LIETUVOS RESPUBLIKOS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJA

 

N U T A R I M A S

DĖL NURODYMŲ DĖL TINKAMO TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS LIETUVOS RESPUBLIKOS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJA REGULIAVIMO SRITYJE PATVIRTINIMO

 

2005 m. lapkričio 2 d. Nr. N-133

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 68-2369) 12 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais bei Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1679 „Dėl Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 1-4), 4 punktu, Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija nutaria:

Patvirtinti Nurodymus dėl tinkamo tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos reguliavimo srityje (pridedama).

 

 

KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJAS,

L. E. KOMISIJOS PIRMININKO PAREIGAS                       MARIJUS JŪRIS MIKALAUSKAS

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

draudimo priežiūros komisijos

2005 m. lapkričio 2 d. nutarimu Nr. N-133

 

NURODYMAI DĖL TINKAMO TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS LIETUVOS RESPUBLIKOS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJA REGULIAVIMO SRITYJE

 

1. Nurodymai dėl tinkamo tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos (toliau – Priežiūros komisija) reguliavimo srityje (toliau – nurodymai) nustato tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo tvarką.

2. Šie nurodymai taikomi draudimo įmonėms ir užsienio valstybės draudimo įmonių filialams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje (toliau – draudimo įmonės), bei mutatis mutandis kitų Europos Sąjungos valstybių narių draudimo įmonėms, įgyvendinančioms steigimosi teisę ir (ar) teisę teikti paslaugas, taip pat draudimo tarpininkams.

3. Tarptautinių sankcijų įgyvendinimą nustato ir keičia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir Europos Sąjungos reglamentai, tiesiogiai taikomi Lietuvos Respublikoje. Draudimo įmonės, vykdydamos prievoles, susijusias su tarptautinių sankcijų įgyvendinimu, privalo atlikti veiksmus, nustatytus šiuose nurodymuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo, Europos Sąjungos reglamentuose dėl tarptautinių sankcijų ir jų įgyvendinimo išimčių bei kituose teisės aktuose.

4. Draudimo įmonės administracijos vadovas privalo supažindinti savo darbuotojus, taip pat kitus asmenis, kurie veikdami draudimo įmonės vardu turi teisę teikti draudimo paslaugas ir/ar išmokėti draudimo išmokas, su reglamentuojančiais tarptautinių sankcijų taikymą teisės aktais bei jų pakeitimais.

5. Draudimo įmonės privalo:

5.1. paskirti atsakingus darbuotojus, kurie turėtų visus įgaliojimus, reikalingus organizuoti tarptautinių sankcijų įgyvendinimo kontrolę draudimo įmonėje, ir būtų atsakingi už pranešimų Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai bei Priežiūros komisijai pateikimą;

5.2. patvirtinti vidaus tvarką, kuri užtikrintų tinkamą šiuose nurodymuose nustatytų reikalavimų laikymąsi;

5.3. nustatyti vidaus kontrolės procedūras, kurios užkirstų kelią tarptautinių sankcijų įgyvendinimo pažeidimams.

6. Draudimo įmonės privalo užtikrinti, kad draudimo paslaugos nebūtų teikiamos ir/ar draudimo išmokos nebūtų išmokamos subjektams, kurių atžvilgiu taikomos finansinės ir ekonominės sankcijos.

7. Draudimo įmonės, nustačiusios finansinių ir ekonominių sankcijų pažeidimus, privalo nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, raštu informuoti Priežiūros komisiją, nurodant pažeidimo esmę, subjektą, operacijų sumas bei kitas reikšmingas aplinkybes.

8. Draudimo įmonės privalo pateikti Priežiūros komisijai ir kitoms tarptautinių sankcijų priežiūrą vykdančioms institucijoms visus priežiūrai atlikti reikalingus duomenis.

9. Priežiūros komisija prižiūri, kad draudimo paslaugos nebūtų eksportuojamos subjektams, dėl kurių įgyvendinamos ekonominės sankcijos.

10. Priežiūros komisija prižiūri, kad draudimo ir kitos išmokos, susijusios su draudimo sutartimis, nebūtų išmokamos asmenims, dėl kurių įgyvendinamos finansinės sankcijos pagal sutartis, sudarytas iki finansinių sankcijų įgyvendinimo pradžios, jeigu negautas leidimas taikyti išimtį pagal Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 68-2369) 4 straipsnį.

11. Priežiūros komisija šių nurodymų 9 ir 10 punktų nuostatas įgyvendina Priežiūros komisijos rengiamų patikrinimų metu atrankiniu būdu tikrindama draudimo įmonių veiklą.

12. Apie tarptautinių sankcijų draudimo srityje pažeidimo atvejus Priežiūros komisija per 2 darbo dienas nuo pažeidimo fakto užfiksavimo momento informuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją.

______________