LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL APLINKOS MINISTRO 2003 M. SPALIO 13 D. ĮSAKYMO NR. 504 „DĖL Į LIETUVOS RAUDONĄJĄ KNYGĄ ĮRAŠYTŲ SAUGOMŲ GYVŪNŲ, AUGALŲ IR GRYBŲ RŪŠIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. birželio 14 d. Nr. D1-301

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2727; 2001, Nr. 110-3987) 5 straipsnio 1 dalimi,

Pakeičiu Į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 (Žin., 2003, Nr. 100-4506), ir išdėstau šį sąrašą nauja redakcija (pridedama).

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2003 m. spalio 13 d.

įsakymu Nr. 504

(Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2005 m. birželio 14 d.

įsakymo Nr. D1-301 redakcija)

 

Į LIETUVOS RAUDONĄJĄ KNYGĄ ĮRAŠYTŲ SAUGOMŲ GYVŪNŲ, AUGALŲ IR GRYBŲ RŪŠIŲ SĄRAŠAS

 

GYVŪNAI

Žinduoliai

 

0(Ex) kategorija

1. Europinė audinė – Mustela lutreola L.

2. Rudasis lokys – Ursus arctos L.

3. Ąžuolinė miegapelė – Eliomys quercinus L.

 

1(E) kategorija

1. Ilgasnukis ruonis – Halichoerus grypus Fabricius

 

2(V) kategorija

1. Didžioji miegapelė – Glis glis L.

2. Kūdrinis pelėausis – Myotis dasycneme Boie

3. Europinis plačiaausis – Barbastella barbastella Schreber

 

3(R) kategorija

1. Mažasis nakviša – Nyctalus leisleri Kuhl

2. Dvispalvis plikšnys – Vespertillio murinus L.

3. Branto pelėausis – Myotis brandti Eversman

4. Natererio pelėausis – Myotis nattereri Kuhl

5. Miškinė miegapelė – Dryomys nitedula Pallas

6. Lūšis – Lynx lynx L.

 

4(I) kategorija

1. Šikšniukas nykštukas – Pipistrellus pipistrellus Schreber

2. Rudasis ausylis – Plecotus auritus

3. Šiaurinis šikšnys – Eptesicus nilssoni Keyserling et Blasius

4. Beržinė sicista – Sicista betulina Pallas

5. Baltasis kiškis – Lepus timidus L.

6. Šermuonėlis – Mustela erminea L.

 

5(Rs) kategorija

1. Vėlyvasis šikšnys – Eptesicus serotinus Schreber

2. Rudasis nakviša – Nyctalus noctula Schreber

3. Ūdra – Lutra lutra L.

4. Stumbras – Bison bonasus L.

 

Paukščiai

 

0(Ex) kategorija

1. Didysis erelis rėksnys – Aguila clanga Pall.

2. Gyvatėdis – Circaetus gallicus Gm

3. Žvyrė – Lagopus lagopus L.

4. Kuoduotasis vieversys – Galerida cristata L.

 

1(E) kategorija

1. Juodakaklis naras – Gavia arctica L.

2. Rudė – Aythya nyroca Gul.

3. Rudasis peslys – Milvus milvus L.

4. Startsakalis – Falco columbarius L.

5. Sakalas keleivis – Falco peregrinus Tunst.

6. Smailiauodegė antis – Anas acuta L.

7. Dirvinis sėjikas – Pluvialis apricaria L.

8. Juodkrūtis bėgikas – Calidris alpina L.

9. Stulgys – Gallinago media Lath.

10. Didysis apuokas – Bubo bubo L.

11. Žalvarnis – Coracias garrulus L.

12. Pilkoji starta – Miliaria calandra L.

 

2(V) kategorija

1. Urvinė antis – Tadorna tadorna L.

2. Pilkoji antis – Anas strepera L.

3. Sibirinė gaga – Polysticta stelleri Pall.

4. Vidutinis dančiasnapis – Mergus serrator L.

5. Juodasis peslys – Milvus migrans Bodd.

6. Žuvininkas – Pandion haliaetus L.

7. Pelėsakalis – Falco tinnunculus L.

8. Kurtinys – Tetrao urogalus L.

9. Gaidukas – Philomachus pugnax L.

10. Didžioji kuolinga – Numenius arquata L.

11. Paprastasis griciukas – Limosa limosa L.

12. Raudonkojis tulikas – Tringa totanus L.

13. Tikutis – Tringa glareola L.

14. Mažoji žuvėdra – Sterna albifrons Pall.

15. Balinė pelėda – Asio flammeus Pontopp.

16. Tripirštis genys – Picoides tridactylus L.

17. Meldinė nendrinukė – Acrocephalus paludicola Vieill.

 

3(R) kategorija

1. Juodakaklis kragas – Podiceps nigricollis C. L. Brehm

2. Rudakaklis kragas – Podiceps griseigena Bodd

3. Didysis baublys – Botaurus stellaris L.

4. Gulbė giesmininkė – Cygnus cygnus L.

5. Juodasis gandras – Ciconia nigra L.

6. Šaukštasnapė antis – Anas clypeata L.

7. Vapsvaėdis – Pernis apivorus L.

8. Jūrinis erelis – Haliaetus albicilla L.

9. Pievinė lingė – Circus pygargus L.

10. Vištvanagis – Accipiter gentilis L.

11. Mažasis erelis rėksnys – Aquila pomarina C. L. Brehm

12. Sketsakalis – Falco subbuteo L.

13. Tetervinas – Tetrao tetrix L.

14. Švygžda – Porzana porzana L.

15. Plovinė vištelė – Porzana parva Scop.

16. Jūrinė šarka – Haematopus ostralegus L.

17. Avocetė – Recurvirostra avosetta L.

18. Jūrinis kirlikas – Charadrius hiaticula L.

19. Mažasis kiras – Larus minutus Pall.

20. Juodoji žuvėdra – Chlidonias niger L.

21. Uldukas – Columba oenas L.

22. Lututė – Aegolius funereus L.

23. Žvirblinė pelėda – Glaucidium paserinum L.

24. Tulžys – Alcedo atthis L.

25. Kukutis – Upupa epops L.

26. Pilkoji meleta – Picus canus Gmel.

27. Žalioji meleta – Picus viridis L.

28. Baltnugaris genys – Dendrocopos leucotos Bechst.

29. Dirvoninis kalviukas – Anthus campestris L.

30. Geltongalvė kielė – Motacilla citreola Pall.

31. Ūsuotoji zylė – Panurus biarmicus L.

 

4(I) kategorija

1. Mazasis baublys – Ixobrychus minutus L.

2. Liepsnotoji pelėda – Tyto alba Scop.

3. Uralinė pelėda – Srix uralensis Pall.

4. Pelėdikė – Athene noctua Scop.

5. Putpelė – Coturnix coturnix L.

6. Mėlyngurklė – Luscinia svecica L.

7. Sodinė starta – Emberiza hortulana L.

 

5 (Rs) kategorija

1. Pilkoji žąsis – Anser anser L.

2. Griežlė – Crex crex L.

3. Gervė – Grus grus L.

4. Plėšrioji medšarkė – Lanius excubitor L.

 

Ropliai

 

1(E) kategorija

1. Balinis vėžlys – Emys orbicularis L.

2. Lygiažvynys žaltys – Coronella austriaca L.

 

Varliagyviai

 

3(R) kategorija

1. Skiauterėtasis tritonas – Triturus cristatus Laur.

2. Medvarlė -Hyla arborea L.

 

4(I)kategorija

1. Raudonpilvė kūmutė – Bombina bombina L.

 

5(Rs) kategorija

1. Nendrinė rupūžė – Bufo calamita Laur.

 

Žuvys

 

0(Ex) kategorija

1. Sturys – Acipenser sturio L.

2. Sparis – Abramis ballerus L.

 

1(E) kategorija

1. Jūrinė nėgė – Petromyzon marinus L.

 

3(R) kategorija

1. Skersnukis – Chondrostoma nasus L.

 

4(I) kategorija

1. Lašiša – Salmo salar L.

2. Ežerinis sykas – Coregonus lavaretus holsatus Thienemann

3. Vijūnas – Misgurnus fossilis L.

 

Moliuskai

 

1(E) kategorija

1. Didysis arionas – Arion ater L.

 

3(R) kategorija

1. Mažoji suktenė – Vertigo angustior Jeff.

2. Keturdantė suktenė – Vertigo geyeri Lindh.

3. Pūstoji suktenė – Vertigo moulinsiana Dupuy

4. Ovalioji geldutė – Unio crassus Rtz.

 

Vorai

 

3(R) kategorija

1. Didysis plūdvoris – Dolomedes plantarius Cl.

2. Raudonasis eresas – Eresus cinnaberinus Oliv.

 

Vabzdžiai

 

0(Ex) kategorija

1. Didysis puikiažygis – Calosoma sycophanta L.

2. Elniavabalis – Lucanus cervus L.

3. Didysis ąžuolinis ūsuotis – Cerambyx cerdo L.

4. Pavasarinis margūnas – Hamearis lucina L.

5. Pilkasis baltasprindis – Lithostege griseata D. & S.

6. Taškuotoji kerpytė – Setina roscida D. & S.

7. Rudajuostė meškutė – Arctia festiva Hfn.

8. Baltamargė meškutė – Arctia villica L.

9. Mėlynoji bitė – Xylocopa valga Gerst.

 

1(E) kategorija

1. Šiaurinis auksinukas – Lycaena helle D. & S.

2. Gencijoninis melsvys – Maculinea alcon D. & S.

3. Pietinis satyras – Hipparchia statilinus Hfn.

4. Raukšlėtoji smėliabitė – Andrena rugulosa Stoeckhert.

 

2(V) kategorija

1. Geltonkojis žirgelis – Gomphus flavipes Charp.

2. Grakštusis puošniažygis – Carabus intricatus L.

3. Niūriaspalvis auksavabalis – Osmoderma eremita Scop.

4. Marmurinis auksavabalis – Liocoa marmorata F.

5. Purpurinis plokščiavabalis – Cucujus cinnaberinus Scop.

6. Ūsuotis dailidė – Ergates faber L.

7. Esparcetinis marguolis – Zygaena loti D. & S.

8. Stepinis perlinukas – Brenthis hecate D. & S.

9. Meliturga – Melitturga clavicornis Latr.

10. Pelkinė osmija – Hoplitis tuberculata Nyl.

11. Sieninė gaurabitė – Anthophora plagiata Ill.

 

3(R) kategorija

1. Žieduotoji strėliukė – Sympecma paedisca Brauer

2. Šiaurinis laumžirgis – Aeshna crenata Hagen

3. Žaliasis laumžirgis – Aeshna viridis Eversm.

4. Geltonžiedis kordulegastras – Cordulegaster boltonii Don.

5. Baltakaktė skėtė – Leucorrhinia albifrons Burm.

6. Grakščioji skėtė – Leucorrhinia caudalis Charp.

7. Kopinis skėriukas – Sphingonotus caerulans L.

8. Besparnis skėriukas – Podisma pedestris L.

9. Kalninė cikada – Cicadetta montana Scop.

10. Pajūrio šoklys – Cicindela maritima Dej.

11. Žiaurusis puikiažygis – Calosoma inquisitor L.

12. Didysis puošniažygis – Carabus coriaceus L.

13. Žalvarinis puošniažygis – Carabus nitens L.

14. Palinis žvitražygis – Agonum ericeti Panz.

15. Keturtaškis maitvabalis – Dendroxena quadripunctata L.

16. Šiaurinis elniavabalis – Ceruchus chrysomelinus Hoch.

17. Margasis grambuolys – Polyphylla fullo L.

18. Aštuoniataškis auksavabalis – Gnorimus variabilis L.

19. Raudonasis pievasprakšis – Anostirus purpureus Poda

20. Didysis skydvabalis – Peltis grossa L.

21. Šneiderio kirmvabalis – Boros schneideri Panz.

22. Pjūklaūsis kelmagraužis – Prionus coriarius L.

23. Pietinis marguolis – Zygaena angelicae Och.

24. Raudonžiedis marguolis – Zygaena ephialtes L.

25. Ąžuolinis stiklasparnis – Synanthedon conopiformis Esp.

26. Juodalksninis stiklasparnis – Synanthedon mesiaeformis H.-S.

27. Vapsvinis stiklasparnis – Synanthedon vespiformis L.

28. Juodoji hesperija – Erynnis tages L.

29. Smiltyninė hesperija – Pyrgus serratulae Ramb.

30. Rudmargė hesperija – Carterocephalus palaemon Pall.

31. Juodasis apolonas – Parnassius mnemosyne L.

32. Didysis auksinukas – Lycaena dispar Hw.

33. Žalsvasis melsvys – Glaucopsyche alexis Poda

34. Taškuotasis melsvys – Maculinea arion L.

35. Kraujalakinis melsvys – Maculinea teleius Bergstr.

36. Smiltyninis melsvys – Polyommatus dorylas D. & S.

37. Pietinis perlinukas – Brenthis daphne D. & S.

38. Šiaurinis perlinukas -Boloria frigga Thnbg.

39. Auksuotoji šaškytė – Euphydryas aurinia Rtt.

40. Baltamargė šaškytė – Euphydryas maturna L.

41. Mažoji šaškytė – Melitaea aurelia Nick.

42. Tamsioji šaškytė – Melitaea diamina Lang.

43. Pievinis satyriukas – Coenonympha tullia Mull.

44. Pelkinis satyras – Oeneis jutta Hbn.

45. Juodamargis pelkinukas – Macaria carbonaria Cl.

46. Gelsvasis pelkiasprindis – Aspitates gilvaria D. & S.

47. Estinė cidarija – Epirrhoe tartuensis Moels

48. Baltajuostis juodsprindis – Baptria tibiale Esp.

49. Vingirinis sprindytis – Eupithecia thalictrata Pung.

50. Pušinis keliaujantis kuoduotis – Thaumethopoea pinivora

51. Pajūrinė kukulija – Cucullia balsamitae Bsd.

52. Dvinulis pelėdgalvis – Dicycla oo L.

53. Pajūrinis stiebinukas – Mesoligia literosa Hw.

54. Pajūrinis dirvinukas – Agrotis ripae Hb.

55. Geltonmargė meškutė – Hyphoraia aulica L.

56. Ilgažandis bembiksas – Bembix rostrata L.

57. Gauruotoji skolija – Scolia hirta Schrank

58. Kopinė smiltvapsvė – Podalonia luffii Saund.

59. Baltijos šilkabitė – Colletes caspicus Morawitz

60. Ilganosė smėliabitė – Andrena nasuta Giraud

61. Katilėlinė smėliabitė – Andrena curvungula Thomson

62. Šverino smėliabitė – Andrena suerinensis Friese

63. Vankovičiaus melita – Melitta wankowiczi Radosz.

64. Stepinė gauruotakojė bitė – Dasypoda argentata Panz.

65. Tamsiažalė vagabitė – Lasioglossum prasinum Smith

66. Tetralonija – Tetralonia malvae Rossi

67. Stepinė kamanė – Bombus pomorum Panz.

68. Didžiaakė kamanė – Bombus confusus Schenck

 

4(I) kategorija

1. Rudasparnė efemerėlė – Eurylophella karelica Tiens.

2. Kapnopsis – Capnopsis schilleri Rostock

3. Reliktinis lašalas -Neoephemera maxima Joly

4. Mažoji nehalenija – Nehalennia speciosa Charp.

5. Johansono strėliukė – Coenagrion johanssoni Wallengren

6. Mažoji išnura – Ischnura pumilio Charp.

7. Didysis karališkasis laumžirgis – Anax imperator Leach

8. Mažasis karališkasis laumžirgis – Anax parthenope Selys

9. Pleištinė skėtė – Ophiogomphus cecilia Fourc.

10. Šarvuotoji skėtė – Leucorrhinia pectoralis Charp.

11. Rudajuostė skėtė – Sympetrum pedemontanum Allioni

12. Smėlinė auslinda – Labidura riparia Pall.

13. Plačioji dusia – Dytiscus latissimus L.

14. Dvijuostė nendradusė – Graphoderus bilineatus De Geer

15. Išdaginis blizgiavabalis – Melanophila acuminata De Geer

16. Liepinis blizgiavabalis – Ovalisia rutilans F.

17. Didysis sprakšis – Stenagostus rufus De Geer

18. Ąžuolinis skaptukas – Xestobium rufovillosum De Geer

19. Pūzrinis skydvabalis – Ostoma ferruginea L.

20. Pušinis plokščiavabalis – Cucujus haematodes Erich.

21. Kelminis juodvabalis – Uloma culinaris L.

22. Didysis trumpasparnis medkirtis – Necydalis major L.

23. Puošnusis skydinukas – Cassida margaritacea Schall

24. Kalninė apsiuva – Philopotamus montanus Don.

25. Mėlynsparnė apsiuva – Semblis phalaenoides L.

26. Sfinksas prozerpina – Proserpinus proserpina Pall.

27. Machaonas – Papilio machaon L.

28. Baltajuostis melsvys – Aricia eumedon Esp.

29. Stepinis melsvys – Polyommatus coridon Poda

30. Akiuotasis satyras – Lopinga achine Scop.

31. Rudaakis satyriukas – Coenonympha hero L.

32. Spalvotasis pelkiasprindis – Chariaspilates formosaria Eversm.

33. Smilčiasprindis – Phibalapteryx virgata Hfn.

34. Pilkažalis žvilgūnas – Diachrysia zosimi Hb.

35. Retasis ratuotasis pelėdgalvis – Ipimorpha contusa Frr.

36. Raudonsparnė meškutė – Tyria jacobaeae L.

 

Vėžiagyviai

 

0(Ex) kategorija

1. Pontoporėja – Pontoporeia affinis Lindstrom

 

2(V) kategorija

1. Vasarinis skydvėžis – Triops cancriformis L.

2. Pavasarinis skydvėžis – Lepidurus apus L.

3. Branchypas – Branchypus stagnalis L.

4. Reliktinė mizidė – Mysis oculata relicta Loven.

 

Dėlės

 

5(Rs) kategorija

1. Medicininė dėlė – Hirudo medicinalis L.

 

AUGALAI

Pataisūnai

 

1(E) kategorija

1. Šakotasis varpenis – Botrychium matricariifolium A. Br. ex Koch.

2. Mažasis varpenis – Botrychium simplex E. Hitch.

3. Virgininis varpenis – Botrychium virginianum (L.) Sw.

4. Ežerinė slepišerė – Isoėtes lacustris L.

 

2(V) kategorija

1. Patvankinis pataisiukas – Lycopodiella inundata (L.) Holub

 

3(R) kategorija

1. Daugiaskiltis varpenis – Botrychium multifidum (G. G. Gmel.) Rupr.

 

5(Rs) kategorija

1. Statusis atgiris – Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Martius

 

Asiūklūnai

 

3(R) kategorija

1. Didysis asiūklis – Equisetum telmateia Ehrh.

 

Šertvūnai

 

0(Ex) kategorija

1. Plūduriuojančioji plūstis – Salvinia natans (L.) All.

 

1(E) kategorija

1. Šerinė kalnarūtė – Asplenium trichomanes L.

2. Miškinis spyglainis – Polystichum aculeatum (L.) Roth.

 

3(R) kategorija

1. Daugiaskiltis varpenis – Botrychium multifidum (G. G. Gmel.) Rupr.

 

4(I) kategorija

1. Mūrinė kalnarūtė – Asplenium ruta-muraria L.

2. Žalioji kalnarūtė – Asplenum trichomanes-ramosum L.

 

Pušūnai

 

0(Ex) kategorija

1. Europinis kukmedis – Taxus baccata L.

 

Magnolijūnai (Žiediniai augalai)

 

0(Ex) kategorija

1. Gulsčioji jonažolė – Hypericum humifusum L.

2. Šiaurinė katuogė – Rubus arcticus L.

3. Dirvinė mažuolė – Aphanes arvensis L.

4. Plūduriuojantysis agaras – Trapa natans L.

5. Kaufmano glindė – Pedicularis kauffmannii Pinzger

6. Širdžialapė kaldezija – Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

7. Tankialapė grenlandija – Groenlandia densa (L.) Fourr.

8. Lobelio čemerys – Veratrum lobelianum Bernh.

9. Pelkinis kardelis – Gladiolus palustris Gaudin

10. Gelsvasis saidrenis – Pycreus flavescens (L.) P. Beauv. ex Rchb.

11. Palaipinė viksva – Carex rhizina Blytt ex Lindblom

 

1(E) kategorija

1. Trilapė bligna – Isopyrum thalictroides L.

2. Gauruotasis gvazdikas – Dianthus armeria L.

3. Puošnusis gvazdikas – Dianthus superbus L.

4. Beržas keružis – Betula nana L.

5. Tyrulinė erika – Erica tetralix L.

6. Pajūrinė pienažolė – Glaux maritima L.

7. Griovinė našlaitė – Viola persicifolia Schreb.

8. Gulsčiasis karklas – Salix repens L.

9. Pūslėtoji aldrūnė – Aldrovanda vesiculosa L.

10. Mažalapė saulašarė – Drosera intermedia Hayne

11. Pražangiažiedė plunksnalapė – Myriophyllum alterniflorum DC.

12. Pelkinė raistenė – Hydrocotyle vulgaris L.

13. Pajūrinė zunda – Eryngium maritimum L.

14. Gebenė lipikė – Hedera helix L.

15. Pelkinis ratenas – Succisella inflexa (Kluk) Beck

16. Trižiedis lipikas – Galium triflorum Michx.

17. Siauralapis gencijonas – Gentiana pneumonanthe L.

18. Pelkinė gencijonėlė – Gentianella uliginosa (Willd.) Borner

19. Pajūrinė širdažolė – Centaurium littorale (Turner ex Sm.) Gillmour

20. Vandeninė plaumuonė – Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze

21. Karališkoji glindė – Pedicularis sceptrum-carolinum L.

22. Miškinė glindė – Pedicularis sylvatica L.

23. Vaistinė raitinytė – Gratiola officinalis L.

24. Raudonžiedis berutis – Teucrium scordium L.

25. Melisalapė medumėlė – Melittis melissophyllum L.

26. Miškinė žiomenė – Dracocephalum ruyschiana L.

27. Ežerinė lobelija – Lobelia dortmanna L.

28. Trispalvis astras – Aster tripolium L.

29. Gelsvasis pūkelis – Gnaphalium luteoalbum L.

30. Lankstusis plukenis – Najas flexilis (Willd.) Rostk. et W. L. E. Schmidt

31. Mažasis plukenis – Najas minor All.

32. Siūlinė plūdė – Potamogeton trichoides Cham. et Schltdl.

33. Taurinė pudmė – Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.

34. Belapė antbarzdė – Epipogium aphyllum Sw.

35. Kardalapis garbenis – Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

36. Raudonasis garbenis – Cephalanthera rubra (L.) Rich.

37. Plačialapė gegūnė – Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt et Summerh.

38. Raiboji gegūnė – Dactylorhiza cruenta (O. F. Mull.) Soo

39. Smulkiažiedė gegužraibė – Orchis ustulata L.

40. Vienagumbis medauninkas – Herminium monorchis (L.) R. Br.

41. Musinis ofris – Ophrys insectifera L.

42. Kvapusis plauretis – Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.

43. Miškinė plikaplaiskė – Neottianthe cuculata (L.) Schltr.

44. Druskinis vikšris – Juncus gerardii Loisel.

45. Pelkinis vikšris – Juncus stygius L.

46. Liekninė viksva – Carex davalliana Sm.

47. Raistinė viksva – Carex magellanica Lam.

48. Rusvasis vikšrenis – Schoenus ferrugineus L.

49. Stačioji dirsuolė – Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.

50. Europinis miežvienis – Hordelymus europaeus (L.) Harz

 

2(V) kategorija

1. Vėjalandė šilagėlė – Pulsatilla patens (L.) Mill.

2. Rėpliojantysis vėdrynas – Ranunculus reptans L.

3. Tuščiaviduris rūtenis – Corydalis cava (L.) Schweigg. et Korte

4. Smiltyninis gvazdikas – Dianthus arenarius L.

5. Žalsvoji naktižiedė – Silene chlorantha (Willd.) Ehrh.

6. Dirvinė raugė – Agrostemma githago L.

7. Siauralapė smiltė – Arenaria saxatilis L.

8. Smiltyninė druskė – Salsola kali L.

9. Liekninis beržas – Betula humilis Schrank

10. Raktažolė pelenėlė – Primula farinosa L.

11. Laplandinis karklas – Salix lapponum L.

12. Smiltyninis laibenis – Alyssum gmelinii Jord.

13. Pelkinė uolaskėlė – Saxifraga hirculus L.

14. Dygioji slyva – Prunus spinosa L.

15. Plikažiedis linlapis – Thesium ebracteatum Hayne

16. Kalninis auksveitis – Seseli annuum L.

17. Melsvasis gencijonas – Gentiana cruciata L.

18. Pievinė gencijonėlė – Gentianella amarella (L.) Borner

19. Mėlynasis palemonas – Polemonium caeruleum L.

20. Baltijinė linažolė – Linaria loeselii Schweigg.

21. Paprastoji tuklė – Pinguicula vulgaris L.

22. Didžiažiedė juodgalvė – Prunella grandiflora (L.) Scholler

23. Iečialapė kalpokė – Scutellaria hastifolia L.

24. Stačioji vaisgina – Ajuga pyramidalis L.

25. Boloninis katilėlis – Campanula bononiensis L.

26. Paprastoji muskrėslė – Pulicaria vulgaris Gaertn.

27. Įvairialapė usnis – Cirsium heterophyllum (L.) Hill

28. Kalninė arnika – Arnica montana L.

29. Juodgalvė bajorė – Centaurea phrygia L.

30. Menturlapė ežerutė – Hydrilla verticillata (L. f.) Royle

31. Pajūrinė narytžolė – Triglochin maritimum L.

32. Didysis plukenis – Najas marina L.

33. Paprastasis kardelis – Gladiolus imbricatus L.

34. Sibirinis vilkdalgis – Iris sibirica L.

35. Dirvinis česnakas – Allium vineale L.

36. Širdinė dviguonė – Listera cordata (L.) R. Br.

37. Vienalapis gedutis – Malaxis monophyllos (L.) Sw.

38. Dėmėtoji gegūnė – Dactylorhiza maculata (L.) Soo

39. Siauralapė gegūnė – Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soo

40. Mažoji gegužraibė – Orchis morio L.

41. Šalmuotoji gegužraibė – Orchis militaris L.

42. Vyriškoji gegužraibė – Orchis mascula (L.) L.

43. Nariuotoji ilgalūpė – Corallorhiza trifida Ch.

44. Plačialapė klumpaitė – Cypripedium calceolus L.

45. Pelkinė laksva – Hammarbya paludosa (L.) Kuntze

46. Žalioji plateivė – Coeloglossum viride (L.) Hartm.

47. Pievinis plauretis – Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.

48. Dvilapis purvuolis – Liparis loeselii (L.) Rich.

49. Tamsialapis skiautalūpis – Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser

50. Kupstinė kūlingė – Trichophorum cespitosum (L.) C. Hartm.

51. Šakotoji ratainytė – Cladium mariscus (L.) Pohl

52. Rusvoji saidra – Rhynchospora fusca (L.) W. T. Aiton

53. Lieknasis švylys – Eriophorum gracile W. D. J. Koch ex Roth

54. Gauruotoji viksva – Carex tomentosa L.

55. Miškinė dirsuolė – Bromopsis benekenii (Lange) Holub

56. Melsvasis mėlitas – Sesleria caerulea (L.) Ard.

57. Lietuvinė monažolė – Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski

58. Sibirinė visgė – Trisetum sibiricum Rupr.

 

3(R) kategorija

1. Mažažiedė lūgnė – Nuphar pumilum (Timm) DC.

2. Gležnalapė nertis – Ceratophyllum submersum L.

3. Tarpinis rūtenis – Corydalis intermedia (L.) Merat

4. Borbašo gvazdikas – Dianthus borbasii Vandas

5. Bekotis ąžuolas – Quercus petraea L. ex Liebl.

6. Pajūrinis sotvaras – Myrica gale L.

7. Kalninė jonažolė – Hypericum montanum L.

8. Plaukuotoji jonažolė – Hypericum hirsutum L.

9. Mėlynialapis karklas – Salix myrtilloides L.

10. Lanksčioji kartenė – Cardamine flexuosa With.

11. Svogūninė kartenė – Cardamine bulbifera (L.) Crantz

12. Paprastasis rėžiukas – Nasturtium officinale W. T. Aiton

13. Kvapioji dirvuolė – Agrimonia procera Wallr.

14. Ilgagalvis dobilas – Trifolium rubens L.

15. Penkialapis dobilas – Trifolium lupinaster L.

16. Geltonžiedis pelėžirnis – Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren.

17. Žirnialapis pelėžirnis – Lathyrus pisiformis L.

18. Krūmelinis vikis – Vicia dumetorum L.

19. Pavasarinis vikis – Vicia lathyroides L.

20. Žirnialapis vikis – Vicia pisiformis L.

21. Lininė žarotūnė – Radiola linoides Roth

22. Blizgantysis snaputis – Geranium lucidum L.

23. Didžioji astrantija – Astrantia major L.

24. Prūsinis begalis – Laserpitium prutenicum L.

25. Pelkinė guostė – Cnidium dubium (Schkuhr) Thell.

26. Plaukuotasis gurgždis – Chaerophyllum hirsutum L.

27. Totorinė maludė – Conioselinum tataricum Hoffm.

28. Balandinė žvaigždūnė – Scabiosa columbaria L.

29. Kryžminė kimbara – Cruciata laevipes Opiz

30. Pavasarinė kimbara – Cruciata glabra (L.) Ehrend.

31. Plačialapis lipikas – Galium rubioides L.

32. Dirvinė šerardija – Sherardia arvensis L.

33. Daugiametis patvenis – Swertia perennis L.

34. Vaistinis kietagrūdis – Lithospermum officinale L.

35. Siauralapė plautė – Pulmonaria angustifolia L.

36. Blizgančioji veronika – Veronica polita Fr.

37. Gebenlapė veronika – Veronica hederifolia L.

38. Blyškioji džioveklė – Orobanche reticulata Wallr.

39. Stačioji notra – Stachys recta L.

40. Pievinis šalavijas – Salvia pratensis L.

41. Rudeninė praujenė – Callitriche hermaphroditica L.

42. Šiurkštusis katilėlis – Campanula cervicaria L.

43. Šiurkščioji kudlė – Pilosella echioides (Lumn.) F. W. Schultz et Sch. Bip.

44. Gorskio pūtelis – Tragopogon gorskianus Rchb. f.

45. Skydinis skaistenis – Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip.

46. Lancetinis dumblialaiškis – Alisma lanceolatum With.

47. Siauralapis dumblialaiškis – Alisma gramineum Lej.

48. Meinshauzeno plūdė – Potamogeton xmeinshauzenii Juz.

49. Smailialapė plūdė – Potamogeton acutifolius Link

50. Pelkinė vandensargė – Zannichellia palustris L.

51. Pievinė vištapienė – Gagea pratensis (Pers.) Dumort.

52. Kampuotasis česnakas – Allium angulosum L.

53. Porinis česnakas – Allium scorodoprasum L.

54. Gelsvoji gegūnė – Dactylorhiza ochroleuca (Wustnei ex Boll) Holub

55. Galvinis vikšris – Juncus capitatus Weigel

56. Pajūrinis liūnmeldis – Bolboschoenus maritimus (L.) Palla

57. Šerinis meldelis – Isolepis setacea (L.) R. Br.

58. Liūninė viksva – Carex heleonastes Ehrh.

59. Pievinė viksva – Carex buxbaumii Wahlenb.

60. Protarpinė viksva – Carex distans L.

61. Vakarinė viksva – Carex pseudobrizoides Clavaud

62. Šakotoji dirsuolė – Bromopsis ramosa (Huds.) Holub

63. Miškinis eraičinas – Festuca altissima All.

64. Delavinio kelerija – Koeleria delavignei Czern. ex Domin

65. Nendrinis lendrūnas – Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeller

66. Eraičininė nendrūnė – Scolochloa festucacea (Willd.) Link

67. Pievinė poavižė – Helictotrichon pratense (L.) Besser

68. Ankstyvoji smilgenė – Aira praecox L.

 

4(I) kategorija

1. Paprastoji vandens lelija – Nymphaea alba L.

2. Šaltininė menuva – Montia fontana L.

3. Miškinė glažutė – Cerastium sylvaticum Waldst. et Kit.

4. Smulkiažiedė glažutė – Cerastium brachypetalum N. H. F. Desp. ex Pers.

5. Lietuvinė naktižiedė – Silene lithuanica Zapal.

6. Dirvinė nariuotė – Polycnemum arvense L.

7. Riestasėklė vandenė – Elatine hydropiper L.

8. Laiboji vyrskydė – Androsace filiformis Retz.

9. Miškinė mėta – Mentha longifolia (L.) Huds.

10. Aukštoji našlaitė – Viola elatior Fr.

11. Liūninė našlaitė – Viola uliginosa Besser

12. Ilguolinė kulkšnė – Astragalus cicer L.

13. Smulkioji seradėlė – Ornithopus perpusillus L.

14. Volfgango putokšlė – Polygala wolfgangiana Besser ex Ledeb.

15. Baltijinė kiaulpienė – Taraxacum balticum Dahlst.

16. Melsvavaisė kiaulpienė – Taraxacum lissocarpum (Dahlst.) Dahlst.

17. Švedinė kiaulpienė – Taraxacum suecicum G. E. Haglund

18. Gauruotoji žilė – Senecio congestus (R. Br.) DC.

19. Rudeninis vėlyvis – Colchicum autumnale L.

20. Aukštoji gegūnė – Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo

21. Baltijinė gegūnė – Dactylorhiza longifolia (Neuman) Aver.

22. Raudonoji gegūnė – Dactylorhiza incarnata (L.) Soo

23. Trumpalapis skiautalūpis – Epipactis purpurata Sm.

24. Ežinė viksva – Carex muricata L.

25. Laibastiebė viksva – Carex ligerica J. Gay

26. Paprastoji bekmanija – Beckmannia eruciformis (L.) Host

27. Smėlyninis eraičinas – Festuca psammophila (Hack. ex Čelak.) Fritsch

28. Miškinė monažolė – Glyceria nemoralis (R. Uechtr.) R. Uechtr. et Korn.

29. Juosvavarpis pašiaušėlis – Alopecurus arundinaceus Poir.

30. Miškinė šunažolė – Dactylis polygama Horv.

 

5(Rs) kategorija

1. Daugiametė blizgė – Lunaria rediviva L.

2. Mažoji šimtūnė – Centunculus minimus L.

3. Pelkinė šindra – Peplis portula L.

4. Plačialapis begalis – Laserpitium latifolium L.

5. Miškinė varnalėša – Arctium nemorosum Lej.

6. Meškinis česnakas – Allium ursinum L.

7. Žalsvažiedė blandis – Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.

8. Rudoji viksvuolė – Cyperus fuscus L.

9. Retažiedė miglė – Poa remota Forselles

 

Samanos (brijūnai)

 

0(Ex) kategorija

1. Tiesialapė bartramija – Bartramia ithyphylla Brid.

 

1 (E) kategorija

1. Pearsono lepidozija – Lepidozia pearsonii Spruce

2. Rutės duoja – Leiocolea rutheana (Limpr.) Mull. Frib.

3. Tįsioji frulanija – Frullania tamarisci (L.) Dumort.

4. Lajelio žvynuotė – Pallavicinia lyelii (Hook.) Carruth.

5. Belapis sėmainis – Buxbaumia viridis (Moug. Ex Lam. et DC) Brid. ex Moug. et Nestl.

6. Arnoldo skeltadantė – Fissidens arnoldii Ruthe

7. Raukšlėtoji dvyndantė – Dicranum drummondii Mull. Hal.

8. Žalioji dvyndantė – Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb.

9. Vaiskioji uolenė – Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp

10. Plunksninė švitrelė – Schistostega pennata (Hedw.) Web. et Mohr

11. Šleicherio brija – Bryum schleicheri Scwaegr.

12. Brandenburginė versmenė – Philonotis marchica (Hedw.) Brid.

13. Lajelio šepšė – Orthotrichum lyellii Hook. et Taylor

14. Mažoji nertvė – Fontinalis dalecarlica Bruch et Schimp.

15. Karoklinė skliautenė – Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.

16. Smailiašakis tensmenis – Pterigynandrum filiforme Hedw.

17. Ričardsono dygė – Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb.

18. Pataisinė drepanė – Drepanocladus lycopodioides (Schwaegr.) Warnst.

19. Tundrinė liūnsamanė – Warnstorfia tundrae (arnell) Loeske

20. Šikšninė kerėža – Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.

 

2(V) kategorija

1. Pūkuotoji apuokė – Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort.

2. Lieknoji barzdenė – Barbilophozia attenuata (Mart.) Loeske

3. Helerio pilelė – Anastrophyllum hellerianum (Nees ex Lindenb.) R. M. Schust.

4. Kvapioji žemtaurė – Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees

5. Plačialapė plikūnė – Porella platyphylla (L.) Pfeif.

6. Paprastoji plojenė – Lejeunea cavifolia Lindb.

7. Minkštasis kiminas – Sphagnum molle Sull.

8. Plačialapis kiminas – Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Sull. ex Warnst.

9. Vulfo kiminas – Sphagnum wulfianum Girg.

10. Žvilgantysis kiminas – Sphagnum subnitens Russow et Warnst.

11. Ilgalapė sukutė – Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske

12. Alavijinė aloina – Aloina aloides (Schultz.) Kindb.

13. Tribriaunė mezija – Meesia triquetra (Richter) Angstr.

14. Patisinė nertvė – Fontinalis hypnoides Hartm.

15. Plunksninė pliusnė – Neckera pennata Hedw.

16. Uolinė ežerė – Rhynchostegium murale (Hedw.) Bruch et Schimp.

17. Paupinė bukasnapė – Amblystegium fluviatile (Hedw.) Schimp.

18. Rinčiuotoji bukasnapė – Amblystegium tenax (Hedw.) C. O. E. Jens.

19. Vingiastiebė dygė – Calliergon trifarium (Web. et Mohr) Kindb.

20. Žvilgančioji riestūnė – Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenas

 

3(R) kategorija

1. Tridantė bazanija – Bazzania trilobata (L.) Gray

2. Grandinėlinė cefalozija – Cephalozia catenulata (Huebener) Lindb.

3. Barzdotoji barzdenė – Barbilophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) Loeske

4. Įkirptoji tritomarija – Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Loeske

5. Šiaurinė merkija – Moerckia hibernica (Hook) Gott.

6. Vingiuotoji rikardia – Riccardia chamaedryfolia (With) Grolle

7. Siauralapė kemsa – Atrichum angustatum (Brid.) Bruch et Schimp.

8. Mažasis zuikrugis – Pogonatum nanum (Hedw.) P. Beauv.

9. Skiauterėtoji skeltadantė – Fissidens dubius P. Beauv.

10. Ilgakaklė driušė – Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch.

11. Garbanotoji dvyndantė – Dicranum spurium Hedw.

12. Plikoji trupsamanė – Dicranodontium denudatum (Brid.) E. Britton

13. Trapioji linkė – Tortella fragilis (Hook. et Wilson) Limpr.

14. Laiboji peikštė – Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp.

15. Brijinė potija – Pottia bryoides (Dicks.) Mitt.

16. Garbanotoji veisija – Weissia squarrosa (Nees et Hornsch.) Mull. Hal.

17. Pūpsančioji žilutė – Pterygoneurum subsessile (Brid.) Jur.

18. Lieknoji teilorija – Tayloria tenuis (With.) Schimp.

19. Funko brija – Bryum funckii Schwaegr.

20. Melsvoji polija – Pohlia cruda (Hedw.) Lindb.

21. Baumgartnerio pokrepis – Zygodon baumgartneri Malta

22. Mažoji tujinutė – Thuidium minutulum (Hedw.) Bruch et Schimp.

23. Vingialapė pažulnutė – Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp.

24. Šliaužiančioji rumbainė – Callicladium haldanianum (Grev.) H. A. Crum.

25. Kreivoji drikša – Homomallium incurvatum (Brid.) Loeske

26. Riestasis ktenidis – Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.

 

4(I) kategorija

1. Alpinė skiautenė – Lophozia collaris (Nees) Dumort.

2. Kunzės skiautenė – Lophozia kunzeana (Huebener) Evans

3. Akytoji stieblapė – Fossombronia foveolata Lindb.

4. Vondračeko stieblapė – Fossombronia wondraczekii (Corda) Dumort.

5. Plūduriuojantysis sklenduonis – Ricciocarpos natans (L.) Corda

6. Rausvoji ričija – Riccia canaliculata Hoffm.

7. Hiubenerio ričija – Riccia huebeneriana Lindenb.

8. Gražusis kiminas – Sphagnum pulchrum (Braithw.) Warnst.

9. Karpotasis kiminas – Sphagnum papillosum Lindb.

10. Penkiašakis kiminas – Sphagnum quinquefarium (Lindb. ex Braithw.) Warnst.

11. Tankusis kiminas – Sphagnum compactum Lam. et DC.

12. Vandeninis kiminas – Sphagnum inundatum Russow

13. Alavijinis zuikrugis – Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv.

14. Smulkioi skeltadantė – Fissidens exilis Hedw.

15. Durpyninė dvyndantė – Dicranum leioneuron Kindb.

16. Smailioji kuplė – Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et Schimp.

17. Kalkinė didenė – Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa

18. Apskritalapė brija – Bryum cyclophyllum (Schwaegr.) Bruch et Schimp.

19. Netikroji gaurenė – Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch et Schimp.) T. J. Kop.

20. Balkšvoji drėgva – Amblyodon dealbatus (Hedw.) Bruch et Schimp.

21. Ilgakotė mezija – Meesia longiseta Hedw.

22. Pelkinė mezija – Meesia uliginosa Hedw.

23. Velėninė versmenė – Philonotis caespitosa Jur.

24. Bruožuotoji šepšė – Orthotrichum striatum Hedw.

25. Garbanotoji pliusnė – Neckera crispa Hedw.

26. Pelkinė auksotė – Campylium elodes (Lindb.) Kindb.

27. Pievinė auksotė – Campylium protensum (Brid.) Kindb.

28. Vislioji auksotė – Campylium polygamum (Schimp.) J. Lange et C. O. E. Jens.

29. Liekninė bukasnapė – Amblystegium humile (P. Beauv.) Crundw.

30. Švelnioji purslainė – Hygrohypnum mole (Hedw.) Loeske

 

Raudondumbliai

 

1(E) kategorija

1. Purpurinė bangija – Bangia atropurpurea (Roth) C. Agardh

 

Rudadumbliai

 

1(E) kategorija

1. Pūslėtasis guveinis – Fucus vesiculosus L.

 

Maurabragūnai

 

1(E) kategorija

1. Šiurpinis žvakidumblis – Lychnothamnus barbatus (Meyen) Leonh.

2. Atžalinis dumblabragis – Tolypella prolifera (A. Braun) Leonh.

 

2(V) kategorija

1. Smailiaviršūnis menturdumblis – Nitella mucronata (A. Braun) Miq.

 

3(R) kategorija

1. Pilkšvasis maurabragis – Chara canescens Desv. et Loisel.

2. Baltijinis maurabragis – Chara baltica (Fr.) Wahlst.

3. Lizdiškasis dumblabragis – Tolypella nidifica (O. Mull.) Leonh.

4. Blizgantysis menturdumblis – Nitella syncarpa (Thuill.) Chevall.

 

4(I) kategorija

1. Šluotelinis maurabragis – Chara baueri A. Braun

2. Lieknasis menturdumblis – Nitella gracilis (Sm.) C. Agardh

3. Kurklinis menturdumblis – Nitella confervacea (Breb.) A. Braun

 

GRYBAI

 

0(Ex) kategorija

1. Kopinis mėšlagrybis – Coprinus dunarum Stoll.

2. Ilgakotė mikrostoma – Microstoma protracta (Fr.) Kanouse

3. Paprastasis taukius – Sarcosoma globosum (Schmidel) Casp.

 

1(E) kategorija

1. Blyškusis baravykas – Boletus impolitus Fr.

2. Kislusis baravykas – Boletus pulverulentus Opat.

3. Kartusis baravykas – Boletus radicans Pers.

4. Baltasis godūnas – Choiromyces meandriformis Vittad

5. Kimininis žemlielys – Geoglossum sphagnophilum Ehrenb.

6. Didysis kuokas – Gomphus clavatus (Pers.) Gray

7. Auksaspalvis minkštenis – Hapalopilus salmonicolor (Berk. et M. A. Curtis) Pouzar

8. Geltonžvynė guotė – Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr.

9. Kietoji guotė – Hygrophorus penarius Fr.

10. Juosvoji guotė – Hygrocybe ovina (Bull.) Kuhner

11. Kamštinis skylenis – Inonotus dryadeus (Pers.) Murrill

12. Nuosėdinė žvynabudė – Lepiota cortinarius J. E. Lange

13. Juodažvynė žvynabudė – Lepiota hystrix F. H. Moller et J. E. Lange

14. Rausvarudė žvynabudė – Lepiota fuscovinacea F. H. Moller et J. E. Lange

15. Lelijinė žvynabudė – Lepiota lilacea Bres.

16. Balsvoji žvynabudė – Lepiota subalba Kuhner ex P. D. Orton

17. Trispalvė meškabudė – Leucopaxillus compactus (Fr.) Neuhoff

18. Juosvasis minkštūnis – Melanoleuca turrita (Fr.) Singer

19. Šuniškoji poniabudė – Mutinus caninus (Huds.) Fr.

20. Smiltyninis ausūnis – Peziza ammophila Durrieu et Mont.

21. Hadriano poniabudė – Phallus hadriani Vent.

22. Ąžuolinis pintenis – Piptoporus quercinus (Schrad.) P. Karst.

23. Tikrasis juodbaravykis – Porphyrellus porphyrosporus (Fr. et Hok) E.-J. Gilbert

24. Dubioji laibė – Pseudoomphalina compressipes (Peck) Singer

25. Gyslotoji krempliabudė – Rhodotus palmatus (Bull.) Maire

26. Šiurkštusis grybliežuvis – Trichoglossum hirsutum (Fr.) Boud.

27. Aitrusis baltikas – Tricholoma ustaloides Romagn.

 

2(V) kategorija

1. Dulkančioji krenklė – Asterophora lycoperdoides (Bull.) Gray

2. Pilkoji baravykpintė – Boletopsis grisea (Peck) Bondartsev et Singer

3. Bronzinis baravykas – Boletus aereus Bull.

4. Fechtnerio baravykas – Boletus fechtneri Velen.

5. Ryškioji gražiataurė – Caloscypha fulgens (Pers.) Boud.

6. Pilkoji voveraitė – Cantharellus cinereus (Pers.) Fr.

7. Lazdyninis kelmenis – Dichomitus campestris (Quel.) Domanski et Orlicz

8. Žalsvoji gijabudė – Entoloma incanum (Fr.) Hesler

9. Melsvoji gijabudė – Entoloma madidum (Fr.) Gillet

10. Trogo virvuotė – Funalia trogii (Berk.) Bondartsev et Singer

11. Apskritasporis bobausis – Gyromitra sphaerospora (Peck) Sacc.

12. Rausvoji šeriapintė – Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden

13. Aitriakvapis piengrybis – Lactarius acerrimus Britzelm.

14. Juodasis piengrybis – Lactarius lignyotus Fr.

15. Skroblyninis raudonviršis – Leccinum carpini (R. Schulz.) M. M. Moser ex D. A. Reid

16. Kelminis žalialakštis – Melanophyllum eyrei (Massee) Singer

17. Geltonasis kiškiaausis – Otidea onotica (Pers.) Fuckel

18. Tamsiarudė kempinė – Phellinus nigrolimitatus (Romell) Bourdot et Galzin

19. Šakotoji skylėtbudė – Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.

20. Medūzgalvė trapiabudė – Psathyrella caput-medusae (Fr.) Konrad et Maubl.

21. Auksaspalvis šakočius – Ramaria aurea (Schaeff.) Ouel.

22. Salierinis baltikas – Tricholoma apium Jul. Schaff.

23. Bačo baltikas – Tricholoma batschii Gulden

24. Parazitinis aksombaravykis – Xerocomus parasiticus (Bull.) Quel.

 

3(R) kategorija

1. Dvisluoksnis vingiaporis – Abortiporus biennis (Bull.) Singer

2. Dėmėtasis baravykas – Boletus erythropus Pers.

3. Melsvoji balteklė – Calocybe ionides (Bull.) Donk

4. Piestinis pirštūnis – Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk

5. Ąžuolinė kepena – Fistulina hepatica (Schaeff.) With.

6. Rausvoji pintainė – Fomitopsis rosea (Alb. et Schwein.) P. Karst.

7. Tikrinis blizgutis – Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.

8. Kuokštinė grifolė – Grifola frondosa (Dicks.) Gray

9. Krokinis minkštenis – Hapalopilus croceus (Pers.) Donk

10. Korališkasis trapiadyglis – Hericium coralloides (Scop.) Pers.

11. Ūmėdinė guotė – Hygrophorus russula (Fr.) Kauffman

12. Ąžuolinis skylenis – Inonotus dryophilus (Berk.) Murrill

13. Didysis kukurdvelkis – Langermannia gigantea (Batsch) Rostk.

14. Puslaisvis briedžiukas – Morchella semilibera DC.

15. Vientisasis skylutis – Perenniporia medulla-panis (Jacq.) Donk

16. Plunksninis raukšliagrybis – Phlebia centrifuga P. Karst

17. Skaisčioji raudonpintė – Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk

18. Auksaviršė ūmėdė – Russula aurata (With.) Fr.

19. Raukšlius kopūstgalvis – Sparassis crispa (Wulfen) Fr.

20. Putlioji odapintė – Spongipellis spumeus (Sowerby) Pat.

21. Karpotoji kempė – Trametes gibbosa (Pers.) Fr.

22. Kvapnioji kempė – Trametes suaveolens (L.) Fr.

23. Krateriškasis taurūnis – Urnula craterium (Schwein.) Fr.

24. Bohemiškasis aukšliavarpis – Verpa bohemica (Krombh.) J. Schrot.

25. Pirštuotasis aukšliavarpis – Verpa conica (O. F. Mull.) Sw.

26. Raudonkepuris aksombaravykis – Xerocomus rubellus (Krombh.) Quel.

27. Kurapkinis storplutis – Xylobolus frustulatus (Pers.) Boidin

 

4(I) kategorija

1. Gelsvarudis pievagrybis – Agaricus augustus Fr.

2. Didysis pievagrybis – Agaricus langei (F. H. Moller et Jul. Schaff.) Maire

3. Suaugtinė dirvapintė – Albatrellus confluens (Alb. et Schwein.) Kotl. et Pouzar

4. Keturskiautis žvaigždinas – Geastrum quadrifidum DC.

5. Didysis žvaigždinas – Geastrum triplex Jungh.

6. Stambioji karteklė – Gymnopilus spectabilis sensu A. H. Smith

7. Tiulianių hidnotrija – Hydnotrya tulasnei Berk. et Broome

8. Mėsingasis dyglutis – Hydnum rufescens Pers.

9. Juosvoji guotė – Hygrophorus atramentosus Secr. ex H. Haas et Haller

10. Purpurinė guotė – Hygrophorus erubescens (Fr.) Fr.

11. Kislusis piengrybis – Lactarius repraesentaneus Britzelm.

12. Gelsvasis piengrybis – Lactarius resimus (Fr.) Fr.

13. Geltonasis piengrybis – Lactarius scrobiculatus (Scop.) Fr.

14. Piengrybis jautakis – Lactarius volemus (Fr.) Fr.

15. Atskiroji lentarija – Lentaria byssiseda Corner

16. Meškinis dantūnėlis – Lentinellus ursinus (Fr.) Kuhner

17. Lapinis dantūnėlis – Lentinellus vulpinus (Sowerby) Kuhner et Maire

18. Baltoji žvynabudė – Lepiota alba (Bres.) Sacc.

19. Kiunerio žvynabudė – Lepiota kuehneri Huijsman

20. Pilkšvarudė stirnabudė – Lepista luscina (Fr.) Singer

21. Melsvakotė stirnabudė – Lepista personata (Fr.) Cooke

22. Gumbuotasis baltnuosėdis – Leucocortinarius bulbiger (Alb. et Schwein.) Singer

23. Juodkotis mažūnis – Marasmius alliaceus (Jacq.) Fr.

24. Kvapusis skiautenis – Panus suavissimus (Fr.) Singer

25. Švytruojančioji minkštapintė – Physisporinus vitreus (Pers.) P. Karst.

26. Baltoji skydabudė – Pluteus pellitus (Pers.) P. Kumm.

27. Raukšlėtasis trimitėlis – Pseudocraterellus sinuosus (Fr.) Corner

28. Tikroji raudonpintė – Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) Fr.

29. Kvapioji ūmėdė – Russula grata Britzelm.

30. Plaušabudinis baltikas – Tricholoma inocyboides Corner

31. Kislusis elniagrybis – Xylaria polymorpha (Pers.) Grev.

 

Kerpės

 

0(Ex) kategorija

1. Rudoji blakstienė – Anaptychia runcinata (With.) J. R. Laundon

2. Išcentrinis kežas – Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale

3. Šeriuotoji žiovenė – Chaenotheca hispidula (Ach.) Zahlbr.

4. Putlioji šiurė – Cladonia turgida Hoffm.

5. Juostinis plynkežis – Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique

6. Užlinkusioji nefroma – Nephroma resupinatum (L.) Ach.

7. Karpuotoji meškapėdė – Peltigera aphthosa (L.) Willd.

8. Gyslotoji meškapėdė – Peltigera venosa (L.) Hoffm.

9. Baltagyslė meškapėdė – Peltigera degenii Gyeln.

10. Šiurkštusis taškuotkežis – Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog

11. Akytoji solorina – Solorina spongiosa (Ach.) Anzi

12. Glotnioji kedenė – Usnea glabrata (Ach.) Vain.

 

1(E) kategorija

1. Ąžuolinė baktrospora – Bactrospora dryina (Ach.) A. Massal.

2. Žaliagalvė taurenė – Calicium adspersum Pers.

3. Ąžuolinė taurenė – Calicium quercinum Pers.

4. Melsvoji žiovenė – Chaenotheca cinerea (Pers.) Tibell

5. Lieknoji žiovenė – Chaenotheca gracillima (Vain.) Tibell

6. Kupstinė šiurė – Cladonia caespiticia (Pers.) Florke

7. Parazitinė šiurė – Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm.

8. Glebioji gleiviakerpė – Collema flaccidum (Ach.) Ach.

9. Pilkoji miltpuodė – Cyphelium inquinans (Sm.) Trevis.

10. Geltonoji miltpuodė – Cyphelium tigillare (Ach.) Ach.

11. Skėtrioji briedragė – Evernia divaricata (L.) Ach.

12. Kintančioji briedragė – Evernia mesomorpha Nyl.

13. Flotovo gijalekta – Gyalecta flotowii Korb.

14. Guobinė gijalekta – Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr.

15. Šilinė puvėseklė – Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr.

16. Latakinis gleivytis – Leptogium corniculatum (Hoffm.) Minks

17. Adatiškasis gleivytis – Leptogium teretiusculum (Wallr.) Arnold

18. Diskinė plokštkerpė – Lopadium disciforme (Flot.) Kullhem

19. Smulkialakštis juodkežis – Melanelia panniformis (Nyl.) Essl.

20. Kraujaspalvis mikoblastas – Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman

21. Miltuotoji nefroma – Nephroma parile (Ach.) Ach.

22. Gulsčioji meškapėdė – Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.

23. Ponašakė ramalina. – Ramalina thrausta (Ach.) Nyl.

24. Tamsioji brylytė – Sclerophora coniophaea (Norman) J. Mattsson et Middelb.

25. Miltuotoji brylytė – Sclerophora farinacea (Chevall.) Chevall.

26. Šviesiagalvė brylytė – Sclerophora peronella (Ach.) Tibell

27. Dantytoji telotrema – Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach.

28. Ruduojančioji kedenė – Usnea fulvoreagens (Rasanen) Rasanen

29. Šiurkščioji kedenė – Usnea scabrata Nyl.

30. Mužo auksakežis – Xanthoparmelia mougeotii (Schaer. ex D. Dietrich.) Hale

 

2(V) kategorija

1. Dviguboji artonija – Arthonia didyma Korb.

2. Baltakraštė artonija – Arthonia leucopellaea (Ach.) Almq.

3. Vyninė artonija – Arthonia vinosa Leight.

4. Žalsvoji kežytė – Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. et C. F. Culb.

5. Raukšlėtasis geltonkežis – Flavoparmelia caperata (L.) Hale

6. Gūbriuotoji pūsliakerpė – Lasallia pustulata (L.) Merat

7. Blyškioji lekanora – Lecanora albella (Pers.) Ach.

8. Kerpiškasis gleivytis – Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr.

9. Plačioji platužė – Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

10. Skylėtoji menegacija – Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.

11. Žvynuotoji meškapėdė – Peltigera lepidophora (Nyl. ex Vain.)

12. Raudonvidurė žiauberuotė – Phaeophyscia endophoenicea (Harm.) Moberg

13. Juodai žaliasis rizokarpas – Rhizocarpon viridiatrum (Wulfen) Korb.

14. Suodinoji saitakerpė – Umbilicaria deusta (L.) Baumg.

15. Daugialakštė saitakerpė – Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg.

 

3(R) kategorija

1. Žalsvoji žiovenė – Chaenotheca chlorella (Ach.) Mull. Arg.

2. Lakštuotoji šiurė – Cladonia foliacea (Huds.) Willd.

3. Samaninis diplošistis – Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant.

4. Alksninė hipotrachina – Hypotrachyna revoluta (Florke) Hale

5. Skylėtoji spuoguotė – Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck.

6. Baltijinė ramalina – Ramalina baltica Lettau

______________