LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 511 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO“ PAPILDYMO

 

2000 m. lapkričio 8 d. Nr. 1373

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 41-1162) 19 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2000, Nr. 75-2270) 69 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655; 1997, Nr. 33-834) 4 priedą šia ketvirtąja pastaba (ankstesniąsias ketvirtąją ir penktąją pastabas laikant penktąja ir šeštąja pastabomis):

4. Specialiųjų tyrimų tarnybos paslaugų valstybės tarnautojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi pagal šio nutarimo 4 priede ministerijoms nustatytus tarnybinius atlyginimus (koeficientais)“.

 

 

 

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

L. E. SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO

MINISTRO PAREIGAS                                                                                   IRENA DEGUTIENĖ