LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS 2002 M. RUGSĖJO 23 D. ĮSAKYMO NR. 253 „DĖL SKIRIAMŲ MAISTO PRODUKTŲ VIDUTINIŲ PAROS KIEKIŲ IR PAROS MAITINIMO IŠLAIDŲ NORMŲ ASMENIMS, LAIKOMIEMS KARDOMOJO KALINIMO IR LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. gruodžio 29 d. Nr. 1R-485

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymą Nr. 253 „Dėl skiriamų maisto produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 98-4385; 2006, Nr. 47-1683):

1.1. išdėstau 2.1 punktą taip:

„2.1. paros maitinimo išlaidų norma yra:

2.1.1. vienam dirbančiam vyrui, laikomam kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje, nuo 4,65 Lt iki 6,50 Lt;

2.1.2. vienam nedirbančiam vyrui, laikomam kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje, nuo 3,50 Lt iki 5,00 Lt;

2.1.3. vienai dirbančiai moteriai, laikomai kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje, nuo 4,90 Lt iki 5,90 Lt;

2.1.4. vienai nedirbančiai moteriai, laikomai kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje, nuo 4,10 Lt iki 5,10 Lt;

2.1.5. vienam nepilnamečiui, laikomam kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje, ne mažesnė kaip 6,60 Lt;

2.1.6. vienai nėščiai moteriai, laikomai kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje, nuo 6,70 Lt iki 7,70 Lt;

2.1.7. vienai krūtimi maitinančiai motinai, laikomai kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje, nuo 7,00 Lt iki 8,00 Lt;

2.1.8. vienam kūdikiui (vaikui) nuo 6,30 Lt iki 8,00 Lt;

2.1.9. vienam ligoniui ir neįgaliajam: vyrui nuo 4,65 Lt iki 6,50 Lt, moteriai nuo 4,90 Lt iki 5,90 Lt, nepilnamečiui ne mažesnė kaip 7,00 Lt, nėščiai moteriai nuo 7,00 Lt iki 8,00 Lt, krūtimi maitinančiai motinai nuo 7,00 Lt iki 8,00 Lt, kūdikiui (vaikui) nuo 6,30 iki 8,00 Lt;“.

1.2. išdėstau 2.2 punktą taip:

„2.2. maisto produktų pirkimo išlaidų norma vienam asmeniui, vežamam iš kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietos, nuo 2,80 Lt iki 3,80 Lt;“.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                            PETRAS BAGUŠKA

 

SUDERINTA                                                   SUDERINTA

Lietuvos Respublikos                                        Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministras                             finansų ministras

Rimvydas Turčinskas                                        Zigmantas Balčytis

2006 m. gruodžio 29 d.                                     2006 m. gruodžio 29 d.