LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NOTARIATO ĮSTATYMO PAKEITIMO

 

1995 m. birželio 20 d. Nr. I-960

Vilnius

 

Pakeisti Lietuvos Respublikos notariato įstatymą (Žin., 1992, Nr. 28-810; 1994, Nr. 78-1463):

1. 15 straipsnį išdėstyti taip:

15 straipsnis. Notaro raštvedybos kalba

Notaro raštvedyba tvarkoma valstybine kalba. Sandoriai su užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis sudaromi valstybine ir kita abiems šalims priimtina kalba.“

2. Iš 19 straipsnio pirmosios dalies išbraukti žodžius „ir su Valstybine kainų ir konkurencijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________