Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 25 D. NUTARIMO NR. 1155 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. liepos 18 d. Nr. 921

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1155 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 85-2378; 2008, Nr. 49-1827; 2009, Nr. 114-4859):

1.1. Išdėstyti 6.6.5 punktą taip:

6.6.5. kartu su kitomis institucijomis rengia užsienio lietuvių bendruomenių ir organizacijų rėmimo programas ir dalyvauja jas įgyvendinant, atrenka projektus, finansuojamus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, atlieka jų įgyvendinimo priežiūrą;“.

1.2. Išdėstyti 6.6.6 punktą taip:

6.6.6. kartu su kitomis institucijomis atrenka specialistus, vykstančius dirbti į užsienio lietuvių bendruomenes, organizacijas ir kultūros įstaigas, inicijuoja ir organizuoja užsienio lietuvių organizacijų ir kultūros įstaigų atstovams (kultūros darbuotojams, meno vadovams, jaunimo lyderiams) kvalifikacijos tobulinimo ir gebėjimų ugdymo renginius, parodas, konkursus;“.

1.3. Pripažinti netekusiu galios 6.6.7 punktą.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2013 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                            AUDRONIUS AŽUBALIS