LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 2004 M. KOVO 25 D. ĮSAKYMO NR. D1-131 „DĖL ARCHITEKTO DIPLOMŲ, PAŽYMĖJIMŲ IR KITŲ KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ, ĮGYTŲ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖJE NARĖJE, ŠVEICARIJOJE ARBA VALSTYBĖJE, PASIRAŠIUSIOJE EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUTARTĮ, PRIPAŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. vasario 15 d. Nr. D1-102

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį ir 2006 m. lapkričio 20 d. Europos Sąjungos Tarybos direktyvos 2006/100/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo, adaptuojančios tam tikras direktyvas laisvo asmenų judėjimo srityje, nuostatas,

1. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-131 „Dėl Architekto diplomų, pažymėjimų ir kitų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijoje arba valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių tvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 55-1916) 3 punktą.

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintas Architekto diplomų, pažymėjimų ir kitų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijoje arba valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisykles:

2.1. Papildau 1 punktą žodžiais: „2006/100/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo, adaptuojančią tam tikras direktyvas laisvo asmenų judėjimo srityje.“

2.2. Papildau 9 punktą 29 ir 30 papunkčiais:

„29) Bulgarijoje

– diplomai, išduoti akredituotų aukštojo mokslo įstaigų ir suteikiantys šias „архитект“ (architekto), „строителен инженер“ (statybos inžinieriaus) ar „инженер“ (inžinieriaus) kvalifikacijas:

– Университет за архитектура, строителство и геодезия – София: специалности „Урбанизъм“ и „Aрхитектура“ – (Architektūros, statybos inžinerijos ir geodezijos universitetas – Sofija: specializacija „Urbanistika“ ir „Architektūra“ ir visos inžinerijos specializacijos šiose srityse: „конструкции на сгради и съоръжения“ (statinių ir struktūrų statyba), „пътища“ (kelių statyba), „транспорт“ (transportas), „хидротехника и водно строителство“ (hidrotechnika ir hidrokonstrukcijos), „мелиорации и др.“ (drėkinimas etc.);

– technikos universitetų ir aukštojo mokslo įstaigų suteikti statybos diplomai šiose srityse: „електро – и топлотехниката“ (elektros ir šilumos technika), „съобщителна и комуникационна техника“ (telekomunikacijų technika ir technologijos), „строителни технологии“ (statybos technologijos), „приложна геодезия“ (taikomoji geodezija) ir „ландшафт и др.“ (landšaftas etc.) statybos vietoje).

Norint vykdyti dizaino veiklos rūšis architektūros ir statybos srityse, prie diplomų turi būti pridedama:

– „придружени от удостоверение за проектантска правоспособност“ (teisinio veiksnumo dizaino srityje pažymėjimas), išduotas „Камарата на архитектите“ (Architektų rūmai) ir „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“ (Investicijų dizaino inžinierių rūmai), kurie suteikia teisę vykdyti veiklą investicijų dizaino srityje;

30) Rumunijoje

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“ Bucureşti (Bukarešto architektūros ir urbanistikos universitetas „Ion Mincu“):

– 1953–1966 Institutul de Arhitectură „Ion Mincu“ Bucureşti (Bukarešto architektūros institutas „Ion Mincu“), Arhitect (Architektas),

– 1967–1974 Institutul de Arhitectură „Ion Mincu“ Bucureşti (Bukarešto architektūros institutas „Ion Mincu“), Diplomă de Arhitect, Specialitatea Arhitectură (Architektūros diplomas, specializacija – architektūra),

– 1975–1977 Institutul de Arhitectură „Ion Mincu“ Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Bukarešto architektūros institutas „Ion Mincu“, Architektūros fakultetas), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură (Architektūros diplomas, specializacija – architektūra),

– 1978–1991 Institutul de Arhitectură „Ion Mincu“ Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Sistematizare (Bukarešto architektūros institutas „Ion Mincu“, Architektūros ir sistemizavimo fakultetas), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură şi Sistematizare (Architektūros diplomas, specializacija – architektūra ir sistemizavimas),

– 1992–1993 Institutul de Arhitectură „Ion Mincu“ Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Bukarešto architektūros institutas „Ion Mincu“, Architektūros ir urbanistikos fakultetas), Diplomă de Arhitect, specializarea Arhitectură şi Urbanism (Architektūros diplomas, specializacija – architektūra ir urbanistika),

– 1994–1997 Institutul de Arhitectură „Ion Mincu“ Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Bukarešto architektūros institutas „Ion Mincu“, Architektūros ir urbanistikos fakultetas), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Licenţă diplomas, architektūros studijos, specializacija – architektūra),

– 1998–1999 Institutul de Arhitectură „Ion Mincu“ Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Bukarešto architektūros institutas „Ion Mincu“, Architektūros fakultetas), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Licenţă diplomas, architektūros studijos, specializacija – architektūra),

– Nuo 2000 m. Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“ Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Bukarešto architektūros ir urbanistikos universitetas „Ion Mincu“, Architektūros fakultetas), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Architektūros diplomas, architektūros studijos, specializacija – architektūra);

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Cluj-Napoca technikos universitetas):

– 1990–1992 Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Cluj-Napoca technikos universitetas, Civilinės inžinerijos fakultetas), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Architektūros diplomas, architektūros studijos, specializacija– architektūra),

– 1993–1994 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Cluj-Napoca technikos universitetas, Civilinės inžinerijos fakultetas), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Architektūros diplomas, architektūros studijos, specializacija – architektūra),

– 1994–1997 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Cluj-Napoca technikos universitetas, Civilinės inžinerijos fakultetas), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Licenţă diplomas, architektūros studijos, specializacija – architektūra),

– 1998–1999 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Cluj-Napoca technikos universitetas, Architektūros ir urbanistikos fakultetas), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Licenţă diplomas, architektūros studijos, specializacija– architektūra),

– Nuo 2000 m. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Cluj-Napoca technikos universitetas, Architektūros ir urbanistikos fakultetas), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Architektūros diplomas, architektūros studijos, specializacija – architektūra);

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ Iaşi („Gh. Asachi“ technikos universitetas Iaşi):

– 1993 Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură („Gh. Asachi“ technikos universitetas Iaşi, Civilinės inžinerijos ir architektūros fakultetas), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Architektūros diplomas, architektūros studijos, specializacija – architektūra),

– 1994–1999 Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură („Gh. Asachi“ technikos universitetas Iaşi, Civilinės inžinerijos ir architektūros fakultetas), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Licenţă diplomas, architektūros studijos, specializacija – architektūra),

– 2000–2003 Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură („Gh. Asachi“ technikos universitetas Iaşi, Civilinės inžinerijos ir architektūros fakultetas), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Architektūros diplomas, architektūros studijos, specializacija – architektūra),

– Nuo 2004 m. Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ Iaşi, Facultatea de Arhitectură („Gh. Asachi“ technikos universitetas Iaşi, Architektūros fakultetas), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Architektūros diplomas, architektūros studijos, specializacija – architektūra);

Universitatea Politehnica din Timişoara (Universitetas „Politehnica“ Timişoara):

– 1993–1995 Universitatea Tehnică din Timişoara, Facultatea de Construcţii (Timişoara technikos universitetas, Civilinės inžinerijos fakultetas), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură şi urbanism, specializarea Arhitectură generală (Architektūros diplomas, architektūros ir urbanistikos studijos, specializacija – bendroji architektūra),

– 1995–1998 Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii (Universitetas „Politehnica“ Timişoara, Civilinės inžinerijos fakultetas), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Licenţă diplomas, architektūros studijos, specializacija – architektūra),

– 1998–1999 Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Universitetas „Politehnica“ Timişoara, Civilinės inžinerijos ir architektūros fakultetas), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Licenţă diplomas, architektūros studijos, specializacija – architektūra),

– Nuo 2000 m. Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Universitetas „Politehnica“ Timişoara, Civilinės inžinerijos ir architektūros fakultetas), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Architektūros diplomas, architektūros studijos, specializacija – architektūra);

Universitatea din Oradea (Oradea universitetas):

– 2002 Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului (Oradea universitetas, Aplinkos apsaugos fakultetas), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Architektūros diplomas, architektūros studijos, specializacija – architektūra),

– Nuo 2003 m. Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură şi Construcţii (Architektūros ir civilinės inžinerijos fakultetas), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Architektūros diplomas, architektūros studijos, specializacija – architektūra);

Universitatea Spiru Haret Bucureşti (Bukarešto Spiru Haret universitetas):

– Nuo 2002 m. Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Bukarešto Spiru Haret universitetas, Architektūros fakultetas), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Architektūros diplomas, architektūros studijos, specializacija – architektūra).“

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS