LIETUVOS RESPUBLIKOS

LABDAROS IR PARAMOS FONDŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2001 m. lapkričio 15 d. Nr. IX-609

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 32-787)

 

1 straipsnis. 10 straipsnio 2 dalies papildymas 7 punktu

Papildyti 10 straipsnio 2 dalį 7 punktu:

7) pajamos už Vyriausybės ir savivaldybių vertybinius popierius.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________