LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. GEGUŽĖS 14 D. ĮSAKYMO NR. V-364 „DĖL LICENCIJUOJAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. kovo 20 d. Nr. V-197

Vilnius

 

 

Pakeičiu Licencijuojamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 86-3152; 2006, Nr. 44-1619), ir išdėstau 2 pastabą taip:

„2. Licenciją ambulatorinėms tretinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti gali gauti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, turinti licenciją atitinkamoms stacionarinėms tretinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti. Licenciją ambulatorinėms radiologijos tretinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti gali gauti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, turinti licenciją vaikų ir / ar suaugusiųjų stacionarinėms chirurgijos, abdominalinės chirurgijos, kraujagyslių chirurgijos, krūtinės chirurgijos, neurochirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, širdies chirurgijos, urologijos, vaikų chirurgijos, veido ir žandikaulių chirurgijos akušerijos ir ginekologijos, oftalmologijos arba otorinolaringologijos tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti ir atitinkanti Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1229 (Žin., 2009, Nr. 3-73), 1 priedo reikalavimus.“

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS