Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. RUGPJŪČIO 13 d. nutarimo nr. 1283 „DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ IR KAI KURIŲ JĮ KEITUSIŲ NUTARIMŲ pakeitimo

 

2012 m. liepos 11 d. Nr. 852

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimą Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522, Nr. 112-4994; 2003, Nr. 102-4606; 2004, Nr. 148-5361; 2005, Nr. 97-3654; 2011, Nr. 6-215, Nr. 133-6317; 2012, Nr. 60-3024):

1.1. Išdėstyti 3 punktą taip:

„3. Nustatyti, kad:

3.1. Valstybinė mokesčių inspekcija gali nustatyti papildomus privalomus kasos aparatų kvituose ir ataskaitose spausdinamus rekvizitus ir (ar) papildomas tokiems kasos aparatams privalomas atlikti funkcijas, taip pat kitus specialius kasos aparatų naudojimo reikalavimus;

3.2. ministerijos ir kitos valstybės institucijos jų reguliavimo sričiai priskirtų rūšių veiklai vykdyti gali suderinusios su:

3.2.1. Valstybine mokesčių inspekcija – nustatyti 3.1 punkte nurodytą reglamentavimą;

3.2.2. Finansų ministerija – nustatyti pavyzdinės formos apskaitos dokumentą, naudojamą vietoj pinigų priėmimo (pinigų išmokėjimo) kvito. Toks apskaitos dokumentas privalo turėti visus 2.1.1 punkte nurodytose taisyklėse nustatytus pinigų priėmimo (pinigų išmokėjimo) kvito privalomus rekvizitus.“

1.2. Nurodytu nutarimu patvirtintame Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše:

1.2.1. Išbraukti 3 punkto ketvirtojoje pastraipoje trečiąjį sakinį.

1.2.2. Pripažinti netekusia galios 3 punkto penktąją pastraipą.

1.2.3. Išdėstyti 3 punkto penkioliktąją pastraipą taip:

Aptarnavimo įmonė – juridinis asmuo, turintis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) nustatyta tvarka išduotą sertifikatą, leidžiantį atlikti jame įrašytų modelių kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbus.“

1.2.4. Pripažinti netekusiu galios 7 punktą.

1.2.5. Pripažinti netekusiu galios 10.11 punktą.

1.2.6. Papildyti 11.7 punktu:

„11.7. avansams, užstatams priimti (daiktų nuomos ir panašiais atvejais) ir pinigams už anksčiau kreditan parduotas prekes įnešti;“.

1.2.7. Papildyti 11.8 punktu:

„11.8. lengvuosiuose taksi automobiliuose, kuriuose įrengti Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje užregistruoti taksometrai ir kiekvienam taksometrui Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka pildomas taksometro kasos operacijų žurnalas. Valstybinė mokesčių inspekcija gali nustatyti atvejus, kai taksometro kasos operacijų žurnalas nepildomas. Šiame punkte nustatytu atveju pinigų priėmimo kvitas gali būti išrašomas ranka arba išspausdinamas spausdintuvu. Spausdintuvų techninius reikalavimus nustato Valstybinė mokesčių inspekcija.“

1.2.8. Pripažinti netekusiu galios 12.4 punktą.

1.2.9. Išdėstyti 20 punktą taip:

„20. Kasos aparato duomenys apie priimtų ir inkasuotų grynųjų pinigų sumas turi sutapti su kasos operacijų žurnale įrašytomis sumomis, o šiame žurnale nurodyta inkasuota suma – su kasos pajamų orderiuose įrašyta arba inkasatorių inkasuota suma, išskyrus Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytus atvejus ir tvarką.

Pinigų inkasavimo terminą ūkio subjektai nusistato vadovaudamiesi Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis. Iki inkasavimo dalis pinigų saugumo sumetimais pagal kasos aparatu išspausdintą kasos aparato kvitą, kuriame pažymima apie grynųjų pinigų išėmimą, gali būti perkelta į tam skirtą vietą, įrengtą kasos operacijų atlikimo vietoje arba gretimoje patalpoje, kurioje grynieji pinigai kartu su kasos aparato kvitu, kuriame nurodyta pinigų išėmimo suma, saugomi iki inkasavimo. Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių viešojo administravimo subjektų patikrinimo metu šie pinigai pateikiami kartu su jų perkėlimą patvirtinančiais kvitais.

Klaidų taisymas (kai klaida pastebėta baigus spausdinti kasos aparato kvitą ar pirkėjas atsisako sumokėti teisingai išspausdintą sumą) įforminamas surašant klaidos taisymo aktą, prie kurio pridedamas klaidingai išspausdintas kasos aparato kvitas (originalas) ir pinigų išėmimo iš kasos aparato kasos aparato kvitas. Prekių grąžinimas įforminamas Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėse, patvirtintose ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 2001, Nr. 58-2105; 2012, Nr. 34-1637) nustatyta tvarka. Tik šiame punkte nustatyta tvarka užfiksuota grąžinimų ir taisymų suma dienos pabaigoje registruojama atitinkamoje kasos operacijų žurnalo grafoje ir pagrindžia kasos aparate užregistruotos inkasuotinos realizacijos sumos sumažėjimą.“

1.2.10. Išdėstyti 42 punktą taip:

„42. Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytais atvejais kasos aparatai gali nespausdinti šio Aprašo 35.2.8 ir 35.2.9 punktuose nurodytų duomenų.

Keleivinio transporto kasos aparatuose gali būti naudojama elektroninė kontrolinė juosta. Šių aparatų priežiūros įmonės specialistas, atlikdamas pirmąjį kasos aparato remontą ar profilaktinę apžiūrą, privalo suprogramuoti (nustatyti) kasos aparatą taip, kad gamintojo nustatytu būdu būtų naudojama ir spausdinama keleivinio transporto kasos aparatų elektroninė kontrolinė juosta, išskyrus tuos atvejus, kai iki šio Aprašo įsigaliojimo įrengtų ir teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje užregistruotų kasos aparatų gamintojas nėra numatęs galimybės jais spausdinti elektroninę kontrolinę juostą arba keleivių bilietuose (kvituose) spausdinami šio Aprašo 38 punkte nurodyti išvykimo ir atvykimo stotelių pavadinimai ir dėl to nėra techninių galimybių papildomai spausdinti kontrolinę juostą.

Keleivinio kelių transporto priemonėse įrengtų kasos aparatų spausdinami kvitai, kuriuose yra visi susisiekimo ministro nustatyti privalomi rekvizitai, gali būti naudojami kaip bilietai, tačiau jiems taikomi visi šio Aprašo reikalavimai.“

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1345 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 102-4606) 1.5.1 punktą.

3. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 8 d. nutarimą Nr. 844 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 97-3654) ir išbraukti 1.6.6 punkte skaičių ir žodį „10.11 punkte“.

4. Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos iki 2012 m. rugpjūčio 1 d. patvirtinti Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo 11.8 punkte nurodytų spausdintuvų techninius reikalavimus.

5. Nustatyti, kad iki šio nutarimo įsigaliojimo naudoti specializuoti kasos aparatai toliau naudojami be apribojimų Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

6. Šis nutarimas, išskyrus 1.1, 1.2.6, 1.2.8, 1.2.9 ir 4 punktus, įsigalioja 2012 m. lapkričio 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ