LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR MEKSIKOS JUNGTINIŲ VALSTIJŲ VYRIAUSYBĖS

 

SUSITARIMAS

DĖL BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO, KULTŪROS, MENO IR SPORTO SRITYSE

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Meksikos Jungtinių Valstijų Vyriausybė, toliau – Šalys,

NORĖDAMOS sustiprinti abiejų valstybių draugystę;

ĮSITIKINUSIOS, kad bendradarbiavimas ir mainai švietimo, kultūros, meno ir sporto srityse prisidės prie abiejų tautų tarpusavio supratimo;

PRIPAŽINDAMOS, kad svarbu sukurti mechanizmus, padedančius stiprinti bendradarbiavimą abiem Šalims svarbiose srityseir būtinybę vykdyti konkrečias bendradarbiavimo bei mainų švietimo ir kultūros srityse programas, atsižvelgiant į pokyčius naujojoje tarptautinėje aplinkoje,

susitarė:

 

I STRAIPSNIS

 

Šio Susitarimo tikslas – stiprinti ir skatinti abiejų šalių vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą švietimo, kultūros, meno ir sporto srityse, padedantį šalims geriau pažinti vienai kitą, atsižvelgiant į tarptautines sutartis, galiojančias abiem Šalims, bei laikantis kituose tarptautiniuose susitarimuose ir abiejų valstybių galiojančiuose teisės aktuose numatytų teisių ir įsipareigojimų.

 

II STRAIPSNIS

 

Šalys bendradarbiauja švietimo srityje keisdamosi leidiniais, dokumentais ir informacija apie reformas šioje srityje, taip pat vykdydamos specialistų, studentų, jaunimo organizacijų ir dėstytojų mainus bei tiesioginį švietimo įstaigų bendradarbiavimą.

 

III STRAIPSNIS

 

Šalys remia bendradarbiavimą aukštojo mokslo srityje, keičiasi informacija apie savo šalių aukštojo mokslo sistemas, skatina savo universitetus ir kitas aukštojo mokslo institucijas užmegzti ir palaikyti tiesioginius ryšius siekiant įgyvendinti tarpžinybinius susitarimus ir bendradarbiavimo programas bei dalyvauti bendruose projektuose ir keistis ekspertais.

 

IV STRAIPSNIS

 

Šalys remia tiesioginį abiejų valstybių mokslo ir mokslinių tyrimų institucijų bendradarbiavimą ir sudaro sąlygas mokslininkams ir tyrėjams dalyvauti bendruose projektuose. Šalys taip pat remia abiejose valstybėse organizuojamas mokslines konferencijas ir seminarus.

 

V STRAIPSNIS

 

Šalys kiek galėdamos padeda vykdyti savo aukštojo mokslo institucijų studentų, mokslininkų ir dėstytojų mainus bei skatina parengti abipusių akademinių mainų programą, kuri leis jų piliečiams siekti magistrantūros, profesinių ar doktorantūros studijų kitos šalies valstybinėse aukštojo mokslo institucijose. Tokių mainų sąlygos, mokesčiai ir finansavimo tvarka numatoma tarpžinybiniuose susitarimuose ir atskirose programose.

 

VI STRAIPSNIS

 

Šalys sudaro sąlygas mokyti kitos valstybės kalbos, literatūros ir susipažinti su kitos valstybės kultūra, taip pat dalyvauti vasaros kursuose. Finansavimo sąlygos nustatomos tarpžinybiniuose susitarimuose.

 

VII STRAIPSNIS

 

Šalys bendradarbiauja vaizduojamojo meno, muzikos, teatro, operos, šokio bei kitų dailiųjų menų srityse ir skatina solistų, menininkų grupių, teatro vaidinimų bei operos mainus, taip pat parodas ir kitus kultūrinius renginius.

 

VIII STRAIPSNIS

 

Šalys skatina turtinti ir tobulinti žinias apie savo šalių literatūrą ir skatina ryšius tarp savo leidyklų, kad būtų pagerinta literatūros kūrinių leidyba.

 

IX STRAIPSNIS

 

Šalys, siekdamos suteikti informaciją apie jų nacionalines autorių ir gretutinių teisių apsaugos sistemas, keičiasi informacija apie šias teises.

 

X STRAIPSNIS

 

Šalys, pripažindamos savo istorinio ir kultūrinio paveldo svarbą, remia bendradarbiavimą jį atkuriant, saugant ir apsaugant, taip pat keičiantis informacija apie tradicinės kultūros sąlygas ir rūpinimąsi ja.

 

XI STRAIPSNIS

 

Laikydamosi savo nacionalinių teisės aktų ir vykdydamos atitinkamas tarptautines konvencijas, kurių šalys jos yra, Šalys bendradarbiauja, kad užkirstų kelią neteisėtam jų kultūros paveldą sudarančių prekių ar daiktų įvežimui, išvežimui ar tranzitui.

Laikydamosi šio straipsnio nuostatų, Šalys imasi būtinų veiksmų, kad neteistai įvežtos ar išvežtos prekės būtų sugrąžintos.

 

XII STRAIPSNIS

 

Laikydamosi savo atitinkamų vidaus teisės aktų, Šalys padeda bendradarbiauti savo valstybiniams archyvams ir bibliotekoms, taip pat sudaro sąlygas gauti dokumentus ir informaciją.

 

XIII STRAIPSNIS

 

Šalys skatina savo atitinkamų kompetentingų radijo ir televizijos institucijų bendradarbiavimą, kad šios susipažintų su naujausiais jų darbais ir paremtų laidų apie abiejų šalių kultūras rengimą.

 

XIV STRAIPSNIS

 

Šalys sudaro sąlygas bendradarbiauti kinematografijos srityje keičiantis filmais ir organizuojant filmų kūrėjų, specialistų ir šioje srityje dirbančių techninių darbuotojų susitikimus, taip pat dalyvaujant abiejose šalyse rengiamuose kino festivaliuose.

 

XV STRAIPSNIS

 

Šalys skatina savo kompetentingų institucijų, atsakingų už jaunimo, laisvalaikio, fizinio lavinimo ir sporto reikalus, bendradarbiavimą.

Be to, Šalys padeda bendradarbiauti abiejų šalių institucijoms, atsakingoms už švietimo, kultūros, poilsio ir laisvalaikio paslaugų teikimą senyvo amžiaus piliečiams.

 

XVI STRAIPSNIS

 

Šalys abipusiu sutarimu pagal poreikius ir galimybes numato rengti ir vykdyti konkrečius bendradarbiavimo projektus švietimo, meno, kultūros ir sporto srityse. Tuo tikslu Šalys šioje veikloje skatina dalyvauti viešąsias, privačias ir socialinio sektoriaus organizacijas bei įstaigas.

 

XVII STRAIPSNIS

 

Įgyvendindamos šį Susitarimą ir atsižvelgdamos į abiejų valstybių prioritetus, vystymosi perspektyvas bei švietimo, kultūros ir socialinės plėtros strategiją, Šalys kartu rengia dvimetes ar trimetes bendradarbiavimo programas švietimo, kultūros, meno ir sporto srityse.

Kiekvienoje programoje nurodomi tikslai, bendradarbiavimo formos, finansinės ir techninės galimybės, darbų atlikimo terminai ir projektų vykdymo sritys. Programose nurodomi kiekvienos Šalies įsipareigojimai, įskaitant finansinio pobūdžio įsipareigojimus.

19 straipsnyje nurodytos koordinavimo darbą atliekančios komisijos narių prašymu kiekviena programa periodiškai įvertinama.

 

XVIII STRAIPSNIS

 

Įgyvendindamos šio Susitarimo tikslus, Šalys gali vykdyti bendradarbiavimą švietimo ir kultūros srityse:

a) kartu ir koordinuotai vykdydamos mokslinio tyrimo programas;

b) vykdydamos visų lygių mokymo institucijų tiesioginio bendradarbiavimo susitarimus;

c) organizuodamos personalo rengimo ir mokymo kursus;

d) organizuodamos kongresus, seminarus, konferencijas ir kitą akademinę veiklą, kurioje dalyvauja abiejų šalių specialistai;

e) sudarydamos galimybes abiejų šalių mokyklose, universitetuose ir valstybinėse švietimo ir kultūros institucijose dirbti dėstytojams ir asistentams;

f) keisdamosi ekspertais, dėstytojais, tyrėjais ar lektoriais;

g) pagal kiekvienos Šalies galimybes skirdamos stipendijas ir išmokas, leidžiančias savo piliečiams tarpusavio sutarimu nustatytose srityse siekti magistrantūros, profesinių ar doktorantūros studijų kitos šalies valstybinėse aukštojo mokslo institucijose;

h) keisdamosi podiplominių studijų studentais;

i) keisdamosi rašytojais, kūrėjais, menininkais, solistais ir menininkų grupėmis, taip pat meno ir kultūros specialistais;

j) dalyvaudamos kultūrinėje veikloje ir tarptautiniuose festivaliuose, taip pat jų atitinkamose šalyse rengiamose knygų mugėse ir literatūriniuose susitikimuose;

k) organizuodamos ir pristatydamos savo šalies meno ir kultūros reprezentacines parodas kitos Šalies šalyje;

l) versdamos ir bendrai leisdamos kiekvienos šalies literatūros darbus;

m) keisdamosi konkretiems projektams vykdyti reikalinga mokomąja medžiaga;

n) keisdamosi garso ir vaizdo medžiaga bei mokomosiomis ir kultūrinėmis radijo bei televizijos programomis;

o) keisdamosi filmais ir panašia medžiaga, dalyvaudamos kiekvienoje šalyje organizuojamuose kino festivaliuose;

p) keisdamosi ugdymo medžiaga apie sportą;

q) keisdamosi informacine, bibliografine ir dokumentine medžiaga apie meną ir kultūrą;

r) bet kuria kita Šalių sutarta forma.

 

XIX STRAIPSNIS

 

Šiame Susitarime numatytam bendradarbiavimui įgyvendinti ir bendradarbiavimo veiksmams koordinuoti, sudaroma Jungtinė bendradarbiavimo švietimo, kultūros, meno ir sporto srityse komisija. Šios Komisijos darbą koordinuos atitinkamos šalių užsienio reikalų tarnybos, ją sudarys abiejų valstybių atstovai, kurie rinksis pakaitomis Lietuvoje ir Meksikoje, susitikimų laiką Šalys derins diplomatiniais kanalais.

Jungtinė bendradarbiavimo komisija vykdo šias funkcijas:

a) vertina ir nustato prioritetines sritis, kuriose būtų galima įgyvendinti konkrečius bendradarbiavimo projektus švietimo, kultūros, meno ir sporto srityse, bei jiems įgyvendinti reikalingus išteklius;

b) analizuoja, peržiūri, tvirtina, stebi ir vertina bendradarbiavimo programas švietimo, kultūros, meno ir sporto srityse;

c) prižiūri, kad būtų įgyvendinamas šis Susitarimas ir sutarti projektai bei užtikrina, kad laiku būtų numatytos reikalingos priemonės joms įgyvendinti;

d) teikia pasiūlymus dėl Susitarimo įgyvendinimo metu iškylančių administracinių ir finansinių problemų sprendimo būdų;

e) savo nuožiūra Šalims teikia svarbių rekomendacijų.

Nepažeisdamos šio straipsnio pirmosios pastraipos nuostatų, abi Šalys bet kada gali pateikti Komisijai išnagrinėti ir patvirtinti kitus konkrečius bendradarbiavimo projektus švietimo, kultūros, meno ir sporto srityse.

 

XX STRAIPSNIS

 

Jei Šalys mano, kad tai yra būtina, jos gali kreiptis dėl papildomos finansinės paramos į tarptautines organizacijas ir trečiąsias šalis pagal šį Susitarimą vykdomoms programoms ir projektams įgyvendinti.

 

XXI STRAIPSNIS

 

Kiekviena iš Šalių sudaro visas reikiamas sąlygas bendradarbiavimo projektuose oficialiai dalyvaujantiems asmenims atvykti, apsigyventi ir išvykti. Šiems asmenims taikomos priimančiosios šalies nacionalinės teisės normos imigracijos, mokesčių, muitų, sanitarijos ir nacionalinio saugumo klausimais, ir be išankstinio kompetentingų institucijų leidimo šie asmenys negali dalyvauti jokioje su jų funkcijomis nesusijusioje veikloje.

 

XXII STRAIPSNIS

 

Laikydamosi nacionalinių teisės aktų, Šalys sudaro visas reikiamas administracines ir su mokesčiais bei muitais susijusias sąlygas, kad būtų galima į jų teritorijas laikinai įvežti ir iš jų išvežti projektams vykdyti reikalingą įrangą ir medžiagas.

 

XXIII STRAIPSNIS

 

Abejonės ar nesutarimai, kylantys taikant šį Susitarimą, sprendžiami diplomatiniais kanalais Šalių tarpusavio sutarimu.

 

XXIV STRAIPSNIS

 

Šis Susitarimas įsigalioja praėjus trisdešimčiai dienų po to, kai diplomatiniais kanalais perduodamas paskutinis pranešimas, kuriame Šalys informuoja viena kitą, kad įvykdė nacionaliniuose teisės aktuose šiuo tikslu nustatytas procedūras.

Šis Susitarimas galioja penkerius metus ir automatiškai pratęsiamas kiekvienam tolesniam penkerių metų laikotarpiui, jei nė viena iš Šalių, likus šešiems mėnesius iki galiojimo termino pabaigos, raštu diplomatiniais kanalais neperduoda kitai Šaliai apie savo ketinimą nutraukti šį Susitarimą.

Nepaisant šio Susitarimo nutraukimo, jo galiojimo metu pradėti vykdyti projektai ir programos užbaigiami.

Šis Susitarimas gali būti keičiamas rašytiniu Šalių sutikimu, o pakeitimai įsigalioja tą dieną, kai Šalys, apsikeisdamos diplomatinėmis notomis, praneša viena kitai, kad įvykdė jų nacionaliniuose teisės aktuose numatytus reikalavimus.

Pasirašytas 2002 m. sausio 24 d. Mechike dviem originaliais egzemplioriais lietuvių, ispanų ir anglų kalbomis, visi tekstai yra autentiški. Kilus nesutarimų dėl Susitarimo aiškinimo, vadovaujamasi tekstu anglų kalba.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MEKSIKOS JUNGTINIŲ

VYRIAUSYBĖS VARDU

VALSTIJŲ VYRIAUSYBĖS VARDU

______________