija, taip pat tarptautinių organizacijų, kurių narė yra Lietuvos Respublika, atstovams;

12) vizų išdavimą ir buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimą, leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą lietuvių kilmės asmenims, pateikusiems lietuvių kilmę ar teisę į Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimą patvirtinančius dokumentus, ir šių asmenų šeimos nariams;

13) vizų išdavimą ir buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimą sunkiai sergantiems užsieniečiams arba užsieniečiams, kuriems reikalinga skubi medicinos pagalba, kai pateikiami dokumentai, išduoti atitinkamos organizacijos ir patvirtinantys būtinumą nurodytiems asmenims būti Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat šiuos asmenis lydintiesiems, kai pateikiamas dokumentas, patvirtinantis tokio lydėjimo būtinumą;

14) vizų išdavimą pasienio kontrolės punktuose užsieniečiams, vykstantiems į šeimos nario (tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių, seserų) laidotuves, kai pateikiamas šias aplinkybes patvirtinantis dokumentas;

15) ilgalaikių vizų (D) išdavimą užsieniečiams, vykstantiems dirbti pedagoginį darbą į Lietuvos Respublikos aukštąsias, profesines ir bendrojo lavinimo mokyklas, taip pat užsieniečiams, atvykstantiems studijuoti, mokytis į Lietuvos Respublikos aukštąsias, profesines ir bendrojo lavinimo mokyklas pagal tarptautines sutartis ir susitarimus;

16) leidimo įvežti (išvežti) ginklus, leidimo vežti ginklus, išankstinio sutikimo įvežti ginklus išdavimą Lietuvos Respublikos ar užsienio teisėsaugos institucijoms ir jų pareigūnams arba asmenims, turintiems diplomatinius ar tarnybinius pasus (jeigu šiems asmenims, norintiems gauti leidimą, tarpininkauja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija), arba fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie išvyksta į sporto varžybas užsienyje, atvyksta į sporto varžybas Lietuvos Respublikoje ar vyksta į sporto varžybas per Lietuvos Respubliką tranzitu;

17) leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą užsieniečiui, jeigu jam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje arba suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, arba jis negali būti išsiųstas, taip pat jeigu jo išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos yra atidėtas Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka, jis negali išvykti dėl pavojingos organizmo būklės ir jam reikia neatidėliotinos medicinos pagalbos;

18) civilinės aviacijos specialisto licencijos išdavimą darbuotojams, papildomos kvalifikacijos suteikimą, civilinės aviacijos teorijos egzamino perlaikymą, skrydžio (praktinių gebėjimų) egzamino perlaikymą, civilinės aviacijos specialisto licencijos (kvalifikacijos) galiojimo laiko pratęsimą, civilinės aviacijos specialisto licencijos (kvalifikacijos) atnaujinimą, pirmos, antros ir trečios klasės sveikatos pažymėjimo išdavimą darbuotojams, kurie atlieka valstybinę civilinės aviacijos priežiūrą, ir civilinės aviacijos specialisto licencijos išdavimą studentams, kurie, atlikdami praktiką, privalo turėti galiojančią atitinkamą civilinės aviacijos specialisto licenciją;

19) jūrininkų knygelės (išduodamos pirmą kartą), jūrinio laipsnio kvalifikacijos, kovos su gaisrais kursų baigimo liudijimo, pirmosios medicinos pagalbos kursų baigimo, darbo su gelbėjimo plaustais, valtimis (išskyrus greitaeiges) kursų baigimo, laivo gyvybingumo ir žmonių gyvybės išsaugojimo užtikrinimo kursų baigimo liudijimo, darbo tanklaiviuose įvadinių kursų baigimo liudijimų išdavimą mokymo įstaigų, rengiančių jūrų transporto specialistus, dieninių skyrių studentams ir moksleiviams (mokiniams);

20) išduotų licencijų, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto, patikslinimą;

21) užsienyje įgytos kvalifikacijos vertinimą užsieniečiams, pateikusiems lietuvių kilmę ar teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimą patvirtinančius dokumentus, taip pat užsieniečiams, pateikusiems prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimą patvirtinančius dokumentus;

22) institucijų teikiamas paslaugas, kurių suteikimo išlaidos mažesnės už šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatytą minimalų valstybės rinkliavos dydį.“

 

4 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

7 straipsnyje išbraukti pirmąjį sakinį ir šį straipsnį išdėstyti taip:

7 straipsnis. Valstybės rinkliavos lengvatos

Savivaldybės taryba turi teisę savo biudžeto sąskaita paskiriems valstybės rinkliavos mokėtojams sumažinti valstybės rinkliavos dydį arba iš viso nuo jos atleisti tais atvejais, kai valstybės rinkliava įskaitoma į tos savivaldybės biudžetą.“

 

5 straipsnis. 11 straipsnio 1 dalies 3 ir 11 punktų pakeitimas

1. 11 straipsnio 1 dalies 3 punkte vietoj žodžių „ant savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų“ įrašyti žodžius „savivaldybės teritorijoje“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą;“.

2. 11 straipsnio 1 dalies 11 punkte po žodžių „kurorto“ įrašyti žodžius „ar kurortinės teritorijos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

11) naudojimąsi gyvenamųjų vietovių, turinčių kurorto ar kurortinės teritorijos statusą, viešąja infrastruktūra (viešoji kurorto ar kurortinės teritorijos infrastruktūra – valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai, įranga ir bendro naudojimo želdynai, sudarantys visuomenei galimybę naudoti kurorte esančius gamtinius išteklius sveikatinimo, turizmo ir poilsio reikmėms);“.

 

6 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei

1. Vyriausybė iki 2007 m. spalio 1 d. pateikia Seimui su šio įstatymo įgyvendinimu susijusių įstatymų pakeitimo ir papildymo projektus.

2. Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos iki 2007 m. lapkričio 1 d. parengia teisės aktų, susijusių su šio įstatymo įgyvendinimu, pakeitimo ir papildymo projektus.

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 5 ir 6 straipsnius, įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________