LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. RUGPJŪČIO 11 D. NUTARIMO NR. 728 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

1997 m. gruodžio 29 d. Nr. 1485

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeičiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 1997, Nr. 41-1007):

1. Išdėstyti 12 punkto antrąją pastraipą taip:

„Raštas turi būti pasirašytas, nutarimo (potvarkio, kito sprendimo) projektas ir jo priedai vizuoti teikiančių projektą ministrų, Vyriausybės įstaigų vadovų, ministerijų, Vyriausybės įstaigų juridinių skyrių viršininkų ar jų funkcijas atliekančių juristų, rajonų valdytojų ar respublikos miestų merų (tarybų pirmininkų), o jų nesant – ministrus laikinai pavaduojančių kitų Vyriausybės narių, Vyriausybės įstaigų vadovų, rajonų valdytojų ir respublikos miestų merų (tarybų pirmininkų) pavaduotojų, kuriems pavesta eiti jų pareigas. Šiuos projektus kartu su ministrą laikinai pavaduojančiu kitu Vyriausybės nariu vizuoja ir atitinkamas ministerijos sekretorius bei juridinio skyriaus viršininkas ar jo funkcijas atliekantis juristas. Nutarimų (potvarkių, kitų sprendimų) projektai pateikiami dviem egzemplioriais (iš kurių vienas – su vizomis)“.

2. Papildyti 12 punktą šia ketvirtąja pastraipa:

„Šiame punkte nustatyta tvarka netaikoma tais atvejais, kai Ministras Pirmininkas pasiūlo klausimus įtraukti į darbotvarkę“.

3. Išdėstyti 14 punkto antrąją ir trečiąją pastraipas taip:

„Norminių teisės aktų projektai, suderinti su suinteresuotomis ministerijomis, Vyriausybės įstaigomis, vietos savivaldos vykdomosiomis institucijomis, iki jų pateikimo Vyriausybei svarstyti turi būti suderinti su Teisingumo ministerija ir Teisės biuru prie Europos reikalų ministerijos šio biuro nuostatuose nurodyta tvarka. Norminių teisės aktų projektai, susiję su savivaldybių veikla, turi būti suderinti taip pat su Lietuvos savivaldybių asociacija arba pateikta jų nuomonė. Teisingumo ministerija neteikia išvadų dėl teisės aktų projektų, jeigu juose nėra projektą teikiančios ministerijos, Vyriausybės įstaigos juridinio skyriaus viršininko ar jo funkcijas atliekančio juristo vizos.

Ministerijos, Vyriausybės įstaigos, vietos savivaldos vykdomosios institucijos privalo pateikti išvadas dėl derinamų su jomis Vyriausybės nutarimų projektų paprastai ne vėliau kaip per penkias darbo dienas (Teisingumo ministerija – ne vėliau kaip per aštuonias darbo dienas, Teisės biuras prie Europos reikalų ministerijos – ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų; tais atvejais, kai išvadoms pateikti Teisės biuras prie Europos reikalų ministerijos naudojasi samdomų ekspertų paslaugomis – ne vėliau kaip per mėnesį; Lietuvos savivaldybių asociacija – ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų), o dėl Ministro Pirmininko potvarkių, kitų sprendimų projektų arba atitinkamų pasiūlymų – per dvi darbo dienas po jų gavimo (išskyrus atvejus, kai pavedimui įvykdyti būtinas trumpesnis derinimo laikas). Prie pateikiamo derinti nutarimo projekto pridedamas raštas, analogiškas nurodytiems 12 ir 20 punktuose“.

4. Išdėstyti 58 punkto pirmąją pastraipą taip:

58. Teikiamus Ministrui Pirmininkui pasirašyti Vyriausybės nutarimų projektų originalus vizuoja ministerijos, Vyriausybės įstaigos juridinio skyriaus viršininkas ar jo funkcijas atliekantis juristas, Vyriausybės kanceliarijos vykdytojas, atitinkamas Vyriausybės kanceliarijos struktūrinio padalinio vadovas ar patarėjas, taip pat Teisės ir teisėtvarkos skyriaus vedėjas ar jo įgaliotas juristas, kiti suinteresuoti Vyriausybės kanceliarijos struktūrinių padalinių vadovai ar patarėjai atskirais klausimais ir Vyriausybės sekretorius, o jų nesant – pavaduotojai ar kiti darbuotojai, kuriems pavesta eiti jų pareigas“.

5. Išdėstyti 60 punkto antrąją pastraipą taip:

„Šiuos patikslintus nutarimų projektus ir jų priedus papildomai vizuoja komisijos (darbo grupės) pirmininkas (vadovas), atitinkamas ministras, Vyriausybės įstaigos vadovas, ministerijos, Vyriausybės įstaigos juridinio skyriaus viršininkas ar jo funkcijas atliekantis juristas, rajono valdytojas ar respublikos miesto meras, prireikus ir kiti suinteresuoti ministrai, Vyriausybės įstaigų vadovai arba nustatytąja tvarka juos pavaduojantys pareigūnai“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

VALDYMO REFORMŲ IR

SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTRAS                                                 KĘSTUTIS SKREBYS