Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 591 „DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO, JO PADARINIŲ, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) APYVARTOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. kovo 30 d. Nr. 388

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 70 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 701 straipsniu įstatymo (Žin., 2010, Nr. 139-7112) 1, 2 ir 5 straipsniais ir Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 2, 6, 7, 11, 18 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymu (Žin., 2010, Nr. 137-6986), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos stebėsenos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 591 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 69-2470; 2009, Nr. 90-3847; 2010, Nr. 11-532):

1. Išdėstyti 3 punktą taip:

„3. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos stebėseną organizuoja, koordinuoja ir vykdo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.“

2. Išdėstyti 4.4.1 punktą taip:

„4.4.1. pagal Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento pateiktą cheminių medžiagų sąrašą – apie Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų preliminariai įregistruotas ir registruotas chemines medžiagas 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p. 1), nustatyta tvarka, nepažeidžiant Europos cheminių medžiagų agentūros nustatytų apribojimų dėl informacijos teikimo, be to, suteikia Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui prieigą prie cheminių medžiagų ir preparatų duomenų bazės, atsižvelgdama į teisės aktuose nustatytus duomenų ir informacijos, kurie yra valstybės ar tarnybos ir komercinė bei pramoninė paslaptis, apsaugos reikalavimus;“.

3. Išdėstyti 4.10 punktą taip:

„4.10. Lietuvos statistikos departamentas, o teisės aktų nustatyta tvarka pradėjus veikti Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registrui – Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro tvarkymo įstaiga – apie mirtis, kurių pagrindinė priežastis – narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas;“.

4. Išdėstyti 4.13 punktą taip:

„4.13. Valstybinė teismo medicinos tarnyba prie Teisingumo ministerijos – apie mirčių, kurių tiesioginė ir netiesioginė priežastis – narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas, tačiau šių medžiagų rasta mirusiojo organuose ir biologiniuose skysčiuose, skaičių ir rastų medžiagų pavadinimus.“

5. Išdėstyti 5 punktą taip:

„5. Valstybės institucijos ir įstaigos, nurodytos šio aprašo 4 punkte (išskyrus 4.4.1 punktą), informaciją Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui teikia už praėjusius kalendorinius metus kasmet raštu arba elektronine forma einamųjų metų II ketvirtį.“

6. Išdėstyti 6 punktą taip:

„6. Duomenų pateikimo formos, suderinus su duomenis teikiančiomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, tvirtinamos Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus.“

7. Išdėstyti 7 punktą taip:

„7. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas gautus stebėsenos duomenis kiekvienų metų IV ketvirtį apibendrina, parengia narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos vertinimą ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei, taip pat skelbia juos leidiniuose ir interneto svetainėse.“

8. Išdėstyti 8 punktą taip:

„8. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas gali pasitelkti ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų specialistus vertinti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą, jo padarinius, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartą ir jos padarinius.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS