LIETUVOS RESPUBLIKOS
NESĄŽININGOS KOMERCINĖS VEIKLOS VARTOTOJAMS DRAUDIMO ĮSTATYMO 1, 2, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
ĮSTATYMAS

 

2013 m. gruodžio 3 d. Nr. XII-628

Vilnius

 

(Žin., 2008, Nr. 6-212)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šis įstatymas netaikomas komercinei veiklai, kuri pažeidžia tik konkuruojančiųjų komercinės veiklos subjektų interesus arba yra susijusi tik su komercinės veiklos subjektų sandoriais. Be to, šis įstatymas nereglamentuoja tauriųjų metalų gaminių prabos sertifikavimo ir žymėjimo, taip pat nenustato reglamentuojamų profesijų veiklos taisyklių ir reglamentuojamų profesijų profesinės etikos normų.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio 5 ir 12 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Komercinės veiklos subjektas  fizinis arba juridinis asmuo ar kita organizacija, veikiantys komercinėje veikloje, kuriai taikomas šis įstatymas, siekdami savo prekybos, verslo, amato arba profesijos tikslų, ar tokių asmenų vardu arba jų naudai veikiantis bet kuris asmuo.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

12. Vartotojas – fizinis asmuo, veikiantis komercinėje veikloje, kuriai taikomas šis įstatymas, siekdamas su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusių tikslų (vartojimo tikslų).“

 

3 straipsnis. 5 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Klaidinantys veiksmai – apgaulingos informacijos pateikimas arba toks informacijos, kuri nors ir faktiškai tiksli, tačiau dėl vieno arba kelių šioje dalyje išvardytų elementų apgauna arba gali apgauti vidutinį vartotoją, pateikimas (įskaitant bendrą pristatymą), kuriuo vartotojas gali būti ar yra skatinamas priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio jis kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmęs:

1) produkto egzistavimo arba pobūdžio;

2) pagrindinių produkto savybių, pavyzdžiui, prieinamumo, naudingumo, pavojingumo, atlikimo, sudėties, priedų, pagalbos ir skundų nagrinėjimo vartotojui įsigijus produktą, pagaminimo ar pateikimo metodo ir datos, pristatymo, tinkamumo paskirčiai, vartojimo (naudojimo) sąlygų, kiekio, techninių reikalavimų, geografinės arba komercinės kilmės, rezultatų, kurių galima tikėtis jį vartojant (naudojant), arba produkto bandymų ar patikrų rezultatų;

3) komercinės veiklos subjekto įsipareigojimų, komercinės veiklos tikslų ir produkto pardavimo būdų, pareiškimo arba žymens, susijusio su komercinės veiklos subjekto ar produkto tiesioginiu ar netiesioginiu rėmimu arba produkto patvirtinimu;

4) produkto kainos ar jos apskaičiavimo būdo arba ypatingo kainos pranašumo;

5) produkto priežiūros, dalių, keitimo ar taisymo poreikio;

6) komercinės veiklos subjekto arba jo atstovo pavadinimo ar tapatybės, teisinės formos, turto, kvalifikacijos, teisinio statuso, leidimų, narystės ar ryšių, komercinių teisių, pramoninės ar intelektinės nuosavybės teisių, taip pat apdovanojimų ir nuopelnų;

7) vartotojo teisių, numatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose, arba rizikos, su kuria vartotojas gali susidurti.“

 

4 straipsnis. 6 straipsnio 3 dalies 5 punkto ir 4 dalies pakeitimas

1. 6 straipsnio 3 dalies 5 punkte vietoj žodžio „sandorius“ įrašyti žodžius „sandorį arba jo atsisakyti“, vietoj žodžio „tokios“ įrašyti žodį „šios“ ir šį punktą išdėstyti taip:

5) jeigu suteikiama teisė vienašališkai nutraukti sandorį arba jo atsisakyti, – informacija apie šios teisės buvimą.“

2. Pakeisti 6 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Jeigu Europos Sąjungos teisės aktuose nustatoma, kad vykdant komercinę veiklą privaloma pateikti ir kitą informaciją, ta informacija laikoma esmine.“

 

5 straipsnis. 7 straipsnio 4, 11, 14, 17, 18, 20 ir 22 punktų pakeitimas

1. Pakeisti 7 straipsnio 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) apgaulingas tvirtinimas, kad komercinės veiklos subjektui (įskaitant jo vykdomą komercinę veiklą) yra suteikta licencija (leidimas), arba apgaulingas tvirtinimas, kad produktas yra patvirtintas (atlikta produkto atitikties nustatytiems reikalavimams (teisės aktams, standartams ir pan.) procedūra), arba tvirtinimas apie suteiktą licenciją (leidimą) arba apie produkto patvirtinimą, nors komercinės veiklos subjektas nesilaiko licencijos (leidimo) suteikimo ar produkto patvirtinimo sąlygų;“.

2. 7 straipsnio 11 punkte vietoj žodžio „apgaulingas“ įrašyti žodžius „iš esmės netikslus“ ir šį punktą išdėstyti taip:

11) iš esmės netikslus tvirtinimas apie pavojaus vartotojo ar jo šeimos asmeniniam saugumui pobūdį ir mastą, jeigu vartotojas nepirks produkto;“.

3. 7 straipsnio 14 punkte išbraukti žodžius „rizika ar“ ir šį punktą išdėstyti taip:

14) tvirtinimas, kad produktai gali padėti laimėti žaidimuose, grindžiamuose atsitiktinumu;“.

4. Pakeisti 7 straipsnio 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17) komercinėje veikloje naudojamas tvirtinimas, kad siūloma dalyvauti konkurse ar gauti prizą, nesuteikiant nurodytų prizų ar jų tinkamų atitikmenų;“.

5. Pakeisti 7 straipsnio 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18) produkto apibūdinimas kaip „nemokamas“ ar panašiai, jeigu vartotojas turi mokėti, išskyrus neišvengiamas išlaidas, susidarančias dėl vartotojo reakcijos į komercinę veiklą (pavyzdžiui, vartotojo pašto ar telefono ryšio išlaidos pagal įprastus tarifus ir panašiai), ir išlaidas dėl produkto paėmimo ar mokėjimo už jo pristatymą;“.

6. Pakeisti 7 straipsnio 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20) apgaulingas tvirtinimas arba įspūdžio, kad komercinės veiklos subjektas veikia ne su savo prekyba, verslu, amatu arba profesija susijusiais tikslais, sudarymas ar apgaulingas prisistatymas vartotoju;“.

7. Pakeisti 7 straipsnio 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22) piramidės pobūdžio skatinimo sistemos sukūrimas, kai vartotojas sumoka už galimybę gauti atlygį pirmiausia už kitų vartotojų įtraukimą į tą sistemą, o ne už produktų pardavimą ar naudojimą, taip pat šios sistemos naudojimas ar reklamavimas;“.

 

6 straipsnis. 13 straipsnio 1, 3 ir 5 dalių pakeitimas ir straipsnio papildymas 7 dalimi

1. Pakeisti 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Už nesąžiningą komercinę veiklą komercinės veiklos subjektams Tarnyba pagal savo kompetenciją gali skirti nuo vieno tūkstančio iki trisdešimties tūkstančių litų baudą, jeigu ši bauda neviršija 3 procentų komercinės veiklos subjekto metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais. Pakartotinai per vienus metus padariusiems pažeidimą, už kurį buvo paskirta šiame įstatyme nustatyta bauda, komercinės veiklos subjektams gali būti skiriama didesnė, iki vieno šimto dvidešimties tūkstančių litų, bauda, jeigu ši bauda neviršija 6 procentų komercinės veiklos subjekto metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais. Komercinės veiklos subjektui, kuris vykdo komercinę veiklą trumpiau negu vienus metus, didžiausia galima skirti bauda apskaičiuojama pagal jo einamaisiais finansiniais metais gautas pajamas. Tais atvejais, kai pažeidimas yra mažareikšmis, juo nepadaroma esminės žalos šio įstatymo saugomiems vartotojų interesams, Tarnyba, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, už nesąžiningą komercinę veiklą komercinės veiklos subjektams gali taikyti nuobaudą – įspėjimą, neskirdama baudos. Tarnyba negali komercinės veiklos subjektams skirti baudos, jeigu nuo šio įstatymo pažeidimo padarymo dienos praėjo daugiau kaip treji metai.“

2. Pakeisti 13 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Skiriamos baudos dydis nustatomas pagal mažiausios ir didžiausios baudų vidurkį. Skiriant konkrečią baudą, atsižvelgiama į šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytas atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes, pažeidimo pobūdį, pažeidimo trukmę ir mastą. Kai yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, bauda mažinama nuo jos vidurkio iki minimalaus dydžio, o kai yra atsakomybę sunkinančių aplinkybių, bauda didinama nuo jos vidurkio iki maksimalaus dydžio. Kai yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, bauda skiriama atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą. Baudos dydžio mažinimas ar didinimas turi būti motyvuojamas Tarnybos nutarime.“

3. 13 straipsnio 5 dalyje išbraukti žodžius „Tarnybos nutarimu paskirtos baudos, įspėjimo ar“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kai padarę pažeidimą komercinės veiklos subjektai kliudė atlikti tyrimą, slėpė padarytą pažeidimą, tęsė pažeidimą, nepaisydami šio įstatymo 17 straipsnyje nurodytos laikinojo pobūdžio priemonės – įpareigojimo sustabdyti nesąžiningą komercinę veiklą.“

4. Papildyti 13 straipsnį 7 dalimi:

7. Už Tarnybos reikalavimo pateikti informaciją ir dokumentus, reikalingus šio įstatymo pažeidimui tirti, nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu prieš tai buvo įspėta dėl šio reikalavimo nevykdymo arba netinkamo vykdymo, komercinės veiklos subjektui gali būti skiriama bauda nuo vieno tūkstančio iki dešimties tūkstančių litų.“

 

7 straipsnis. 15 straipsnio 2 dalies pakeitimas

15 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius ir skaičius „straipsnio 3 dalies, 17“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Tarnyba turi teisę pradėti šio įstatymo pažeidimų nagrinėjimą savo iniciatyva, priimdama motyvuotą nutarimą. Tokiu atveju mutatis mutandis taikomos šio įstatymo 16–21 straipsnių nuostatos.“

 

8 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

16 straipsnis. Prašymo (skundo) dėl šio įstatymo pažeidimo pateikimas ir jo nagrinėjimo procedūros terminai

1. Prašymas (skundas) dėl šio įstatymo pažeidimo (toliau – prašymas (skundas) turi būti pateiktas raštu Tarnybai. Prašyme (skunde) turi būti nurodyta:

1) pareiškėjo – vartotojo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas arba pareiškėjo – juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, taip pat duomenys ryšiui palaikyti;

2) komercinės veiklos subjekto, kurio komercinė veikla skundžiama, vardas, pavardė ar pavadinimas ir gyvenamosios vietos, buveinės ar prekybos vietos adresas;

3) konkretūs skundžiami komercinės veiklos subjekto veiksmai (neveikimas), elgesys ar pareiškimas, jų padarymo data;

4) pareiškėjui žinomos nesąžiningos komercinės veiklos faktinės aplinkybės, kuriomis jis grindžia savo prašymą (skundą), ir pridedami tai patvirtinantys pareiškėjo turimi dokumentai.

2. Tarnyba ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo prašymo (skundo) pateikimo dienos priima motyvuotą nutarimą pradėti arba atsisakyti pradėti prašymo (skundo) nagrinėjimo procedūrą. Ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo nutarimo priėmimo dienos nutarimo nuorašai išsiunčiami asmenims, dėl kurių šis nutarimas yra priimtas. Tarnyba turi teisę priimti motyvuotą nutarimą sujungti prašymų (skundų) dėl to paties komercinės veiklos subjekto ir dėl to paties dalyko nagrinėjimą.

3. Pradėti prašymo (skundo) nagrinėjimo procedūrą atsisakoma, jeigu:

1) prašymas (skundas) neatitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų ir šie trūkumai nepašalinami per Tarnybos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip septynios dienos;

2) prašyme (skunde) nurodyto pažeidimo nagrinėjimas nepriskirtas Tarnybos kompetencijai;

3) prašyme (skunde) nurodyti faktiniai duomenys jau buvo patikrinti ir dėl jų priimtas nutarimas;

4) nėra faktinių duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti šio įstatymo pažeidimą, arba Tarnyba prašymą (skundą), atsižvelgdama į jo esmę, nagrinėja kitų įstatymų nustatyta tvarka;

5) nuo dienos, kurią šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie prašyme (skunde) nurodytą šio įstatymo pažeidimą, iki prašymo (skundo) padavimo yra praėję daugiau kaip šeši mėnesiai, bet visais atvejais – daugiau kaip treji metai nuo pažeidimo padarymo dienos.

4. Tarnyba šio įstatymo pažeidimus, priskirtus jos kompetencijai, nagrinėja ir baudas skiria ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo nutarimo pradėti prašymo (skundo) nagrinėjimo procedūrą priėmimo dienos. Tarnyba motyvuotu nutarimu šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip trims mėnesiams.“

 

9 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

18 straipsnis. Prašymo (skundo) nagrinėjimo procedūros dalyviai ir kiti asmenys ir jų teisės

1. Prašymo (skundo) nagrinėjimo procedūros dalyviai:

1) komercinės veiklos subjektas, dėl kurio veiksmų (neveikimo) ši procedūra vykdoma;

2) vartotojas, jeigu prašymo (skundo) nagrinėjimo procedūra pradėta remiantis vartotojo prašymu (skundu);

3) vartotojų asociacija arba valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, jeigu prašymo (skundo) nagrinėjimo procedūra pradėta remiantis vartotojų asociacijos arba valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos prašymu.

2. Tarnybos sprendimu, nagrinėjant prašymą (skundą), taip pat gali dalyvauti šie asmenys:

1) išvadą pateikusios valstybės institucijos atstovas, jeigu nagrinėjant prašymą (skundą) buvo kreiptasi dėl išvados pagal šio įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 3 punktą;

2) ekspertai, specialistai ir kiti asmenys.

3. Prašymo (skundo) nagrinėjimo procedūros dalyviams gali atstovauti jų atstovai.

4. Prašymo (skundo) nagrinėjimo procedūros dalyviai turi teisę dalyvauti nagrinėjant prašymą (skundą), susipažinti su gautais dokumentais ir kita informacija, daryti jų išrašus, nuorašus, kopijas, duoti paaiškinimus, apklausti liudytojus ir siūlyti apklausti liudytojus, pateikti papildomą informaciją ir kitus dokumentus.“

 

10 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

20 straipsnis. Prašymo (skundo) nagrinėjimas

1. Tarnyba prašymą (skundą) nagrinėja rašytinio proceso arba žodinio proceso tvarka šiame įstatyme ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka.

2. Prašymas (skundas) žodinio proceso tvarka nagrinėjamas viešame posėdyje, kuriame dalyvauja prašymo (skundo) nagrinėjimo procedūros dalyviai. Tarnyba savo iniciatyva arba prašymo (skundo) nagrinėjimo procedūros dalyvių prašymu gali paskelbti šį posėdį ar jo dalį uždaru, kai tai būtina siekiant apsaugoti valstybės ar tarnybos paslaptį, komercinės veiklos subjekto komercinę paslaptį arba užtikrinti vartotojo teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą.

3. Komercinės veiklos subjektas, dėl kurio veiksmų (neveikimo) vykdoma prašymo (skundo) nagrinėjimo procedūra, privalo Tarnybai pateikti per jos nustatytą ne trumpesnį kaip keturiolikos dienų terminą informaciją ir dokumentus galimiems šio įstatymo pažeidimams tirti. Jeigu pagal šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktą iš komercinės veiklos subjektų reikalaujami dokumentai ir informacija per Tarnybos nustatytą terminą nepateikiami arba jeigu Tarnyba laiko juos nepakankamais, preziumuojama, kad komercinės veiklos subjekto teiginiai, susiję su komercine veikla, yra netikslūs.

4. Jeigu prašymo (skundo) nagrinėjimo procedūros dalyviai nedalyvauja nagrinėjant prašymą (skundą) žodinio proceso tvarka, prašymas (skundas) gali būti nagrinėjamas tik tuo atveju, kai nustatoma, kad jiems apie prašymo (skundo) nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta šio įstatymo 19 straipsnyje nustatyta tvarka.“

 

11 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

22 straipsnis. Nutarimų vykdymas

1. Tarnybos nutarimas dėl baudos skyrimo įvykdomas sumokant baudą į valstybės biudžetą. Tarnybos nutarimas dėl baudos skyrimo turi būti įvykdytas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo dienos, kurią komercinės veiklos subjektui jis buvo įteiktas.

2. Tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas, vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Tarnybos nutarimas gali būti pateikiamas vykdyti ne vėliau kaip per trejus metus nuo jo priėmimo dienos. Šis terminas pratęsiamas tiek, kokiam laikui teismo sprendimu buvo sustabdytas Tarnybos nutarimo skirti baudą vykdymas.“

 

12 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

23 straipsnis. Nutarimų apskundimas

1. Tarnybos nutarimai per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo dienos gali būti skundžiami teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

2. Kreipimasis į teismą nesustabdo Tarnybos nutarimų dėl baudos skyrimo ar įspėjimo taikymo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ