LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 122: 2006 „RŪKYMO PATALPŲ (VIETŲ) ĮMONĖSE, ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

 

2006 m. lapkričio 7 d. Nr. V-908

Vilnius

 

 

1. Tvirtinu Lietuvos higienos normą HN 122: 2006 „Rūkymo patalpų (vietų) įmonėse, įstaigose ir organizacijose įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai“ (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymą Nr. V-311 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 122: 2004 „Rūkymui skirtų patalpų (vietų) įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat restoranų, kavinių, barų ir kitų žmonėms aptarnauti skirtų patalpų, kuriose neuždrausta rūkyti, patalpų (vietų) rūkantiems asmenims įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 77-2695);

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. V-226 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-311 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 122: 2004 „Rūkymui skirtų patalpų (vietų) įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat restoranų, kavinių, barų ir kitų žmonėms aptarnauti skirtų patalpų, kuriose neuždrausta rūkyti, patalpų (vietų) rūkantiems asmenims įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 50-1662).

3. Pavedu ministerijos sekretoriui pagal administravimo sritį įsakymo vykdymo kontrolę.

4. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                            RIMVYDAS TURČINSKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2006 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-908

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 122: 2006 „RŪKYMO PATALPŲ (VIETŲ) ĮMONĖSE, ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO REIKALAVIMAI“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši higienos norma nustato rūkymo patalpų (vietų) įrengimo ir eksploatavimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose pagrindinius sveikatos saugos reikalavimus.

2. Ši higienos norma privaloma visiems Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims bei Lietuvos Respublikoje įsteigtiems užsienio valstybių juridinių asmenų filialams (toliau – asmenys), projektuojantiems, įrengiantiems, rekonstruojantiems, eksploatuojantiems įmones, kuriose įrengtos rūkymo patalpos (vietos), bei vykdantiems valstybinę priežiūrą ir kontrolę.

3. Už šios higienos normos reikalavimų pažeidimus asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Šioje higienos normoje vartojama sąvoka ir jos apibrėžimas:

rūkymo patalpos (vietos) – įmonėse, įstaigose ir organizacijose įrengtos specialios patalpos (vietos), kuriose leidžiama rūkyti.

 

II. NUORODOS

 

5. Teisės aktai, į kuriuos pateiktos nuorodos šioje higienos normoje:

5.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. D1-289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02: 2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 75-2729);

5.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. 512 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 35: 2002 „Gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų koncentracijų ribinės vertės“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 105-4726);

5.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V-479 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 42: 2004 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 105-3911).

 

III. RŪKYMO PATALPŲ (VIETŲ) ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO REIKALAVIMAI

 

6. Rūkymo patalpos (vietos) turi būti atskirtos nuo darbo patalpų, taip pat nuo sanitarinių ir buitinių patalpų, kuriomis naudojasi ir nerūkantys darbuotojai, aptarnaujami klientai ir lankytojai.

7. Rūkymo patalpos (vietos) įrengiamos taip, kad per jas nereikėtų vaikščioti nerūkantiems darbuotojams, aptarnaujamiems klientams ir lankytojams.

8. Rūkymo patalpų (vietų) sienų, grindų ir baldų paviršiams įrengti turi būti naudojamos kvapų nesugeriančios lengvai valomos medžiagos.

9. Rūkymo patalpos (vietos) turi būti švarios, periodiškai valomos drėgnu būdu.

10. Rūkymo patalpose (vietose) turi būti nedegios peleninės ar urnos nuorūkoms.

11. Pastate, kuriame įrengiamos rūkymo patalpos (vietos), bei jo vėdinimo sistemose oro slėgis turi pasiskirstyti taip, kad normaliomis pastato naudojimo sąlygomis oras tekėtų iš švaresnių vietų į labiau užterštas. Rūkymo patalpose turi būti palaikomas žemesnis nei gretimų patalpų slėgis. Švarus oras paprastai tiekiamas į tą patalpos dalį, kur oras užterštas mažiausiai, o šalinamas ten, kur teršalai išsiskiria intensyviausiai arba jų koncentracija didžiausia [5.1].

12. Į rūkymo patalpas (vietas) tiekiamo lauko oro kiekis, skaičiuojant 1 m2 grindų, turi būti ne mažesnis kaip 36 m3/h, o šalinamo oro kiekis – ne mažesnis kaip 72 m3/h.

13. Rūkymo patalpose (vietose) orą teršiančių medžiagų (benzeno, formaldehido) koncentracijų ribinės vertės turi neviršyti teisės akto reikalavimų [5.2].

14. Rūkymo patalpų (vietų) aplinkos ore esančio nikotino koncentracija turi neviršyti 10µg/m3 (ribinė koncentracija, nustatyta iš per parą paimto oro mėginio).

15. Rūkymo patalpų (vietų) mikroklimatas turi atitikti teisės akto reikalavimus [5.3].

16. Šioje higienos normoje nustatyti rūkymo patalpų (vietų) oro tyrimai, vėdinimo sistemų efektyvumo matavimai savikontrolės tikslais turi būti atliekami ne rečiau kaip kartą per 3 metus akredituotose arba atestuotose laboratorijose.

17. Rūkymo patalpose (vietose) turi būti bent vienas įspėjimas apie rūkymo pavojų sveikatai iš Įspėjimų apie rūkymo pavojų sveikatai sąrašo (priedas). Įspėjimas apie rūkymo pavojų sveikatai turi būti pateiktas gerai matomoje vietoje, lengvai įskaitomas, rašomas didžiosiomis raidėmis kontrastiškame fone ir keičiamas ne rečiau kaip 1 kartą per metus.

______________

 

 


Lietuvos higienos normos HN 122: 2006

„Rūkymo patalpų (vietų) įmonėse, įstaigose ir organizacijose įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai“

priedas

 

ĮSPĖJIMŲ APIE RŪKYMO PAVOJŲ SVEIKATAI SĄRAŠAS

 

1. Rūkaliai miršta anksčiau.

2. Rūkymas pažeidžia arterijas, sukelia širdies priepuolį ir insultą.

3. Rūkymas sukelia mirtiną ligą – plaučių vėžį.

4. Rūkydamos nėščiosios kenkia vaisiui.

5. Apsaugokite vaikus: neverskite jų kvėpuoti rūkalų dūmais.

6. Jūsų gydytojas ar vaistininkas padės jums mesti rūkyti.

7. Rūkymas sukelia priklausomybę – nepradėk!

8. Nustojus rūkyti sumažėja mirtinų širdies ir plaučių ligų pavojus.

9. Rūkymas gali būti lėtos ir skausmingos mirties priežastis.

10. Norėdami mesti rūkyti, pagalbos kreipkitės į šeimos gydytoją.

11. Rūkymas trikdo kraujotaką ir mažina lytinę potenciją.

12. Rūkančiųjų oda sensta greičiau.

13. Rūkymas pažeidžia spermatozoidus ir mažina vaisingumą.

14. Dūmuose yra benzolo, nitrozoaminų, formaldehido ir vandenilio cianido.

______________